Nejčastější otázky a odpovědi

Je LEAP After-School English ZŠ Jarov mimoškolní program? Jaké je jeho propojení s českou školou?

LEAP After-School English ZŠ Jarov (LEAP AE ZŠ Jarov) je nadstavbový vzdělávací program, který rozšiřuje výuku na české státní škole. Protože program hradí rodiče a jde o státní školu, nemůže být výuka probíhající v rámci programu ZŠ Jarov povinným ani nepovinným předmětem, ale má status kroužku.

Kolik činí kurzovné programu LEAP After-School English ZŠ Jarov?

LEAP AE ZŠ Jarov je cenově dostupnější alternativa k soukromým školám s výukou pouze v anglickém jazyce. Výdaje na tuto nadstandardní výuku hradí rodiče. Platí se za každé pololetí zvlášť, tedy ve dvou splátkách: první za období září - leden, druhá za období únor - červen. Platba se provádí výhradně bankovním převodem na účet LEAP CZ s.r.o.. Vztah mezi rodiči a LEAP CZ s.r.o. je upraven smlouvou o studiu, kterou obě strany uzavírají před placením kurzovného a která zdůrazňuje především souhlas rodičů zaplatit kurzovné a souhlas LEAP CZ s.r.o. poskytnout žákům kvalitní výuku anglického jazyka a přípravu na zkoušky CYLE. Prázdniny, svátky, ředitelská volna a školy v přírodě, které jsou předem známy, se do výpočtu kurzovného nezapočítávají, takže rodiče platí pouze za hodiny, které se budou opravdu konat. Bohužel nemůžeme vracet peníze za zameškané hodiny z důvodu nemoci nebo z jiných osobních důvodů. Avšak je možné individuálně projednat zvláštní případy, kdy žák nemůže výuku dlouhodobě navštěvovat.

LEAP AE ZŠ Jarov je soukromý program plně financovaný z kurzovného, které hradí rodiče žáka zařazeného do programu. Vybrané peníze jsou užity k pokrytí nákladů spojených pouze s programem, což zahrnuje všechny materiály pro studenty a vyučující (např. učebnice, materiály a pomůcky pro výuku a materiály na doma), platy vyučujících a jejich asistentů, náklady spojené s pronájmem a vybavením učeben, náklady spojené s účetnictvím a náklady na akce organizované programem pro děti a jejich rodiče. Kurzovné je vybíráno a je s ním nakládáno odděleně od české státní školy. LEAP CZ s.r.o.nemá žádné granty ani privátní fondy.

Jaký je rozsah výuky a kdy probíhá?

Výuka probíhá v rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdně (tj. 4 x 45 minut), které jsou rozděleny do dvou bloků po dvou vyučovacích hodinách s pětiminutovou přestávkou mezi vyučovacími hodinami. První, dřívější, blok probíhá od 12:15 do 13:50 hodin; druhý, pozdější, blok probíhá od 14:10 do 15:45 hodin. Každý ročník má výuku v jednom dřívějším a jednom pozdějším bloku týdně. 

Kdy bude mít mé dítě výuku a bude se rozvrh každý rok měnit?

Existují tři možnosti, jak rozvrh sestavit: 1) sestavit jej tak, že zůstane pořád stejný pro LEAP a pro základní školu, tj. výuka určitého ročníku bude probíhat vždy ve stejný den a čas; 2) sestavit jej tak, že by žáci měli výuku po celých pět let ve stejný den/čas; 3) sestavit jej každý rok náhodně.
Náš rozvrh je sestaven podle první varianty, což vyhovuje potřebám LEAP programu i rozvrhu a kapacitním možnostem základní školy. Byl v praxi odzkoušen, funguje a samozřejmě se jej budeme snažit pokud možno zachovat. V současné době mají žáci prvních a druhých tříd výuku v úterky a čtvrtky, žáci třetích a čtvrtých tříd v pondělky a středy a žáci pátých tříd v pondělky a středy nebo pátky (podrobněji zde). Shrneme-li tedy vše výše uvedené, rozvrh výuky Vašeho dítěte se bude každý rok měnit (nejen dny, ale i dřívější a pozdější bloky). O rozvrhu Vašeho dítěte na následující školní rok budete vždy informováni v průběhu května. 

Může mé dítě pravidelně opouštět LEAP výuku dříve, než je stanoveno rozvrhem? 

