Porpoises

Porpoises

Vyučující:

 

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com

Asistent/ka:

 

Anna Koláčková

tel.: +420 604 625 457
email: anakolackova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ŘÍJEN

13.10.

Portfolio: Odpovědi na otázky: What MUST you do at school?- I must listen and learn. (Co musíš dělat ve škole?- Musím poslouchat a učit se).
What MUSTN’T you do at school?- I mustn’t be mean and bully other kids. (Co NESMÍŠ dělat ve škole?- Nesmím být zlý a ubližovat ostatním dětem).

Homework: WB strana 10, 11, 12
Do příští středy 20.10.

Listening: SB strana 12- cvičení 1. Poslouchej a napiš k obrázkům číslo.

Bookwork: WB strana 11- cvičení 1. Psaní MUST/MUSTN’T
Dále jsme pracovali v učebnici na straně 13.

New grammar: Zájmena (přivlastňovací) I=ME (já=mi), HE=HIM (on=mu), SHE=HER (ona=jí), WE=US (my=nám), THEY=THEM (oni=jim.
Procvičovali jsme při hře, ve které soutěžily dva týmy proti sobě. Na procvičení je odkaz zde.

Protože děti byly moc hodné a pečlivé, zahráli jsme si ještě několikrát pohybovou hru MUM.

11.10.

Portfolio: (školní sešit) Odpovědi na otázky: DOES SHE LIKE AN ICECREAM?
                                                                                         Yes she does / No, she doesn‘t.
                                                                    IS SHE YOUR BEST FRIEND?
                                                                                         Yes, she is / No, she isn‘t.

New vocab: QUEEN, KNIGHT, CROWN, HELMET, NECKLACE, BRACELET, BELT, SHIELD, BOW AND ARROW, SWORD.
Všechna slovíčka z nové lekce jsou v SB (učebnici) na straně 10.

Zahráli jsme si novou hru Around the World! Během toho jsme si perfektně procvičili naši slovní zásobu z lekce 0, konkrétně její výslovnost.

Bookwork: SB strana 10- cvičení 2, strana 11- cvičení 1, 2cool

New grammar: MUST / MUSTN’T (muset / nesmět)
    We must brush our teeth before bed. (Musíme si vyčistit zuby než jdeme do postele.)
    I mustn’t leave my homework at home! (Nesmím si nechat úkol doma!)

Na konec jsme si společně novou látku zopakovali, když jsme hráli Charades!laugh

6.10.

Dnes jsme se věnovali opakování, protože jsme chtěli mít lekci 0 pěkně zvládnutou.

Portfolio: Doplňovali jsme začátky vět: DO you like football? ARE you good at drawing? IS kebab your favorite food?
Procvičovali jsme PAST SIMPLE (minulý čas), převážně otázky. Bylo by vhodné si látku zopakovat co nejdříve. Odkaz najdete zde.

Homework: Žáci dostali papír, na kterém bylo vytištěno zadání.
Úkol je do středy 13.10.

Nakonec jsme pracovali na osmisměrce s podzimní tématikou, kterou si žáci mohou dokončit doma.

Těšíme se na příští týden!wink

4.10.

smileyDnešní hodinu jsme zahájili prací v Portfolio (školním sešitě na psaní). Odpovídali jsme na otázku: „What did you do last night?“ Dále jsme vytvořili větu, která obsahovala jedno slovíčko z lekce 0 Well done, Ben and Lucy!

Listening: SB strana 5- cvičení 1

enlightenedPřipomenuli jsme si úkol na příští hodinu!

Grammar: was/were, like/likes

Na procvičení gramatiky a minulého času jsme si zahráli hru. Podobnou si můžete zahrát doma. Odkaz naleznete zde.

Nakonec jsme vypracovali pracovní listy, ve kterých byla shrnutá 0 lekce.

Na středu si přineste: úkol, knížky a dobrou náladu!wink

ZÁŘÍ

29.9.

Dnes jsme dokončili naše pracovní listy a opakování z minulého roku je za námi!yes

enlightenedHomework: WB strana 8- cvičení 1, 2, 3 a strana 9- cvičení 1, 2, 3
Úkol je do středy 6. 10. 2021

Bookwork: SB strana 7- cvičení 2 Do you understand?
Při dokončování pracovních listů jsme se rozdělili do dvou skupinek, a proto by si mnozí měli doplnit WB strana 7- cvičení 1

Hráli jsme dnes Spelling race.
Cílem hry bylo, co nejdříve napsat správně slova či celé věty. Zaměřili jsme se na: I LIKE to… (Mám rád) ADAM/LENKA LIKES to… (Má rád/ráda) SAŠA AND DAN LIKE to ... (Mají rádi)

Nakonec jsme si zahráli Heads Up 7 up.

