Roadrunners

Roadrunners

Vyučující:

 

 

Desiree Champagne-Terrell

tel.: +420 774 150 414
email: d.champterr@gmail.com

Asistent/ka:

 

Jitka Gasparová

tel.: +420 604 144 883
email: jitka.gasparova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

VIDEA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

Procvičujeme hláskování slovíček s Miss Desi:

Lekce 1, Lekce 2, Lekce 3, Lekce 4, Lekce 5, Lekce 6, Lekce 7, Lekce 8, Lekce 9

KVĚTEN

31.5.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 5.6.: WB str. 109. Prosíme o vrácení poslední anglické knížky z knihovny. Děkujeme!

smileyTest Party: Ve středu 7.6. máme v plánu napsat si opakování z poslední lekce. Objeví se v něm slovní zásoba z 9. lekce a dny v týdnu; z gramatiky pak tvoření budoucího času pomocí vazby "going to" (oznamovací i tázací věty, krátké odpovědi). K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: doplňte krátké rozhovory
1. A: Are you and your family _______  to the mountains next week? (go)
B: _______ . (yes)
2. A: Are you_____  in the sea on your holidays? (swim)
B: ______ (yes)

Bookwork: 
SB str. 112-113 cv. 1, 2, 3
WB str. 112 cv. 1, 2, 3 
 - kdo nestihl ve škole, prosíme o doplnění doma
WB str. 113 cv. 1, 2 - u cv. 2 píšeme dvě věty

Unit 9 vocabulary: 
thunderstorm, lightning, cloud(y), rain(y), fog(gy), wind(y), umbrella, boots, raincoat, hot, cold, stormy, said (min. čas slovesa to say), to switch on/off, to arrive

Other information: 
Wheather Worksheet - vypracováváme různé úkoly procvičující slovní zásobu na téma počasí (osmisměrka, spojování protikladů, zamotaná slova, atd.); pokračovat budeme příště
Sentence Jumping - skáčeme vedle tabulek či obrázkových karet (na nich jsou osobní zájmena, going, to, každodenní povinnosti) a tvoříme kladné věty a otázky v blízké budoucnosti.
Snatch! - plníme pokyny Miss Desi (např. touch your toes/mouth/ears etc.) a na slovo Snatch! musíme rychle sebrat ze země papírovou kuličku.


29.5.

enlightenedHomework due Monday 5.6.: WB str. 109. Prosíme o vrácení poslední anglické knížky z knihovny. Děkujeme!

Portfolio: doplňujeme do vět chybějící slova z nabídky (going   are    you   buy) 1. Are you _____ to play football tomorrow? 2. We _____ going to have lunch in the afternoon. 3. She is going to ____ a new fan. 4. Are ____ going to go to school tomorrow?

Bookwork: 
SB str. 110-111 cv. 1, 2 - posloucháme příběh, dělíme se do dvou skupinek a čteme nahlas, díváme se na video; luštímé kód
WB str. 110 cv. 1, 2, 3, 4 - kdo nedokončil ve škole, prosíme dodělat doma

Unit 9 vocabulary: 
thunderstorm, lightning, cloud(y), rain(y), fog(gy), wind(y), umbrella, boots, raincoat

Other information: 
Checking Homework - společně kontrolujeme domácí úkol.
Sentence Unscreamble - luštíme zamotané věty a snažíme se o správný slovosled. Procvičujeme tak oznamovací věty a otázky v blízké budoucnosti (going to ...).
Weather Sentences - k obrázkovým kartám s počasím tvoříme věty vyjadřující jaké bude který den v týdnu počasí např. It's going to be sunny on Tuesday. Procvičujeme tak dny v týdnu i gramatiku z této lekce.
Na konci hodiny hrajeme oblíbenou hru "Four Corners" a opakujeme počítání od jedné do sta.


24.5.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 29.5.: WB str. 106 a 107. Prosíme o vrácení anglických knížek z knihovny. Děkujeme!

Portfolio: k ikonám znázorňujícím počasí na tabuli přiřazujeme názvy např. cloudy, windy, rainy, sunny, lightning

Bookwork: 
SB str. 108 cv. 1, 3
SB str. 109 cv. 1, 2, 3

Grammar:
vyjádření blízké budoucnosti v otázce - ARE YOU GOING TO ... ? 
např. Are you going to write a test tomorrow? Are you going to cook dinner tonight?
POZOR NA ROZDÍL (víme, že je to obtížné, a budeme dále procvičovat):
Are you playing tennis? (Hraješ tenis? Máme na mysli právě teď.) Are you going to play tennis tomorrow? (Budeš hrát zítra tenis?)

Unit 9 vocabulary: 
thunderstorm, lightning, cloud(y), rain(y), fog(gy), wind(y), umbrella, boots, raincoat

Other information: 
Number Dobble - ve dvojicích hrajeme stolní hru a opakujeme tak číslovky do  sta.
Online Game - dělíme se do dvou týmů a procvičujeme kladné oznamovací věty a otázky v budoucím čase.
Scavenger Hunt hledáme po třídě schované papírky se zamotanými slovíčky o počasí a poté se je snažíme vyluštit a napsat do sešitů. Procvičujeme si tak slovní zásobu 9. lekce.
Unscamble the Sentences - luštíme zamotané věty v budoucím čase (např. buy/to/raincoat/new/he's/a/going; going/eat/I'm/to/sandwich/a)


22.5.

enlightenedHomework due Monday 29.5.: WB str. 106 a 107. Prosíme o vrácení anglických knížek z knihovny. Děkujeme!

Portfolio: luštíme zamotané věty v minulém čase - 1. with / go / you / did / who / ? 2. didn’t /  any / chocolate / I / eat 3. drank / didn’t / water / she / lemonade / drink / but / she 4. do / what / you / did / ?

Bookwork: 
SB str. 106 cv. 1, 2
SB str. 107 cv. 1, 2, 3

Grammar:
vazbu "GOING TO + sloveso" používáme pro vyjádření blízké budoucnosti

např. I'm going to play the piano tomorrow. We're going to watch TV tonight. It's going to be rainy on Sunday.

Unit 9 vocabulary: 
thunderstorm, lightning, cloud(y), rain(y), fog(gy), wind(y), umbrella, boots, raincoat

Other information: 
Vocabulary review - ve dvojicích s pomocí kostiček s písmenky opakujeme slovíčka, která jsme se v tomto roce naučili (Unit 0-8).  
Days of the Week - opakujeme dny v týdnu; odpovídáme na otázky např. What day is before/after Monday? etc. 
Weather Quiz - podle obrázků odpovídáme na otázku "How is the weather?"; odpovědi vybíráme z nabídky
Past Tense Board Game - hrajeme deskovou hru, při které házíme kostkou a vstupujeme na políčka se slovesy; s nimi pak tvoříme věty v minulém čase. Opakujeme si tak pravidelná i nepravidelná slovesa.
Dnes si také žáci odnesli domů opravený test z 8. lekce.


17.5.

enlightenedHomework: žádný domácí úkol nebyl zadán. Prosíme o vrácení anglických knížek z knihovny. Děkujeme!

Nejprve krátce opakujeme gramatiku (minulý čas) a poté píšeme testík z 8.lekce

Luštíme osmisměrku na téma Weather.

Začínáme další lekci a seznamujeme se s novou slovní zásobou.

Unit 9 vocabulary: 
thunderstorm, lightning, cloud(y), rain(y), fog(gy), wind(y), umbrella, boots, raincoat

Dokončujeme náš projekt o státech světa. Jak se nám povedl se můžete podívat níže.

 


15.5.

enlightenedPřipomínáme homework due Wednesday 17.5.: SB str. 126. Prosíme také o vracení anglických knížekDěkujeme!

smileyTest Party: Ve středu 17.5. máme v plánu napsat si opakování z Unit 8. Objeví se v něm slovní zásoba a z gramatiky pak tvoření otázek a záporných oznamovacích vět v minulém čase. Nezapomeňte procvičit i nepravidelná slovesa. K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: luštíme zamotaná slovíčka např. 1. stalaaiur = Australia; 2. ngearnita =Argentina; 3. iddtn’ = didn't; 4. ntew = went

Bookwork: 
WB str. 104 cv. 1, 2 a str. 105 cv. 1- kdo nestihl, prosíme o dodělání doma

Unit 8 vocabulary: 
Egypt, Argentina, India, Australia, Mexico, Brazil, Chile, China, Spain, Turkey; country, flag, continent; nepravidelná slovesa eat - ate, run - ran, see - saw, buy - bought;

Other information: 
Past Tense Review 
pomocí interaktivní hry opakujeme záporné oznamovací věty v minulém čase, kdy z nabízených odpovědí volíme tu, která je gramaticky správná.
What's missing? - s pmocí obrázkových karet opakujeme slovní zásobu, kterou jsme se v tomto roce naučili.
Telephone - pomocí hry obdobné "Tiché poště" opakujeme gramatiku a slovíčka z 8. lekce.

Past Tense Worksheet - dokončujeme pracovní list z minulé hodiny, kde tvoříme otázky týkající se prázdnin v minulém čase, odpovídáme na ně a doplňujeme do rozhovoru slova z nabídky. Doporučujeme zopakovat si k testu. 


10.5.

enlightenedHomework due Wednesday 17.5.: SB str. 126. Zároveň prosíme ty žáky, kteří neměli vypracovaný domácí úkol na dnes i na minulou středu, aby jej do příštího pondělí doplnili. Prosíme také o vracení anglických knížekDěkujeme!

smileyTest Party: Ve středu 17.5. máme v plánu napsat si opakování z Unit 8. Objeví se v něm slovní zásoba a z gramatiky pak tvoření otázek a záporných oznamovacích vět v minulém čase. Nezapomeňte procvičit i nepravidelná slovesa. K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: opravte chyby ve větách 1. Did you went to the store yesterday? (Did you go ....? 2. Yesterday I don’t go to the store, I went to the library. (Yesterday I didn't go ...) 3. What does you get at the library? (What did you get ....?) 4. I get three books about Egypt. (I got three books ...)

Bookwork: 
SB str. 102 a 103 cv. 1, 2, 3, 4

Unit 8 vocabulary: 
Egypt, Argentina, India, Australia, Mexico, Brazil, Chile, China, Spain, Turkey; country, flag, continent; nepravidelná slovesa eat - ate, run - ran, see - saw, buy - bought; natural wonders, canyon, volcano, harbour

Other information: 
Checking homework - společně kontrolujeme domácí úkol.
Three Stations - dělíme se na tři týmy, které se postupně střídají na třech stanovištích. Na prvním stanovišti 
procvičujeme minulý čas a z nabídky na interaktvní tabuli určujeme, která věta je napsána gramaticky správně. Na druhém stanovišti vyplňujeme část pracovního listu, kde tvoříme otázky týkající se prázdnin v minulém čase a odpovídáme na ně. Na třetím stanovišti procvičujeme tvoření kladných a záporných vět v minulém čase pomocí skákání na tabulky s tvary sloves.
Oceňujeme také našeho Studenta/studentku měsíce dubna - MOC GRATULUJEME!yes


3.5.

enlightenedHomework due Wednesday 10.5.: WB str. 100. Zároveň prosíme ty žáky, kteří dnes neměli vypracovaný domácí úkol, aby jej do příštího týdne doplnili. Děkujeme!

Portfolio: luštíme zamotané věty - 1. you / did / go / who / with ? (Who did you go with?) 2. you / how / there / long / did / stay ? (How long did you stay there?) 3. did / you / where / stay ? (Where did you stay?) 4. get / when / home / did / you ? (When did you get home?)

Bookwork: 
SB str. 100 cv. 1, 2 
SB str. 101 cv. 1, 2
Kdo nestihl práci ve škole, prosíme, aby si dodělal doma!

Unit 8 vocabulary: 
Egypt, Argentina, India, Australia, Mexico, Brazil, Chile, China, Spain, Turkey; country, flag, continent; nepravidelná slovesa eat - ate, run - ran, see - saw, buy - bought;

Other information:
Checking homework - společně kontrolujeme domácí úkol.

Pracovní List - do vět doplňujeme správné tvary sloves v minulém čase (kladné i záporné věty). 
Country Project - každý z žáků dostal přidělenou zemi a malý článek o ní. Úkolem bylo napsat do sešitu, na jakém kontinentu leží, jakým jazykem se v ní mluví a čím je zajímavá/jaká místa v ní můžeme navštívit

enlightenedPřipomínáme, že v pondělí 8. května je státní svátek a hodina se nekoná!

 

 

DUBEN

26.4.

enlightenedPřipomínáme homework due Wednesday 3.5.: WB str. 95 a 97.

