Wolverines

Wolverines

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu 

Asistent/ka:

 

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.


*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.

ČERVEN

Přejeme vám všem krásné a pohodové prázdniny a těšíme se na shledání v novém školním roce!

Miss Quetz + Miss Vlaďka

 

15.6.

Naši poslední lekci v tomto školním roce jsme si celou užili venku s různými hrami a piknikem:)

Děti v malých skupinkách střídaly různá stanoviště a plnily zábavné úkoly, a tím si hezky zopakovaly slovíčka i gramatiku z letošního školního roku. Po společném pikniku se všemi dobrotami, které jsme si vzájemně nabídli, jsme si pak ještě povídali o tom, kam se chystáme      o letních prázdninách a jak můžeme svoje znalosti angličtiny procvičovat i v létě;)

 

 

13.6.

What were you doing when...? Game: na přání jsme pokračovali v předváděcí/hádací hře na různé činnosti s použitím minulého času známých sloves (Past Simple + Past Continuous Tense)

"Can you/Could you? Battleship: k procvičení Can/could you...? si děti ve dvojicích také zahrály hru s bitevními loděmi - každý student dostal pracovní list s dvěma tabulkama k zaznamenávání průběhu bitvy a poté si vzájemně pokládaly otázky k procvičení této gramatiky

Mine and Yours (Monsters, Animals or Humans): po přestávce pak děti na další pracovní listy podle svého výběru malovaly příšerky, zvířata či různé postavy, a poté se díky vzájemnému pokládání otázek ve dvojicích dozvídaly a na druhou půlku listu zaznamenávaly, co malovaly jejich partneři;)

Object Pronouns Bingo: na závěr lekce jsme si ještě pro procvičení gramatiky zahrály Bingo se zájmeny (me, you, it, her, him, them, us)

 

 

8.6.

The May Student of the Month Award: byla odměněna nejlepší studentka měsíce května - moc gratulujeme!

"Who is the Burglar?" - na začátku lekce jsme si opět na přání všech studentů zahráli jedno kolo konverzační pátrací hry na zloděje

Speed Charades: nejdříve jsme si zopakovali minulý čas známých sloves a poté si ve dvojicích zahráli předváděcí (a hádací) hru s časovým limitem jedné minuty, při níž jsme si Past simple tense hezky procvičili;)

Past Simple Questions Battleship: k procvičení otázek v minulém čase si děti ve dvojicích také zahrály hru s bitevními loděmi - každý student dostal papír s dvěma tabulkama k zaznamenávání průběhu bitvy a poté si vzájemně pokládaly otázky k procvičení gramatiky (Did she go to school yesterday? Yes, she did. No, she didn´t....).

What were you doing when...? Game: na závěr hodiny jsme ještě formou pohybové hry procvičovali použití minulého času průběhového - Past Continuous (When I came into the room, Lukáš was eating and Nina was dancing...).

 

6.6.

Game "Who is the Burglar?" - na přání a pro důkladné procvičení tvorby otázek a konverzace ve dvojicích jsme si znovu zahráli pátrací hru na zloděje založenou na sdělení důkazů (There is the evidence - shoe size 45, photo - boy, animal hair);)

Past Simple Board Race: nejdříve jsme si společně zopakovali minulý čas nepravidelných sloves a poté děti ve dvojicích soutěžily, kdo dříve na tabuli napíše správný minulý tvar vyřčeného slovesa

Past Simple Dominoes: děti hrály ve dvojicích na lavici papírové domino (přikládaly k sobě slovesa v minulém čase s jejich infinitivy).

 

1.6.

Continue Silly Stories/Word Searches + Reading:  zatímco zbylí 3 studenti dopisovali test z poslední lekce, ostatní si procvičovali slovní zásobu a dodělávali své osmisměrky z minulé lekce a také dokončovali své vtipné příběhy, které poté u tabule četli svým spolužákům;)

Game "Who is the Burglar?" - Make a question and find the right answer: zahráli jsme si konverzační hru, kdy si nejprve každý student vytáhl kartičku s informacemi o své postavě a následně se všichni při vzájemné konverzaci snažili (podle stop napsaných policií na tabuli) přijít na to, kdo je mezi nimi zloděj - pokládali si otázky a podle kartiček na ně odpovídali (What´s your name? Where are you from? How old are you? Do you have any children? Do you have a pet? What are your hobbies?...)

 

KVĚTEN

30.5.

Continue Vocabulary Challenge: s dětmi jsme formou soutěže ve dvojicích pokračovali v opakování slovíček od začátku roku

Review for End of Level 4 Test: s dětmi jsme  opakovali učivo od začátku tohoto školního roku (nejen slovní zásobu, ale také pravopis a gramatiku)

End of Level 4 Test: děti vyplňovaly pracovní listy, abychom ověřili jejich připravenost do dalšího ročníku:)

Silly Stories/Word Search: koncem hodiny děti podle pokynů vyplňovaly předtištěné zábavné příběhy či osmisměrky podle svého výběru;)

Reminder: připomínáme navrácení anglických knížek do naší knihovny!

 

25.5.

Quick Review of Unit 9: na začátku hodiny jsme společně zopakovali učivo na test

Unit 9 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 9. lekce

Camping Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček

Finish Map Project + Presentations: děti dokončovaly své projekty-mapy a poté je před tabulí prezentovaly ostatním;)

Vocabulary Challenge: s dětmi jsme formou soutěže ve dvojicích začali opakovat slovíčka z počátečních lekcí

Homework: na pondělí 30.5. - pg. 112/3 (celý příběh podle obrázků napište na papír) + pg. 115!

Reminder: nezapomeňte přinést knihy vypůjčené z anglické knihovny!

 

18.5.

MDR: unscramble the letters (děti zapisovaly slovní výrazy z přeházených slov a písmenek)

Games and activities: slovíčka 9. lekce jsme si důkladně procvičili při hře Taboo (každý nejprve slovně popisoval, co přečetl na své kartičce a ostatní hádali, a ve druhém kole pak vybrané výrazy děti ostatním beze slov předváděly) + později i při hře na tabuli: Guess the letters to make a word

Plan a camping trip: What will you do on your camping trip? (děti ve dvojicích malovaly a sdělovaly své aktivity, a později také vytvářely seznam věcí, které by si vzaly s sebou -Make a list)

Workbook: Geography - pg. 114/1,2 

Map Project: ke konci hodiny jsme vyrazili ven, kde každý začal pracovat na mapě místa podle své volby, včetně klíče s příslušnými symboly;)

Homework: na středu 25.5. - pg. 112/3 (celý příběh podle obrázků napište na papír) + pg. 115!

Reminder1: připomínáme opakování slovíček a gramatiky 9. lekce - ve středu 25.5. bude test!

Reminder2: nezapomeňte přinést knihy vypůjčené z anglické knihovny!

 

16.5.

MDRDid you go on a camping trip or a trip (holiday) in nature? Where did you go, with whom,              and what did you see or do? (děti do svých sešitů odpovídaly na tyto otázky z tabule)

New words: snares (pasti, nástrahy), suggest (navrhnout), remove (odstranit), horrible (hrozný), voices (hlasy), scale (měřítko - na mapě)

Student´s Book:  pg. 112-113 Story (The Snare in the Forest) - pg. 112/1,2 + 113/3,4                                       + pg. 114/1,3 + 115/1 (Map Reading)

 

Games and activities: hláskování slovíček 9. lekce si děti procvičily v kroužku u tabule u hry Blaster!

 

Homework: na středu 25.5. - pg. 112/3 (celý příběh podle obrázků napište na papír) + pg. 115!

 

 

11.5.

