Snowy Owls

Vyučující:

Kelsey Roman

tel.: +420 733 272 964
email: kelseyroman94@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742 
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.


*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.  

ČERVEN

16.6.

                                

Dnes nás čekala závěrečná hodina v letošním školním roce a všichni jsme si ji opravdu užili. 

Nejdříve jsme se věnovali souhrnnému opakování formou her a písniček. Soustředíme se na slovíčka z jednotlivých lekcí. Zaměřujeme se také na gramatiku a správnou konverzaci v kruhu. 

Zpíváme písničky, které nás provázely celý školní rok v učebnici i mimo ni.

Děti dostaly drobné občerstvení a podívali jsme se na krátký příběh Mr. Beana.

Všem dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny a budeme se na Vás opět těšit v novém školním roce.

Miss Kelsey a Miss Alice

 

14.6.

Opakování dnů v týdnu. Děti dopisují do pracovního listu dny v týdnu tak, jak následují za sebou. 

Activity: Opakujeme slovíčka průřezem z celého roku. Dětí si vytvářejí vlastní Bingo cards a do políček dopisují slovíčka podle instrukcí. Následně políčka postupně vyškrtáváme podle slovíček, která slyšíme.

Games: Hrajeme tichou poštu a  oblíbené musical chairs.

Na závěr si pouštíme krátkou epizodu animovaného Mr. Beana.

 

 

 

9.6.

Dnešní výuka byla trochu kratší, ale o to intenzivnější a děti velmi svědomitě pracovaly.

Portfolio: Do sešitů si děti zapisují věty, kam správně doplňují slovíčka z nabídky: Jump, can, can't

1.I can_______.   2. I______ fly.  3. I _______run.

Games: V kruhu se jeden druhého ptáme a odpovídáme - "Can you play the piano? No, I can't. Does your sister  like watermelon? Yes, she does."

Opakujeme slovíčka, která jsme se naučili v tomto školním roce. Zaměřujeme se také na jejich správné psaní

 

7.6.

Vracíme se opět k opakování gramatiky a slovíček z celého školního roku.

Dnes se zaměřujeme na samohlásky, jejich výslovnost a správné psaní slovíček. 

Slovíčka procvičujeme s pomocí her na interaktivní tabuli a pouštíme si již známé písničky procvičováním dnů v týdnu, měsíců a s počítáním od 1 do 20.

Games: Hangman - slovíčka, quiz gamemusical chairs s procvičováním slovíček z oblasti sportů a zvířat. 

 

2.6.

Procvičujeme vše, co jsme se naučili v letošním školním roce. 

Na interaktivní tabuli hrajeme oblíbené hry na procvičení slovní zásoby.

Věnujeme se číslům i jejich psaní.

Hrajeme pantomimu a hádáme příslušná slovíčka. 

Znovu se vracíme ke slovíčkům s ustáleným spojením - take a photo, make a sandcastle, draw a picture, ....

KVĚTEN

31.5.

What is the weather like today? Podle poslechu předpovědi počasí děti kreslí příslušné obrázky.

"It's sunny, it's cloudy, it's snowing and it's raining, it's hot and it's cold"

Děti, které chyběly minulý týden ve škole si dnes dopsaly závěrečné testíky a opakování.

Activity: V kruhu trénujeme konverzaci, ptáme se a odpovídáme - "What's your name? How old are you? What's your favourite toy?"

Game: opakujeme slovíčka, která jsme se naučili a to formou hry - "What's missing?" - snažíme si zapamatovat co nejvíce obrázků a pojmenovat je

Grammar: Opakujeme gramatiku - "What's this? It's a book. No, it isn't. It's a pencil. Yes, it is."

Pouštíme si písničky - Dny v týdnu a měsíce v roce - zpíváme a tancujeme 

 

26.5.

Dnes se opět pouštíme do opakování s pomocí her, soutěží i interaktivní tabule

Opakujeme důsledně číslice od 1 -20 a to i v písemné podobě

Zaměřujeme se také na slovíčka, kde jsme poznávali jednotlivé části našeho těla. Opět si připomínáme jejich psaní.

Opakujeme také gramatiku: Have we got any cheese? Yes, we have. No, we haven't.  - s pomocí soutěže, kde si děti musí zapamatovat věci na obrázku. 

There is a monster. X There are three dogs. 

Do you like this cap? Yes, I do. Do you liike these shoes? No, I don't. 

Na závěr hodiny jsme si zazpívali a zatančili.

24.5.

Shrnujeme učivo z celého školního roku. Opakujeme slovíčka a gramatiku.

Věnujeme se psaní  - dny v týdnu, číslice

Trénujeme otázky a odpovědi: Can you....? Yes, I can./No, I can't.

How many....? How old....? Do you play....?  Yes, I do./ No, I don't.

Is there....? Yes, there is. / No, there isn't.

Podle obrázků  a názorně procvičujeme  předložky: IN, ON, UNDER

Na závěr jsme si dnes napsali End-of-level test, který děti zvládly skvěle. 

 

19.5.

Dnešní hodina je věnovaná převážně opakování celé dokončené lekce 9.

Do sešitů si kreslíme obrázky kočky  a krabice. Procvičujeme předložky IN, ON, UNDER a podle toho kočičku dokreslujeme. 

Doplňujeme cvičení na interaktivní tabuli, kde trénujeme slovíčka z celé lekce.

Gramatika: It is - zkrácená forma It's,     They are - zkrácená forma They're

Where is - zkrcená forma Where's

Games: Hrameje hry a soutěžíme - opakujeme si  kde používáme It's - jedna věc, They're - 2 a více věcí

Po přestávce jsme si napsali test. Dětem se velice povedl a příští týden test přinesou opravený domů.

Ve zbývající části hodiny hrajeme hry na zdokonalení slovní zásoby a luštíme křížovky a osmisměrky. 

 

17.5.

Podle zadání kreslíme obrázky a opakujeme si tak předložky - In, On, Under, Next to -

"Draw a book in the bag. Draw a ball on the desk. Draw a doll under the table."

Activity: Formou hry a  s pomocí interaktivní tabule procvičujeme dále předložky, soutěžíme v družstvech. 

Vracíme se k projektu a obrázkům na téma "MY SUMMER HOLIDAYS" a povídáme si o prázdninách.

Výslovnost: Peas, Cheese, Read, Eat - vyslovujeme stejně - / ííí /

Bookwork: SB str. 114 - Holiday weather - povídáme si o počasí a učíme se nová slovíčka:

SUNNY - slunečno, CLOUDY - oblačno, RAINY - deštivo, SNOWY - sněží

It is HOT - je teplo,  It is cold - je zima,  It is rainy - prší, It is snowy - sněží, It is sunny - je slunečno, It is cloudy - je oblačno

Umíme pojmenovat různé druhy počasí a trénujeme slovíčka pomocí písniček, zpěvu a pantomimy.

12.5.

IN, ON, UNDER, NEXT TO - opakujeme předložky písemnou i názornou formou her a soutěží.

Bookwork: Učebnice SB str. 110 - The top of the hill - věnujeme se novému příběhu našich hrdinů. Příběh posloucháme, sledujeme text, pouštíme si video a následně si příběh přehráváme. 

Nová slovíčka: RACE - závod, ROCK - skála, TOGETHER - společně, HILL - kopec

str. 111 cv. 2 - Dopňujeme cvičení na základě obsahu příběhu.

SB str. 113 - Podle instrukcí nalepujeme obtisky do obrázku a opakujeme si opět předložky. 

Activity: Formou her opakujeme slovíčka z celé lekce č. 9.

enlightenedsmiley19.5. si napíšeme test z probrané lekce č. 9.yes

 

10.5.

Trénujeme a opakujeme odpovědi podle vlastního pocitu - Let's paint a picture.

Good idea./ I'm not sure. Sorry I don't want to. /

Bookwork: WB str. 107, 109

Gramatika: Opakujeme používání předložek IN, ON, UNDER formou her, aktivit a soutěží.