Portfolio: napište věty v minulém čase 1. I am at school today.  (I was at school yesterday.) 2. I don’t like ice cream.  (I didn't like ice cream.) 3. She has no homework. (She had no homework.) 4. Are you at the cinema? (Were you at the cinema?.)

Bookwork: 
SB str. 98 a 99 cv. 1, 2 - dělíme si role a čteme příběh nahlas; díváme se na video; spojujeme vlajky zemí s obrázky jejich významných míst
WB str. 98 cv. 1, 2

Unit 8 vocabulary: 
Egypt, Argentina, India, Australia, Mexico, Brazil, Chile, China, Spain, Turkey; country, flag, continent; nepravidelná slovesa eat - ate, run - ran, see - saw, buy - bought;

Other information:
Sentence Stacker - procvičujeme minulý čas a z nabídky na interaktvní tabuli určujeme, která věta je napsána gramaticky správně.
Letter Tiles - ukazujeme si obrázkové karty s vlajkami zemí a poté jejich názvy hláskujeme. 
Baamboozle Game - luštíme zamotané věty v minulém čase. Doma si můžete znovu procvičit zde.
Telephone - hrajeme hru obdobnou naší Tiché poště, jen poslední člen týmu název země nejen říká, ale i kroužkuje na mapě světa.

Librarypůjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a rozdáváme k nim i "Book reports". Jejich vypracování není povinné, ale budeme za něj rádi. Datum navrácení knih je ve středu 10. května.

enlightenedPřipomínáme, že v pondělí 1. května je státní svátek a hodina se nekoná!


24.4.

enlightenedHomework due Wednesday 3.5.: WB str. 95 a 97.

Portfolio: vyberte správný tvar slovesa ve větách např. 1. I not go / didn’t go to school yesterday. 2. She didn’t liked / didn’t like the dinner last night. 3. We didn’t buy / no buy you a birthday present. Bonus: spojte sloveso v přítomném čase se slovesem v čase minulém (eat - ate, run - ran, see - saw, buy - bought) 

Bookwork: 
SB str. 96 cv. 1
SB str. 97 cv. 1, 2
kdo nestihl ve škole, prosíme o doplnění doma
WB str. 96 cv. 1, 2, 3 - kdo nestihl ve škole, prosíme o doplnění doma

Grammar: 
minulý čas v otázce a krátká odpověďDID + zájmeno/osoba + sloveso v infinitivu
pokud se v otázce vyskytuje why, when, where, what apod., stojí před "did"
např. Did you go shopping? Yes, I did. Did they see the Statue of Liberty? No, they didn't. When did he get home? Yesterday.

Unit 8 vocabulary: 
Egypt, Argentina, India, Australia, Mexico, Brazil, Chile, China, Spain, Turkey; country, flag, continent; nepravidelná slovesa eat - ate, run - ran, see - saw, buy - bought;

Other information:
Guess the Country - podle instrukcí se snažíme hádat názvy zemí, které obsahují pět písmen.
Two corners - do otázek v minulém čase doplňujeme správný tvar slovesa a podle toho, jakou variantu (a,b) volíme, běháme do označených rohů místnosti. Doma si můžete znovu procvičit zde.


19.4.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 24.4.: WB str. 94.
Dále prosíme rodiče, aby dohlédli na přípravu dětí na hodiny, protože se nám  v posledních době množí případy, kdy si žáci nenosí učebnice (a to někteří i opakovaně) a nemohou se pak plnohodnotně zapojit do výuky. Předpokládáme, že si v těchto případech ve škole probranou látku doma doplní. Děkujeme moc za spolupráci!


Portfolio: napiš nejméně pět názvů zemí, které znáš. Společně pak hláskujeme na tabuli a případné chyby opravujeme. 

Bookwork: 
SB str. 94 cv. 1, 2 
SB str. 95 cv. 1, 2, 3

Grammar: 
minulý čas v oznamovací záporné větě - DID NOT (zkrácený tvar DIDN'T) + sloveso v infinitivu
tvar je stejný pro všechny osoby (I, you, he, she, it, we, they)
např. We went to the beach, but we didn't go swimming. He played basketball, but he didn't play football.

Unit 8 vocabulary: 
Egypt, Argentina, India, Australia, Mexico, Brazil, Chile, China, Spain, Turkey; country, flag, continent; ticket, pound, change (podstatné jméno)

Other information:
Countries and Continents
 - seznamujeme se s novou slovní zásobou. Země si ukazujeme na mapě, říkáme si, na jakém kontinentu leží a jakým jazykem se v nich mluví.  
Spelling with Magnetic Letters - ve skupinách procvičujeme hláskování nových slovíček.
Speaking Wheel - na kole "štěstí" si točíme otázky v minulém čase a odpovídáme na ně.


17.4.

enlightenedHomework due Monday 24.4.: WB str. 94 (tuto látku budeme probírat ve středu)

Nejprve jsme si společně zopakovali gramatiku a slovíčka pomocí her na interaktivní tabuli a napsali si slíbený test ze 7. lekce. Podařilo se nám jej i opravit a tak si ho děti dnes odnesly domů. Dopadl celkově velmi dobře a děti chválíme za přípravuyes

Poté jsme luštili osmisměrku s názvy různých států a zahráli si oblíbenou hru "Werewolf". Hráli jsme i "Bingo" - Miss Desi říkala slovesa v přítomném čase a děti měly za úkol hledat na kartičkách jejich tvary v čase minulém. 


12.4.

enlightenedHomework due Monday 17.4.: SB str. 125 

enlightenedTEST PARTY: opakování ze 7. dokončené lekce bychom si napsali v pondělí 17.4.enlightened

Dnes jsme byli kvůli zápisům spojení se skupinkou Sea Lions.

Portfolio: doplňujeme slova do vět - procvičujeme minulý čas sloves pravidelných i nepravidelných sloves.

Bookwork: učebnice SB str. 90 - Keeping healthy, povídáme si o tom, co je zdravé a jak se udržet zdravý a v kondici. Podívali jsme se na video, v učebnici četli krátké texty a doplňovali správné odpovědi.

Vocabulary: opakování k testu, ve skupinkách, správně skládáme zamotaná slova, odpovědi píšeme na malé tabulky.

Minulý čas sloves: pravidelná a nepravidelná slovesa jsme opakovali a procvičovali v soutěži ve třídě, vybírali jsme správnou odpověď ze tří.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Na závěr jsme si zahráli hru Tichá pošta a zopakovali slovíčka.


5.4.

enlightenedPřipomínáme homework due Wednesday 12.4.: WB str. 88 a naučit se tvary minulého času nepravidelných sloves. Také prosíme rodiče, aby s dětmi doma procvičovali čtení nahlas - mohou si číst příběhy z naší učebnice Super Minds (a mohou je také poslouchat jako Audio nahrávky na platformě Cambridge One).

Portfolio: luštíme zamotaná slovíčka 1. ehadcahe (headache); 2. smochatahce (stomach-ache); 3. ohgcu (cough); 4. htocthoea (toothache)

Bookwork: 
WB str. 89 a 93 cv. 1

Unit 7 vocabulary: 
hospital, earache, headache, cold, doctor, nurse, toothache, stomach-ache, cough 

Other information:
Speaking Wheel - na interaktivní tabuli roztáčíme kolo s otázkami v přítomném a minulém čase a odpovídáme na ně (procvičit si můžete i doma zde).
Irregular Verbs Worksheet - luštíme zakódovaná nepravidelná slovesa, poté je přiřazujeme k obrázkům a doplňujeme k nim tvary minulého času.
Druhou část hodiny pak věnujeme tématu EASTER. Nejprve se na videu seznamujeme se slovíčky k tématu a poté luštíme kryptogram a osmisměrku. Trochu se protahujeme a tancujeme podle videa (Easter Freeze Dance) a také máme čas na krátký Scavenger Hunt, při kterém hledáme po třídě rozmístěné obrázky velikonočních vajíček, která pak vybarvujeme a lepíme na velikonoční přáníčka. 

  


3.4.

enlightenedHomework due Wednesday 12.4.: WB str. 88 a naučit se tvary minulého času nepravidelných sloves. Také prosíme rodiče, aby s dětmi doma procvičovali čtení nahlas - mohou si číst příběhy z naší učebnice Super Minds (a mohou je také poslouchat jako Audio nahrávky na platformě Cambridge One).

Portfolio: hledáme chyby ve větách a píšeme je gramaticky správně - 1. Yesterday she say said to do my homework. 2. Last week I play played tennis. 3. Last month I go went to Italy.

Bookwork: 
SB str. 88 a 89 cv. 1, 2, 3 
WB str. 87 cv. 2

Unit 7 vocabulary: 
hospital, earache, headache, cold, doctor, nurse, toothache, stomach-ache, cough; hate; got (min. čas slovesa "to get"); found (min. čas slovesa "to find") 

Other information:
Name Five - ve dvojicích se snažíme pojmenovat pět věcí na téma, které se skrývá pod vybraným číslem. Dnes to byly dny v týdnu, měsíce, barvy, školní předměty a zájmové činnosti.
Kahoot - hrajeme kvízovou hru, při které se snažíme doplnit do vět správný tvar slovesa (pravidelného i nepravidelného) v minulém čase.
Hangman - opakujeme hláskování slovíček především ze 7. lekce.

BŘEZEN

29.3.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 3.4.: WB str. 85 a naučit se tvary minulého času nepravidelných sloves. Prosíme také o vrácení anglických knížek z knihovny - pár nám jich ještě chybí. Moc děkujeme.

Portfolio: vyberte správný tvar slovesa ve větách: 1. I have/had a cheese sandwich for lunch yesterday. 2. She give/gave me a homework last week. 3. I feel/felt happier last month. 4. I  woke up/wake up at 10 on Saturday.

Bookwork: 
SB str. 86 cv. 1 
SB str. 87 cv. 2 
WB str. 86 cv. 1, 2, 3
kdo nestihl cvičení 3, prosíme o dodělání doma

Unit 7 vocabulary: 
hospital, earache, headache, cold, doctor, nurse, toothache, stomach-ache, cough; hate; got (min. čas slovesa "to get"); found (min. čas slovesa "to find") 

Other information:
Sentence Stacker + Spell Or Slime - online hry z platformy Cambridge One opakující gramatiku a slovní zásobu ze 4. lekce.
Dice Gameházíme kostkou, na které jsou napsána slovesa (had, went, woke up, felt, gave, said), a poté s nimi tvoříme jednoduché věty.
Spelling Tiles - sestavujeme slova s pomocí kostiček s písmeny a procvičujeme tak hláskování slovní zásoby ze 7. lekce.
Scavenger Hunt - hledáme po třídě schované papírky se slovesy v přítomném čase a poté k nim píšeme do sešitů tvary času minulého (had, went, was/were, woke up, felt, gave, said, jump).


27.3.

enlightenedHomework due Monday 3.4.: WB str. 85 a naučit se tvary minulého času nepravidelných sloves. Prosíme také o vrácení anglických knížek z knihovny - pár nám jich ještě chybí. Moc děkujeme.

Portfolio: do slov doplňujeme chybějící písmena a procvičujeme si tak psaní nové slovní zásoby (toothache, headache, stomach-ache, cough)

Bookwork: 
SB str. 84 cv. 1 - posloucháme písničku; spojujeme obrázky, které k sobě patří; podtrháváme v jejím textu slovesa v minulém čase, která již rozpoznáme
SB str. 85 cv. 1, 2 - kdo nestihl cvičení 2, prosíme o dodělání doma
WB str. 84 cv. 1

Grammar: 
minulý čas nepravidelných sloves (tvar je ve všech osobách stejný)

přítomný čas (NOW) minulý čas (PAST)
wake up woke up
feel felt
have had
go went
give gave
say said

Unit 7 vocabulary: 
hospital, earache, headache, cold, doctor, nurse, toothache, stomach-ache, cough; hate

Other information:
Like/Love/Hate + - ing Review - sestavujeme věty ve správném slovosledu a tak si opakujeme gramatiku z 1. lekce. Znovu si zopakovat můžete zde
Past Tense Chart - na tabuli doplňujeme ke slovesům jejich minulý čas (walk, clean, cook, look at, paint, listen to, play, climb, shout, dance); říkáme si, jak se vyslovují a poté je píšeme do sešitů.
Memory Game - hrajeme online pexeso a snažíme se najít dvojice (slovesa v přítomném a minulém čase).


22.3.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 27.3.: WB str. 82 cv. 1, 2 str. 83 cv. 1, 2. Prosíme také o vrácení anglických knížek z knihovny. Moc děkujeme.