MDR: děti dokončovaly anglické fráze 9.lekce správným slovesem (Say + write the missing verbs)

          ...a boat (sail a boat), ...a tent (put up a tent), ...a fire (make a fire), ...wood (collect wood)

​Workbook:  pg. 113/1 (Listening)

 

Games and activities: Na procvičení slovíček 9. lekce si děti ve dvou týmech zasoutěžily při hře Rock, Paper, Scissor Challenge a hláskování/pravopis těchto slovíček si procvičily při hře Educandy  (Anagrams), na přání jsme si pak ještě zahráli Kahoot (At the Campsite). A protože bylo krásné počasí, v hraní výukových her jsme pokračovali na školním dvoře, kde jsme si při házení míčku zahráli hru Hot Potato (Fruits and Vegetables, Animals, Clothes) a na závěr i hru Zip, zap, zop:)

 

Homework: WB pg. 109 + 110 na pondělí 16.5.

 

4.5.

The April Student of the Month Award: byla odměněna nejlepší studentka měsíce dubna - moc gratulujeme!

MDR: What should you bring on a camping trip? Canned food/can opener/tent/torch/insent repellent/thermos/matches/lighter/cooker/compass/map/pocket knife/tweezers/medicine...

Student´s Book: pg. 108/1,2 (Song) + pg. 109/1 (Much/Many) + pg. 127/1 nahoře i dole (Grammar Focus)

Grammar: How many...? - používáme pro podstatná jména, která můžeme spočítat

How many tomatoes are there? There are three tomatoes.

                  How much chocolate do we need? - používáme pro nepočitatelná podstatná jména (jako bread, milk, cheese, sugar, water, love...)

Games and activities: na interaktivní tabuli si děti zahrály Kahoot (Food Partitives) a Educandy Unit 9 (Wordsearch) a v kroužku u tabule jsme si také zahráli hru na procvičení paměti "We´re going on a Picnic Memory Game":)

Homework: WB pg. 106 + 107 na pondělí 9.5.

 

2.5.

MDR: ve dvojicích děti pokračovaly v doplňování slov do příběhu "I want to be an Astronaut" Silly Story a poté své vtipné příběhy v kroužku u tabule četly nahlas ostatním

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 9 (At the Campsite) - pg. 106/1,2 + pg. 107/1 

 

New Vocabulary: sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood

 

New Grammar: expressions of quantity - a can of lemonade/tomatoes/peas, a carton of milk/juice,   a bottle of juice/water, a loaf of bread, a piece of pizza/cheese, a packet of sweets/biscuits/crisps, a bar of chocolate

   

Games and activities:  nové fráze jsme si procvičili pomocí obrázků a doplňování chybějících slov při aktivitě Say the missing verb/noun a pro lepší zapamatování nových slovíček jsme si poté také zahráli předváděcí hru Charades:)

 

Homework: WB pg. 106 + 107 na pondělí 9.5.

 

DUBEN

27.4.

Quick Review of Unit 8: na začátku hodiny jsme si v krátkosti zopakovali učivo na test

Unit 8 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 8. lekce

Opposite Adjectives Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček

Adverbs Game: ve třech týmech si děti zahrály hru na procvičení příslovcí ve větách

Book from the Library: děti si dnes vypůjčily nové knížky z naší anglické knihovny - prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 11.5.). S knihou si děti odnášejí i Book Report (Zprávu-zápis o knize) a za vyplnění tohoto listu pak dostávají body navíc:)      

Homework: WB pg. 102 +104 na pondělí 2.5.

 

25.4.

MDR: sledovali jsme tři krátká videa o astronautech a poté děti do svých sešitů odpovídaly na otázku: Which game would you like to play in space?

Student´s Book: The Solar System - pg. 102/1,2 + 103/1,3 

Workbook: pg. 103/1

Active Video: rozhýbali jsme se u aktivního videa Brain Brake Run (Panda Run + Panda Freeze Dance)

      

Homework: WB pg. 102 +104 na pondělí 2.5.

Reminder 1: připomínáme opakování slovíček a gramatiky 8. lekce - ve středu 27.4. bude test!

 

20.4.

Conversation about Easter: Can you tell me one thing about your holiday/about Easter? What did you do? Did you go anywhere? Did you eat anything special? 

MDR: děti pokračovaly ve vymýšlení a zapisování vět o budoucnosti podle obrázků ("will")

Student´s Book: pg. 101/1,2 

Astronaut Tips: shlédli jsme dvě krátká videa How to Wash your Hair in Space

Games and Activities: slovíčka osmé lekce jsme si procvičili u tabule hláskovací hrou Blaster!

Homework: WB pg. 100 + 105 na pondělí 25.4.

 

Happy Easter!

13.4.

MDR: děti shlédly tři krátká videa a poté psaly, jaké jídlo by chtěly ve vesmíru (Which food would you like to make in space?...I would like to make/eat...because...It would be easy/ difficult /crazy)

Rock, Paper, Scissors Challenge: děti ve dvou týmech soutěžily v opakování slovní zásoby

Student´s Book: pg. 100/1,2 (listening)

Video Story: shlédli jsme krásný příběh o planetách Earth, Yay!

Games and Activities: gramatiku osmé lekce jsme si společně dvakrát procvičili při oblíbené hře (Adverb Kahoot + Future with "will" Kahoot) a na závěr hodiny jsme ještě na tabuli vytvářeli "bláznivé" věty složené ze slov, která začínají písmeny jako planety naší sluneční soustavy (Planet Mnemonic): Most Very Expensive Motorbikes Jump Slowly Under Noses;)

Homework: WB pg. 97 + 98 na středu 20.4.

 

 

11.4.

MDR: podle obrázků děti vytvářely a zapisovaly věty v budoucím čase s použitím "will" (People will have a smart watch instead of a mobile phone...)

Student´s Book: pg. 98-99 Story (The trap) + 99/2 - děti se vystřídaly ve čtení příběhu (2x), poté shlédly video s tímto příběhem a odpověděly na otázky + 99/3,4 (listen and say)

Workbook: pg. 99/2

Grammar: procvičovali jsme příslovce z minulé hodiny (happily/loudly/quietly/dangerously)

 

Adverbs Charades: k procvičení nové gramatiky se děti střídaly v předvádění a tázání (Are you walking quickly? Yes, I am. Are you reading slowly? Are you painting badly? Are you singing well?)

 

Homework: WB pg. 97+ 98 na středu 20.4.

Reminder: těm, kteří ještě nedonesli, připomínáme navrácení knížky vypůjčené 2.3.(do 16.3.)!

 

6.4.

MDR: děti do svých sešitů dokončovaly věty v budoucím čase (Julča will be famous. Amálka will write a book. Oliver will make a film. Kuba will be a youtuber...)

Student´s Book: pg. 96/1,2,3 - Song + 97/1,2 + pg. 126 dole - Grammar Focus (Adverbs)

Workbook: pg. 96/1,2

New Grammar:   ADVERB=příslovce (ptáme se na něj JAK?, tvoříme jej od přídavného jména přidáním přípony -ly):

 

slow-slowly     quick-quickly(=fast)!    careful-carefully    bad-badly    !POZOR: good-WELL!

 

Active Video: zacvičili jsme si u aktivního videa Space Chase

      

Games and activities: hláskování slovíček si děti procvičily při hře Educandy a novou gramatiku při hře "Show Me":)

 

Homework: WB pg. 94 + 95 na pondělí 11.4.

Reminder: těm, kteří ještě nedonesli, připomínáme navrácení knížky vypůjčené 2.3.(do 16.3.)!

 

4.4.

The March Student of the Month Award: byla odměněna nejlepší studentka měsíce března - moc gratulujeme!

New vocabulary: planet, rocket, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 8 (In the Planetarium) - pg. 94/1,2 + pg. 95/1 + SB 126/1 nahoře (Grammar Focus)

 

Grammar: I will = I´ll (budu)

 

                 What will you be when you grow up? (Čím budeš až vyrosteš?)   I´ll be a teacher. 

