Kdo jsme

 


Co je LEAP?

LEAP logoNázev LEAP je složen z počátečních písmen anglických slov Lifelong English Achievement Project. Cílem tohoto projektu je pozitivním a motivujícím způsobem seznámit žáky s anglickým jazykem jak v mateřské škole (Program LEAP After-School English MŠ Jarov), tak na prvním a druhém stupni základní školy (Program LEAP After-School English ZŠ JarovProgram LEAP After-School English ZŠ DrtinovaProgram LEAP After-School English ZŠ Métis). Žáci postupně získávají sebedůvěru studiem v inspirativním a přátelském prostředí. LEAP používá k výuce angličtiny komunikativní přístup (communicative language teaching - CLT), ve kterém žáci anglicky komunikují s učiteli a spolužáky tak jako v každodenních situacích.

LEAP CZ s.r.o. organizuje přípravu a skládání cambridgeských zkoušek pro své žáky ve spolupráci s British Council. Také pomohl školám, v nichž v současné době nabízí své programy, stát se členy Asociace cambridgeských škol v ČR.


Jak projekt LEAP funguje?

LEAP spolupracuje s mateřskými a základními školami, které mají o LEAP programy zájem a chtějí nabídnout svým žákům možnost učit se anglický jazyk s rodilými mluvčími s použitím nejmodernějších a nejefektivnějších metody výuky. LEAP se ze všech sil snaží vytvářet  programy výuky angličtiny podle individuálních potřeb škol. Programy jsou určeny pro děti, jejichž znalost anglického jazyka je na různé úrovni, včetně úplných začátečníků. Všechny programy LEAP jsou plně financovány rodiči nebo v některých případech na ně přispívá škola. V ceně kurzovného jsou zahrnuty všechny materiály (učebnice, materiály a potřeby pro výuku). 

Jaké anglické programy LEAP v současné době nabízí?

ELF logo

LEAP After-School English MŠ Jarov (LEAP AE MŠ) je unikátní výukový program anglického jazyka určený speciálně pro děti v mateřských školách. Tento program běží od září 2015 při Mateřská škola Jarov. Výuku vede kvalifikovaný rodilý mluvčí společně s českým asistentem/kou tak, aby byla pro malé děti zábavná, efektivní a příjemná. Ve dvou 45-minutových lekcích týdně si děti nejen osvojí mnoho “základních znalostí”, ale získají také neocenitelné zkušenosti s výukou a prací s rodilými mluvčími. Lekce jsou sestaveny tak, aby byly zábavné a motivující a aby první zkušenosti, které děti s výukou angličtiny získají, byly pozitivní. LEAP AE MŠ také dětem pomáhá lépe se připravit na výuku angličtiny na základní škole. Výzkumy ukazují, že děti mají přirozenou schopnost učit se jazyky a tato činnost je nijak nepřetěžuje. Naopak, výuka cizího jazyka je součástí celkového vývoje dítěte a rozvíjí u něj mnoho dalších schopností a dovedností, např. vizuální vnímání, motorické dovednosti a logické uvažování. Také my považujeme za důležité, aby děti od co nejnižšího věku vnímaly studium angličtiny jako normální součást svého života.  

 
EATS logoLEAP After-School English ZŠ Jarov (LEAP AE ZŠ Jarov) je program, který se zaměřuje na výuku anglického jazyka v 1.–5. třídě základní školy a již od školního roku 2004-2005 funguje při Základní škole Jarov v Praze 3. Jedná se o pětiletý nadstavbový vzdělávací program se specifickým stylem výuky anglického jazyka, který byl velmi efektivní u většiny žáků, kteří jej absolvovali. Jeho cílem je poskytnout žákům od první do páté třídy vysoce kvalitní výuku anglického jazyka a pomoci vybudovat u nové generace českých dětí takové základy, díky nimž bude pro ně komunikace v angličtině přirozená. Výuku v rozsahu čtyř 45-minutových lekcí týdně vedou v 1. - 4. třídě rodilí mluvčí za podpory česky mluvících asistentů, v 5. třídě pouze rodilí mluvčí, a probíhá v malých skupinách o maximálně 10ti žácích. Učebnice používané při výuce jsou mezipředmětové, tj. dotýkají se lehce témat z jiných oblastí např. matematiky, prvouky, zeměpisu, výtvarné výchovy, dramatické výchovy apod. a obsahují většinu učiva, které je předmětem zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE). Tyto zkoušky se každoročně konají na půdě školy ve spolupráci s organizací British Council.
 