Portfolio: do vět doplňujeme tvary přídavných jmen ve 3. stupni

Bookwork: 
SB str. 82 cv. 1, 2 - začínáme novou lekci; seznamujeme se s novými slovíčky a jejich výslovností, pomocí pantomimy je ztvárňujeme
SB str. 83 cv. 1, 2, 3, 4 

Grammar: 
minulý čas pravidelných sloves - přidáme koncovku "-ED" (pozor: pokud končí sloveso na -e, přidáme poue "-d": smile - smiled); tvar je stejný ve všech osobách
např. jump - jumped, walk - walked, listen to - listened to, look - looked, visit - visited, watch - watched

Unit 7 vocabulary: 
hospital, earache, headache, cold, doctor, nurse, toothache, stomach-ache, cough

Other information:
Some/Any Review - do vět doplňujeme zájmena nebo neurčitý člen a tak si opakujeme gramatiku.
Past tense Online Game - doplňujeme do vět tvary sloves v minulém čase. Procvičit si doma můžete zde.
Žáci si dnes odnesli domů opravený test ze 6. lekce


20.3.

enlightenedHomework due Monday 27.3.: WB str. 82 cv. 1, 2 str. 83 cv. 1, 2

Portfolio: napiš dvě věty o tom, jak jsi trávil jarní prázdniny (pozor na správné tvary slovesa "být" v minulém čase) 

Bookwork: 
SB str. 78 cv. 1, 2 - díváme se na video a čteme si o malbách v jeskyních; seznamujeme se s novými slovíčky - cave, painting, twig, rock powder, charcoal, ceiling; odpovídáme na otázky a odpspolečně kontrolujeme odpovědi 
WB str. 78 cv. 1, 2 

Other information:
LEAP SUMMER CAMP - říkáme si informace k letnímu kempu s angličtinou, který budeme v srpnu pořádat, a o kterém byli rodiče informováni emailem. Děti také dostávají "vstupenky" se slevou  na kemp. Bližší infromace najdete zde
Spring Break - povídáme si o tom, kde jsme byli na jarních prázdninách a s kým.
Opakujeme si příslovce frekvence a poté hrajeme Dice Game házíme kostkou, na které jsou napsána slova - never, usually, sometimes, always. S tím příslovcem, které nám padne, pak tvoříme větu.
Spell or Slime - opakujeme si hláskování slovíček pomocí interaktivní hry z platformy Cambridge One.


8.3.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán. 

Nejprve jsme si společně zopakovali stupňování přídavných jmen a napsali si slíbený test ze 6. lekce.

Poté jsme luštili osmisměrku se zajímavými slovíčky. Seznámili jsme se a zahráli si novou hru "Werewolf" a na konci hodiny nám zbyl čas i na oblíbené "Four Corners".

Vypůjčili jsme si také anglické knížky z knihovny a rozdali si "Book Reports". Knížky, prosím,  vracejte do středy 22. března.

smileyPřejeme všem krásné jarní prázdniny a v pondělí 20. března se těšíme na viděnou!


6.3.

enlightenedŽádný písemná domácí úkol nebyl zadán, ale připravujeme se na středeční test. Prosíme také o vrácení anglických knížek z knihovny - ještě nám jich pár chybí. Moc děkujeme.

smileyTest Party: Ve středu 8.3. máme v plánu napsat si opakování z Unit 6. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba (prosíme procvičit i správné psaní) a z gramatiky pak stupňování přídavných jmen. K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: doplňujeme do vět slova z nabídky (jako nápověda nám slouží obrázky)

Bookwork: 
WB str. 76 cv. 1, 2
SB str. 77 cv. 2, 3
  

Unit 6 vocabulary: 
gadgets, mobile phone, tablet, electric toothbrush, lift, torch, electric fan, walkie-talkie, laptop, games console, pounds (britská měna), cave, cheap, expensive; button, to press; words from the story: clever, cave, the fifth, to hide, somewhere; sunglasses 

Other information:
Sentence Stackerhrajeme hru na interaktivní tabuli z platformy Cambridge One, při které vybíráme věty, ve kterých jsou gramaticky správné tvary 2. a 3. stupně přídavných jmen.
Comparatives and Superlatives - na interaktivní tabuli doplňujeme do vět správný tvar přídavných jmen.
Unscreamble the Sentences - ve dvojicích se snažíme sestavit zamotané věty.
Oceňujeme také našeho Studenta/studentku měsíce února - GRATULUJEME!yes


1.3.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 6.3.: WB str. 73/cv. 1, 2 a 77 celá. Prosíme také o vrácení anglických knížek z knihovny - ještě nám jich pár chybí. Moc děkujeme.

smileyTest Party: Ve středu 8.3. máme v plánu napsat si opakování z Unit 6. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba (prosíme procvičit i správné psaní) a z gramatiky pak stupňování přídavných jmen. K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: podle slovní nápovědy a obrázků píšeme předměty např. electric toothbrush, lift, mobile phone, electric fan

Unit 6 vocabulary: 
gadgets, mobile phone, tablet, electric toothbrush, lift, torch, electric fan, walkie-talkie, laptop, games console, pounds (britská měna), cave, cheap, expensive; button, to press; words from the story: clever, cave, the fifth, to hide, somewhere 

Other information:
Na začátku dnešní výuky navštívila naši skupinu Miss Lenka a informovala děti o možnosti skládat zkoušku Young Learners a účastnit se přípravného kurzu. Informace obdrželi rodiče emaiem od paní Barešové nebo je najdete zde.


Months of the Year Song - opakujeme měsíce v roce pomocí písničky (kdo by si chtěl zazpívat znovu doma, tak odkaz nalezne zde)
Comparative and Superlative Practice - nejprve společně opakujeme pravidla, jak stupňujeme přídavná jména, a píšeme jejich příklady na tabuli. Poté na interaktivní tabuli doplňujeme do vět správné tvary (cvičení najdete zde a zde)
Scavenger Hunt - 
hledáme po třídě schovaná přídavná jména a poté tvoříme jejich 2. a 3. stupeň. 
Dice Game (Making Questions) - pracujeme ve dvou týmech a házíme kostkou, na které jsou napsána slova - who, what, where, when, why, how. Nejprve si říkáme, co znamenají a poté s nimi tvoříme jednoduché otázky.

 

ÚNOR

27.2.

enlightenedHomework due Monday 6.3.: WB str. 73/cv. 1, 2 a 77 celá. Prosíme také o vrácení anglických knížek z knihovny - ještě nám jich pár chybí. Moc děkujeme.

Portfolio: luštíme zamotaná slovíčka a připojujeme je k obrázkům (laptop, lift, tablet, mobile phone

Bookwork: 
SB str. 74-75 cv. 1, 2 - díváme se na video, dělíme si role a poté čteme nahlas další pokračování příběhu Bena a Lucy; vysvětlujeme si neznámá slovíčka a odpovídáme na doplňující otázky vyučující
WB str. 74 cv. 1, str. 75 cv. 1

Unit 6 vocabulary: 
gadgets, mobile phone, tablet, electric toothbrush, lift, torch, electric fan, walkie-talkie, laptop, games console, pounds (britská měna), cave, cheap, expensive; button, to press; words from the story: clever, cave, the fifth, to hide, somewhere 

Other information:
Organize Yourselves - cvičení, při kterém se řadíme např. od největšího k nejmenšímu, od nejstaršího k nejmladšímu a poté procvičujeme věty (např. I'm taller/older/younger/smaller than ..., I'm the tallest/youngest/oldest ...). 
Grammar Worksheet - vypracováváme cvičení 1 na pracovním listě, kde doplňujeme tvary 3. stupně přídavných jmen.

Number Dobble - hrajeme ve dvojicích hru, při které opakujeme čísla od 1 do 100.
Rock Song - odreagováváme se písničkou a zároveň při ní opakujeme stupňování přídavných jmen.


22.2.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 27.2.: WB str. 70 celá a 71/cv. 1, 2. Prosíme také o vrácení anglických knížek z knihovny - ještě nám jich pár chybí. Moc děkujeme.

Portfolio: spojujeme slova či slovní spojení např. walkie-talkie, electric toothbrush, games console, torch

Bookwork: 
SB str. 72 cv. 1, 2 
SB str. 73 cv. 1, 2, 3 
WB str. 72 cv. 1

Grammar: 
stupňování přídavných jmen – 3. stupeň (SUPERLATIVE) používáme při srovnávání více osob, věcí: John is the tallest in our class. (John je z naší třídy nejvyšší.) My mother is the most beautiful person I know. (Moje maminka je nejkrásnější člověk, jakého znám).
Jak jej tvoříme?
• jednoslabičná přídavná jména:
  the + přídavné jméno s příponou –est např. tall - the tallest, small – the smallest, cheap - the  cheapest
  the + přídavné jméno s příponou –st (když přídavné jméno končí na -e) např. nice – the nicest
• víceslabičná přídavná jména:
  pomocí slov "the most" před přídavným jménem např. the most expensive, the most  beautiful
enlightenedOpět pozor na výjimky: happy - the happiest, angry - the angriest, big - the biggest

Unit 6 vocabulary: 
gadgets, mobile phone, tablet, electric toothbrush, lift, torch, electric fan, walkie-talkie, laptop, games console, pounds (britská měna), cave, cheap, expensive; button, to press 

Other information:
Comparative Review - cvičení, při kterém doplňujeme do vět správný 2. stupeň přídavného jména. Trošku se při tom protahujeme, protože podle vybrané odpovědi zaujímáme polohu v různých rozích třídy (k procvičení na doma odkaz zde).
Was/Were Review - online cvičení, při kterém doplňujeme do vět sloveso být v minulém čase. Každá z odpovědí je představena určitým pohybem (např. odpověď A tancem, odpověď B výpady do stran) a tak se při tom i protahujeme (procvičit a zopakovat si můžete celé cvičení doma zde).


20.2.

enlightenedHomework due Monday 27.2.: WB str. 70 celá a 71/cv. 1, 2. Prosíme také o vrácení anglických knížek z knihovny. Moc děkujeme.

Portfolio: s pomocí obrázkové nápovědy luštíme zamotaná slovíčka: 1. cenicse = Science; 2. meloneda = lemonade; 3. ffnuair = funfair; 4. hspopngi = shopping

Bookwork: 
SB str. 70 cv. 1, 2 - seznamujeme se s novými slovíčky a jejich výslovností (cv. 1); podle poslechu odpovídáme na otázky (cv. 2)
SB str. 71 cv. 1, 2, 3 - podle poslechu doplňujeme tabulku (cv. 1); doplňujeme přídavná jména do vět (cv. 2); díváme se na video o Gregovi a seznamujeme se s novou gramatikou (viz níže)

Grammar: 
stupňování přídavných jmen – 2. stupeň (COMPARATIVE) používáme při srovnávání např. dvou osob, věcí: Jack is taller than Peter. (Jack je vyšší než Petr). This computer is more expensive than that mobile phone. (Tento počítač je dražší než tamten mobilní telefon).
Jak jej tvoříme?
jednoslabičná přídavná jména:
  příponou –er např. tall - taller, small – smaller, cheap - cheaper
  příponou –r (když přídavné jméno končí na -e) např. nice – nicer
víceslabičná přídavná jména:
  pomocí slova more před přídavným jménem např. more expensive, more beautiful
enlightenedPozor na výjimky: happy - happier, angry - angrier, big - bigger

Unit 6 vocabulary: 
gadgets, mobile phone, tablet, electric toothbrush, lift, torch, electric fan, walkie-talkie, laptop, games console, pounds (britská měna), cave, cheap, expensive 

Other information:
Unit Vocabulary Game - hledáme po třídě rozmístěné obrázkové karty a říkáme, co na nich je a tím si opakujeme slovní zásobu z lekcí 0-5.
Comparative Adjectives Video - porovnáváme zobrazená zvířata či předměty a říkáme si, které jsou větší, menší, delší, krásnější atd. (procvičit a zopakovat si můžete celé cvičení doma zde).


15.2.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán. 

V učebnici WB vypracováváme na str. 68 cv. 1, kde spojujeme otázky a odpovědi, které patří k sobě.

Poté doplňujeme do vět na interaktivní tabuli správný tvar slovesa být v minulém čase a opakujeme si tak gramatiku k testu.


Píšeme test z Unit 5. 

Společně čteme nahlas část příběhu The Emperor's New Clothes.

Povídáme si o tvarech - SHAPES, které známe (circle, square, triangle, heart, star, rectangle) a učíme se nové (oval, pentagon, hexagon). Říkáme si, kolik mají stran (sides) a úhlů (angles). Vypracováváme cvičení 1, 2, 3, 4 na straně 18 a 19. Poté hrajeme aktivní hru, kdy hledáme po třídě obrázky s různými tvary a barvami.