 

Active Video: rozhýbali jsme se u aktivního videa Baby Yoda Fitness (Star Wars) 

      

Games and activities:  pro lepší zapamatování nových slovíček jsme si zahráli hru Ten Second Picture, Space Quiz a také hru Kahoot (In the Planetarium)

 

Homework: WB pg. 94 + 95 na pondělí 11.4.

Reminder: těm, kteří ještě nedonesli, připomínáme navrácení knížky vypůjčené 2.3.(do 16.3.)!

 

 

BŘEZEN

30.3.

Quick Review of Unit 7: na začátku hodiny jsme společně zopakovali učivo na test

Unit 7 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 7. lekce

Musical Instruments Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i neznámých slovíček

Student´s Book: pg. 93/1,2 (short forms)

Games: pomocí hry Past Simple Bingo jsme s dětmi procvičovali minulý čas prostý a na závěr hodiny jsme si ještě zahráli hru Zip Zap Zop

Book from the Library: děti, které vrátily knížky z minulého měsíce, si dnes vypůjčily nové knížky z naší anglické knihovny - prosíme o jejich navrácení do 14 dnů ještě před velikonočními prázdninami (Due Date is 13.4.). 

Homework: WB pg. 89 + 93 na pondělí 4.4. 

Reminder: těm z vás, kteří ještě nedonesli, připomínáme navrácení knížky z minulého měsíce!

 

28.3.

MDR: děti zapisovaly věty se správným vztažným zájmenem (who/where/which)

Workbook: pg. 82/1 (listening) + 88/1,2 + 92/1,2,3  (I play the piano and I´d like to play ... . What´s your favourite singer/song?)

Video Story: Allegro - sledovali jsme video a poté děti odpovídaly na otázky (What do you like listening to? How does it make you feel?...It makes me really happy/relaxed.)

Homework: WB pg. 89 + 93 na pondělí 4.4. 

Reminder 1: připomínáme opakování slovíček a gramatiky 7. lekce - ve středu 30.3. bude test!

Reminder 2: těm z vás, kteří ještě nedonesli, připomínáme navrácení knížky z LEAP knihovny!

 

23.3.

MDR: děti poslouchaly různé zvuky a snažily se poznat a zapsat názvy různých hudebních nástrojů

New words: bagpipes (dudy), church organ (kostelní varhany), trombone (pozoun), double bass (kontrabas), sunset (západ slunce), roof (střecha), suddenly (najednou), invite (pozvat)

Student´s Book: pg. 88-89 (Story time - The Bear´s Dream) + pg. 88/1,2 + pg. 89/1

Games and activities: slovíčka 7. lekce si děti procvičily soutěžením při hře Rock, Paper, Scissors Challenge a přivlastňovací zájmena při oblíbené hře Kahoot. U tabule jsme si pak ještě s dětmi zahráli hláskovací hru Monster game a lekci jsme zakončili venku na sluníčku hrou Zip Zap Zop;)

Homework: WB pg. 84 + 85 na pondělí 28.3.

 

21.3.

MDR: děti do sešitů zapisovaly odpovědi na otázky (vybíraly správná přívlastňovací zájmena)

Student´s Book: pg. 86-87 (Story - reading + watching) + pg. 87/2 + pg. 90/1,2,3 + pg. 91/1

Workbook: pg. 86/1,2,3 (Story Practice)

Games and activities: u tabule si děti zahrály hláskovací hru Blaster!

Homework: WB pg. 84 + 85 na pondělí 28.3. 

 

16.3.

Unit 4, 5, 6 Review: s dětmi jsme pokračovali v opakování pomocí pracovních listů (used to, had                                  to, to look like, Comparatives and Superlatives)

Student´s Book: pg. 84 (Song) + pg. 85/1,2,3 + pg. 125/1 (dole) - Grammar Focus

New Grammar: procvičovali jsme Possessive Pronouns (Přivlastňovací zájmena) a nově jsme si  také vysvětlovali (a procvičovali) použití vztažných zájmen who/which/where v souvětích:

WHO (souvisí s osobou) - Jacob is the boy who sits next to me (Jakub je chlapec, který sedí vedle mě).

WHICH (souvisí se zvířaty a neživými věcmi) - The book which I lost is black (Kniha, kterou jsem ztratil, je černá).

WHERE (souvisí s místem) - I like the town where I live (Líbí se mi město, kde bydlím).

 

Games and activities: k procvičení hláskování nových slovíček si děti zahrály Educandy a na konci hodiny si vyzkoušely i novou gramatiku při hře Kahoot (who/which/where);)

Homework: WB pg. 82 + 83 na pondělí 21.3. 

 

14.3.

Conversation: Tell me one thing you did over the spring holiday...Did you stay at home or did you go somewhere? What did you do? How was it? Was it fun?

Unit 4, 5, 6 Review: učivo posledních tří lekcí jsme s dětmi opakovali pomocí pracovních listů

New Words: tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 7- pg. 82/1,2 + pg. 83/1,2 + pg. 125/1 (nahoře)

 

New Grammar: Possessive Pronouns (Přivlastňovací zájmena): mine, yours, his/hers, ours, theirs

 

Games and activities: podle obrázků děti hádaly názvy hudebních nástrojů a později také, který nástroj na společném obrázku chybí (Vocabulary Games + What´s missing?) + Charades (hra na předvádění a hádání) + na závěr si děti zahrály ještě Educandy (Word Search + Anagrams):)

Homework: WB pg. 82 + 83 na pondělí 21.3. 

 

2.3.

Quick Review of Unit 6: na začátku hodiny jsme si v krátkosti zopakovali učivo na test

Unit 6 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 6. lekce

Zodiac Signs Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček

Describe and Draw: dokončili jsme malování zvířete-monstra podle instrukcí posledních dětí

Game: zahráli jsme si online hru "Guess Who" 

Book from the Library: děti si dnes vypůjčily nové knížky z naší anglické knihovny - prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 16.3.). S knihou si děti odnášejí i Book Report (Zprávu-zápis o knize) a za vyplnění tohoto listu pak dostávají body navíc:)

The February Student of the Month Award: byla odměněna nejlepší studentka měsíce února - moc gratulujeme!

Homework: WB pg. 77 + 81 na pondělí 14.3. 

ÚNOR

28.2.

MDR: společně jsme procvičovali stupňování přídavných jmen - vyplňovali jsme tabulky s tvary přídavných jmen, která příští hodinu budou v testu (a pro jejich důkladné procvičení si je děti také odnesly domů)

Student´s Book: pg. 78-79 (Protection) + discuss with a friend: Which animal is the predator? Which animal is the prey? (kořist)

Workbook: pg. 78/1,2 

Drawing Dictations: děti pokračovaly v podávání instrukcí svým spolužákům k malování jejich imaginárního zvířete;)

Games and activities: na závěr lekce jsme na přání většiny vyrazili na školní dvůr a k procvičení hláskování slovíček šesté lekce jsme si tam na sluníčku zahráli oblíbenou hru Blaster!

Homework: WB pg. 77 + 81 na pondělí 14.3. 

Reminder: připomínáme opakování slovíček a gramatiky 6. lekce - ve středu 2.3. bude test!

 

23.2.

MDR: děti písemně procvičovaly stupňování přídavných jmen

Student´s Book: pg. 76 (Listening)

Workbook: pg. 76/1,2

Drawing Dictations: děti se střídaly v podávání instrukcí k malování jejich imaginárního zvířete:

My animal has got 10 legs/4 wings... It looks like a white horse/flying fish... It´s half... and half...

Games and activities: děti si ve dvou týmech u tabule s obrázkovými kartami zahrály hru Rock, Paper, Scissors Challenge a na závěr hodiny jsme ještě pokračovali s tvořením otázek k uhodnutí zamýšleného zvířete (Twenty Questions)

Homework: WB pg. 72 + 73 na pondělí 28.2. 