Ptáme se na jednotlivé předměty a odpovídáme kde se nacházejí. Rozlišujeme otázky, kdy se ptáme na jednu věc a kdy na dvě a více věcí.  Where is the pen? It's on the desk.

Where are the books? They're in the bag.

 

5.5.

Opakujeme samohlásky a jejich doplňování do slovíček - RUN, JUMP, SWIM - píšeme si do sešitů

Věnujeme se konverzaci s pomoci LET'S /pojďme /

Let's catch a fish.  Let's take a photo. Let's play in the sand. Jeden druhého se ptáme a odpovídáme. Good idea. / I don't want to. I'm not sure. /

Bookwork: SB str. 108 - song - Le's go to the beach.... posloucháme, zpíváme, používáme obrázkové kartičky a ukazujeme si obrázky v učebnici.

WB str. 106 - doplňujeme správná slovíčka

Procvičujeme nová slovíčka, která jsme se naučili v minulé hodině. 

Slovíčka opakujeme formou her, soutěží i s pomocí pantomimy.

Gramatika: Opakování předložek - IN /v/, ON /na/, UNDER /pod/

Učebnice SB str. 109 - Where is the the shell? / Kde je mušle? / It's on the sandcastle. 

Učíme se ptát kde se určitá věc nachází a odpovídáme. Rozlišujeme:

Where is the blue book? It's in the green bag.Where are the red books? They are in the yellow bag. 

 

3.5.

A,E,I,O,U - výslovnost a doplňování samohlásek procvičujeme s písničkou                  https://www.youtube.com/watch?v=RUSCz41aDug

i písemně doplňujeme správná písmenka do slov.  

1. HAND, LEG, ARM

Bookwork: SB str 106 - zahajujeme novou lekce č. 9 - AT THE BEACH / na pláži/

Povídáme si kde a jak rádi trávíme prázdniny a učíme se nová slovíčka:

Catch a fish /chytat ryby/, paint a picture /malovat obrázek/, eat ice cream /jíst zmrzlinu/, take a photo /fotografovat/, listen to music /poslouchat hudbu/, look for shells /hledat mušle/, read a book/číst knížku/, make a sandcastle /stavět hrad z písku/

Slovíčka si lépe zapamatujeme díky obrázkovým kartičkám se kterými hrajeme hry a soutěže.

Gramatika: SB str. 107 - Let's play the guitar. / Pojďme si zahrát na kytaru./

Good idea. /Dobrý nápad./     I'm not sure. /Nejsem si jistý./   Sorry, I don't want to. /Promiň, ale nechce se mi./

Konverzujeme a vybíráme si podle vlastního názoru odpověď.

cv.1. - Vybíráme správné sloveso do textu u obrázku a číslujeme obrázky podle poslechu.

Let's listen to music. Let's paint a picture. Let's look for shells. Let's take a photo. 

DUBEN

 

28.4.

V dnešní hodině se věnujeme převážně opakování celé probrané lekce č. 8.

Věnujeme se opakování slovíček jednotlivých částí těla.

S pomocí her a soutěží slovíčka poznáváme formou malování. Společně kreslíme jednoho robota podle slovíček, která vidíme napsaná na obrázkových kartičkách.

Děti se rozdělily do týmů a soutěžíme ve správném psaní a spelování slovíček.

Zaměřujeme se na gramatiku, které jsme se věnovali - "Can you swim? Yes, I can. Can you dance? No, I can't."  /play the piano, swim, ride a horse, ride a bike, play tennis, dance /

laughDěti si napsaly samotný test, který se jim velice povedl. yes

 

26.4.

Začínáme s písničkou a ptáme se CAN YOU swim / jump, fly..../? YES, I CAN.  x NO, I CAN'T.

Activity: Do sešitů pak doplňujeme předepsané věty na tabuli a odpovídáme podle pravdy.

Bookwork: Učebnice WB str. 102 cv. 1, 2  - učíme se zapisovat pod obrázky správné činnosti, čteme a píšeme - dancing, swimming, walking, jumping, playing the piano, riding a bike

WB str. 103

WB str. 101 - podle poslechu dopnujeme odpovědi v podobě čísel a jmen, která si také pro správné napsání spelujeme.

Games: formou her opakujeme názvy částí těla a umíme rovněž poznat "right hand, left leg, right leg, left hand....

laughyesDěti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplňění přiloženého "Bookreportu" prosím o odevzdání do 10.5. Děkujienlightened

Gramatika: HOW MANY? / kolik? /

How many books do you have? I've got 3 books. How many pencils do you have? I've got 5 pencils. - ptáme se a odpovídáme

 

21.4.

Věnujeme se psaní slovíček z probírané lekce. Jedná se o dny v týdnu a doplňování správných písmenek. Následně si každé slovíčko hlasitě spelujeme.

Game: Tichá pošta: opakujeme si fráze, které používáme běžně v každé hodině a to formou hry.

/ I don't understand. I'm finished. Please, help me. Can I go to the toilet? /

Activity:  Ptáme se a odpovídáme - Can you drive a car? No, I can't. Can you touch your toes? Yes, I can. Can you dance? Can you read a book? Can you write? Can you speak English?

Bookwork: SB str. 102 - nová slovíčka - SKELETON /kostra/, WALK /procházet se/,  STAND /stát/, RUN / běhat/, SIT /sedět/, SWIM /plavat/.

Pod  obrázky píšeme názvy aktivit. Názorně nová slovíčka předvádíme a hádáme. 

 

19.4.

Začínáme s písničkou o dnech v týdnu:https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Do sešitů si zapisujeme dny v týdnu a doplňujeme začáteční písmenko z výběru - F, S, M

-ONDAY, -RIDAY, -ATURDAY

Gramatika: Ptáme se a odpovídáme s pomocí "CAN" https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

Can you drive a car? No, I can't. Can you jump? Yes, I can.Ve dvojicích se ptáme a odpovídáme na nejrůznější činnosti. 

Bookwork: Učebnice SB str. 100 - podle otázek a obrázků odpovídáme - Yes, he can.X

No, he can't.

cv.2 - ptáme se spolužáka a odpovědi jednoduše zaznamenáváme - Can you play the piano?

Can you speak Spanish? Can you play guitar?

SB str. 101 - spojujeme správný text a obrázek strašidýlka

Učebnice WB str. 97 - Podle obrázků správně doplňujeme otázky. 

Activity: Každý dostal napsané zadání, jak má vypadat jeho strašidlo /Monster/ a následně obrázek nakreslil.  / I've got two heads, four legs and six arms. I've got 6 knees, 8 fingers and 5 feet./

Obrázky se pak promíchaly, rozdaly a každý popisoval obrázek, který dostal. Ostatní hádali komu strašidlo patří.

enlightenedPříští čtvrtek 28.4. si napíšeme testík z probrané lekce. wink

 

12.4.

Opakujeme samohlásky opět na základě písničky. Umíme napsat nová slovíčka - FROG, FISH, DOG

Bookwork: Učebnice SB. str 98 - THE PROBLEM - posloucháme a sledujeme text nového příběhu našich hrdinů. Celý příběh si přehráváme. 

Učebnice WB str. 98 - podle poslechu poznáváme, která postava v příběhu pronesla určitou větu

Activity: Drawing a ROBOT - malujeme si do svých sešitů roboty podle konkrétního zadání. Umíme tak pojmenovat jednotlivé části těla. 

Game: Hrajeme pohybovou hru, kde plníme pokyny zaměřené na části těla. Na barevném koberci se děti rozmístily a podle pokynů  pracovaly: "Put your right hand on the blue colour. Put your left leg on the red colour. Put your right knee on the yellow colour.....

                                            

7.4.

S písničkou https://www.youtube.com/watch?v=arQxkdRYyE4 si opakujeme opět samohlásky A,E,I O,U

Protahujeme si celé tělo u "Body dance"https://www.youtube.com/watch?v=cZeM18fPbvI a opakujeme se tak názvy jednotlivých částí těla - head, shoulders,arms, fingers, legs, knees, toes

Gramatika: Opakujeme I CAN x I CAN'T  s použitím sloves - FLY, CRAWL (plazit se), RUN, JUMP

Bookwork: Učebnice SB str. 96 - zpíváme písničku a podle textu hádáme o která zvířátka se jedná. 