13.2.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán, ale prosíme ty žáky, kteří úkol na dnešní den neměli, aby jej do středy doplnili - zopakují si tak látku k testu.

smileyTest Party: Ve středu 15.2. máme v plánu napsat si opakování z Unit 5. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba, tentokrát z 5. lekce (Under the Sea) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat. Z gramatiky pak minulý čas slovesa "být" v kladné i záporné větě (was/were/wasn't/weren't), dále v otázce a v krátké odpovědi. K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: doplňujeme věty podle nápovědy: 1. She ___ in class last Wednesday.(wasn't) 2. The Roadrunners ___ very good last week. (were) 3. We ___ at home yesterday because it was Sunday. (were) 4. Our class ___ at the beach last week.(wasn't )

Bookwork: 
SB str. 66 a 67 cv. 1, 2, 4 - jak lidé ohrožují moře a oceány - video, čtení, seznámení s novou slovní zásobou

Unit 5 vocabulary: 
dolphin, seal, turtle, octopus, anchor, starfish, shell, seahorse; deep, rocks, awful, dangerous, scales, ate (min. čas slovesa "to eat");
story vocabulary (62-63) - giant, I'm stuck, helpful, trap;
story vocabulary (64-65) - shout, hit, tail, fin, hundreds, huge
story vocabulary (66-67) - endanger, plastic and oil pollution, coral reef dying, ice melting, sea creatures

Other information:
Checking homework - společně kontrolujeme domácí úkol.
Was/Were Test Practice - do vět doplňujeme chybějící slova z nabídky na interaktovní tabuli.
Spelling with Magnetic Letters - dělíme se do dvou týmů a opakujeme slovní zásobu k testu.
Shark Chase - interaktivní hra na protažení a rozhýbání.


8.2.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 13.2.: WB str. 61, SB str. 123

smileyTest Party: Ve středu 15.2. máme v plánu napsat si opakování z Unit 5. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba, tentokrát z 5.lekce (Under the Sea) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat. Z gramatiky pak minulý čas slovesa "být" v kladné i záporné větě (was/were/wasn't/weren't), dále v otázce a v krátké odpovědi. K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: doplňujeme chybějící slova do otázek:1. ___ ____ lots of shells? (Were thereYes, there were. 2. ___ ___ a shark? (Was there) No, there wasn’t. 3. ___ ____ two whales? (Were thereNo, there weren’t. 4. ____ the octopus big? (WasYes, it was.

Bookwork: 
SB str. 64 - 65 cv. 1, 2, 3 - posloucháme příběh o tom, jak delfíni zachránili malou holčičku s jejím tatínkem; příběh poté čteme nahlas 
WB str. 64 cv. 1, 2 

Unit 5 vocabulary: 
dolphin, seal, turtle, octopus, anchor, starfish, shell, seahorse; deep, rocks, awful, dangerous, scales, ate (min. čas slovesa "to eat");
story vocabulary - giant, I'm stuck, helpful, trap;
story vocabulary - shout, hit, tail, fin, hundreds, huge

Other information:
Checking homework - společně kontrolujeme domácí úkol
Sentence Matching - ve dvojicích spojujeme otázky a krátké odpovědi
Vocabulary Games - na procvičení slovíček z 5. lekce hrajeme hry na interaktivní tabuli - luštíme zamotaná slova a osmisměrku (zopakovat si doma můžete zde)
Was/Were Game - hrajeme interaktivní týmovou hru, kde doplňujeme do vět správný tvar slovesa být (znovu si doma můžete zahrát zde)


6.2.

enlightenedHomework due Monday 13.2.: WB str. 61, SB str. 123. Ti, co neměli vypracovaný domácí úkol na dnešek, prosíme o doplnění na středu 8.2. Děkujeme!

Portfolio: převádíme věty do minulého času a píšeme do sešitu např. 1. I am at school. - I was at school. 2. We are happy. - We were happy. 3. They aren’t sleepy, they are hungry. - They weren't sleepy, they were hungry.

Bookwork: 
SB str. 62 a 63 cv. 1, 2 - díváme se na video, dělíme si role a čteme příběh "The trap"
WB str. 62 cv. 1, 2, 3 
Kdo práci ve škole nestihl nebo dnes neměl učebnici, prosíme o doplnění učiva. Děkujeme

Unit 5 vocabulary: 
dolphin, seal, turtle, octopus, anchor, starfish, shell, seahorse; deep, rocks, awful, dangerous, scales, ate (min. čas slovesa "to eat");
story vocabulary - giant, I'm stuck, helpful, trap

Other information:
Was and Were Song - opakujeme tvary minulého času slovesa být pomocí písničky.
Past Tense Questions - odpovídáme na otázky v minulém čase (procvičit si můžete doma zde).
Pictionary - jeden žák kreslí obrázek k tématu "Under the Sea" a ostatní se snaží uhodnout, o co jde.
Was/Were Worksheet - doplňujeme tvary was/were/wasn't/weren't do dialogů a poté společně kontrolujeme.
Video about Sharks - o přestávce se díváme na video o žralocích. A protože se nám moc líbilo, dávám zde odkaz.


1.2.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 6.2.: WB str. 58 a 59  

Portfolio: doplňujeme do vět minulý čas např. 1. I ___ at the park yesterday. (was) 2. She ___ in school yesterday because she ___ sick. (wasn't; was) 3. You ___ at the cinema last week. (were) 4. They ___ going to the bank, they were going to the supermarket. (weren't)

Bookwork: 
SB str. 60 cv. 1, 2
SB str. 61 cv. 1, 2, 3
WB str. 60 cv. 1, 2, 3 

Grammar: 
minulý čas slovesa "být" - otázka a krátká odpověď:
Was I/he/she/it …? Yes, I/he/she/it was. No, I/he/she/it wasn’t.
např. WAS Sue on a boat? Yes, she WAS.
        WAS he at home? No, he WASN'T.

Were you/we/they …? Yes, you/we/they were. No you/we/they weren’t. 
např. WERE you on the beach? Yes, we WERE.
        WERE they in the sea? No, they WEREN'T. 

Unit 5 vocabulary: 
dolphin, seal, turtle, octopus, anchor, starfish, shell, seahorse; deep, rocks, awful, dangerous, scales, ate (min. čas slovesa "to eat")

Other information:
Spelling Tiles procvičujeme číslovky a nová slovíčka z Unit 5 a jejich hláskování.
Vocabulary Scavanger Hunt - hledáme po třídě kartičky se zamotanými slovíčky z Unit 5 a píšeme je do sešitu. 
Library - půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a rozdáváme k nim i "Book reports". Jejich vypracování není povinné, ale budeme za něj rádi. Datum navrácení knih je nejpozději ve středu 15. února.
Oceňujeme také naše Studenty měsíce ledna - MOC GRATULUJEME!yes

LEDEN

30.1.

enlightenedHomework due Monday 6.2.: WB str. 58 a 59  

Portfolio: doplňujeme chybějící písmena do slov např. 1. S_ _ h_ _ _ _  (sea horse) 2. D_ _ _ _ _ _ (dolphin) 3. O_ _ _ _ _ _ (octopus) 4. T_ _ _ _ _ (turtle)

Bookwork:
SB str. 58 cv. 1, 2
SB str. 59 cv. 1, 2, 3
 

Grammar: 
minulý čas slovesa "být" WAS/WERE/WASN'T/ WEREN'T 
I, he, she, it  WAS/WASN'T      X      you, we, they WERE/WEREN'T
např. I WAS at home on Sunday. He WASN'T at school yesterday. We WERE in the park last Tuesday. They WEREN'T in the supermarket on Monday. 

Unit 5 vocabulary: 
dolphin, seal, turtle, octopus, anchor, starfish, shell, seahorse

Other information:
What's missing - hádáme, která obrázková karta chybí. Procvičujeme tím slovní zásobu z 5. lekce.
Just Dance Under the Sea - posloucháme a tancujeme na písničku.
Four Corners
ve čtyřech rozích třídy jsou umístěny bílé tabulky s tvary  slovesa "být" (was, were, wasn't, weren't); poté žáci doplňují do vět tvar slovesa "být" tak, že se staví k tabulkám (procvičit si doma můžete zde).
Dnes si také žáci odnesli domů opravený test z Unit 4.


25.1.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán. Prosíme o vrácení anglických knížek z knihovny. Pár knížek nám ještě chybí. Předem děkujeme!

V první části naší dnešní hodiny společně kontrolujeme domácí úkol z pondělí, protože ne všichni jej měli vypracovaný. Poté krátce opakujeme hláskování slovíček a píšeme test z Unit 4. Ti, co test dokončili dříve, skládají domino a opakují si tak určování času, a luští osmisměrku.

Po přestávce se trochu protahujeme a tancujeme na písničku.

Začínáme novou lekci - Unit 5  na téma "Under the sea" a seznamujeme se s novými slovíčky. Také se díváme na video a poté si říkáme, jaké mořské živočichy jsme na něm viděli.

Unit 5 vocabulary: 
dolphin, seal, turtle, octopus, anchor, starfish, shell, seahorse


23.1.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán, ale prosíme o přípravu na středeční test party. Prosíme také o vrácení anglických knížek z knihovny. Pár knížek nám ještě chybí. Předem děkujeme!

smileyTest Party: Ve středu 25.1. máme v plánu napsat si opakování z Unit 4. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba, tentokrát ze 4. lekce (Around town) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat, a také fráze, kterými se ptáme, kde nějaké místo je. Z gramatiky pak předložky místa (below, under, opposite, near, above) a vyjádření kam jdeme a proč (viz gramatika v předchozích hodinách). K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: luštíme zamotané věty např. 1. funfair / where’s / the / ? Where's the funfair? 2. is / where / you / can / me / tell / cinema / the / ? Can you tell me where  the cinema is? 3. library / yes / opposite / the / it’s.  It's opposite the library.

Bookwork:
SB str. 54 cv. 1, 2  - kdo nestihl cv. 2, prosíme o dodělání doma 
WB str. 52 

Unit 4 vocabulary: 
bank, tower, funfair, library, market square, supermarket, bus station, car park, sports centre, map; below, above, opposite, near; Excuse me, where's ...?; Can you please tell me, where ... is? I'm looking for ...; lighthouse, skyscraper, airport tower, clock tower, to land, tall, building, flat

Other information:
Revision of prepositions - podle pokynů Miss Desi dáváme předměty na různá místa a tím si opakujeme předložky (např. Put your pen next to your pencil case.)

Kahootpomocí hry na interaktivní tabuli opakujeme předložky místa a vazbu kam jdeme a proč.
Sentence matching - ve dvojicích se snažíme sestavit zamotané věty.
Sentence Stacker, Spell or Slime - procvičujeme hláskování slovíček a gramatiku ze 4. lekce pomocí interaktivních her z platformy Cambridge One.


18.1.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 23.1.: SB str. 122, WB str. 53 celá. Prosíme také o vrácení anglických knížek z knihovny. Předem děkujeme!
smileyTest Party: Ve středu 25.1. máme v plánu napsat si opakování z Unit 4. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba, tentokrát ze 4. lekce (Around town) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat, a také fráze, kterými se ptáme, kde nějaké místo je. Z gramatiky pak předložky místa (below, under, opposite, near, above) a vyjádření kam jdeme a proč (viz gramatika v předchozích hodinách). K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: doplňujeme věty a luštíme zamotané věty např. 1. I'm going to the bank ... (to get some money). 2. I'm going to the sports centre ... (to play tennis). 3. I'm going to the cinema ... (to watch a movie). 4. the/me/where's/excuse/supermarket = Excuse me, where's the supermarket? 5. below/it's/tower/the = It's below the tower.

Bookwork:
SB str. 52 cv. 1 a str. 53 cv. 1, 2, 3 - kdo nestihl, prosíme o dodělání doma 
WB str. 51 cv. 1, 2 a str. 56 cv. 1 

Unit 4 vocabulary: 
bank, tower, funfair, library, market square, supermarket, bus station, car park, sports centre, map; below, above, opposite, near; Excuse me, where's ...?; Can you please tell me, where ... is? I'm looking for ...

Other information:
Sentence matching - ve dvojicích se snažíme sestavit zamotané věty.
Flashcards Game
v týmech soutěžíme, kdo rychleji označí "plácačkou" obrázkovou kartu. Procvičujeme tak slovní zásobu ze 4. lekce (např. This is a place .... where you can buy food. You go there to play basketball.)