 

21.2.

MDR: děti do vět doplňovaly správný tvar přídavného jména a věty zapisovaly do svých sešitů

Student´s Book: pg. 74-75 - Story: The secret door (děti si rozdělily jednotlivé role, 2x četly příběh a poté ještě shlédly video a vypracovaly cvičení k tomuto příběhu) - pg. 75/2 

Workbook: 74/1,2,3 (Story Practice)

Grammar: procvičovali jsme výslovnost - Workbook 75/2 + SB 75/4

Games and activities: děti si zahrály hru Kahoot (What does it look like? It looks like...) a na závěr hodiny si ještě zahrály hru Twenty Questions (při které si procvičovaly tvoření otázek, aby uhádly zamýšlené zvíře);)

Homework: WB pg. 72 + 73 na pondělí 28.2. 

 

16.2.

MDR: unscramble the letters to make a word (děti zapisovaly slova z pomíchaných písmenek)

Student´s Book: pg. 72/1,2 (Song) + pg. 73 (It looks like...) + pg. 124/dole (Grammar Focus)

Grammar: věnovali jsme se stupňování příd. jmen a také spojení "to look like" (vypadat jako)

!POZOR na "good" a "bad" (druhý a třetí stupeň těchto přídavných jmen je nepravidelný):

                            good – better – the best (dobrý - lepší - nejlepší)

                             bad  – worse – the worst (špatný - horší - nejhorší)

What does it look like? (Jak to vypadá?) It looks like (a white horse/a flying fish...).   

Games and activities: k lepšímu zapamatování nových slovíček jsme si u tabule zahráli kreslící hru 10 Second Picture, rozhýbali jsme se u dalšího aktivního videa a k procvičení stupňování přídavných jmen jsme si také zahráli oblíbenou hru Kahoot (Comparatives and Superlatives)

Homework: WB pg. 70 + 71 na pondělí 21.2. 

 

14.02.

The January Student of the Month Award: byla odměněna nejlepší studentka měsíce ledna - moc gratulujeme!

MDR: společně jsme dokončovali a opravovali cvičení z pracovních listů z minulého týdne

Student´s Book: Unit 6 (Mythical beasts) - začali jsme novou lekci:SB pg.70/1,2 + 71/1 + 124/1

New vocabulary: tail (ocas), horn (roh), back (záda, hřbet), scales (šupiny), wing (křídlo), neck (krk), feathers (peří), tongue (jazyk), mythical beast (mýtické zvíře), dragon (drak)

New Grammar: připomněli jsme si, jak se tvoří 2. stupeň přídavných jmen (Comparatives):

- u jednoslabičných přídavných jmen přidáme koncovku "er": big (velký) - bigger than (větší než)

- u dvouslabičných končících na "y", odstraníme "y" a přidáme "ier":  happy (šťastný) - happier than... (šťastnější než...)

- u tříslabičných (a víceslabičných a i dalších dvouslabičných) slov přidáme "more" (více) PŘED přídavné jméno: expensive (drahý) - more expensive than... (dražší než...)

   

             A také jsme si vysvětlovali, jak se tvoří 3. stupeň přídavných jmen (Superlatives)

 

- u jednoslabičných přídavných jmen přidáme koncovku "est": big (velký) - the biggest (největší)

- u dvouslabičných končících na "y", odstraníme "y" a přidáme "iest":  happy (šťastný) - the happiest (nejšťastnější)

- u tříslabičných (a víceslabičných a i dalších dvouslabičných) slov přidáme "most" (nejvíce) PŘED přídavné jméno: expensive (drahý) - the most expensive (nejdražší)       

Games and activities: rozhýbali jsme se u "Would you rather...?" (Valentine´s Day), nová slovíčka jsme si procvičili pomocí otázek(Which animals have a long neck/tail/horns/wings...?) a na závěr lekce jsme si k procvičení nové gramatiky zahráli hru Kahoot (Comparatives)

Homework: WB pg. 70 + 71 na pondělí 21.2. 

Today everyone was at school again:)

 

9.2.

MDR: děti vytvářely a zapisovaly věty/příběhy z vybraných různých slov z minulých lekcí 

Vocabulary Challenge: pokračovali jsme v soutěži k připomenutí slovíček od začátku roku (kdo dříve a správně pojmenuje obrázek)

Brain Break: zacvičili jsme si u aktivního videa Would you rather ...?

Grammar Challenge: pomocí interaktivní tabule jsme procvičovali gramatiku minulých lekcí

Review Worksheets: pro zopakování učiva od začátku roku děti na konci hodiny také vyplňovaly pracovní listy (Unit 0, 1, 2, 3)

No homework today:)

 

7.2.

MDR: děti vybíraly správná slova, aby mohly dokončit otázky (who/what/where/when/why/how)

Create a "Wanted" Poster About A Criminal: v trojicích spolupracovaly na vytváření plakátů hledaných zločinců, které následně prezentovaly zbytku třídy: 

                   This man is wanted for roberry/murder. He has got blue eyes and short brown hair.                       He is very dangerous. Please, stay away and call police!

Brain Break: zacvičili jsme si u aktivního videa Spy Game (Winter What is it?)

Vocabulary Challenge: na konci hodiny děti vždy ve dvojici proti sobě soutěžily, kdo dříve a správně pojmenuje obrázek, čímž si hezky opakovaly slovní zásobu od začátku roku;)

No homework today:)

 

2.2.

Quick Review of Unit 5: na začátku hodiny jsme pomocí tabule rychle zopakovali učivo na test

Unit 5 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 5. lekce

Detective Stories Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i neznámých slovíček

Brain Break: rozhýbali jsme se u aktivního videa 2 Trues and 1 Lie Animal Facts + This or that

Guess Who Online Game: - u hádací hry si děti procvičily otázky ohledně vzhledu osob:

           Is your character a male/bald? Does your character have blonde/brown/black hair?

           Is your character wearing earrings/glasses/necklace?

Book from the Library: děti, které vrátily knížky z minulého měsíce, si dnes vypůjčily nové knížky z naší anglické knihovny - prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 16.2.).            S knihou si děti odnášejí i Book Report (Zprávu-zápis o knize) a za vyplnění tohoto listu pak dostávají body navíc:)

Homework: WB pg. 64 + 69 na pondělí 7.2.

Reminder: Připomínáme vrácení knížek vypůjčených v lednu! 

 

 

LEDEN

31.1.

MDR: děti psaly 3 věty o tom,co musely dělat minulý týden (I had to do my homework last week).

Student´s Book: Story - pg. 64 - 65 (Yatin and the Orange Tree) + pg. 65/3,4

Grammar: opakovali a procvičovali jsme gramatiku 5. lekce - !POZOR na:

 

  I have to (musím) X I had to (musel jsem) X I have got (mám) X I used to have (míval jsem)

 

  He didn´t use to have a beard (Nemíval vousy).   

  When I was a child, I had to clean my room every week.                                                             (Když jsem byl dítě, musel jsem si uklízet pokoj každý týden).

                

Brain Break: rozhýbali jsme se u aktivního videa Winter Olympics (Would you rather?)

 

Games and activities: gramatiku si děti také na závěr zopakovaly u oblíbené hry Kahoot;)

 

Homework: WB pg. 64 + 69 na pondělí 7.2.

Reminder: připomínáme opakování 5. lekce - ve středu 2.2. budeme psát test!

 

26.1.

MDR: děti v několika větách popisovaly své spolužáky a ostatní hádaly, kdo to je:

          "This person is a girl. She has blonde and straight hair. She has blue eyes."

Student´s Book: pg. 62-63 - Story (The Mysterious H) - děti se střídaly ve čtení příběhu (četly ho 2x) a poté jsme s tímto příběhem shlédli i video a vypracovali k němu následná cvičení  + SB  pg. 63/2,3,4

 

Grammar: procvičovali jsme vazbu "used to" (děti popisovaly své donesené fotky z raného dětství) - I used to have short hair. I used to wear glasses. I used to have wavy and dark hair.

