ZŠ Jarov

"A child is not a vessel to be filled but a lamp to be lit."- Hebrew Proverb

EATS logoProgram LEAP After-School English ZŠ Jarov (LEAP AE ZŠ Jarov) je součástí širšího projektu výuky anglického jazyka LEAP (Lifelong English Achievement Project). LEAP AE ZŠ Jarov je pětiletý nadstavbový vzdělávací program se specifickým stylem výuky anglického jazyka, který byl velmi efektivní u většiny žáků, kteří jej absolvovali. Program funguje při Základní škole Jarov od školního roku 2004-2005. Tento ojedinělý projekt vznikl jako odpověď na nezbytnou potřebu českých dětí učit se angličtinu jako celosvětový dorozumívací jazyk. Jeho cílem je poskytnout žákům od první do páté třídy vysoce kvalitní výuku anglického jazyka a pomoci vybudovat u nové generace českých dětí takové základy, díky nimž bude pro ně komunikace v angličtině přirozená. Kromě toho program LEAP AE ZŠ Jarov zprostředkovává dětem v mladším školním věku pozitivní zkušenost s jinými tradicemi a kulturami a učí je pozitivnímu přístupu jak k sobě samým, tak i k jiným lidem a ostatním kulturám. 


Učebnice používané při výuce jsou mezipředmětové, tj. dotýkají se lehce témat z jiných oblastí např. matematiky, prvouky, zeměpisu, výtvarné výchovy, dramatické výchovy apod. a obsahují většinu učiva, které je předmětem zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE). Tyto zkoušky se každoročně konají na půdě školy ve spolupráci s organizací British Council.


Program LEAP AE ZŠ Jarov je nastaven tak, aby vyhovoval žákům všech jazykových úrovní včetně úplných začátečníků. Výuka probíhá v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (4x45minut) týdně, které jsou rozděleny do dvou bloků po dvou vyučovacích hodinách s pětiminutovou přestávkou mezi vyučovacími hodinami. Cena za jednu vyučovací hodinu v délce trvání 45 minut činí 160,- Kč. Výuku vedou v 1. - 4. třídě rodilí mluvčí za podpory česky mluvících asistentů s velmi dobrou znalostí angličtiny, v 5. třídě pouze rodilí mluvčí, a probíhá v malých skupinkách o maximálně 10ti žácích. V každé skupině jsou žáci, jejichž angličtina je přibližně na stejné úrovni. Naší snahou je vytvořit příjemné prostředí, ve kterém se děti seznamují s anglickým jazykem v jeho mluvené formě tak, aby v následujících ročnících mohly postupně pronikat do tajů jeho psané podoby, gramatiky apod.


Interakce s rodilými mluvčími pomáhá žákům postupně vstřebávat jazyk podobně jako se malé dítě učí mluvit od svých rodičů. Již po několika měsících žáci reagují na pokyny v angličtině, jsou schopni odpovědět na jednoduché dotazy a jejich slovní zásoba se postupně rozšiřuje. Cílem programu LEAP AE ZŠ Jarov je, aby žáci během svého studia získali pevný jazykový základ, který jim umožní spolu s dalším studiem dosáhnout úrovně jazyka srovnatelné s rodilými mluvčími.


ZŠ Jarov se v prosinci roku 2013 stala jako první v České republice součástí nového mezinárodního programu nazvaného Cambridge English Schools. Pro naši školu je to velká čest a privilegium a  jsme velmi potěšeni, že můžeme být součástí tohoto významného cambridgeského programu.

Abychom se mohli stát členy tohoto exkluzivního programu, museli jsme splnit dvě hlavní kritéria. Za prvé musela naše škola  používat pro výuku angličtiny cambridgeské materiály a za druhé musela připravovat své žáky ke zkouškám Cambridge Young Learners Exams (Pre A1 Starters, A1 Movers, a A2 Flyers). Jak všichni víte, naše škola i LEAP AE ZŠ Jarov již mnoho let používá cambridgeské učebnice, takže tento požadavek snadno splňujeme. Někteří z vás také ví, že LEAP AE ZŠ Jarov program organizuje již několik let pro své žáky zkoušky YLE. V návaznosti na náš nový status Cambridge English School bychom rádi společně s “českými” vyučujícími angličtiny rozšířili naši nabídku zkoušek a poskytli rodičům i žákům více informací o zkouškách a o výhodách jejich skládání.

Doufáme, že i Vy budete společně s námi hrdí na to, že se naše škola stává známější a uznávanější pro svou vysokou úroveň výuky anglického jazyka, a také že využívá skvělé příležitosti, které s sebou členství v programu Cambridge English Schools přináší.

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58