LEAP After-School English ZŠ Drtinova (LEAP AE ZŠ Drtinova) je program, který byl zahájen ve školním roce 2015-2016 při Základní škole Drtinova v Praze 5 a zaměřuje se na výuku anglického jazyka žáků 1. a 2. stupně.  Žáci mají výuku anglického jazyka v jednom dvouhodinovém bloku týdně (2x45min) ve skupinách s maximálním počtem 10ti žáků. Hodiny výuky 1. – 4. tříd jsou vedeny rodilým mluvčím spolu s českým asistentem, od 5. třídy pouze rodilým mluvčím, a vychází z cambridgeského curricula umožňující dětem účastnit se zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE), které představují ideální úvod malých školáků do světa cambridgeských zkoušek. Výuku v 6. – 7. třídě vede pouze rodilý mluvčí, a hodiny se zaměřují na konverzaci.

 

LEAP After-School English ZŠ Métis (LEAP AE ZŠ Métis) je program, který od školního roku 2018-2019 funguje při Métis-základní škola v Praze 9 a je zaměřen na výuku anglického jazyka žáků 1. a 2. stupně. Výuka probíhá jednou týdně v délce trvání 45 minut ve skupinách s maximálním počtem 12ti žáků. Výuku pro 1. - 5. třídu povede rodilý mluvčí spolu s českým asistentem, výuku v 6. – 9. třídě povede pouze rodilý mluvčí. Při výuce používáme aktivní a praktický přístup s důrazem na komunikaci. Náplň vyučovacích hodin vychází z výuky anglického jazyka na škole a žáci mají možnost prakticky používat látku, kterou v hodinách probírají. LEAP AE ZŠ Métis také v případě zájmu zajistí skládání cambridgeské zkoušky Young Learners English (CYLE). 

 

After-School English Clubs (Anglické kluby po vyučování) představují pro děti zábavný a efektivní způsob jak si procvičit angličtinu. Kluby jsou určeny pro všechny děti navštěvující první až pátou třídu. Podle nabídky/poptávky nabízíme kluby s různým zaměřením pro děti různého věku a různé jazykové úrovně. Všechny kluby konají se v odpoledních hodinách přímo na ZŠ Jarov.

 

Co získávají žáci od projektu LEAP?

 • Možnost učit se anglický jazyk s rodilými mluvčími s použitím nejmodernějších a nejefektivnějších metod výuky
 • Možnost učit se anglický jazyk v pozitivním prostředí plném podpory a pochopení
 • Větší sebedůvěru při poslechu a mluvení, což jim umožní bez problémů používat anglický jazyk v jejich každodenním životě
 • Možnost pracovat s vyučujícími z jiných zemí a seznamovat se s odlišnými systémy vzdělání a metodami výuky
 • Možnost snadnějšího přestupu na školy, které vyžadují znalost anglického jazyka na vyšší úrovni
   
 • Možnost zúčastnit se zkoušek Cambridge English, které představují ideální úvod malých i větších školáků do světa cambridgeských zkoušek zejména tím, že je pozitivně motivují k dalšímu studiu angličtiny

Co získávají školy od projektu LEAP?

 • Možnost přilákat do školy větší množství žáků a získávat více finančních zdrojů
 • Možnost spolupráce mezi anglickými rodilými mluvčími a vyučujícími „povinného“ anglického jazyka, která přináší žákům všestrannější zkušenosti se studiem jazyka
 • Možnost být považovány za komunitní centrum pro výuku anglického jazyka, kde každý může mít prospěch z jazykových kurzů, multikulturních aktivit a komunitních projektů
   
 • Možnost stát se členy Asociace cambridgeských škol v ČR

Pokud máte zájem o spolupráci s projektem LEAP na vaší škole, kontaktujte prosím Deannu Barešovou e-mailem: dbaresova@gmail.com, nebo na telefonním čísle 608 238 133.

Kdo je do projektu LEAP zapojen?

Projekt LEAP je společným úsilím EFL (English as a Foreign Language) odborníků, certifikovaných vyučujících anglického jazyka, oddaných českých asistentů a pracovníků škol.
 

Co řekli o LEAP programech

"Moje dcera dělala tento rok přijímací zkoušky na osmileté gymnázium a v angličtině dosáhla velmi pěkných výsledků, aniž by se na angličtinu speciálně připravovala. Moc mě to potěšilo, protože pro mě je to zpětná vazba, že  jsme udělali dobře, že jsme ji přihlásili do programu LEAP, v rámci kterého udělala v angličtině velký pokrok.  Poděkovat chci pak zejména Vám za to, že zajišťujete žákům kvalitní výuku, která je navíc pro žáky potěšením. Ať se Vám daří i nadále!"- rodič žákyně 5.třídy

"Ráda bych Vám všem z programu LEAP poděkovala za pětileté úsilí naučit moji dceru angličtině, za váš přístup k dětem a za to, že děti zapojujete do projektu charity. Dcera díky svým znalostem z LEAP uspěla u přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium, kde jí výsledek z anglického testu posunul v pořadí významně výše. Celkově děti, které navštěvovaly LEAP, patřily u přijímacích zkoušek v testu z AJ na dané gymnázium k nejlepším. Děkuji a přeji mnoho pracovních úspěchů." - rodič žákyně 5.třídy