 

​Workbook:  pg. 63/2

     

Brain Break: rozhýbali jsme se u aktivního videa Villains Would you rather

 

Games and activities: při hádací hře na interaktivní tabuli si děti procvičily tvoření otázek (musely uhádnout správné zvíře) - Animal Mystery Game - Questions:

 

Can it fly/swim/climb trees? Where does it live? Is it big/small/fat? Does it have a tail/beak/trunk?

 

Homework: WB pg. 61 + 62 na pondělí 31.1.

 

24.1.

MDR: děti psaly do sešitu 3 věty o tom, jaké byly, když byly malé (s použitím "used to" + verb)

Student´s Book: pg. 60/3 + 61/1, 2, 3 + pg. 123 dole (Grammar Focus)

 

New Grammar: minulý čas slovesa muset (have to) = had to

 

         I had to feed the dog - Musel jsem nakrmit psa.

         We had to wear a uniform - Museli jsme nosit uniformu.

 

Brain Break: rozhýbali jsme se u aktivního videa Space Chase

 

Games and activities: Describe and Draw Game - děti postupně vydávaly pokyny ostatním spolužákům k namalování obrázků různých hlav, čímž si procvičily slovíčka páté lekce (dark, blond, fair, scar, moustache, beard, curly, straight)

 

Homework: WB pg. 61 + 62 na pondělí 31.1.

 

19.1.

MDR: Unscramble the letters (děti luštily slova z pomíchaných písmenek)

Student´s Book: pg. 59/3 + pg. 123/1 nahoře (Grammar Focus)

 

New Grammar: procvičovali jsme věty s "USED to + verb (be/wear/have/eat/drink)" vs. Now 

 

Song: SB pg. 60 - Song about Dad

 

Games and activities: rozhýbali jsme se u aktivního videa Jurassic Chase - Revenge a slovíčka nové lekce si děti na závěr ještě procvičily u oblíbené hláskovací hry Blaster:)

 

Homework: WB pg. 58 + 59 + nezapomeňte přinést svoji fotku z dětství na pondělí 24.1.!

                  

                  

 

17.1.

News Report: děti ve svých sešitech dokončovaly projekt z minulého týdne

New vocabulary: dark, blonde, fair, moustache, curly, beard, scar, straight

 

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 5 (Police!) - pg. 58/1,2 + pg. 59/1

 

New Grammar: vysvětlovali jsme si vazbu "used to", kterou používáme, když mluvíme o věcech, které byly pravdivé v minulosti, ale nyní už neplatí:

                          I used to be a baby (but I am not now) - Býval jsem miminko.

                          I used to have short hair (but now I have long hair) - Míval jsem krátké vlasy.          

Games and activities:  pro lepší zapamatování nových slovíček jsme si zahráli hru Ten Second Picture

 

Homework: WB pg. 58 + 59 + nezapomeňte přinést svoji fotku z dětství na pondělí 24.1.!

 

12.1.

The December Student of the Month Award: byl odměněn nejlepší student měsíce prosince - moc gratulujeme!

Quick Review of Unit 4: na začátku hodiny jsme pomocí tabule rychle zopakovali učivo na test

Unit 4 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 4. lekce

American-British English Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i neznámých slovíček

Games and Activities: Active Video Moon Mountain

Book from the Library: děti si dnes vypůjčily nové knížky z naší anglické knihovny - prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 26.1.)

News Report: koncem hodiny začaly děti ve dvojicích/trojicích vymýšlet a do svých sešitů zapisovat úryvky krátkých novinových zpráv (podle instrukcí na tabuli)

Homework: WB pg. 56 na pondělí 17.1.

 

10.1.

MDR: At the Train Stations Skits (děti ve dvojicích předváděly scénky, které sepsaly minulý týden)

Grammar: procvičovali jsme minulý čas prostý (Past Simple Tense

Student´s Book: pg. 57/1,2,3 (A school notice) - probírali jsme, co všechno musí obsahovat oznámení na školní nástěnce a na závěr každý sám jednu takovou zprávu do svého sešitu napsal

Games and Activities: Past Simple Game + Active Video: Ski Chase

Homework: WB pg. 56 na pondělí 17.1.

Reminder: Připomínáme opakování 4. lekce - už ve středu 12.1. budeme psát test!

 

5.1.

MDR: děti třemi větami popisovaly obrázek na tabuli, čímž si procvičovaly minulý čas průběhový

Grammar: procvičovali jsme minulý čas prostý (Past Simple) a minulý čas průběhový (Past                           Continuous)

Student´s Book: pg. 53/1 + 2 (listening + writing)

Student´s Book: pg. 56 (At the train station) - podle učebnice děti ve dvojicích vymýšlely a do svých sešitů zapisovaly rozhovory turistů a prodavačů jízdenek na vlakovém nádraží.

Games and Activities: minulý čas prostý i průběhový jsme si procvičili i oblíbenou hrou Kahoot:)

Homework: WB pg. 53 + 57 na pondělí 10.1.

Reminder: kdo ještě nevrátil, prosím, přineste vypůjčenou knížku z anglické knihovny!

 

3.1.

Talking about Christmas: What did you get for Christmas? What was your best present/gift? What did you eat for Christmas dinner? Do you have a favourite Christmas movie?

MDR: Write three things you did during the Christmas break/holiday 

Student´s Book: pg. 52 (Read and complete the sentences)

Workbook: pg. 52 (Listen and tick)

Games and Activities: Educandy games (Unit 4 Vocabulary - Word Search)

Homework: WB pg. 53 + 57 na pondělí 10.1.

Reminder: připomínáme navrácení knížek z anglické knihovny;)

PROSINEC

                Merry Christmas and a Happy New Year!

22.12.

Christmas vocabulary: present/gift (dárek), decorations (dekorace), ornaments (ozdoby), sleigh/sledge (sáně), reindeer (sob), ribbon (stuha), wrapping paper (balící papír), snowflake (sněhová vločka), stocking (punčocha), elves (skřítci), mittens (palčáky), fireworks (ohňostroj), sparkler (prskavka), lights (světélka), bow (mašle), paper chain (papírový řetěz), chimney (komín), bell (zvoneček)/Merry Christmas, Happy Christmas, Happy Holidays, Happy New Year!    

Games and Activities:

  • Active Video: Elves on the Run
  • Christmas Words - presentation
  • Christmas Words Scavenger Hunt
  • Where is it? Christmas Quiz
  • Active Video: Holiday Yoga Freeze Dance
  • Christmas Word Search
  • Christmas Film: The Lost Letter
  • Songs: Christmas Carols:) 

Homework: WB pg. 49 + 50 na pondělí 3.1.

Reminder: V pondělí 3.1. prosím přineste vypůjčené knížky z anglické knihovny;)

                   

                   

                   

 

 

20.12.

MDR: děti opisovaly věty a doplňovaly do nich správné předložky času (in/on/at)

New words: to disappear (zmizet), to escape (uniknout), to believe (věřit)

Student´s Book: pg. 50-51 Story (The tunnel) + pg. 51/2,3,4 (reading aloud) 

Workbook: pg. 51/2 (Phonic Focus)

Games and activities: Ask a Friend (conversation in pairs) - s prstovými maňásky si děti podle vzorů na tabuli vzájemně pokládaly otázky a sdělovaly své odpovědi (What time did you go to sleep last night? I went to sleep AT 9 o´clock. / What year were you born? I was born IN 2011...)

Homework: WB pg. 49 + 50 na pondělí 3.1.

 

15.12.

MDR: děti psaly odpovědi na otázky na tabuli (When is your birthday? What year were you born? When do you eat dinner? When do you have LEAP lessons?) 