Necháváme tedy minulý rok konečně za sebou! Příští týden se pustíme do nového dobrodružství!

27.9.

Portfolio: (zápis do sešitu) napsali jsme si čísla slovy Spell: 15 and 50 (fifteen, fifty), 17 and 70 (seveteen, seventy)

Bookwork: SB strana 5- cvičení 1

Vocabulary (slovní zásoba): flying a kite, playing the guitar, snorkelling, climbing trees, doing puzzles

Pilně jsme pracovali na pracovních listech, ve kterých bylo opakování z minulého roku a žáci, kteří během září nechyběli jej již dokončili!

Zahráli jsme si hru MUM, při které žáčci házeli míčem a pohybovali se při tom podle různých instrukcí.


Nakonec jsme dokončili náš plakát PORPOISESheart, který bude vystaven na chodbě.


Budeme se těšit na příště!smiley

22.9.

Listening: (poslech) SB str. 8- cvičení 1
Speciálním úkolem bylo najít a podtrhnout slova: SYMBOL, MAP, CLOSELY, DIAMOND. Vysvětlili jsme si také význam slovních spojení: go away, show me the way, look closely.

Portfolio: (školní sešit) napsali jsme si slovy čísla 15 a 50 (fifteen, fifty)17 a 70 (seventeen, seventy).

Homework: (domácí úkol) WB str. 4- cvičení 1, 2, WB str. 5- cvičení 1
přinést na příští hodinu 27. 9. 2021yes

Bookwork: (práce s učebnicí) SB str. 9- cvičení 2

Dnes jsme si v hodině každý vytvořil vlastní symbol a zapojili jsme je do společného tance.
Na závěr jsme se věnovali poslechu a pracovním listům, ve kterých bylo opakování z minulého roku.

Těšíme se na pondělí!wink

20.9.

Jsme zas o kousek dál! V našich portfóliích máme každý větičku o tom, co a jak rádi slavíme. What do you like to do at a party? When do you have parties?

Poslechli jsme si písničku (učebnice na str. 6), podle které jsme si vyplnili první cvičení.

Bookwork: učebnice SB str. 6 - cvičení 1, 2

Nová gramatika: I LIKE to… (Mám rád) She/He LIKES to… (Má rád)

Při společné práci jsme o našich kamarádech zjistili, co mají rádi: Do you like …? (playing sports, art, cats, school, nature,...)

Pracovní list - opakovali jsme si z minulého roku a dneska už nám to šlo pěkně od ruky.

Na závěr jsme si zahráli hru a dostali odměnu za super výkon!

15.9.

Dnešní hodinu jsme zahájili prací na našich portfóliích - sešitech, do kterých budeme na začátku hodiny vypracovávat krátkou aktivitu. Tentokrát jsme se zaměřili na otázky:
What is your favourite place? What do you do there?

Začali jsme pracovat s učebnicí (st. 4), kde jsme se seznámili s novými slovíčky - ROLLER COASTER, BIG WHEEL, PHOTOGRAPH, JOURNALIST, MAYOR, CASTLE, HOT DOG. Později jsme si je hravou formou kreslili a zapamatovávali. Vypracovali jsme poté ještě druhé cvičení (st. 4).

Dále jsme pracovali na pracovních listech, na kterých bylo opakování z minulého roku.

Hráli jsme hru, ve které děti popisovaly nová ale i známá slova svým kamarádům, kteří je podle toho museli uhodnout.

A na závěr jsme se pustili do našeho společného plakátu, který bude viset na chodbě. A je to moc pěkné!

Těšíme se až budeme příště pokračovat!

13.9.

laughPrvní hodina v letošním školním roce.wink

Nejdříve se vzájemně představíme - Hello, my name is Alice.  What's your name?

Každý dnes dostal sešit, který si podepsal a ozdobil jeho první stránku podle vlastních přesdstav. Do sešitu si zapisujeme věty, které dokončujeme.

My name is ....My favourite food is...... My favourite hobby is ......

Hrajeme jednoduché hry pro vzájemné seznámení.

Povídáme si o tom, co znamená šikana. Hlavně si ujasňujeme základní pravidla, která budeme dodržovat a jak se k sobě  budeme chovat.  

Na základě  toho podepisujeme  všichni smlouvu proti šikaně.

Dnes začínáme také s výrobou plakátu naší skupinky PORPOISES, který bude viset spolu s ostatními  na chodbě školy.

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49