Máme velkou radost z pokroků a úspěchů, kterých děti díky Vašemu přístupu a kvalitní výuce v angličtině již dosáhly. Oceňujeme nasazení a způsob práce ve výuce, ale i vedení celého programu. Jsme moc rádi, že má naše dcera možnost LEAP navštěvovat a podporujeme ji a těšíme se na její další pokroky” rodič žákyně 1.třídy

“Píši vám, abych vyjádřil své poděkování za všechno, co jste udělali pro mého syna. Má za sebou prvních pět let ve škole a já jsem poněkud dojatý, protože byl první z našich dětí, které ve vašem programu studovalo a jeho začátky se zdají jako by to bylo teprve včera. Do hodin se vždy velmi těšil, bavila jej tvůrčí atmosféra, nikdy si nestěžoval, že musí jít na angličtinu a nikdy se ničeho neobával. Vše proběhlo hladce a nyní vím, že používá angličtinu s lehkostí, má dobrou výslovnost, hodně rozumí a je připravený se posunout na pokročilejší úroveň. Prostě, již od počátku jsem věděl, že váš program bude výborný a nezmýlil jsem se!”- rodič žáka 5.třídy

“Program LEAP dává dětem, kteří jsou v angličtině pokročilí, možnost učit se podle stejných osnov jako děti, které vyrůstají v anglicky mluvících zemích, možnost, se kterou jsem se ještě na žádné jiné české základní škole nesetkala.  Program dětem umožňuje získat prospěch jak z českého, tak i z anglického stylu výuky.” - LEAP vyučující

“Pro děti, jejichž mateřským jazykem není angličtina, představuje program LEAP užitečnou a zajímavou zkušenost. Toho je především dosaženo společnou prací jak vyučujících, tak i českých asistentů, kteří se snaží pracovat ze všech sil a vytvořit optimální prostředí pro výuku dětí navštěvující tento program.” - LEAP vyučující

“Přála bych si, abych mohla studovat v rámci programu jako je LEAP, když jsem byla na základní škole.” - LEAP asistentka vyučujícího

“Hodina se mi velice líbila a to jak její struktura, tak i obě vyučující. Jejich chování k dětem bylo milé, vstřícné a udržely jejich pozornost po celou hodinu. Typy aktivit svižně střídaly tak, aby se děti nestačily unavit jednotvárnou činností a líbil se mi rovněž typ knihy, který ve svých hodinách použily. Vyučující na mne zapůsobily vysoce pozitivně. Celkově jsem byla příjemně překvapena nejen hodinou, ale rovněž i úrovní anglického projevu zúčastněných dětí.” - rodič budoucího žáka 1.třídy po shlédnutí ukázkové hodiny

“Velice jsem si návštěvu vyučovací hodiny užila. Myslím si, že je skvělé, že se tak malé děti dokáží po celou hodinu zapojovat. Vyučující jsou opravdu báječní v tom, jak dokáží udržet děti aktivní a hodinu učinit zábavnou. Vidím, že můj syn je šťastný a hodně se toho naučil. Děkuji Vám.” - rodič dítěte navštěvujícího LEAP 

“Na hodinách angličtiny se mi nejvíce líbí moji učitelé, moji přátelé a pocit, že jsem chytrá!” - Katka, žákyně 3.třídy

“Pokaždé, když mám špatnou náladu, se mi při hodině angličtiny nálada zlepší a potom se cítím mnohem šťastnější.” - Magda, žákyně 2.třídy

“Jsem moc ráda, že jsem se byla na hodině podívat. Je skvělé vidět, že děti jsou schopny vytvořit nějaký příběh a nebojí se mluvit před publikem.” - rodič žáka 2.třídy

“Za vše Vám moc děkujeme, jsme absolutně spokojeni a Vaše práce je skvělá. Moc nás mrzí, že je naše dcera už v pátém ročníku a bude muset letos školu opustit - asi už nikde nenajdeme to, co mají děti zde s Vámi.” - rodič žáků 5.třídy

“Moc Vám děkuji za vše, co jste pro naše děti v průběhu celých těch let dělala. Je to především Vaše velká zásluha, že děti mluví anglicky tak, jak mluví, a navíc ten jazyk mají rády!! Ještě jednou moc děkuji za vše, budete mi moc chybět.” - rodič žáků 5.třídy

"Děkuji za organizaci a přípravu CYLE. Velmi si ceníme, že děti mohou takovou zkoušku absolvovat a ještě k tomu v klidu a bez stresu." - rodič žákyně 4.třídy, která absolvovala Cambridge Young Learners English Exam.

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11