Bohužel není možné, aby děti pravidelně odcházely z výuky dříve, a to proto, že se tím narušuje chod hodiny. Nejde jen o to, že vyučující musí sledovat čas odchodu a plánovat aktivitu tak, aby dítě neodcházelo od "nedodělané" práce nebo rozehrané hry, ale také samy děti mají tendenci čas sledovat a plně se tak nesoustředí na výuku. Balení věcí a odchod ze třídy většinou odvádí pozornost od práce i ostatní děti. Kromě toho je důležitou částí našich hodin shrnutí a opakování probrané látky a zadání/připomínání domácích úkolů, které probíhá na konci hodiny. O to vše by dítě svým dřívějším odchodem přicházelo. Z důvodu bezpečnosti a dodržování pravidel/řádu stanovených školou musí naše asistentka vždy odvést dítě do šatny, následně do vestibulu školy a předat odpovědné osobě. To znamená, že se v tuto dobu nemůže věnovat výuce ostatních dětí.

Kdo bude učit moje dítě angličtinu?

Všichni vyučující LEAP AE ZŠ Jarov jsou rodilí mluvčí a přináší s sebou do vyučovacího procesu kromě svých odborných a jazykových znalostí a dovedností také svoji kulturu, národní tradice a zvyklosti, a také specifický přístup ke vzdělávání. Žáci se tak kromě jazyka učí velmi přirozenou formou i multikulturální výchově - poznávají zvyklosti a tradice jiné země, učí se obohacovat vlastní život a respektovat kulturní rozdíly.

Většina našich vyučujících pochází ze Spojených států nebo z Velké Británie. Všichni mají vysokoškolské vzdělání, mají TEFL certifikát (Teaching English as a Foreign Language) nebo jiné obdobné osvědčení pro výuku anglického jazyka a mají předchozí zkušenosti s prací s dětmi. Každý z vyučujících musí projít rozsáhlým přijímacím řízením vedeným ředitelkou programu, v jehož rámci se účastní pohovoru, navštíví několik různých tříd a poté sám pod dohledem ředitelky programu třídu vyučuje. Po každé části přijímacího řízení následuje podrobná diskuse a teprve po pečlivém zvážení všech faktorů se rozhodne, zda vyučující bude tím pravým pro náš program.

Všichni asistenti LEAP AE ZŠ Jarov programu jsou rodilí Češi s výbornou znalostí anglického jazyka. Mnoho z nich pobývalo nebo často cestovalo do anglicky mluvících zemí. Asistenti také musí mít předchozí zkušenosti s prací s dětmi a musí být schopni podílet se na chodu třídy a používat týmové techniky výuky. Díky asistentům je navázán úzký kontakt s třídním učitelem a je tak umožněna vzájemná spolupráce.

Asistenti umožňují a zprostředkovávají komunikaci mezi žáky a vyučujícími, ale nejsou ve třídě tlumočníky. Jsou dobře proškoleni a ví kdy, jak a zda vůbec mateřský jazyk použít. Poskytují oporu a zázemí rodilým mluvčím, aby mohla výuka probíhat hladce. Po každé hodině informují rodiče o probrané látce na webových stránkách (sekce LEAP AE ZŠ Jarov SKUPINY).

Před začátkem školního roku mají vyučující a jejich asistenti několikadenní přípravné setkání týmu a semináře. Dále se během školního roku účastní různých doplňujících workshopů a školení.

Jakou učební metodologii LEAP After-School English ZŠ Jarov používá?

Existují v podstatě dva hlavní přístupy používané při výuce cizích jazyků. První z nich zakazuje jakékoli používání mateřského jazyka, druhý akceptuje použití mateřského jazyka v různém rozsahu a v různých situacích. Program LEAP AE ZŠ Jarov se ztotožňuje s druhým přístupem tj. že někdy může nebo by mělo být mateřského jazyka použito, aby bylo vyučování efektivnější. Proto používáme týmovou metodu výuky, kdy vyučující i jeho asistent mluví ve třídě převážně anglicky (hraní rolí a používání dalších typů technik založených na názorném předvedení), i mnoho dalších neverbálních technik výuky, ale za určitých okolností, kdy to velmi pomůže a ušetří čas, použijí český jazyk. Naši asistenti jsou proškoleni a ví kdy, jak a jestli vůbec mateřský jazyk použít. Používání českého jazyka bude častější u žáků s nejnižší úrovní jazyka (vědomí toho, že ve třídě je vyučující, který rozumí česky, představuje pro děti pocit bezpečí a větší sebedůvěry). U pokročilých žáků se snažíme česky nemluvit vůbec s výjimkou případů, kdy je vyučovaná látka velmi složitá a máme pocit, že je lepší strávit jednu minutu vysvětlováním v češtině než 20 minut vysvětlováním pouze v angličtině, čímž bychom ztratili při hodině drahocenný čas. Nemáme pocit, že použití trocha češtiny dělá z našich studentů “lenochy” nebo že pak budou očekávat český překlad všeho, čemu nerozumí….naopak, pokud je mateřského jazyka použito přiměřeně, myslíme si, že se může předejít frustraci a demotivaci jak u žáků, tak i u vyučujících.