16.1.

enlightenedHomework due Monday 23.1.: SB str. 122, WB str. 53 celá

Portfolio: podle poslechu pojmenováváme osoby na obrázku a tím procvičujeme předložky místa below, opposite, above, near

Bookwork:
SB str. 50 cv. 1 - díváme se na video a poté nahlas čteme příběh o tom, jak Ben a Lucy hledají ve městě další písmenko (cv. 1)
SB str. 51 cv. 2 - hledáme obrázky podle popisu a odpovídáme na otázky
WB str. 50 cv. 1, 2, 3 - doplňujeme slova z nabídky do vět (cv. 1); řadíme věty podle dějové posloupnosti (cv. 2); čteme rozhovor a označujeme, co si s příběhu odnášíme

Unit 4 vocabulary: 
bank, tower, funfair, library, market square, supermarket, bus station, car park, sports centre, map; below, above, opposite, near; Excuse me, where's ...?; Can you please tell me, where ... is?

Other information:
Vocabulary Race - ve dvojicích se snažíme za daný časový okamžik napsat co nejvíce míst ve městě
Our Map - kreslíme do sešitu mapu města, ve kterém se nachází banka, knihovna, supermarket, věž a zábavný park (bank, library, supermarket, tower, funfair). Poté se navzájem ptáme, kde se jaké místo nachází. Používáme při tom nové fráze: "Excuse me, where's the bank?"; "Can you please tell me, where the supermarket is?" (pozor na postavení "is" v těchto otázkách).


11.1.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 16.1.: WB str. 47 cv. 1, 2, 3 a str. 48 cv. 1 

Portfolio: podle obrázků doplňujeme do vět správnou předložku místa např. The school is near the bank. The window is below the picture. The blue car is opposite the red car.

Bookwork:
SB str. 48 cv. 1 - posloucháme písničku a hledáme dvě místa, která zpěvák nemohl najít (cv. 1); 
SB str. 49 cv. 1, 2, 3, 4 - podle poslechu číslujeme obrázky (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou (viz níže) a sestavujeme slova ve větách ve správném pořadí (cv. 2); díváme s ena video o Gregovi a opakujeme text (cv. 3); doplňujeme slovesa z nabídky do vět (cv. 4)
WB str. 49 cv. 1, 2, 3 - luštíme zamotané věty (cv. 1); podle kontextu doplňujeme do krátkých dialogů slovesa z nabídky v tabulce (cv. 2); doplňujeme věty podle vlastního uvážení (cv. 3)

Grammar: 
vyjádření kam jdeme a proč - I’M GOING TO (where?) TO (why?)
např. I'M GOING TO the park TO play football. SHE'S GOING TO the library TO get a book. WE'RE GOING TO the shop TO buy some bread. 

např. I'M GOING TO the park TO play football. SHE'S GOING TO the library to get a book. WE'RE GOING TO the shop to buy some bread. 

Unit 4 vocabulary: 
bank, tower, funfair, library, market square, supermarket, bus station, car park, sports centre, map; below, above, opposite, near 

Other information:
Simon Says - plníme pokyny Miss Desi a procvičujeme předložky místa (např. put your book above your head, put your pencil behind your back, ...) 
Telephone - na zopakování slovní zásoby a předložek hrajeme "Tichou poštu", kdy poslední člen týmu musí slovíčko i správně napsat na tabuli. 


9.1.

enlightenedHomework due Monday 16.1.: WB str. 47 cv. 1, 2, 3 a str. 48 cv. 1 

Portfolio: podle obrázkové nápovědy doplňujeme písmena do slov: 1. B_ _ _  (bank); 2. S _ _ _ _ m _ _ _ _ _ (supermarket); 3. C _ _  p _ _ _ (car park) 4. S_ _ _ _ _  C_ _ _ _ _ (sports centre/centre) 

Bookwork:
SB str. 46 cv. 1, 2 - procvičujeme novou slovní zásobu a její výslovnost (cv. 1); podle poslechu odpovídáme na otázky (cv. 2)
SB str. 47 cv. 1, 2, 3 - spojujeme obrázky s větami (cv. 1); doplňujeme předložky do vět tak, aby byl slovosled správný (cv. 2); seznamujeme se s novou gramatikou - viz níže a díváme se na video o Gregovi (cv. 3)
SB str. 48 cv. 1 - posloucháme písničku a v textu podtrháváme předložky místa

Grammar: PŘEDLOŽKY spojené s určením MÍSTA  
tyto předložky bychom měli již znát z předchozích let: BEHIND (za), UNDER (pod), NEXT TO (vedle), ON (na), BETWEEN (mezi), IN FRONT OF (před), IN (v)
a tyto předložky jsou nové: ABOVE (nad), OPPOSITE (naproti), NEAR (poblíž), BELOW (níže, pod)
např. The bank is opposite the park. The library is between the tower and the cinema. 

Unit 4 vocabulary: 
bank, tower, funfair, library, market square, supermarket, bus station, car park, sports centre, map; below, above, opposite, near 

Other information:
Opakujeme předložky místa, které již známe (k zopakování můžete použít tuto písničku). Poté si s pomocí rekvizit (krabice a plyšového tuleně) vysvětlujeme novou gramatiku.
Spelling with Magnetic Letters - procvičujeme nová slovíčka a předložky z Unit 4 a jejich hláskování.

Four Corners Preposition Game - ve čtyřech rozích třídy jsou umístěny bílé tabulky s předložkami (above, opposite, below, near); poté se žáci dívají na obrázky a staví se k tabulkám se "správnou" předložkou (procvičit si doma můžete zde)
Dnes si také žáci odnesli domů opravený test z Unit 3


4.1.

enlightenedHomework due Monday 9.1.: WB str. 46 (u cv. 3 prosíme napsat tři místa)

V první části naší dnešní hodiny se věnujeme opakování gramatiky - doplňujeme příslovce frekvence do vět a určujeme čas podle zadání na tabuli. Poté píšeme test z Unit 3

Začínáme novou lekci - Unit 4  na téma "Around Town" a seznamujeme se s novými slovíčky.

Unit 4 vocabulary: 
bank, tower, funfair, library, market square, supermarket, bus station, car park, sports centre, map 

Library - půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a rozdáváme k nim i "Book report". Jeho vypracování není povinné, ale budeme za něj rádi. Datum navrácení knih je za 14 dní tj. ve středu 18. ledna.

Oceňujeme také našeho Studenta měsíce prosince - MOC GRATULUJEME!yes

PROSINEC

smileyTest Party: Ve středu 4.1. máme v plánu napsat si opakování z Unit 3. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba ze 3. lekce (Daily Tasks) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat. Z gramatiky pak určování času (quarter past, half past, quarter to, xx o'clock) a příslovce frekvence (always, usually, sometimes, never). K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.


21.12.

LEAP Christmas Games 2022

1. ročník

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže. Všichni studenti programu LEAP z jednoho ročníku se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. Naší barvou byla ČERVENÁ. Ve třídě nás pak přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Claus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že se nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí a abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří. Sněhové koule jsme mohli získat za plnění úkolů a také tím, že budeme v průběhu her hodní a budeme dávat pozor.

A pak už začaly Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme nominovali zástupce naší skupiny a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávaly penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro žádné ze všech dětí nedostalo vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

   

Když se blížil konec her, objevilo se na tabuli video s Grinchem a jeho piráty. Už byli opravdu blízko! A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží, co nejrychleji potopili.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila. Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše …

Není. Ještě Vám potřebujeme říct, kdo vlastně ze všech čtvrťáků vyhrál.

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhrála skupina ARCTIC FOXES!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit). Ale ani ostatní nepřišli zktátka a dostali malou kartičku za to, že se her zúčastnili.

A nakonec ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry a vyhlášením vítězů z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám všem a…

uvidíme se v roce 2023! 😊


19.12.

Dnes jsme si užili vánoční hodinu spolu se skupinkou Miss Alison.

Společně jsme si zatančili na písničku Christmas Freeze Dance.

Na interaktivní tabuli jsme četli vánoční příběh Bena a Lucy a odpovídali na otázky.

Wordsearch: v osmisměrce jsme hledali všechna slovíčka a spojili je s obrázky.

Ve druhé polovině jsme se vyráběli vánoční přání a zahráli si Bingo se všemi vánočními slovíčky.

Podívali jsme se na krátkou epizodu vánočního Grinche a řekli si něco o středeční lekci angličtiny.

enlightenedpřipomínám, že na tuto lekci nepotřebujeme učebnice. enlightened


14.12.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 19.12.: SB str. 121 

Portfolio: hláskovací diktát

Bookwork:
SB str. 40 cv. 1, 2 - podle obrázků doplňujeme, zda jsou tvrzení pravdivá či ne (cv. 1); posloucháme a čteme nahlas příběh o obuvníkovi a skřítcích 
SB str. 41 cv. 3 - podle příběhu doplňujeme slova do vět 

Unit 3 vocabulary: 
sweep, wash up, do the shopping, cook, dry the dishes, take the dog for a walk, tidy up, feed the dog; What's the time? It's ....; quarter past, half past, quarter to; always, usually, sometimes, never; elf, leather, shoemaker

Other information:
Vocabulary Race - dělíme se do dvojic a snažíme se za daný časový okamžik správně napsat co nejvíce slovíček z Unit 3.
Filling Worksheet - doplňujeme příslovce frekvence do pracovního listu.
Telephone - hra na procvičení slovní zásoby.


12.12.

enlightenedHomework due Monday 19.12.: SB str. 121. Dnes měla domácí úkol jen polovina dětí, proto prosíme o doplnění na středu 14.12. Děkujeme!

Portfolio: doplňujeme do vět příslovce frekvence podle zadání 1. I ___ (sometimes) feed the dog. 2. I ___ (never) cook dinner. 3. She ___ (always) brushes her teeth. 4. He ___ (usually) does the shopping.

Bookwork:
SB str. 38 cv. 1 - čteme nahlas příběh a díváme se na video.
SB str. 39 cv. 2 - doplňuje, která postava dělala danou aktivitu
WB str. 38 cv. 1, 2 - odpovídáme na otázky k příběhu (cv. 1); označujeme varianty, které nejvíce odpovídají obrázkům (cv. 2)

Unit 3 vocabulary: 
sweep, wash up, do the shopping, cook, dry the dishes, take the dog for a walk, tidy up, feed the dog; What's the time? It's ....; quarter past, half past, quarter to; always, usually, sometimes, never

Other information:
Time practice - pomocí interaktivní hry procvičujeme určování času (doma si můžete zopakovat zde).
Time Dominoes - skládáme k sobě domino, kdy v jedné části je čas zobrazený na hodinách a v druhé vyjádřený slovy.
Flashcards Game - v týmech soutěžíme, kdo rychleji označí "plácačkou" zadané slovíčko. Procvičujeme tak slovní zásobu ze 3. lekce.
Žáci si dnes odnesli domů opravený test ze 2. lekce


7.12.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 12.12.: WB str. 34 celá a str. 35/cv. 2. Kdo má stále doma anglickou knížku z naší knihovny, prosíme o vrácení v pondělí. Děkujeme!
enlightenedDále prosíme, abyste s dětmi doma procvičovali hodiny. Zjistili jsme, že někdo nedokáže nakreslit do hodin čas, ani když ho slyší česky. Předem moc děkujeme!!!

Portfolio: díváme se na video o Gregovi (SB str. 35/3) a do sešitu zapisujeme slovy čas, který  slyšíme např. 7:30 - half past seven; 8:00 - eight o'clock; 8:15 - quarter past eight; 8:45 - quarter to nine

Bookwork:
SB str. 36 cv. 1, 2 - říkáme si, co je na obrázcích, poté kreslíme k obrázkům čas na hodinách (cv. 1); opravujeme časy ve větách (cv. 2)
SB str. 37 cv. 1, 2 a 3 - 
čteme text nahlas a poté do tabulky doplňujeme, které dny dělá Nick dané aktivity (cv. 1); příslovce frekvence umísťujeme do vět tak, aby byly ve správném slovosledu (cv. 2); díváme se na video o Gregovi a seznamujeme se s novou gramatikou (cv. 3) - viz níže

Grammar: 
příslovce určující frekvenci (tj. jak často danou aktivitu provádíme): ALWAYS - vždy, USUALLY- obvykle, SOMETIMES - někdy/občas, NEVER – nikdy; ve větě stojí za podmětem
např. 
I ALWAYS brush my teeth after breakfast. 
I USUALLY go to bed at nine o’clock.
 I SOMETIMES tidy up my bedroom.
 I NEVER eat cake.