Navazujeme otázkami, děti odpovídají  - Who can sing? Bella Bird can sing. Who can jump? Kate Kangaroo can jump.

Str. 97 cv. 3 - Ptáme se a odpovídáme ve dvojicích a pak každý s každým ve třídě. Zároveň činnosti předvádíme -  "Can you swim? No, I can't. Can you dance? Yes, I can." 

Zpíváme a tančíme na písničku - "Yes, I can."https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

enlightenedProsíme děti, aby vrátily knížky zapůjčené v naší knihovně.Děkujiyes

5.4.

Dnes jsme se učili společně se skupinkou Clown Fish.

Zopakovali jsme samohlásky (A, E, I, O, U). Na interaktivní tabuli jsme si přehráli samohláskovou písničku.

Notebook: C_R, D_G, C_T (doplňujeme správnou samohlásku)

New Unit: lekce č. 8, SB str. 94, The Robot, procvičujeme názvy těla. Zazpívali jsme si písničku Head, shoulders, knees and toes.

Na pracovním listě spojujeme správné části těla se slovíčky. Podle obrázku doplňujeme počty a dopisujeme do vět.

Nová gramatika: procvičujeme a opakujeme: I CAN x I CAN'T (I can swim. I can't fly.)

Zahráli jsme si hru Twister, procvičujeme "right hand, left hand, right leg, left leg a barvy.

BŘEZEN

31.3.

Začínáme písničkou a protažením:https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

Bookwork: Dnes zahajujeme novou lekci č. 8 v učebnici SB na str. 94 - "THE ROBOT" 

Opakujeme si slovíčka hraček, které již dobře známe - car, doll, ball, kite, train, monster, robot

Nová slovíčka - učíme se vyslovovat a ukazujeme si na obrázcích v učebnici a na obrázkových kartičkách

části těla: head, arm, fingers, hand, knee, leg, toes, foot

Slovíčka procvičuje v rámci her a aktivivit

Učebnice WB str. 94 - doplňujeme křížovku a pod obrázky zapisujeme správná slovíčka

Grammar: SB str. 95 - I CAN smileyyes  -  mohu, umím   I CAN'T sadno - nemohu, neumím

Vytváříme krátké věty a názorně si novou látku předvádíme - I can skip. I can jump. I can't fly.

 

29.3.

 

Revision /opakování/ - Dnešní hodinu věnujeme opakování probrané lekce 7.

Activity: Do sešitů si děti nakreslily nejdříve postavičku panáčka a následně panenky. Podle poslechu a diktátu postavičky oblékáme. "Draw a boy. Boy is wearing a blue T-shirt, green trousers, a red cap and brown shoes." "Draw a girl. She is wearing  a pink jacket, a yellow skirt,  purple socks and black shoes."

Questions and Answers:

Děti předstupují před třídu a my se ptáme a odpovídáme: " What is Max wearing? Is Max wearing blue jeans? Yes, he is. Is he wearing green socks? No, he isn't.  

Psaní slovíček:

S pomocí interaktivní tabule trénujeme psaní slovíček. Slovíčka mají přeházená písmenka a děti slovíčko napíší správně. 

laughNapsali jsme si test samotný, který se dětem velice povedl. yes

Na závěr hrajeme hry na rozšíření slovní zásoby.

 

 

24.3.

Activity: Ukazujeme si, jak je kdo oblečený.

She is wearing a red T-shirt, grey trousers and green shoes.

He is wearing a blue T-shirt, black trousers and yellow shoes.

Gramatika: Tvoříme otázky - Is he wearing a blue T-shirt? Yes, he is. / No, he isn't.

Každý si namaluje svého souseda a ostatním popisuje jaké má oblečení. 

Bookwork: Učebnice SB str. 85 - podle poslechu doplňujeme jména k obrázkům.

Str. 88 cv. 1 - na základě vět pod obrázkem zapisujeme, zda je popis pravdivý, nebo ne.

enlightenedNásledující týden si napíšeme opakování z lekce č.7. yes

 

22.3.

S pomocí obrázkových kartiček opakujeme nová slovíčka. Učíme se pojmenovat co máme za oblečení na sobě: I have a T-shirt. I don't have a skirt.  I have trousers. I don't have shorts. 

Activity: Na tabuli máme dva nápisy - This   X   These - jednotlivé kousky oblečení přiřazujeme do příslušného sloupečku.

Bookwork: Učebnice WB str. 83 cv.1,2

SB str. 86 - The cap - další příběh našich hrdinů, který posloucháme, sledujeme text a následně si si celou scénku přehráváme.

WB str. 86 - podle poslechu určujeme postavu z příběhu, str. 87 cv.1 - doplňujeme správná písmenka

 

17.3.

Nová slovíčka: Opakujeme si nová slovíčka, která jsme se poslední hodinu naučili. ( jeans, jacket, sweater, skirt, shorts, cap, shoes, socks, T-shirt, trousers )

Rozlišujeme: This These / Do you like this cap? Do you like these trousers? /

enlightenedThese: jeans, trousers!enlightened

Bookwork: Učebnice SB str. 83 - ptáme se a odpovídáme podle obrázků - Do you like these shoes? Do you like this T-shirt?

SB str. 84 - Posloucháme písničku a na obrázkových kartách si ukazujeme jednotlivé kousky oblečení.

Učebnice WB str. 84 - vybarvujeme oblečení podle poslechu

 

15.3.

Hodinu začínáme psaním slovíček do našich sešitů. Opakujeme slovíčka zaměřená na jednotlivé místnosti v domě. Pouštíme si rovněž krátké video. 

Nová lekce: Zahajujeme novou lekci č. 7. Seznamujeme se s novými slovíčky. K procvičení používáme obrázkové kartičky. Mezi sebou si děti ukazují na jednotlivé kousky oblečení a snaží se je pojmenovat. ( You are wearing the green T-shirt and blue jeans. )

Bookwork: Učebnice SB str. 82 - procvičujeme nová slovíčka a jejich výslovnost. Podle poslechu na obrázky ukuzujeme. 

Nová slovíčka trénujeme pomocí her a aktivit na interaktivní tabuli i kreslením. 

 

3.3.

Dnes se v první části hodiny zaměřujeme na opakování  probrané lekce č. 6.

Věnujeme se především slovíčkům a jejich psaní ( doplňování písmenek ).

Připomínáme si použití  THERE IS a THERE ARE.

Procvičujeme v rámci her na interaktivní tabuli i v kruhu společně.

Napsali jsme si testík samotný. laughDěti si vedly velice dobře!yes

Bookwork: Učebnice SB str. 77 - podle poslechu zaškrtáváme správný domeček. Dáváme veliký pozor na názvy pokojů, jejich počet a vybavení.

                         laugh Přejeme dětem krásné a klidné prázdniny!wink

 

1.3.

THERE IS  x   THERE ARE   -  s pomocí obrázkových kartiček umíme pojmenovat co vidíme

/ There is a house. There are three apples./

Activity: V kruhu trénujeme slovíčka z lekce č. 6 - The old house.

Procvičujeme také psaní slovíček. Na tabuli máme obrázky a pod obrázkem vždy napsané slovíčko s vynechanými písmenky. Správná písmenka už umíme doplnit. ( K_TCHEN, B_THRO_M, B_DROO_)

Bookwork: Učebnice WB str. 76 - podle instrukcí vybarvujeme obrázek.wink Za domácí úkol si můžete obrázek dovybarvit podle vlastní fantazie.yes

enlightenedVe čtvrtek 3.3. si napíšeme krátké opakování z lekce 6. laugh

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Do přiloženého Book reportu mohou nakreslit co se jim v knížce líbílo a napsat krátkou větu, nebo slovíčka s knížkou spojená.

Termín odevzdání je 17.3. Děkuji

 

ÚNOR

24.2.