Vocabulary: station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase , a cup of tea, a cup of coffee

 

Student´s Book: pg 48/1 (Song) + pg. 49/1 + pg. 122/1 (cvičení dole)

Workbook: pg. 48/1,2 (Song Practice)

 

Grammar: - procvičovali jsme minulý čas prostý a minulý čas průběhový (When I called him,                           he was watching a film).

 

Games and Activities: What´s missing? game + Kahoot (naši lekci jsme zakončili hrou na přání - děti při ní vybíraly správné předložky času) 

 

Homework: WB pg. 46 + 47 na pondělí 20.12. 

 

13.12.

Work in pairs: acting out - skits (děti písemně dokončovaly rozhovory z minulé hodiny a poté je četly-předváděly před tabulí spolužákům) 

New vocabulary: station (nádraží, stanice), platform (nástupiště), escalator (eskalátor, pohyblivé schodiště), ticket office (prodejna lístků, pokladna), train driver (strojvedoucí), stairs (schody), rucksack (batoh), suitcase (kufr), a cup of tea (šálek čaje), a cup of coffee (šálek kávy) x café (kavárna), return ticket (jízdenka tam a zpět) 

 

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 4 (Two Return Tickets) - pg 46/1,2  + 47/1 + pg. 122/1 (nahoře - at/in/on)

 

New Grammar: vysvětlovali jsme si, jak používat časové předložky (Prepositions of Time): 

         IN - in 2020, in December, in winter, in the morning/afternoon/evening, in the future

         ON - on Monday, on April 3rd, on my birthday, on Sunday morning, on the weekend

         AT - at 6 o´clock, at lunchtime/dinnertime/breaktime, at night, at midnight, at Christmas 

 

Games and Activities: pro lepší zapamatování nových slovíček jsme si zahráli Kahoot a také Ten Second Picture game:)

 

Homework: WB pg. 46 + 47 na pondělí 20.12. 

 

8.12.

Quick Review for Test: s dětmi jsme pomocí interaktivní tabule rychle zopakovali látku na test

Unit 3 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 3.lekce

Jobs Word Search: luštili jsme osmisměrky a procvičovali si tak pravopis známých i méně známých slovíček

Student´s Book: pg. 41/4 - work in pairs: plan and act out an interview (děti ve dvojicích začaly vymýšlet a zapisovat rozhovory v minulém čase mezi reportérem a svědkem nějaké nebezpečné události/přírodní katastrofy/nehody):

                           There was ...(tsunami/a volcanic eruption).   Where were you? Who did you go with? What happened? I saw bubbles and water went back into the sea.  What did you do next? ...

Book from the Library: většina dětí si dnes opět vypůjčila knížku z naší anglické knihovny -  prosíme o její navrácení do 14 dnů (Due Date is 22.12.)

Homework: WB pg. 44 + 45 na pondělí 13.12.

 

6.12.

Class Quiz: na začátku hodiny čekal děti delší kvíz (- k procvičení gramatiky 3. lekce děti opravovaly chyby ve větách na tabuli a správné odpovědi psaly do svých sešitů)

New words: high (vysoký), bubble (bublina, bublat), Thailand (Thajsko), rush (spěch, pospíchat), postcard (pohlednice)

Grammar: procvičovali jsme minulý čas průběhový: was/were + (verb)ing

                 I (he/she/it) was playing.         You (we, they) were singing.

Student´s Book: pg. 40-41 - Story (The day the sea went out) + pg. 41/3 (ústně)

Games and activities: Spelling Race - pomocí plastových písmenek děti ve dvou týmech soutěžily ve správném hláskování slovíček 3. lekce

The November Student of the Month Award  - byl odměněn nejlepší student měsíce listopadu - moc gratulujeme!

Reminder: nezapomeňte si zopakovat slovíčka a gramatiku 3. lekce - ve středu 8.12. bude test

Homework: WB pg. 44 + 45 na pondělí 13.12.

 

1.12.

MDR: Unscramble the letters (děti dešifrovaly slovíčka 3. lekce z přeházených písmenek)

Student´s Book: pg. 38-39 Story (The man in the car) + 39/2,3,4 + Story game (True/False)

Workbook: Story Practice pg. 38/1,2 + pg. 39/2

Grammar: vysvětlovali jsme si odlišnou výslovnost "long I" (např. ve slovech bike, white, night, write, right) a "short i" (in, pig, big)

Games and activities: děti si u tabule zahrály Rock Paper Scissors Vocabulary Challenge (na zopakování slovíček 3. lekce) a na závěr ještě na interaktivní tabuli Video Guessing Game (Jobs)

Meditation Time: Rainbow relaxation (Mindfulness for children) - mezi jednotlivými hrami jsme si také udělali přestávku na zklidnění a lepší koncentraci na pokračující výuku;)

Homework: WB pg. 36 + 37 na pondělí 6.12.

                  

LISTOPAD

29.11.

Hello conversation: How are you today? Did you play in the snow yesterday?

MDR: Look at the picture and write what the people were doing (děti psaly 5 vět s použitím nové gramatiky - popisovaly, co se děje na obrázku) - Two children were playing basketball. The girl was reading. The dogs were fighting. The man was sleeping...

Grammar: procvičovali jsme Minulý čas průběhový (Past Continous)

Vocabulary: fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Student´s Book: pg. 36/1,2 (Song) + 37/1 (Past Continous Questions) + pg. 121 (Grammar Focus) - obě cvičení (nahoře i dole)

Games and activities: Blaster! (děti si oblíbenou hrou procvičovaly hláskování slovíček 3.lekce)

Homework: WB pg. 36 + 37 na pondělí 6.12.

                    

 

24.11.

Conversation: How are you feeling today? What did you eat for lunch today?

MDR: děti podle obrázků na interaktivní tabuli písemně procvičovaly nová slovíčka

Vocabulary: fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Student´s Book: Unit 3 (Danger!) - 34/2 (listening) + 35/1 (Past Continous)

New Grammar: Minulý čas průběhový (Past Continous) - vysvětlovali jsme si, že tento čas používáme při mluvení o něčem, co se stalo v minulosti v konkrétním čase:

         What were you doing yesterday at 3 o´clock? I was climbing a tree.

         Were you eating breakfast at 8 o´clock? Yes, I was./No, I wasn´t.

Games and activities: 10 Second Picture (k procvičení nové slovní zásoby) + EduCandy spelling games

Reminder: kdo ještě nedonesl - prosím, přineste do školy vypůjčenou anglickou knížku;)

Homework: WB pg. 34 + 35 na pondělí 29.11.

 

22.11.

Conversation 1: How are you today? What did you do on the weekend?

Review for test: před testem jsme si ještě společně (pomocí chytré tabule) opakovali učivo druhé lekce

Unit 2 Test -  děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky druhé lekce

Autumn Vocabulary Word Search: také luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček

Conversation 2 - about books: I read .... . It was good/bad/boring/interesting/exciting... . Do you recommend the book for us to read? I recommend it. I don´t recommend it.

New vocabulary: fire (požár, oheň), flood (záplava, povodeň), emergency services (záchranná služba, pohotovost), police car (policejní auto), police officer (policista/policistka), fire engine (hasičský vůz), firefighter (hasič), ambulance (sanitka), paramedic (záchranář/ka)

Reminder: kdo v pondělí zapomněl - prosím, přineste do školy vypůjčené anglické knížky, včetně vyplněné zprávy o obsahu knížky (Book Report) a případně i CD;)

Homework: WB pg. 34 + 35 na pondělí 29.11. 

 

15.11.

Conversation: Did you do something fun on the weekend? What else did you do at home?