Unit 3 vocabulary: 
sweep, wash up, do the shopping, cook, dry the dishes, take the dog for a walk, tidy up, feed the dog; What's the time? It's ....; quarter past, half past, quarter to; always, usually, sometimes, never

Other information:
Time video - díváme se na video a pomocí rukou ukazujeme čas (quarter past, half past, quarter to); zopakovat si doma můžete zde
Always/usually/sometimes/never - ústně tvoříme věty s příslovci a procvičujeme jejich posatvení ve větě.
Time Worksheet - podle diktátu zaznamenáváme čas.


5.12.

enlightenedHomework due Monday 12.12.: WB str. 34 celá a str. 35/cv. 2

Portfolio: doplňujeme chybějící slova do vět: 1. take the dog for a ___ (walk); 2. ___ the dishes (dry); 3. do the ___ (shopping); 4. s___ (sweep)

Bookwork:
SB str. 34 cv. 1, 2 - posloucháme a opakujeme nová slovíčka a učíme se jejich výslovnost (cv. 1); podle poslechu opravujeme tvrzení ve větách (cv. 2)
SB str. 35 cv. 1, 2 - číslujeme aktivity v pořadí, v jakém je slyšíme (cv. 1); doplňujeme do vět slova "čtvrt" a "půl" (cv. 2); seznamujeme se s novou gramatikou (cv. 3)
WB str. 35 cv. 1 - posloucháme a zaškrtáváme správný čas

Grammar: 
vyjadřování času
What’s the time? 
It’s five o’clock.

It's QUARTER PAST two. (doslova "čtvrt po druhé" = čtvrt na tři.)
It's HALF PAST two. (doslova "půl po druhé" = půl třetí.)
It's QUARTER TO two. (doslova "čtvrt do dvou" = tři čtvrtě na dvě.)

Unit 3 vocabulary: 
sweep, wash up, do the shopping, cook, dry the dishes, take the dog for a walk, tidy up, feed the dog; What's the time? It's ....

Other information:
Paper clock - na papírových hodinách ukazujeme čas podle pokynů vyučujícího.
Interactive game - procvičujeme určování času (zopakovat doma si můžete zde).
Magnetic letters 
pomocí magnetů s písmeny procvičujeme hláskování nových slovíček.

LISTOPAD

30.11.

New Unit 3 vocabulary: 
sweep, wash up, do the shopping, cook, dry the dishes, take the dog for a walk, tidy up, feed the dog

Other information:
Test Party smiley - po krátkém opakování píšeme test z Unit 2. Opravený test si žáci odnesou domů příští týden.
Unit 3 - začínáme další lekci na téma "Daily Tasks" a seznamujeme se s novými slovíčky.
Wordsearch - v osmisměrce hledáme slovíčka z nové lekce.
Vocabulary Scavanger Hunt - hledáme po třídě obrázkové karty s novými slovíčky a píšeme je do sešitu. 
Minions Freeze Dance - tancujeme s postavičkami a plníme při tom úkoly.
Oceňujeme také naše studenty měsíce listopadu - moc gratulujeme!yes

Four Corners - na konci hodiny hrajeme aktivní hru a procvičujeme počítání.


28.11.

enlightenedKdo má stále doma anglickou knížku z naší knihovny, prosíme o vrácení. Děkujeme!

smileyTest Party: Ve středu 30.11. máme v plánu napsat si opakováni z Unit 2. Test bude obsahovat slovní zásobu ze 2. lekce (prosíme naučit se slovíčka i správně hláskovat), dále z gramatiky some/any a fráze vyjadřující návrh (např. Shall we put some ... in our salad? How about some ...?) K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: doplňujeme "some" nebo "any" do vět: Is there ___ chicken? Yes, there is ___ cheese. Are there ___ vegetables? No, there aren’t ___ apples. There isn’t ___ soup.

Bookwork:
SB str. 30 cv. 1, 2 - díváme se na video o částech rostlin, které konzumujeme; seznamujeme se s novými slovíčky a ukazujeme si je na obrázcích (cv. 1); čteme text a zaškrtáváme do tabulky, které části uvedených rostlin jíme (cv. 2)
SB 
str. 31 cv. 3, 4 - kroužkujeme potraviny, které nepochází z rostlin (cv. 3); podle poslechu spojujeme zvířata a jejich potravu (cv. 4)
WB str. 30 cv. 1, 2 - popisujeme části rostlin na obrázcích (cv. 1); do textu doplňujeme správná slova (cv. 2)

Unit 2 vocabulary: 
apple juice, rolls, cheese, water, soup, vegetables, lemonade, salad; I'm hungry, I'm thirsty, breakfast, lunch, dinner; root, stem, leave, seeds, fruits

Other information:
Checking homework - společně kontrolujeme domácí úkol.
Jeopardy - soutěžíme mezi sebou v kvízové hře. Otázky jsou zaměřené doplňování some/any do vět, sestavování vět ve správném slovosledu a rozmotávání zamotaných slov.
Burger Game - hrajeme interaktivní hru, při které skládáme burgery a procvičujeme tak názvy ingrediencí (Burger Maker Game). 
Extra Practice - procvičujeme interaktivní hry a cvičení z platformy Cambridge One.


23.11.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 28.11.: SB str. 120, WB str. 25 cv. 1 Kdo má doma anglickou knížku z naší knihovny, prosíme o vrácení. Děkujeme!

smileyTest Party: Ve středu 30.11. máme v plánu napsat si opakováni z Unit 2. Test bude obsahovat slovní zásobu ze 2. lekce (prosíme naučit se slovíčka i správně hláskovat), dále z gramatiky some/any a fráze vyjadřující návrh (např. Shall we put some ... in our salad? How about some ...?) K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: luštíme zamotaná slovíčka 1. gevebtlase = vegetables; 2. dnlmeoase = lemonade; 3. apelp cuije = apple juice; 4. lrosl = rolls; 5. ecehes = cheese; 6. lasda = salad

Bookwork:
SB str. 28 cv. 1, 2 - podle poslechu odpovídáme na otázky (cv. 1); spojujeme jména dětí s obrázky jejich oblíbených jídel (cv. 2)
SB 
str. 29 cv. 1, 2 - čteme krátké povídání o oblíbených jídlech jednoho děvčete a zaškrtáváme je v tabulce (cv. 1); doplňujeme, co jíme k snídani, obědu a večeři (cv. 2)

Unit 2 vocabulary: 
apple juice, rolls, cheese, water, soup, vegetables, lemonade, salad; I'm hungry, I'm thirsty, breakfast, lunch, dinner

Other information:
Wordsearch - luštíme ve dvojicích osmisměrku se slovíčky na téma Picnic.
Sentence Unsreamble - na interaktivní tabuli rozmotáváme zamotané věty vyjadřující návrhy (žáci si mohou doma procvičit zde).

Pracovní list - řadíme krátké dialogy do správné posloupnosti; doplňujeme do vět slova z nabídky.
Four Corners - na závěr hrajeme aktivní hru na procvičení počítání.
Slíbili jsme žákům odkaz na interaktivní hru, kterou si mohou zahrát doma (Burger Maker Game). 


21.11.

enlightenedHomework due Monday 28.11.: SB str. 120, WB str. 25 cv. 1 Kdo dnes neměl domácí úkol, prosíme o doplnění na středu 23.11. Děkujeme.

Portfolio: doplňujeme do otázek správné tvary zájmen some/any: 1. Shall we make ___ soup? (some) 2. Is there ___ cheese? (any) 3. How about ___ chicken in our sandwich? (some) 4. Here are ___ rolls for dinner. (some)

Bookwork:
SB str. 26 - 27 cv. 1, 2 - říkáme si, co vidíme na obrázcích; díváme se na příběh na videu, poté se dělíme na skupiny a čteme příběh nahlas (cv. 1); podle příběhu určujeme, zda jsou věty pravdivé či ne (cv. 2)
WB str. 26 cv. 1, 2 - kroužkujeme správná slova z nabídky tak, aby odpovídala příběhu (cv. 1); s použitím slov v nabídce nebo podle svých vlastních představ píšeme, co by Ben mohl říct (cv. 2)

Unit 2 vocabulary: 
apple juice, rolls, cheese, water, soup, vegetables, lemonade, salad; to bark, pool, to mix in, I'm hungry, I'm thirsty, onion; waterfall, fool, hut, to bite (v textu příběhu v min. čase - bit)

Other information:
Checking homework - společně kontrolujeme domácí úkol.
Spelling with letter Tiles - pomocí kamenů s písmeny procvičujeme hláskování slovíček u Unit 0, 1, 2.
Matching sentences - spojujeme věty s otázkami (např. I'm thirsty. Shall we have some water? I want to make lemonade. Shall we get some lemons?)


16.11.

enlightenedPřippmínáme homework due Monday 21.11.: WB str. 22 a 23 celé 

Portfolio: podle diktátu píšeme slova do sešitu a tak procvičujeme jejich hláskování (vegetables, apple juice, lemon, tomatoes)

Bookwork:
SB str. 24 cv. 1, 2 - posloucháme písničku a podle textu spojujeme názvy potravin, které děti zamíchaly dohromady (cv. 1); doplňujeme do tabulky potraviny, které je a není dobré dát do salátu a polévky (cv. 2)
SB str. 25 cv. 1, 2, 3 - podle poslechu zaškrtáváme názvy potravin, které jsou v polévce (cv. 1); dáváme slova ve větách do správného pořadí (cv. 2); díváme se na video o gekonech a seznamujeme se s novou gramatikou (viz níže)

Grammar: 
fráze "SHALL WE ..." a "HOW ABOUT ...?" - používáme pro vyjádření nějakého návrhu. V těchto návrzích pak používáme zájmeno "SOME"
např. SHALL WE put SOME peas in our soup? Good idea. HOW ABOUT SOME carrots? OK.

Unit 2 vocabulary: 
apple juice, rolls, cheese, water, soup, vegetables, lemonade, salad; to bark, pool, to mix in, I'm hungry, I'm thirsty, onion

Other information:
Worksheet - luštíme zamotaná slovíčka na pracovním listě na téma picnic  (opakujeme i některá z předchozích let).
Vocabulary Scavanger Hunt - hledáme po třídě obrázky s potravinami a píšeme jejich názvy do sešitu. Poté společně kontrolujeme a hláskujeme na tabuli.
Some/Any Movement Game - na zopakování hrajeme hru na interaktivní tabuli (zde) doplňujeme "some" a "any" do vět tak, že se stavíme buď doprava ("any") nebo doleva ("some").
Žáci si dnes odnesli domů opravený test z 1. lekce.


14.11.

enlightenedHomework due Monday 21.11.: WB str. 22 a 23 celé 

Portfoliodoplňujeme slova k obrázkům a píšeme do sešitu - lemonade, water, rolls, soup

Bookwork:
SB str. 22 cv. 1, 2 - posloucháme a opakujeme nová slovíčka (cv. 1); posloucháme, jak Ben a Lucy pořádají piknik, a poté odpovídáme na otázky (cv. 2)
SB str. 23/1, 2, 3 - podle poslechu zaškrtáváme správný obrázek  (cv. 1); doplňujeme some/any do vět (cv. 2); díváme se na video o gekonech a seznamujeme se s novou gramatikou (cv. 3)

Grammar: 
zájmena SOME X ANY 
Používáme u množného čísla, nebo nepočitatelných podstatných jmen. SOME - používáme v kladných větách. ANY - používáme v otázkách a záporných větách.
např: Are there ANY apples in your bag? Yes, there are SOME apples. 

Is there ANY cheese in your bag? No, there ISN' T ANY cheese. 

Unit 2 vocabulary: 
apple juice, rolls, cheese, water, soup, vegetables, lemonade, salad; to bark, pool 

Other information:
Vocabulary Race - dělíme se do dvojic a snažíme se za krátký časový okamžik napsat co nejvíce slovíček, která si pamatujeme z Unit 2.
Magnetic Letters - procvičujeme hláskování školních předmětů.
Wordsearch - luštíme na interaktivní tabuli osmisměrku se slovíčky na téma Food.
Some/Any Movement Game - do vět ze cvičení na interaktivní tabuli (zde) doplňujeme "some" a "any" tak, že se stavíme buď doprava ("any") nebo doleva ("some").


9.11.

enlightenedŽádný písemný domácí úkol nebyl zadán.

New vocabulary: 
apple juice, rolls, cheese, water, soup, vegetables, lemonade, salad

Other information:
Test Party smiley - po krátkém zopakování píšeme test z Unit 1. Opravený test si žáci odnesou domů příští týden.
What's your favourite food? - ptáme se navzájem a odpovídáme.