Díky písničce si opakujeme dny v týdnu https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

a dále měsíce v roce https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

Activity: S pomocí obrázkových kartiček opakujeme "THERE IS a THERE ARE." Vytváříme krátké věty.

SB str. 73/2 - Podle poslechu zakroužkujeme správný měsíc. 

SB str. 74 - Thunder's birthday - vracíme se k příběhu našich hrdinů, odpovídáme na otázky z textu a podle poslechu se umíme  orientovat v textu.

SB str. 76 -  Tři pozvánky na párty a v každé z nich jedna důležitá věc chybí. Najdeme odpovědi n všechny tři otázky - WHERE it si?  WHAT day it is? WHAT time it is? 

 

 

22.2.

Dnes si děti do sešitů namalovaly veliký dům. Podle poslechu a instrukcí pak do domečku kreslily jednotlivé místnosti - bedroom, bathroom, living room, kitchen....Následně obrázek rovněž podle zadání vybarvujeme.

Bookwork: SB str. 73 - Podle obrázku odpovídáme na otázky a nalepujeme samolepky s odpovědí ze zadní strany učebnice

SB str. 74 - AT THE HOUSE - posloucháme, sledujeme a přehráváme si  další příběh našich hrdinů

Odpovídáme na otázky: How many rats are there? There are....rats. How many spiders are there? There are.....spiders.

WB str. 74 - podle obrázků se ptáme a odpovídáme - Yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. 

Gramatika: Učíme se správně ptát a na otázky správně odpovídát. Hlídáme si jak otázka začíná  a podle toho bude vypadat odpověď.

Př.: Is there a bike? Yes, there is. Is there a dog? No, there isn't. 

     Are there any bikes? Yes, there are. Are there any dogs? No, there aren't. 

 

17.2.

Opakujem slovíčka  spojená s místnostmi v domě. 

Activity: Každý si namaluje do sešitu obrázek domu a jednotlivých místností, které již umíme dobře pojmenovat. 

Bookwork: SB str. 73 - procvičujeme - There is, there are  - odpovídáme na otázky a ukazujeme si na obrázku

Gramatika:  Is there a car? Yes, there is.  - jednotné číslo

Are there any rats? No, there aren't. - množné číslo

How many kites are there? There are four kites. 

SB str. 74 - At the house - posloucháme, sledujeme text a příběh si přehráváme

SB str. 71 cv.3 - procvičování there is, there are

 

15.2.

Dnes zahajujeme novou lekci č. 6 - The old house v učebnici SB str. 70.

Procvičujeme nová slovíčka pomocí obrázkových kartiček. Na tabuli si malujeme veliký dům a jednotlivé místnosti. / bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar /

Opakujeme hlasitě názvy místností v domě a říkáme si, co kde děláme. / I sleep in the bedroom. I cook in the kitchen. I watch TV in the living room.../

Games: Kartičky s obrázky pokojů máme poschovávané po třídě a podle názvu hledáme.

Bookwork: SB str. 70 - učíme se  písničku  a ukazujeme si nová slovíčka 

SB str. 71 cv. 1 - podle poslechu spojujeme strašidlo s určitou místností / posloucháme, kde je there is a kde there are

Gramatika: There is a monster. - / zkrácená forma - THERE'S A MONSTER. / Tady je jedno strašidlo. 

THERE ARE FOUR CATS. - Tady jsou čtyři kočky.

Učebnice WB str 71 cv.1,2 - podle poslechu  kroužkujeme správný obrázek a procvičujeme novou gramatiku

 

10.2.

Do sešitů si zapisujeme jednotlivé dny v týdnu a dbáme na správné psaní. 

Zpíváme písničku, která nám pomáhá slovíčka si dobře zapamatovat. zde: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Activity: Na interaktivní tabuli procvičujeme dny v týdnu a propojujeme je s aktivitami. 

Doplňujeme vynechaná slova do mezer  podle obrázků - I go swimming on Monday. I play football on Tuesday. I ride my bike on Friday. 

Games: Hrajeme postřehové hry se slovíčky a hádáme s pomocí pantomimy o jakou aktivitu se jedná. 

Napsali jsme si opakování z lekce č.5. Děti si vedly opravdu skvěle a práce dopadly výborně.

 

8.2.

Opakujeme dny v týdnu a doplňujeme písmenka do jednotlivých slovíček. 

Podle obrázkových kartiček odpovídáme a ptáme se. Do you play football on Monday? Yes, I do./ No, I don't.  Do you watch Tv on Sunday? Yes, I do./ No, I don't. 

Bookwork: WB str. 61 - doplňujeme správná slovesa do vět - WATCH, GO, PLAY, RIDE

Games: Hrajeme hry, kde propojujeme dny v týdnu a aktivity.

Děti, které chyběly si napsaly opakování z lekce 4.

3.2.

Procvičujeme dny v týdnu a soutěžíme v rychlosti seřazení dnů tak, jak po sobě následují.

Gramatika: Do you watch TV at the weekend? Yes, I do. / No, I don't.

Učíme se ptát a odpovídat.

Bookwork: SB str. 61 - podle poslechu děti kroužkují správnou odpověď

Activity: Používáme obrázkové kartičky a podle nich se ptáme a odpovídáme 

Do you ride a bike at the weekend? Yes, I do.  Do you play computer days at the weekend? No, I don't. 

SB str. 62 - We're lost - posloucháme a sledujeme text příběhu a následně si celý příběh přehráváme.  K příběhu doplňujeme cvičení v učebnici WB str. 61.

V učebnici WB pracujeme na str. 62.

yesPříští týden ve čtvrtek si napíšeme opakování z 5.lekceenlightened

1.2.

Alphabet book -  dokončujeme práci v našich sešitech a příště si již všichni založíme sešity nové.

Days of the week - dny v týdnu s písničkou, kterou si rádi zazpíváme. 

Formou her opakujeme výslovnost a pořádek dnů v týdnu.

K jednotlivým dnům v týdnu připojujeme i činnosti: 

I go swimming on Monday. I play ball on Tuesday. I play computer games on Wednesday.  I play football on Thursday. 

WEEKEND - Saturday and Sunday  - I ride a bike on Saturday. I play the piano on Sunday.

Bookwork: SB str. 59 - Podle poslechu nalepujeme obrázky do políček nad jména dětí. 

Napsali jsme si test z  probrané lekce č. 4

 

 

 

 

LEDEN

27.1.

Opakujeme dny v týdnu a zpíváme si písničku -  https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Povídáme si o tom, ve kterých dnech chodíme do školy a kdy ne. Umíme také uspořádat jednotlivé dny tak, jak za sebou následují.

Nová slovíčka: učíme se pojmenovat nejrůznější aktivity - RIDE THE BIKE, PLAY THE PIANO, PLAY FOOTBALL, GO SWIMMING, SING, RIDE THE HORSE, PLAY COMPUTER GAMES

Aktivity spojujeme s pantomimou a činnosti si všichni předvádíme. Procvičujeme formou her.

Activity: Opakujeme přídavná jména a děti přinášejí podle instrukcí jednotlivé předměty.( long, short, small, big, ugly, beautiful

Song - Učebnice SB str. 60 - posloucháme písničku, ukazujeme si příslušné obrázky a část umíme také zazpívat. 

 

25.1.

Začínáme písničkou - Alphabet song https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE

Activity: Have you got any pencils? Yes, I have. Have you got any apples? No, I haven't.

I've got ten bananas in my basket. I've got five sausages in my basket. 

Nová slovíčka - DAYS OF THE WEEK / dny v týdnu / - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday  - pro zapamatování si mohou děti opakovat  s písničkou:https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Bookwork - SB str. 58, 59 - posloucháme a hlasitě opakujeme, dbáme na správnou výslovnost 

Dny v týdnu se učíme seřadit tak, jak za sebou jdou. Používáme obrázkové kartičky a zpíváme písničku.

Povídáme si o tom, které dny v týdnu máme rádi a které jsou oblíbené méně. / I like Friday and Saturday. I don't like Monday/

Spojujeme názvy dnů a aktivit s pomocí pantomimy - I go swimming on Tuesday. I play footbal on Wednesday. I play piano on Friday. I ride a bike on Saturday. 

enlightenedyesZa týden v úterý 1.2. si napíšeme test z probrané 4 lekce.enlightened

20.1.