MDR: děti psaly věty, do kterých doplňovaly správné spojovací výrazy (and/but/because/so)

Student´s Book: pg. 29/1+2 (listening) + pg. 33/1,2,3

Brain Break: rozhýbali jsme se u písničky na přání - "The floor is lava" Song

Games and activities: slovíčka si děti zopakovaly u dvou částí hry Kahoot (Part I+II), kdy do vět podle jejich smyslu vybíraly a doplňovaly správné výrazy + po přestávce si také u tabule ve dvou týmech zahrály oblíbenou hru Rock, Paper, Scissors Challenge, čímž si zopakovaly slovní zásobu od začátku letošního roku;)

Reminder (připomínka): nezapomeňte si zopakovat gramatiku a slovíčka 2. lekce - v pondělí 22.11. bude test! prosím, přineste do školy anglické knížky vypůjčené na 14 dnů:)

Homework: WB pg. 32 (activity 1+2) + pg.33 na pondělí 22.11. 

 

10.11.

MDR: děti vybíraly správná slovesa do vět a převáděly je do minulého času (play/go/not study...)

          We ..... to the beach yesterday. = WENT

          I ..... for the test. Oh no. = DIDN´T STUDY

          She .... basketball with her brother on Monday. = PLAYED

Grammar: procvičovali jsme Silent Consonants (tiché souhlásky, které se nevyslovují) - např. ve                   slovech: rhinos, write, listen, island, sign...

Student´s Book: pg. 27/4 + pg. 28/1 (děti pracovaly v párech)

Workbook: pg. 25/2 (could/couldn´t) + 27/2 

Games and activities: pomocí papírových písmenek si děti ve dvou týmech zasoutěžily v hláskování slovíček (Spelling Race) + na závěr lekce si ještě na interaktivní tabuli zahrály hru (Monster Vocab Game - Nature):)

Homework: WB pg. 24 + 26 na pondělí 15.11. 

 

8.11.

Conversation:  How are you today? What did you do on the weekend?

MDR: děti podle vlastních nápadů dokončovaly věty se spojovacími výrazy (and/but/so/because) - I can play piano BUT.... (I can´t play violin). We watched a film AND...(we played a video game).

Student´s Book: pg. 26-27 - Story (At the restaurant) + pg. 27/2

Workbook: pg. 25/1 - procvičovali jsme "could/couldn´t"

Book from the Library: dnes si všechny děti vypůjčily knížku z naší knihovny - přejeme hezké počteníčko (+ příp. poslech CD) a prosíme o její navrácení do 14 dnů (Due Date is 22.11.) včetně vyplněné zprávy o obsahu knížky (Book Report);)

Homework: WB pg. 24 + 26 na pondělí 15.11. 

 

3.11.

Conversation: lekci jsme zahájili konverzací - How are you today? What did you eat for breakfast/lunch today?

MDR: děti doplňovaly do vět správná slovíčka (mountain/forest/village/lake/island/river/path)

Student´s Book: Song - pg. 24/1,2,3 + pg. 25/1 + 120 (Grammar focus - could/couldn´t)

New Grammar: COULD/COULDN´T

         I can walk (Umím chodit).  I can´t dance (Neumím tancovat). 

         I could walk when I was three years old (Uměl/a jsem chodit, když mi byly tři roky).

         I couldn´t read when I was three years old (Neuměl/a jsem číst, když mi byly tři roky).

Games and activities: Blaster - formou hry u tabule si děti procvičily hláskování nových slovíček z druhé lekceConnectors Review - děti dostaly sady obrázků, které odpovídaly větám rozděleným na půl a ve dvojicích je skládaly dohromady, čímž si procvičovaly správné použití spojovacích výrazů (and, but, so, because) + Big Describer game (Nature) - slovíčka o přírodě

The October Student of the Month Award  - byla odměněna nejlepší studentka měsíce října -moc gratulujeme!

Homework: WB pg. 22 + 23 na pondělí 8.11. 

                     

 

 

1.11.

MDR: talking about last week - What did you do last week (during the fall holiday)?

Student´s Book: Unit 2 (The world around us) - začali jsme novou lekci:

                            SB pg. 22/1,2 + 23/1 + pg. 120 (Grammar Focus) - Connectors

New Grammar: učili jsme se Connectors = spojovací výrazy pro spojení dvou vět v souvětí:

            AND (a)        BUT (ale)      BECAUSE (protože)      SO (tak, takže)

+ také jsme si připomněli minulý čas (Past Tense) některých pravidelných i nepravidelných sloves

New vocabulary: mountain (hora), forest (les), village (vesnice), lake (jezero), island (ostrov), field (pole), river (řeka), path (cesta, stezka, pěšina)

Games and activities: 10 Second Picture (děti se střídaly v malování a hádání názvů obrázků na tabuli, čímž si procvičovaly nová slovíčka ze druhé lekce) + Big Describer Game (Nature) - a na závěr lekce si ještě děti formou hry na interaktivní tabuli připomněly i další slovíčka o přírodě;)

Homework: WB pg. 22 + 23 na pondělí 8.11. 

 

ŘÍJEN

25.10.

MDR: How was your weekend? Did everybody do something fun? What did you do?

Presentation of Alien Planet Projects - zbývající děti před tabulí prezentovaly své projekty s pravidly pro planetu mimozemšťanů, přičemž jsme si zopakovali použití výrazů must/mustn´t

New vocabulary: pumpkin (dýně), stem (stopka), costume (kostým), witch (čarodějnice), vampire (upír), ghost (duch), broom (koště), graveyard (hřbitov), cauldron (kotel), haunted house (strašidelný dům), scary = spooky = creepy (strašidelný), devil (ďábel), potion (lektvar)

Student´s Book: pg 16-17 - Story: The Secret of Egyptian Cat + 17/3

Halloween Songs: Happy Halloween! + Spooky Scary Skeletons + další písničky, které můžete najít zde: https://www.youtube.com/watch?v=rHtq5GIIUV8&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

Halloween Games: Pin the stem on the pumpkin - děti po zamotání a poslepu přilepovaly stopku na namalovanou dýni na tabuli  + Musical Pictures - na závěr lekce jsme si ještě zahráli hru s halloweenskými obrázky a přerušovanou hudbou, čímž si děti krásně procvičily i dosud neznámá slovíčka - a tak si mohly domů odnést i sladkou halloweenskou odměnu:)

Homework: Have a spooky Halloween! ;)

                    

 

20.10.

MDR: Review for test - před testem jsme si ještě společně opakovali učivo první lekce

Games and activities: látku na test si děti procvičily i formou her - What´s missing? + Kahoot 

Unit 1 Test -  děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky první lekce

Halloween Vocabulary Word Search Puzzle I+II: na závěr lekce pak děti ve dvojicích luštily osmisměrky na dvou pracovních listech a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček;)

Homework: WB pg. 21 na pondělí 25.10. 

 

18.10.

MDR: Correct the mistakes in the sentences (děti opravovaly chyby ve větách):

         Give the necklace to she....Give the necklace to HER.

         Make I a cake....Make ME a cake.

         Show he the butterfly....Show HIM the butterfly.

Grammar Review (for test on Wednesday) opakovali jsme gramatiku 1.lekce na středeční test

Student´s Book: pg. 14-15 - děti četly i sledovaly příběh - Story (The knight) + pg. 15/2,4

Presentation of Alien Planet Projects - před tabulí děti postupně prezentovaly své projekty z konce minulé hodiny = seznamy pravidel pro planetu mimozemšťanů, včetně krásných obrázků;)   

Spelling Game: Blaster - na závěr hodiny si děti zahrály hru, při které si procvičily hláskování a zopakovaly si tak slovíčka z první lekce

Reminder (připomínka): nezapomeňte si zopakovat 1. lekci - test již ve středu 20.10. !

Homework: WB pg. 21 na pondělí 25.10. 

 

13.10.