Unit 2 - Začínáme novou lekci, Unit 2, a seznamujeme se s novými slovíčky.
Library - půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a rozdáváme k nim i "Book reports". Jejich vypracování není povinné, ale budeme za něj rádi. Datum navrácení knih je nejpozději v pondělí 23. listopadu.
Four Corners - na konci hodiny aktivní hrajeme hru a procvičujeme počítání.


7.11.

enlightenedŽádný písemný domácí úkol nebyl zadán. Pouze ti žáci, kteří nestihly ve škole, si doma dodělají WB str. 21 cv. 1 (pokud možno na středu 9.11. v rámci opakování na testu).

smileyTest PartyVe středu 9.11. máme v plánu napsat si opakování z Unit 1. Objeví se v něm slovní zásoba z této lekce tj. názvy školních předmětů (je potřeba, aby je žáci uměli i správně napsat - hlavně slovíčko "science" nám dělá potíže), dále pak z gramatiky have to/has to/don't have to/doesn't have to a like/likes/don't like/doesn't like.

Portfolio: podle nápovědy hádáme, o jaký předmět jde a jeho název píšeme do sešitu např. In this subject you learn about plants and animals - SCIENCE.

Bookwork:
SB str. 20 cv. 1, 2 - sestavujeme tabulku oblíbenosti předmětů žáků naší skupiny. Nejprve si říkáme, co by nám mohlo vyjít "I predict/I think ..." (cv. 1); poté se ptáme navzájem - "What is your favourite subject?" a odpovědi zaznamenáváme (cv. 2). Výsledek nakonec porovnáváme s naší předpovědí. 
WB str. 20 cv. 1, 2 - samostatně spojujeme otázky a odpovědi (cv. 1); doplňujeme slova do textu o interview s Kate v předchozím cvičení (cv. 2)
WB str. 21/1 - z nabídky možností tvoříme věty

Unit 1 vocabulary:
English, Maths, Geography, Science, I.T., Music, Art, P.E., History

Other information:
Checking HW - společně kontrolujeme domácí úkol.
Broken Sentences - ve dvojicích tvoříme věty ve správném slovosledu. 
Jeopardy - soutěžíme mezi sebou v kvízové hře. Otázky jsou zaměřené na hláskování slov z 1. lekce; určování předmětů podle popisu; tvoření vět s "like/likes/don't like/doesn't like"  a sestavování vět ve správném slovosledu.


2.11.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 7.11.: vyplnit pracovní list "Have to/has to" (na zopakování gramatiky). Také prosíme "hříšníky" o vrácení anglických knih z knihovny! Děkujeme !!!

smileyTest PartyVe středu 9.11. máme v plánu napsat si opakování z Unit 1. Objeví se v něm slovní zásoba z této lekce tj. názvy školních předmětů (je potřeba, aby je žáci uměli i správně napsat - hlavně slovíčko "science" nám dělá potíže), dále pak z gramatiky have to/has to/don't have to/doesn't have to a like/likes/don't like/doesn't like.

Portfolio: opravujeme chyby ve větách např. 1. I has to go to school. Correct: I have to go to school. 2. She has to cooking dinner. Correct: She has to cook dinner. 3. We sleep to have at 9:30. Correct: We have to sleep at 9:30.

Bookwork:
SB str. 16 - 17 cv. 1, 3, 4 - díváme se na obrázky k příběhu a popisujeme, co na nich vidíme; říkáme si, o čem asi bude příběh (cv. 1); posloucháme příběh o Oliverovi, který měl rád čísla (cv. 3); dáváme věty do pořadí podle toho, v jakém časovém sledu se udály (cv. 4)

Unit 1 vocabulary:
English, Maths, Geography, Science, I.T., Music, Art, P.E., History

Other information:
Have to/has to online game - doplňujeme do vět správný tvar slovesa (procvičit si můžete znovu doma zde)
Faces - pomocí obličejů ("faces") sestavujeme stupnici oblíbenosti aktivit (love/like/don't like/really don't like). Poté se dělíme na menší skupiny a říkáme si, co máme a nemáme rádi a jak moc (např. I love swimming. I really don't like playing football). Ptáme se také svých spolužáků (např. Do you like eating sushi?) a poté jejich odpovědi sdělujeme ostatním (She likes eating sushi.).
Like/don't like online game - z nabídky doplňujeme do vět správný tvat slovesa (zopakovat si můžete zde).

 

ŘÍJEN

UPOZORNĚNÍ:

Dovolujeme si požádat rodiče, aby při registraci dětí do programu Cambridge One postupovali dle pokynů, které najdou na vnitřních stranách obálek obou učebnic.

Každá učebnice musí být  registrována zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní straně obálky, pod stírací plochou.

enlightenedRegistrace do online programu Cambridge One bude potřeba pro domácí přípravu našich žáků.enlightened

Pokud budete mít jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce. Najdete zde rovněž krátká instruktážní videa, jak při registraci postupovat.


31.10.

enlightenedHomework due Monday 7.11.: vyplnit pracovní list "Have to/has to" (na zopakování gramatiky). Také připomínáme vrácení anglických knih z knihovny! Děkujeme !!!

Portfolio: doplňujeme do vět správný tvar slovesa a věty píšeme do sešitu např. 1. The ghost like/likes playing tennis. 2. The zombie likes read/reading comics. 3. The vampire have/has to go to school tomorrow. 4. The werewolf don't/doesn't like riding bikes.

Other information:
Společně kontrolujeme dnešní domácí úkol ze Student's Book.
Guess the Word - dělíme se na dvě skupiny. Jeden člen každé skupiny se snaží uhodnout slovo (školní předmět), které mu ostatní členové skupiny slovy popisují (např. In this subject, you learn about numbers, you learn to draw, you play basketball, you work with the computer, ...).
Druhou část výuky věnujeme Halloweenu. Nejprve luštíme Halloweenskou křížovku, do které podle obrázků doplňujeme slovíčka. Užíváme si trochu pohybu a tancujeme na písničku, při které plníme i několik úkolů (Freeze Dance Monster Song). Na interaktivní tabuli hledáme dva stejné obrázky v rámci Halloween Memory Game (obdoba našeho pexesa).
Nakonec hodiny si všichni užiíváme i drobné sladkosti yes

 

 

 


24.10.

enlightenedHomework due Monday 31.10.: SB str. 118 a 119. Na pondělí 31.10. plánujeme část hodiny věnovat Halloweenu a tak si děti, pokud chtějí, mohou přinést něco k tomuto tématu (např. čelenku, náhrdelník, černé tričko, apod.). Také připomínáme pondělní termín na vrácení anglických knih z knihovny!

Portfolio: podle obrázků píšeme do sešitu, zda má Tom danou aktivitu rád či ne např. Tom doesn't like playing football. Tom likes swimming. Tom likes reading books. Tom doesn't like riding a bike.

Bookwork:
SB str. 14-15 cv. 1, 2 - díváme se na obrázky k příběhu a popisujeme je; čteme opakovaně nahlas, hledáme neznámá slovíčka a vysvětlujeme si, co znamenají; luštíme tajný kód (cv. 2)
WB str. 14 cv. 1, 2, 3 - podle příběhu dáváme věty do správného pořadí (cv. 1), spojujeme otázky a odpovědi (cv. 2) a luštíme kód (cv. 3); společně pak vše kontrolujeme
WB str. 12 cv. 3 - doplňujeme písmena do názvů předmětů a spojujeme s obrázky

New vocabulary:
before, after; English, Maths, Geography, Science, I.T., Music, Art, P.E., History

Other information:
My school schedule - doděláváme vlastní školní rozvrh, do kterého kreslíme piktogramy předmětů s jejich názvy. Poté se ve dvojicích ptáme, kdy máme jaký předmět a procvičujeme tak dny v týdnu a before/after např. What subject do you have on Monday before lunch (after I.T, etc.)? Science

enlightenedDěti dnes obdržely opravené testy z Unit 0 a odnesly si je domů. Můžete se podívat, jak si vedly. 

Přejeme všem krásné podzimní prázdniny a v pondělí se těšíme na viděnou!


19.10.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 24.10.: WB str. 11/1, 2; str 12/2; str. 13/1. Procvičujte, prosím, s dětmi hláskování nových slovíček - pomoci jim může video s Miss Desi (viz výše "videa pro domácí přípravu")

Portfolio: luštíme zamotané věty a píšeme je ve správném slovosledu např. 1. don't/I/climbing/like/trees = I don't like climbing trees. 2. Tom/puzzles/doing/likes = Tom likes doing puzzles. 3. doesn't/Lucy/History/like = Lucy doesn't like History.

Bookwork:
SB str. 12 cv. 1, 2 - popisujeme školní předměty na obrázcích a poté podle poslechu zaškrtáváme, které v písničce slyšíme (cv. 1); luštíme zamotané názvy školních předmětů (cv. 2)
SB str. 13 cv. 1, 2, 3 - čteme si o tom, co John musí dělat ve škole a kreslíme chybějící obrázek (cv. 1); sestavujeme. věty ve správném slovosledu (cv. 2); díváme se na video o Gregovi a opakujeme, co musí dělat ve škole pro gekony (cv. 3)

Grammar:
vazba “have to + sloveso v infinitivu” = muset
např.  You have to wear a school uniform. You have to bring your books to school. I have to wash my hands. 

New vocabulary:
English, Maths, Geography, Science, I.T., Music, Art, P.E., History

Other information:
School Subjects - dělíme se na dva týmy a snažíme se na tabuli napsat co nejvíce školních předmětů.

Dice Game - procvičujeme tvoření vět se slovy napsanými na kostce (např. like, likes, don't like, doesn't like, have to, love).
Letter Tiles - procvičujeme hláskování názvů školních předmětů a číslovek pomocí kamenů s písmenky.
My school schedule - vytváříme si vlastní školní rozvrh, do kterého kreslíme piktogramy předmětů s jejich názvy.


17.10.

enlightenedHomework due Monday 24.10.: WB str. 11/1, 2; str 12/2; str. 13/1 (tuto látku budeme probírat ve středu). Procvičujte, prosím, s dětmi hláskování nových slovíček - pomoci jim může video s Miss Desi (viz výše "videa pro domácí přípravu")

Portfolio: luštíme zamotaná slovíčka a píšeme do sešitu např. ghensli = English; simuc = Music; cenicse = Science; ahstm = Maths

Bookwork:
SB str. 10 cv. 2, 3 - posloucháme rozhovor mezi Benem a Lucy a opravujeme věty (cv. 2); ve dvojicích se navzájem ptáme, zda máme rádi nějaký předmět a v čem jsme dobří (cv. 3)
SB str. 11 cv. 1, 2, 3 - posloucháme rozhovor mezi Zoe a Adamem a píšeme, kdo říká uvedená tvrzení (cv. 1); samostatně určujeme správný slovosled ve větách (cv. 2); díváme se na krátké video o gekonovi Gregovi a dozvídáme se, co rád a nerad dělá (cv. 3)

Grammar:
I like -ing/I don’t like - ing např. I like listening to music. I don't like singing.
I love -ing např. I love dancing.
He (she, it) likes -ing/He (she, it) doesn’t like
 -ing např. He likes climbing trees. She doesn't like playing football. 

New vocabulary:
library, librarian, school subject, puzzles, English, Maths, Geography, Science, I.T., Music, Art, P.E., History

Other information:
What's missing - hádáme chybějící obrázkové karty s názvy školních předmětů a tím si procvičujeme novou slovní zásobu.

"I like .../I don't like ..." Jumping Game - skáčeme podél kartiček se slovíčky a říkáme si, jaké aktivity máme rádi a jaké ne (např. watching TV, playing football, dancing, singing, sleeping, playing video games apod. Tím si procvičujeme novou gramatiku z této lekce.
"He/she likes or He/she doesn't like" Game - v kroužku každý z nás říká, co rád dělá a naši spolužáci po nás opakují (např. I like cooking. - She likes cooking. I don't like playing badminton. - He doesn't like playing badminton.)


12.10.

enlightenedŽádný písemný domácí úkol nebyl zadán.

Bookwork:
SB str. 10 cv. 1 - začínáme novou lekci, Unit 1, a seznamujeme se s novou slovní zásobou; ptáme se, jaké jsou naše nejoblíbenější předměty ve škole a odpovídáme (What's your favourite subject? My favourite subject is ...)

New vocabulary: 
English, Maths, Geography, Science, I.T., Music, Art, P.E., History

Other information:
Test Party smiley - dnes píšeme test z Unit 0. 
Wordseach - luštíme zamotaná slovíčka na téma "School objects" a poté je hledáme v osmisměrce (např. pen, pencil, ruler, scissors, glue, pencilcase, map, board, paper, notebook, sharpener,...)
Library - půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a rozdáváme k nim i "Book report". Jeho vypracování není povinné, ale budeme za něj rádi. Datum navrácení knih je nejpozději po podzimních prázdninách tj. v pondělí 31. října.