Dokončujeme práci v našich sešitech s abecedou. Doplňujeme písmenka, slovíčka a obrázky které děti nestihly díky absenci dopsat. 

Dnešní hodina  je zaměřena na opakování a to jak písmenek, tak konverzace i gramatiky

Opakujeme si základní fráze a konverzujeme v kroužku - How are you? I'm fine. What's your name? My name is Alice.

Písnička k opakování zdehttps://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU

Opakujeme rovněž IN, ON, UNDER pomocí názorných her - /vkládáme do koše, vyndaváme na lavici, umístíme pod židli/

 https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQB

Pracujeme s interaktivní tabulí, kde hrajeme hry k procvičování čtení a skládání slovního pořádku ve větách.

Dnes jsme si rozložili náš velký obchod s potravinami a zahráli jsme si na prodavačky a zákazníky. 

Ptali jsme se a odpovídali - Have you got any bananas? Yes, I have. Have you got any sausages? No, I haven't. https://www.youtube.com/watch?v=GmmNGWQN3HA

Vybarvili a podepsali jsme si úvodní stranu nových sešitů, které budeme nyní používat. 

 

18.1.

Začínáme s Alphabet Dancehttps://www.youtube.com/watch?v=VloEiK4Ihj8

Jdeme do finále a na pořadu máme poslední písmenko abecedy a tím je Z z.  

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-z/?

Do našich sešitů si písmenko zapisujeme a přidáváme nová slovíčka - Zebra, zipper, ZOO, zigzag

Bookwork: SB str. 54 - učíme se rozlišovat názvy pro ovoce a pro zeleninu -

FRUIT  X VEGETABLES

Game: S kartičkami na zádech jsme si zahráli oblíbenou hru na poznávání slovíček - ve dvojicích se snažíme zjistit co za slovíčko má druhý z dvojice na zádech.

Activity: Do namalovaného košíku si každý nakreslil různé druhy ovoce a zeleniny. Mezi sebou pak všichni konverzujeme. "Have you got any apples? Yes, I have. No, I haven't."

Každý pak popíše svůj košíček: "I've got five tomatoes in my basket. I've got one chicken in my basket. I've got four bananas in my basket."

Library: Děti si dnes zapůjčily první knížky z naší knihovny. Knížky si děti prohlédnou a poprosí rodiče o pomoc se čtením. Do přiloženého Bookreportu pak mohou nakreslit obrázek,  o čem knížka je a případně napíší nová slovíčka.

Knížka je zapůjčena na 14 dní a termín vrácení je 3.2. Děkuji

 

13.1.

Opět si dnes opakujeme počítání do 20.

Na obrazovce si děti mohou procvičit číslice v rámci jednotlivých cvičení. Písničku si můžete poslechnout zdehttps://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA  https://www.youtube.com/watch?v=_MVzXKfr6e8

Jednotlivá čísla se podle poslechu učíme zapsat formou kreslených obrázků v daném počtu. ( Draw 15 apples, draw 12 carrots, draw 18 tomatoes...)

Věnujeme se také procvičování I HAVE GOT  (I've got )... I HAVEN'T GOT.

Roztáčíme kolo a každý se dostává ke slovu. https://wordwall.net/resource/1233256/have-got-havent-got

S pomocí obrázkových kartiček hlasitě opakujeme.

Bookwork: Učebnice WB str. 47/2

 

11.1.

Dnes se pouštíme do opakování čísel a současně slovíček s potravinami.

Bookwork: Učebnice SB  str. 52 cv.2 - Vytváříme společně nákupní seznam SHOPPING LIST a zapisujeme počet a název ( 13 apples, 4 chickens, 15 bananas, 11 steaks )

Str. 53 - Podle obrázku a vět píšeme YES/NO - zda jsou věty paravdivé, nebo ne. 

Activity: Každý si namaluje košíček a do něho nakreslí co nejvíce potravin, které umí pojmenovat.

Vzájemně si pak povíme, kdo co v košíku má. Ptáme se a odpovídáme. / Have you got any sausages? Yes, I have./No, I haven't. /

 

6.1.

Blížíme se do finále s naší abecedou a proto pracujeme s písmenkem Y y. Děti si písmenko obtahují a píší. Učíme se také nová slovíčka a vybarvujeme obrázky podle instrukcí.

Yawn, yellow, Yo-Yo, Yak  https://www.starfall.com/h/abcs/letter-y/

Opakujeme si slovíčka z probrané lekce, která se zaměřují především na jídlo.

Opakujeme hlasitě podle obrázků - They are apples. They are carrots. It's a cake.....

Připomínám, že enlightenedpříští čtvrtek 13.1. si napíšeme test z probrané lekce.wink

Activity: Dnes si každý namaluje svou vlastní pizzu a obloží ji tím co má nejraději. Děti nám pak povídají, z čeho se právě jejich pizza skládá a co jim chutná.

Bookwork: Učebnice WB str. 50, učebnice SB str. 51, 52 - posloucháme, ukazujeme na obrázky a hlasitě opakujeme. Učíme se číslovky od 1 - 20. Děti je ale již dobře znají a proto hrajeme hry a soutěže, kdy si je mohou opakovat a dobře zapamatovat. 

 

4.1.

Dnes nás čeká další písmenko v abecedě a tím je X xhttps://www.starfall.com/h/abcs/letter-x/?

V našich sešitech si písmenko obtahujeme a učíme se slovíčka, kde se písmenko vyskytuje  -

Ox, box, fox.

Celou abecedu si dnes opakujeme a zpíváme již známou písničku. 

Gramatika: I HAVE GOT - zkracujeme /I'VE GOT/ - MÁM -  I've got a book. 

                 I HAVEN'T GOT - NEMÁM  -  I haven't got a book. 

Bookwork: Učebnice SB str. 49 - Ptáme se a odpovídáme - 

Have we got any cake? Yes, we have. Have we got any cheese? No, we haven't.

Učebnice WB str. 49 - Lepíme si obtisky do košíku a do lednice - ptáme se  ve dvojicích a odpovídáme. Have you got any milk? Yes, I have. Have you got any sausages? No, I haven't.

Učebnice SB str. 50 - posloucháme a sledujeme text nového příběhu THE PIZZA. Příběh si celý přehrajeme. Každý dostává významnou roli. 

Str. 51 - vyplňujeme tabulku podle obrázků a textu. Znovu se ptáme a odpovídáme.

 

PROSINEC

 

                                       

 

21.12.

Dnešní hodina je pojata vánočně. https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

Pouštíme si krátké vánoční příběhy, ale také opakujeme vše co jsme se naučili. 

Activity: Color the path from A  to Z to lead the elves to Santa's sleigh. Děti podle abecedy vybarvují cestičku. 

Podle instrukcí - jaká slovíčka vybarvit určitou barvou vytváříme krásný vánoční obrázek. 

A Gingerbread Boy or Girl - házíme kostkou a podle čísla které padne malujeme určitou část perníčku. 

Hrajeme vánoční hru bingo.

Seznamujeme se slovíčky s vánoční tématikouchristmas, santa claus, reindeer, bells, christmas tree, presents, wreath, ornaments

 https://www.youtube.com/watch?v=Kg__vXsU8xw

 

16.12.

Dnes připojujeme do naší sbírky nové písmenko v abecedě a tím je W w - a učíme se nová slovíčka a vybarvujeme obrázky - wolf, web(síť ), worm (červ), wig (paruka)

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-w/

Gramatika: I have got apples. - mám jablka   I haven't got peace.  - nemám hrášek

Formou her a soutěží, kdy si i děti hrají na učitele, se ptáme a odpovídáme:

Have we got any pencils? Yes, we have. Have we got any bags? No, we haven't.

Bookwork: Učebnice SB st. 48 - písnička Tommy's in the kitchen - podle poslechu zaškrtáváme druhy jídla, které jsou na obrázcích. 