MDR: Put the word in order to make a sentence - děti přepisovaly slova ve větách do správného pořadí:

           don´t, the, story, tell, him ....... Don´t tell him the story.

           gave, I, the, belt, Lee, to ......... I gave the belt to Lee.

King/Queen Game - Grammar Practice: na procvičení gramatiky si postupně všechny děti nasadily papírovou korunu na hlavu a  vydávaly pokyny svým poddaným (Show me your book. Give me a pencil. Make me a cake...)              

Brain Break - Volcano Song: Don´t step in the lava

Rules for an Alien Planet: použití výrazů must/mustn´t si děti procvičily, když ve dvojicích vytvářely seznam deseti zvláštních pravidel pro planetu mimozemšťanů (Everyone must wear pink on Fridays. You must eat chocolate every day. You mustn´t sing. You must walk backwards...);)

Homework: WB pg. 12, 14 na pondělí 18.10. 

 

11.10.

MDR: Make a word chain (děti do sešitů vytvářely řetěz ze slov tak, aby další slovo začínalo písmenem, na které předchozí slovo končilo)

Revised vocabulary:  me, him, her, them, us + queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword
 
New grammar: SB pg. 13/1 + 119 (cvičení dole) - Grammar Focus (Direct and Indirect Objects):
 
- vysvětlili jsme si dvě možnosti postavení přímého a nepřímého předmětu ve větě:
 
                  Give me(= indirect object) your book(= direct object).
 
                  Give your book(=direct object) TO me(=indirect object).
 
Direct object – většinou odpovídá 4. pádu (Koho? Co?)
 
Indirect object – většinou odpovídá 3.pádu (Komu? Čemu?)

Workbook: pg. 13/1,2                 

Brain Break - Fitness Game: rozhýbali jsme se u aktivního videa Dragon´s Revenge

Homework: WB pg. 12, 14 na pondělí 18.10. 

 

 

6.10.

New vocabulary: na přání dětí jsme naši lekci zahájili venku na dvoře a i za pomocí učebnice si představili nová slovíčka - queen (královna), knight (rytíř), crown (koruna), helmet (helma), necklace (náhrdelník), bracelet (náramek), belt (pásek), shield (štít), bow and arrow (luk a šíp), sword (meč), Egyptian (Egypťan, egyptský)

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 1 (In the museum) - pg. 10/2 + 11/1

Grammar: SB pg. 119 (cvičení 1 nahoře) - Grammar Focus:

                 must (= have to)  X  mustn´t (= must not)

                 We must listen to the teachers. MUSÍME poslouchat učitele. 

                 We mustn´t run in the halls.  NESMÍME běhat na chodbách.

Brain Break: rozhýbali jsme se u aktivního videa Castle Chase Video

Song: SB pg. 12/1 - dvakrát jsme si pustili oblíbenou písničku a podle poslechu udělali cvičení

Games and Activities: New vocabulary Charades - pro lepší zapamatování nových slovíček si děti ještě venku zahrály hru na jejich předvádění a hádání;)

Homework: WB pg. 10, 11 na pondělí 11.10. 

 

4.10.

MDR: How are you today? What did you do on the weekend?

Listening/writing + Grammar + Vocabulary review: děti procvičovaly poslech a dokončovaly pracovní listy k opakování učiva loňského roku (vč. gramatiky a opakování slovní zásoby)

Brain Break: Camp Song/Scratch Garden + The Planet Song

Games and Activities: Educandy games + dokončování poslechových cvičení

Homework: WB pg. 10, 11 na pondělí 11.10. 

ZÁŘÍ

29.9.

MDR: listening děti podle poslechu vyplňovaly pracovní listy a opakovaly tak slovíčka i gramatiku posledních lekcí loňského roku

Brain Break: Active Video "Meme Mood Game" - rozhýbali jsme se a také zopakovali výrazy k vyjádření momentální nálady (How do you feel? How are you? What is your current mood?)

Grammar: opět jsme opakovali tvorbu otázek (pomocí Do/Does, Was/Were, Did)

Brain Break: Active Video "Food Edition" - This or that (děti vždy vybíraly ze dvou možností a následně si zacvičily podle názorných instrukcí);)

Homework: WB pg. 6, 9 na pondělí 4.10. 

 

27.9.

MDR: děti podle poslechu vyplňovaly pracovní listy (opakování učiva loňského roku)

Unit 0 Review (Well Done, Ben and Lucy!) + Test - k opakování slovní zásoby a gramatiky

Grammar: opakování otázek v přítomném a minulém čase:

                 What do you like to do? - Co rád děláš?

                 Who do you see? - Koho vidíš?

                 When does class start? - Kdy začíná hodina?

                 Did you dance? - Tančil jsi?

                 Were you scared? - Měl jsi strach, bál ses?

Games and Activities : děti si zahrály hru What´s missing? (k procvičování slovíček) a poté  prezentovaly rozhovory ve dvojicích (s pomocí nedokončených otázek a odpovědí na tabuli), při čemž si procvičovaly jejich správné vytváření;)

Homework: WB pg. 6, 9 na pondělí 4.10. 

 

22.9.

MDR (My Daily Report): listening/writing - pracovní listy k opakování učiva z loňského roku

Student´s Book: pg. 8, 9/2 - Story (The old book) - děti si nejprve rozdělily role a příběh dvakrát přečetly, potom ještě shlédly video a nakonec na interaktivní tabuli odpovídaly na otázky 

Grammar: procvičovali jsme otázky v minulém čase (Simple Past Questions):

                What did you do last night? When did you go to bed? (Kdy jsi šel do postele?)

Workbook: pg. 7/1,2,3

Active video: po přestávce jsme se rozhýbali u videa "Yoga freeze dance"

Homework: Workbook (WB) pg. 4, 5, 8 na pondělí 27.9. 

 

20.9.

MDR (My Daily Report): special test for teachers - lekci děti zahájily poslechem a vyplněním pracovních listů (abychom zjistily, jaké učivo máme s dětmi procvičovat a čemu se více věnovat)

Sign Anti-Bullying Certificate: povídali jsme si o tom, jak se správně chovat v našich hodinách a ke svým spolužákům a nakonec jsme všichni podepsali Certifikát proti šikaně (bullying)

Games and activities: Draw, Act, Define - new vocabulary (děti si procvičily novou slovní zásobu)

Student´s Book: pg. 6 - Song + pg. 7/1 + pg. 118 - Grammar Focus

Grammar: Otázky v přítomném a minulém čase (Simple Present/Past Questions)

Homework: Workbook (WB) pg. 4, 5, 8 na pondělí 27.9.                   

 

15.9.

Complete Notebooks and Wolverines Poster - děti si nejprve ozdobily přední stránku svých sešitů a poté dokončily výrobu našeho skupinového plakátu

How to be a Wolverine: Classroom rules and useful language (class words) - připomněli (a vyzkoušeli) jsme si pravidla chování při našich lekcích a také jsme si zopakovali užitečné výrazy a anglické fráze pro naši vzájemnou konverzaci v hodinách;)

Student´s Book: pg. 4 - Unit 0 (Well done, Ben and Lucy!) + pg. 5/1

New vocabulary: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

No homework today:)

 

13.9.

Hello and welcome! - přivítali jsme se po prázdninách a rozdali jsme si nové učebnice

Wolverines (Rosomáci) - shlédli jsme krátkou prezentaci a zábavné video o maskotu naší skupiny a také jsme společně začali vyrábět náš skupinový plakát (Wolverines Poster), který bude po dokončení viset na chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny;)

Active Video: Back to School - Would you rather?

Stand up if... - povídali jsme si o tom, kde všude jsme o prázdninách byli a co všechno jsme dělali a jedli:)

Snatch Game - zahráli jsme si hru, při které jsme si procvičili postřeh a porozumění anglickým pokynům (Touch your head, Raise your hand, Touch your shoulders, Turn around...)

 

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48