10.10.

enlightenedŽádný písemný domácí úkol nebyl zadán.

smileyTestíkVe středu 12.10. máme v plánu napsat si krátké opakování z Unit 0. Objeví se v něm čísla 1-100 (je potřeba, aby je žáci uměli i napsat), slovní zásoba na téma rodina + přivlastňovací zájmena vyjadřující příbuzenské vztahy a vyjadřování, zda je někdo v něčem dobrý či ne - vazba „to be good at/not to be good at“. 

Portfolio: spojujeme čísla psaná slovy se správnou číslicí a hledáme, které z nich je napsáno nesprávně

Other information:
Dnešní hodinu věnujeme aktivitám, které procvičují látku z Unit 0 a pomohou nám lépe se připravit na středeční test. 

Telephone - soutěžíme v týmech, který dřív správně "pošeptá" zadané slovíčko.
Jeopardy - dělíme se do dvojic, které mezi sebou soutěží ve velké kvízové hře. Otázky jsou zaměřené na hláskování číslic, pojmenovávání vztahů v rodině, hledání a opravu chyb ve větách. 
Family Tree Worksheet - do pracovního listu doplňujeme příbuzenské vztahy a procvičujeme psaní přivlastňovacích zájmen.


5.10.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 10.10.: pracovní list Family 

smileyTestíkVe středu 12.10. máme v plánu napsat si krátké opakování z Unit 0. Objeví se v něm čísla 1-100 (je potřeba, aby je žáci uměli i napsat), slovní zásoba na téma rodina + přivlastňovací zájmena vyjadřující příbuzenské vztahy a vyjadřování, zda je někdo v něčem dobrý či ne - vazba „to be good at/not to be good at“. 

Portfolio: píšeme do sešitu věty uvedené na tabuli - v některých jsou gramatické chyby, některé jsou správně. Snažíme se chyby opravit např. 1. He is good on dancing. (tato věta je špatně) - správně je: He is good AT dancing. 2. Jane good at swimming. (tato věta je špatně) - správně je: Jane IS good at swimming. 3. Ben is good at cooking. (tato věta je správně). 4. I am good not at climbing trees. (tato věta je špatně) - správně je: I am NOT good at climbing trees.

Other information:
Procvičujeme čísla 1-100 pomocí různých her: Spelling Circle - házíme si v kroužku s míčem a při tom je hláskujeme; Number Dobble, Number Domino - hledáme stejná čísla na kartičkách, skládáme domino z kostiček obsahujících čísla vyjádřená číslicí a slovem.

Story Time - dělíme se na dvě skupiny a každé je přidělena část textu (SB str. 8-9). Žáci si ve skupince dělí role, procvičují si čtení textu (mohou se ho doma naučit zpaměti, pokud chtějí) a připravujísi rekvizity. Příští hodinu si části příběhu navzájem zahrajeme.

 

 

 


3.10.

enlightenedHomework due Monday 10.10.: pracovní list FamilyDále prosíme ty žáky, kteří neměli úkol na dnešek nebo si dnes zapomněli učebnice, aby úkol i látku do středy 5.10. do učebnic doplnili. Děkujeme! Prosíme také o procvičování hláskování čísel (1-100) a čtení.

Portfolio: doplňujeme chybějící písmena v číslovkách a píšeme do sešitu: th-rt--n = thirteen, th-rt- = thirty, th--e = three, e-g-t = eight, f-ft- = fifty, t-en-y = twenty, f--ty = fifty, n--e-y = ninety

Bookwork:
SB str. 8 - 9 cv. 1, 2 - čteme nahlas příběh, jak Ben a Lucy nachází ve sklepě hradu knihu, kterou se jim Horax a Zelda pokusí vzít; příběh sledujeme i na videu (cv. 1); určujeme, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá či ne (cv. 2)

New vocabulary:
family; grandparents - grandfather, grandmother; parents - mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousin(s), grandson, granddaughter

Other information:
Spelling Circle - házíme si v kroužku s míčem a při tom hláskujeme čísla 1-100. Úplně nám to pořád ještě nejdesad
Family video - díváme se na video a opakujeme rodinné příslušníky a jejich příbuzenské vztahy (kdo se chce doma podívat znovu, odkaz je zde).
Family Tree Wordsearch - v online osmisměrce hledáme názvy rodinných příslušníků

"I'm good at .../I'm not good at ..."Jumping Game - skáčeme podél kartiček se slovíčky a říkáme si, zda jsem dobří nebo ne v různých aktivitách (např. hraní fotbalu, jízdě na kole, jízdě na koni, hraní videoher apod.) Tím si procvičujeme novou gramatiku z této lekce.

ZÁŘÍ

26.9.

enlightenedHomework due Monday 3.10.: WB str. 5/1, 2 a str. 7/1, 2. Ti žáci, kteří dnes neměli úkol, doplní do pondělí 3.10. Prosíme, nadále procvičujte s dětmi psaní čísel do 100. Děkujeme!

MDR/Portfolio: píšeme do sešitu slovy čísla, která chybějí v číselných řadách např. 24 ______ 26 (twenty-five); 45 ______ 47 (forty-six) apod.

Bookwork:
SB str. 6 - popisujeme, co vidíme na obrázku; posloucháme písničku a říkáme si, v čem jsou Ben a Lucy dobří. 
SB 
str. 7 cv. 1, 2, 3 - díváme se na rodokmen ("Family Tree") a čteme si, kdo má ke komu jaký vztah; kroužkujeme správné členy rodiny ve větách (cv.1); seznamujeme se s novou gramatikou a píšeme správný tvar přivlastňovacího zájmena (cv. 2); díváme se na video o Gregovi a Gině (cv. 3) a dozvídáme se, v jakém rodinnémvztahu jsou

New vocabulary:
family; grandparents - grandfather, grandmother; parents - mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousins, grandson, granddaughter

Grammar:
vyjádření rodinných vztahů pomocí přidavných jmen přivlastňovacích -'s 
např. Anna's brother, Ondra's sister, Peter's father, Lisa's daughter

Other information:
V kroužku si házíme míčem a ptáme se, kdo je v čem dobrý (What are you good at? I am good at ...). Opakujeme si členy rodiny, které známe, a přidáváme další. Kreslíme svůj vlastní "Family Tree" se jmény a doplňujeme popisy (father, mother, sister, brother, apod.). Pro úspěch z minulé hodiny hrajeme za odměnu opět hru "Four Corners".
Ve středu 28.9. se výuka z důvodu státního svátku nekoná.


21.9.

enlightenedHomework due Monday 26.9.: WB str. 4/cv. 2, 3 a 4; dodělat pracovní list se "zamotanými" čísly 1-20

MDR/Portfolio: píšeme podle vzoru na tabuli odpovědi na otázky What activities do you like to do? I like to ... What activities do you not like to do? I don't like to ...

Bookwork:
SB str. 5 cv. 1, 2, 3 - podle obrázků doplňujeme, v jakých aktivitách jsou Ben a Lucy dobří; dáváme slova ve větách do správného pořadí; díváme se na krátké video o gekonovi Gregovi a zjišťujeme, v čem je dobrý a špatný
WB str. 4 cv. 1 - podle poslechu doplňujeme číselné řady

New grammar:
to be GOOD AT (být v něčem dobrý, něco dobře umět) x not to be GOOD AT (nebýt v něčem dobrý)
např. I am good at dancing. (Umím dobře tancovat.) He is good at swimming. (Umí dobře plavat). I am not good at riding a bike. (Neumím dobře jezdit na kole.)

New vocabulary:
upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100

Other information:
Vypracováváme pracovní list se zamotanými čísly od jedné do dvaceti, kdo nestihl dokončí za domácí úkol. Procvičujeme pomocí obrázkových karet slovní zásobu na téma aktivity, kterou známe z loňska; říkáme si, zda jsme v ní dobří či špatní a tak procvičujeme novou gramatiku. Na konci hodiny hrajeme hru "Four Corners" a procvičujeme počítání.

   

 

Dokončili jsme také naše tablo, na které se můžete níže podívat smiley.

 


19.9.

enlightenedHomework due Wednesday 21.9.: prosíme o zopakování a procvičování psaní číslovek 1-20

MDR/Portfolio: píšeme slovy do sešitu čísla 12, 18, 7, 19, 3, 16 

Bookwork:
Dnes začínáme novou lekci, Unit 0, nazvanou "Meet the Explorers" a poznáváme hrdiny - Bena, Lucy a jejich pejska Bustera, kteří podnikají různá dobrodružství a budou nás po celý rok provázet.
SB str. 4 cv. 1, 2 - seznamujeme se s novou slovní zásobou ve cv. 1 (viz níže), ukazujeme si nová slovíčka na obrázku, posloucháme a procvičujeme jejich výslovnost. Posloucháme text o tom, kam Ben a Lucy půjdou hledat knihu, a písemně odpovídáme na otázky v učebnici (cv. 2) 

New vocabulary:
upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100

Other information:
Dnešní hodinu se zaměřujeme na opakování a procvičování čísel. V kroužku si házíme míčem a počítáme od 1 do 20 a poté od 20 do 1. Také počítáme po desítkách od 10 do sta a čísla píšeme na tabuli. Hrajeme hru "Dobble" a hledáme na kartičkách číslovky od 1 do 100.

Pracujeme také na tablu naší skupiny. Moc se nám povedlo a těšíme se, až bude viset na chodbě školy společně s tably dalších skupin.


14.9.

MDR/Portfolio (zápis do sešitu): odpovídáme na otázky What‘s your favourite colour? How many siblings (brothers or sisters) do you have? When is your birthday?. Jednu z odpovědí píšeme záměrně nepravdivou. Poté čteme odpovědi ostatním a ti se snaží zjistit, která to byla. 

Classroom rules: opakujeme si pravidla chování ve třídě a především ta, jak se k sobě budeme navzájem chovat a spolupracovat. Říkáme si, jak budeme odměněni, pokud je budeme dodržovat. Děti vám to určitě rády doma sdělí. Poté pracujeme ve dvou skupinkách a snažíme se sestavit zamotané věty s pravidly.

Class poster: začínáme pracovat na našem skupinovém tablu, které bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle LEAP učebny. Vybarvujeme postavičky našich maskotů, vystřihujeme je a přidáváme naše fotky. Příští týden máme v plánu tablo dokončit. 

Games: hrajeme hry „Snatch!“ a "Simon Says" a opakujeme si části těla. 

Time capsule: vyplňujeme si krátký dotazník, kde píšeme něco o sobě a o svých zájmech. Dotazník jsme si ponechali a na konci roku si porovnáme, co se změnilo.

enlightenedHomework: žádný písemný úkol nebyl zadán, ale prosíme o aktivaci kódů z učebnic a registraci na webové stránce Cambridge One, aby děti měly přístup ke všem cvičením, písničkám a videím. Děkujeme! Pokud by si někdo nevěděl rady, na stránce  https://www.cambridgeone.org/home najdete úplně dole vpravo ikonku "?HELP" s krátkými videi, jak postupovat.


12.9.

Introduction: V úvodu dnešní hodiny jsme se nejprve představili a navzájem se ptali, jaká je naše oblíbená barva a zvíře. Procvičili jsme si tak otázky - What’s your name? What’s your favourite colour? What’s your favourite animal? i odpovědi - My name is.... My favourite animal is .... My favourite colour is ....

Poté jsme si zahráli hru „Find Someone who“ a pomocí otázek zjišťovali, co mají naši spolužáci rádi např. Do you like dancing/playing football/drawing? Yes, I do./No, I don’t

Group mascot: Přestavili jsme si maskota naší skupiny, kterým je roadrunner - druh ptáka (kukačky). Uvedli jsme si základní fakta, ukázali si několik obrázků a podívali se i na krátké video. Poté jsme ve dvou skupinkách sestavovali puzzle s jeho obrázkem.

Portfolios: Rozdali jsme si sešity, které budeme při hodinách používat. Podepsali jsme si je a vyzdobili si jejich obálku.

Classroom rules: Seznámili jsme se také s pravidly, která budeme při výuce ve třídě dodržovat, a pak jsme si je nalepili do našich sešitů.

Na závěr jsme si zahráli hru „Charades“, kdy jeden z žáků pomocí pantomimy předváděl slovíčka zobrazená na obrázkových kartách a ostatní se snažili slovíčko uhodnout. 

 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42