Opakujeme slovíčka potravin.

str. 49 - podle poslechu označujeme obrázky - Have we got any chicken? Yes, we have.

Have we got any cheese? No, we haven't.

 

14.12.

Hodinu dnes zahajujeme konverzací. What's your name? How old are you? How are you today?

Následuje pokračování v naší abecedě a na řadu přichází písmenko V v  - vybarvujeme obrázky podle instrukcí a učíme se nová slovíčka - violin (housle), volcano, van, vacuum

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-v/

Bookwork: Učebnice SB str. 46 - Lunch time - zahajujeme novou lekci a děti s radostí uvítaly slovíčka na téma jídlo - dbáme na výslovnost, posloucháme a opakujeme.

Zpíváme písničku a ukazujeme si příslušná slovíčka.

banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots

Konverzujeme:  ( Máš rád....?)Do you like cake? Yes, I like cake. Do you like carrots? No, I don't like carrots. 

( Máš kuře? )Have you got chicken? Yes, I have got chicken. I have got banana. I haven't got pizza.

Chodíme po třídě s kartičkama Flash cards, ptáme se a odpovídáme. 

 

9.12.

Dnešní hodina je zaměřená především na opakování z celé probrané lekce

Nejdříve se ale pouštíme do nového písmenka a tím je U u.

Do našich sešitů si si písmenko zapisujeme a učíme se nová slovíčka a jejich výslovnost - sun, umbrella, UFO, bus, under the umbrella, run in the sun

Opakujeme hravou formou gramatiku a slovíčka z probrané lekce. Zaměřujeme se především na předložky - IN, ON, UNDER

Bookwork: Učebnice WB str.35 - podle poslechu zakreslujeme jednotlivá zvířátka ( in the plane, on the plane, under the plane )

Po přestávce jsme si napsali test samotný. 

laughDěti chválíme za vzornou práci.yes

 

7.12.

Dnešní hodinu zahajujeme procvičováním písmenka T t, které si obtahujeme v našich Alphabet book. Opět připojujeme nová slovíčka, která na základě instrukcí vybarvujeme -

taxi, turtle, train, ten, tiger   https://www.starfall.com/h/abcs/letter-t/?mg=k

Začínáme se učit hláskování slovíček a hned s prvním písmenkem u slovíčka.Poslouží nám slovíčka zvířátek z probrané lekce. Hlasitě opakujeme výslovnost prvního  písmenka- Cat, Rat, Dog, Frog, Spider. Píšeme si velká začínající písmena na tabuli.

Bookwork: SB str. 41 - obtisky ze zadní části učebnice lepíme podle instrukcí do obrázku. 

Dbáme na správné použití předložek - Put the rat IN the bag. Put the cat UNDER the tree. Put the dog ON the ball.  

Učebnice WB str. 37 - spojujeme obrázky a věty tak, jak k sobě patří ( I like spiders. I don't like spiders. I like frogs. I don't like frogs.)

Znovu opakujeme použití jednotného čísla a množného čísla a určujeme podle obrázků na tabuli - A FROG (1)   X   FROGS (2 a více), A DOG   X   DOGS, A LIZARD    X   LIZARDS

enlightenedTento čtvrtek 9.12. si napíšeme test z probrané lekce.yes

 

2.12.

Dnes procvičujeme písmenko S s  https://www.starfall.com/h/abcs/letter-s/?

V sešitech Alphabet book obtahujeme písmenko a učíme se nová slovíčka - snow, snake, sun, skateboard, sunglasses

Gramatika: Jednotné číslo a množné číslo 

A CAT - jedna kočka     X    CATS -  kočky ( 2,3,4...),  A RAT  - jedna krysa   X   RATS - krysy

u jednotného čísla použijeme neurčitý člen A, u množného čísla přidáme na konec slova Senlightened

Bookwork: WB str. 36 - spojujeme obrázky se slovíčky

str. 35 - procvičujeme předložky IN, ON, UNDER - podle obrázku a napsaných vět  - souhlasíme, nebo opravíme správnost věty. ( The dog is in the car. The spider is on the car. )

Učebnice SB str. 40 - Pet Show - ze zadní části učebnice si vyjmeme obtisky, které podle poslechu lepíme na stupně vítězů.

Do spodních řádků v učebnici si každý napíše, které zvíře je jeho oblíbené a které ne.

I like dogs and cats. I don't like spiders and rats. 

Ve čtvrtek 9.12. si napíšeme test z probrané lekce.enlightened

 

LISTOPAD

30.11.

Po rozcvičce a písničce s protažením  se dnes pouštíme do nového písmenka a tím je R r.

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-r/

V Alphabet book si písmenko obtahujeme a připojujeme vybarvování nových slovíček.

( rectangle, robot, rain, rose, rainbow, red )

Bookwork: V učebnici SB str. 38 - pracujeme s příběhem The spider. Sledujeme, posloucháme a příběh si přehráváme.

Učebnice WB str. 38 - Who said it? Kdo tuto větu v příběhu řekl ? - podle poslechu zaškrtáváme správný obrázek.

WB str. 39 - do čtverečků malujeme obrázky podle instrukcí -  př. ten black pens, pink desk, five green bags.

Opakujeme gramatiku: I like spiders   X   I don't like spiders

IN, ON, UNDER - s pomocí písničky https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

Hrajeme hry na procvičení gramatiky. 

 

25.11.

Dnes si představujeme další písmenko v pořadí a tím je Q q - do Alphabet book si zapisujeme písmenko a učíme se nová slovíčka jejichž obrázky si podle instrukcí vybarvujeme - Qeen, question, quilt

Opakujeme si názvy zvířat z minulé hodiny a připomínáme předložky IN, ON, UNDER.

Bookwork: SB str. 36 - pracujeme s písničkou hravou formou. Používáme pantomimu a uplatňujeme spojení předložky s názvem zvířete -

The rats are in the table. The lizards are in the bag. The dogs are on the table. The frogs are under the chair.

Gramatika: I like dogs.   X     I don't like dogs.   ( Mám rád psy.   X   Nemám rád psy. )

                  I like spiders.    X    I don't like spiders. 

Učebnice SB str. 37 - podle poslechu kroužkujeme správné odpovědi

 

23.11.

Po přivítání se rovnou pouštíme do nového písmenka. Do našich Alphabet book si zapisujeme nové písmenko P p a dle instrukcí vybarvujeme  související obrázky - pizza, pink, pig, puppy

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-p/?

Bookwork: SB str. 34 - Pet Show - sledujeme a posloucháme nový příběh. Učíme se nová slovíčka zvířat. Hlasitě opakujeme - rat, elephant, frog, spider, lizard, dog, cat, duck - slovíčka se učíme s pomocí Flash cards a písničky na stejné straně. ( Pets - domácí mazlíčci )

SB str. 35 - ze zadní strany učebnice si odlepíme samolepky (3 žáby) - podle instrukcí žabky nalepujeme  ON the desk ( na lavici ), IN the desk ( do lavice ), UNDER the desk ( pod lavici )

IN, ON, UNDER - učíme se používat ve větách - SB str. 35 cv. 3 - The lizard is on the bag. The rat is under the table. Where is the rat? The rat is on the book. Where is the spider? The spider is under the book.....

Na závěr si zatančíme Freeze dance.

 

18.11.

Zahajujeme písničkou a tancem s ABECEDOU.

Na řadu dnes přichází nové písmenko O o, které si zapisujeme do Alphabet book a připojujeme nová slovíčka, která si podle instrukcí vybarvujeme. ( Octopus, Ostrich - pštros, Orange,

ON - OFFhttps://www.starfall.com/h/abcs/letter-o/?

Formou her a aktivit procvičujeme SHE (ona) - HER (její)  a HE (on) - HIS (jeho).

Spojujeme se slovíčky: Her new doll, his computer game, her pink ball, his green monstrer

V kruhu si opět připomínáme protiklady - long x short,  big  x small, new x old, beautiful x ugly

yesProcvičujeme si také všechna písmenka, která jsme se zatím naučili a na každé známe také hodně slovíček.smiley

V rámci druhé hodiny si děti napsaly test z druhé dokončené lekce. Všem dětem se moc povedl a odnesly ho ukázat domů. laugh

 

16.11.

Dnes pracujeme s dalším písmenkem a zapisujeme si do našich Alphabet book písmeno N n.

Podle instrukcí vybarvujeme také související obrázky - net (síť), nest (hnízdo), nine

 https://www.starfall.com/h/abcs/letter-n/

Activity: I see something green( big and yellow, long, short, new ....) in the classroom. Děti hledají na základě indicií jednotlivé předměty  po třídě.

Bookwork: Učebnice SB str. 29 - podle poslechu spojujeme obrázek s určitým jménem

WB str. 26 - spojujeme a vybarvujeme obrázky podle poslechu ( long blue train, short red train, old purple bike )

Games: Hot potatoe - v kruhu, za hudby si předáváme polštářek a při zastavení písničky musí každý odpovědět - My favourite color is  (blue). My favourite toy is (a doll)....

Připomínám,enlightened že si napíšeme v tento čtvrtek krátký testík z lekce č. 2yes, kterou jsme probrali. 

 

11.11.

Startujeme rozcvičkou s abecedou a pouštíme se do práce. 

Alphabet book: Dnes přichází na řadu písmenko M m a slovíčka s písmenkem spojená - monkey, masks, moon, motorcycle.https://www.starfall.com/h/abcs/letter-m/

Podle instrukcí si jednotlivé obrázky vybarvujeme.

Gramatika: She - her (její ), He - his ( jeho ) s použitím Flash cards opakujeme používání zájmen. Adam and his car. Veronika and her doll.

Ve dvojicích i ve skupinkách si názorně procvičujeme her a his. Hrajeme hry a soutěžíme.

Bookwork: učebnice WB str. 23 - Favourite - spojujeme obrázky, dopisujeme věty  a hlasitě si cvičení čteme a určujeme komu jaká hračka patří.

This is Emma and her favourite toy is a train.

Activity: podle diktátu malujeme obrázky - a long green train, a small yellow ball, 

an ugly red monster, new pink car

 

9.11.

Hodinu zahajujeme opakováním slovíček, která jsme se již naučili. ( Toys - ball, doll, monster, car, go-kart, train )

Následuje práce v Alphabet  book a nové písmenko L l https://www.starfall.com/h/abcs/letter-l/?. Obtahujeme malé a velké L. 

Učíme se nová slovíčka - lips, log, locks, lion, ladybug  - obrázky vybarvujeme

Bookwork: SB str. 26, 27 - The go-kart race - nový příběh našich hrdinů, který posloucháme a následně si zahrajeme. Každý má svoji důležitou roli.

Učebnice WB str. 26 -  výslovnost a psaní A a E - správně doplňujeme ( bag, cat, red, ten ) 

SB str. 28 - správně, nebo špatně napsaná věta k obrázku - připomínáme si slovíčka z minulé hodiny - BIG - SMALL,  OLD - NEWLONG - SHORTUGLY - BEAUTIFUL

 

4.11.

Opakujeme si písmenko K k a děti které chyběly si práci v ALPHABET book dodělávají.

Konverzace - What is your favourite toy? My favourite toy is a ball. Současně si opakujeme všechna nová slovíčka z učebnice.

Bookwork: v učebnici SB str. 24 - song - Favourite toy

SB str. 25 - učíme se opaky a číslujeme obrázky podle poslechu ( viz. gramatika níže)

WB str. 25  - podle poslechu odškrtáváme obrázky

Jednotlivé obrázky si ukazujeme, zpíváme písničku a dbáme na správnou výslovnost. Na základě písničky hrajeme také zábavnou hru, kdy jedna část dětí písničku zpívá a druhá názorně předvádí. Následuje výměna. 

Gramatika: HE is a boy. She is a girl.   HE (on)   X   SHE  (ona)

BIG x  SMALL ( velký, malý ), LONG  x  SHORT ( dlouhý, krátký ), NEW  x OLD ( nový, starý )

BEAUTIFUL  x UGLY ( krásný, ošklivý )

enlightenedZa týden si napíšeme test z probrané lekce č. 2.

2.11.

Dnešní hodina proběhla v online režimu.

laughDěti si zaslouží velkou pochvalu, neboť pracovaly ukázkově. yes

Zahajujeme lekci č. 2 - Let's play!

S pomocí flashcards se seznamujeme s novými slovíčky - kite - drak, doll - panenk, monster - strašidlo, plane - letadlo, computer game - počítačová hra, train - vlak, car - auto, bike - kolo, 

go-kart - motokára, ball - míč

Bookwork: učebnice SB - str. 22 - písnička - soustředíme se na výslovnost nových slovíček

SB - str. 23Ona - SHE - HER (její ),     On - HE - HIS (jeho)

Activity: pro snadnější zapamatování slovíček si hračky ukazujeme i v našich pokojíčcích. Do you have a monster? Každý přináší před kameru jednotlivé předměty. 

Conversation: What is your favourite toy? ( Jaká je tvoje oblíbená hračka? ) My favourite toy is my doll. 

Na závěr hodiny si zazpíváme a zacvičíme.

 

 

ŘÍJEN

26.10.

Dnes jsme byli spojeni s druhou třídou Miss Rity a Miss Lenky - Clown Fish

Nejprve jsme si zazpívali písničku Phonics song.

Starfall: písmenko K, k

Alphabet book: obtahujeme K a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the kangaroo blue, colour the kitchen orange)

Procvičili jsme si otázky a slovíčka na obrázkových kartičkách. S kartičkami jsme si pak ve dvou týmech zahráli hru Chinese Whisper (Tichá pošta), posíláme slova a hledáme je na tabuli.

Halloween games: vybarvovali jsme obrázek podle barevné legendy. Děti ho mohou doma dokončit.

Tančili jsme na písničky s Halloweenskou tématikou a hráli hry.Podívali jsme se na krátké video Mr Bean and Halloween a rozdali jsme si malé dárečky.

HAPPY HALLOWEEN! yes

21.10.

Opakujeme si pokyny, které často slyšíme v průběhu výuky: Open your book. Close your book. Pass me the pen, please. Sit at your desk.

Konverzujeme: Hello, what's your name? How old are you? What is this? Is this a notebook?

Starfall: dnes pracujeme s písmenkem J, j https://www.starfall.com/h/abcs/blocks/index.php?letter=J

Alphabet book: Píšeme písmenko velké a malé J a učíme se nová slovíčka, jejich obrázky si vybarvujeme - jellyfish, jelly beans, jet, jump - připojujeme správnou výslovnost

Dnes se věnujeme číslicím od 10 do 20 - ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

Hrajeme hry a soutěže s číselnými  kartičkami Flashcards.

Bookwork: V učebnici WB str. 17 - píšeme čísla podle poslechu

 

19.10.

Hodinu zahajujeme krátkou konverzací.

Starfall: Na řadu dnes přichází písmenko I, i https://www.starfall.com/h/abcs/letter-i/?

Alphabet book: do našich sešitů si zapisujeme písmenko a seznamujeme se se slovíčky na I-

igloo, iguana, insects, incredible

V kruhu na zemi hrajeme hry, kdy procvičujeme slovíčka, která jsme se naučili.

Test -laugh Děti si napsaly test z probrané první lekce. Opravené práce si odnesly domů a my poprosíme rodiče o podpis a vrácení zpět. Děti si vedly opravdu skvěle.yes

Bookwork: SB str. 12 - písnička - Podle textu si názorně jednotlivé předměty ukazujeme a hrajeme divadlo.

V učebnici WB str. 11, 12, 13 - věnujeme se procvičováni:

It's my desk  x   It isn't my pencil

 

14.10.

Hodinu jsme zahájili písničkou o abecedě, která je spojená s tancem.

Starfall: Věnujeme se písmenku H, h https://www.starfall.com/h/abcs/letter-h/? a připojujeme slovíčka, která na písmenko začínají.

Alphabet book: do sešitů si zapisujeme nové písmenko a vybarvujeme si obrázky s písmenkem spojené - helicopter, horse, happy, hippo, hat

Bookwork: Učíme se správně vyslovovat písmenko A.  Vnímáme jak zní v rámci vyslovování slovíček - Fat rat in a black hat

SB str. 16 - Podle poslechu spojujeme postavičky s lavicí, která je plná školních pomůcek, které již dobře známe.

Konverzace: Ptáme se a odpovídádáme. K procvičení používáme hry a soutěže.

Is it a pencil? Yes, it is. Is it a book? No, it isn't. It is a notebook.

 

12.10.

Začínáme konverzací. Ptáme se mezi sebou a odpovídáme.

 How are you? I am happy. What's your name? My name is Adam. How old are you?

I am 7./

Starfall: na řadu dnes přichází písmenko G, g https://www.starfall.com/h/abcs/letter-g/

Alphabet book: do našich sešitů si zapisujeme písmenko G, g a naučíme se nová slovíčka - gorilla, green, girl, goose, go

Pokyny: učíme se zadávat a plnit pokyny - nová slovíčka - please, open, close, pass me,

/ Pass me a pen, please. Here you are. Open your book, please. Close your book, please./

Bookwork: SB str. 13 - nalepujeme obrázky podle poslechu tam, kam patří

Jednotlivé činnosti praktikujeme i ve třídě.

SB str. 14 - Watch out, Flash! Posloucháme nový příběh a před třídou si celý tento díl názorně přehrajeme.

Doplňujeme cvičením na str. 15.

 

7.10.

How old are you? I'm six. Ptáme se a odpovídáme.

What's this? It's a pencil. No, it isn't.  Is it a pen? Yes, it is.

Starfall: věnujeme se písmenku F, f https://www.starfall.com/h/abcs/letter-f/?

Alphabet book: píšeme písmenko F, f a učíme se nová slovíčka - fish, fox, five, fingers

Test: Dnes jsme si napsali krátký opakovací test z první lekce. Děti si vedly velmi dobře a všichni obdržely 100%.

Bookwork: SB str. 12 - Písnička - zpíváme a ukazujeme si na jednotlivé předměty.

WB str. 10, 11.

 

5.10.

Opakujeme barvy a hrajeme hry, které nám slovíčka pomohou lépe zapamatovat.

Zazpíváme si a zatančíme si s písničkou o abecedě.

Starfall: dnes se učíme nové písmenko E, e https://www.starfall.com/h/abcs/letter-e/?

Alphabet book: píšeme písmenko E, e a učíme se nová slovíčka - elephant, egg, enter, exit

Bookwork: SB str. 10, 11 - At School

Nová slovíčka: rubber, pen, pencil, notebook, book, desk, pencil case, bag, ruler

Učíme se názvy předmětů, které používáme ve škole.

Ptáme se a odpovídáme:

What is this?  It's a ruler.

What is this? Is it a pen? No, it isn't.

It's a book.

ZÁŘÍ

30.9.

Colours - Věnujeme se pojmenování barev, hledáme barvy okolo sebe ve třídě a podle poslechu a instrukcí umíme vybarvovat obrázky. / red, orange, green, yellow, blue, purple /

Bookwork: SB str. 7 - Vybarvujeme obrázky podle zadání, spojujeme kloboučky a říkáme si, který klobouček komu patří. př. "Hi, I'm Sue. My hat is yellow and purple."

Opakujeme konverzaci: Hello, my name is Alice and I'm 7. What's your name? Hello I'm.....

SB str 8,9 - Opakujeme si jména a schopnosti / Super power / našich kamarádů / Superfriends / z učebnice. Pouštíme si příběh a poznáváme superschopnosti našich hrdinů.

Super power - umíme poíjmenovat a zahrát s maskou na obličeji.

Thunder - very strong, Flash - very fast, Místy - can disapear. Whisper - can speak to animals

enlightenedV úterý 5. 10 si napíšeme krátký opakovací testík z probrané lekce.wink

 

23.9.

Začínáme naší písničkou o abecedě. /Alphabet song/

Věnujeme se konverzaci - "What's your name? How old are you?" - hrajeme hry pro dobré procvičení

Starfall - letter D  -  dog, doll, dinosaur, duck

Do sešitů Alphabet Book si zapisujeme písmenko D d a učíme se nová slovíčka

Věnujeme se počítání od 1 do 10 a zpět. Po zadání čísla mají děti za úkol vybrat z košíčku vždy určitý počet drobných předmětů. Každý hlasitě počítá.

Sedíme v kruhu a hrajeme tichou poštu s čísly.

Po třídě rozmísťujeme obrázky předmětů a  po vyzvání vždy na určitý ukazujeme.

Bookwork: SB str. 6 - Alphabet song - děti ukazují na jednotlivá písmenka podle poslechu a písničku se učíme zazpívat. Na zemi pak rozprostřeme písmenka a úkolem je, seřadit písmena podle abecedy a poslechu písničky.

 

21.9.

Společně začínáme hodinu písničkou:

https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4

What's your name? How old are you? - ptáme se a odpovídáme, hrajeme hry.

Starfall - letter C c  - cat, computer, camp https://www.starfall.com/h/abcs/letter-c/

Do sešitů Alphabet Book si dnes zapisujeme písmenko C a učíme se nová slovíčka.

Bookwork: v učebnici SB pracujeme na str. 4 - představujeme si hlavní hrdiny, kteří nás budou učebnicí provázet - Whisper, Thunder, Misty, Flash

Používáme kartičky Flashcards a učíme se nové postavičky poznávat formou hry.

V učebnici WB pracujeme na str. 4

Učíme se počítat od 1 - 10. K procvičení hrajeme hry - na zemi máme rozprostřené číslice a podle instrukcí měníme stanoviště.

Děti pracovaly velmi pěkně a zodpovědně.

 

16.9.

Dnes začínáme protažením a písničkou o abecedě. Písničku si mohou děti poslechnout a zazpívat i zde: https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4

Na řadu dnes přichází písmenko B, b a připojujeme první slovíčka - ball, big brown bear, boy, bee https://www.starfall.com/h/abcs/letter-b/

Do sešitů Alphabet Book dnes tedy zapisujeme písmenko B a vybarvujeme si některé obrázky s písmenkem spojená.

Věnujeme se také prvnímu počítání od 1 - 10 a formou her se číslice učíme.

Posloucháme krátký příběh z knížky o tom jak se k sobě kamarádi mají chovat. Povídáme si o zásadách, které budeme dodržovat. Na základě naší dohody každý potvrdí svým podpisem

Anti bullying contract / potvrzení proti šikaně /.

Pracujeme také na našem plakátu "Snowy Owls". Děti vybarvují velký strom, nalepují své sovičky a podepisují.  Naše společné dílo bude již brzy připravené k vyvěšení.

 

14.9.

laughPřivítali jsme se na naší první společné hodině.wink

Vzájemně jsme se představili a pověděli jsme si kolik je komu let.

"Hello, my name is Alice and I'm six." Pomocí krátkých her si jména dobře zapamatujeme.

Každý dnes obdržel "Alphabet Book", zde se budeme učit psát písmenka a naučíme se první slovíčka s písmenky spojená.  Už dnes jsme si zazpívali úvodní písničku s abecedou a napsali

písmenko  -  A, a. Známe tedy první slovíčka - apple, alligator, astronaut

Dále děti obdržely dvě učebnice - Student's Book a Workbook. Děti si budou obě učebnice nosit na každou hodinu v úterý i ve čtvrtek.

Pověděli jsme si také, jaká pravidla budeme ve třídě dodržovat a jak se k sobě budeme chovat.

Naše skupinka se jmenuje "Snowy Owls". Začali jsme proto s výrobou plakátu naší skupinky. Děti si vybarvily a vystřihly sovičky. Plakát bude spolu s ostatními zdobit  chodbu před jídelnou.

Děti dnes pracovaly velmi pěkně a proto obdržely do svých učebnic první odměnu v podobě samolepky.

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48