Do jaké skupiny bude moje dítě zařazeno?

U všech žáků je posouzena jejich úroveň anglického jazyka a poté jsou rozděleni do skupin tak, aby v každé skupině bylo maximálně deset žáků na přibližně stejné jazykové úrovni. Jazykovou úroveň každého žáka posuzujeme během individuálního pohovoru žáka s ředitelkou programu.

Hodnocení žáka a jak jsou rodiče informováni o pokroku žáka?

Žáci jsou v hodinách angličtiny hodnoceni průběžně slovní formou. K hodnocení domácích úkolů a testů nepoužíváme tradiční známky od 1 do 5. Žáci píší po dokončení každé lekce (přibližně jednou za tři týdny) při vyučování test. Aby se mohli lépe připravit, jsou žáci i jejich rodiče nejméně jeden týden předem o testu informováni. Testy jsou hodnoceny procenty (celkový počet dosažených bodů dělený celkovým možným počtem bodů). Dvakrát v roce obdrží zákonný zástupce žáka podrobné hodnocení. Navíc žák na konci pátého ročníku obdrží certifikát potvrzující zdárné ukončení jeho studia v programu LEAP AE ZŠ Jarov. 

 


 

Pokud mají rodiče zájem přijít se podívat na hodinu, jak si jejich dítě na hodinách vede, mohou kdykoli kontaktovat vyučujícího dítěte nebo ředitelku programu (Deanna Barešovou tel: 608 238 133; email:dbaresova@gmail.com) a domluvit se s nimi.

Jak mohu pomoci svému dítěti s výukou angličtiny doma?

LEAP AE ZŠ Jarov nabízí v případě zájmu během školního roku zdarma semináře pro rodiče (hlídání dětí je zajištěno), jejichž náplní jsou témata související s tím, jak rodiče mohou pomoci svým dětem s výukou mimo školu. Naši vyučující i ředitelka programu jsou rodičům kdykoli k dispozici pokud jde o projednání různých učebních strategií a způsobů, jak pomoci jejich dítěti zapojit celý jeho potenciál při studiu angličtiny. Také na těchto webových stránkách můžete nalézt mnoho užitečných odkazů.

Informace o tom, co žáci při hodinách angličtiny probírali, naleznete vždy nejpozději druhý den po vyučovací hodině na našich webových stránkách (sekce LEAP AE ZŠ Jarov SKUPINY). Zde si můžete přečíst, co žáci na hodině dělali, jaký domácí úkol jim by zadán, nebo jakákoli další sdělení. Na základě těchto informací můžete vy, rodiče, své děti více podpořit a angličtinu s nimi doma více procvičovat.

Je-li mé dítě přijato do programu LEAP After-School English ZŠ Jarov a místa v programu se vzdám, je možné do programu v budoucnu znovu přistoupit?

Program LEAP After-School English ZŠ Jarov je pětiletý program, který navštěvují žáci (až na málo výjimek) po celou dobu. Má své renomé a v posledních letech počet zájemců převyšuje jeho kapacitu. V případě, že se žák po přijetí do programu místa dobrovolně vzdá, je toto místo nabídnuto dalším zájemcům na seznamu náhradníků a není mu již garantováno. Znovu přistoupit do programu může v budoucnu tedy pouze v případě, že jsou v programu volná místa a ředitelka programu rozhodne o jejich zaplnění.

Může být žák vyloučen z programu LEAP After-School English ZŠ Jarov? Na jakém základě?

Cítíme odpovědnost vůči rodičům a žákům zařazeným do programu za zajištění bezpečného, pozitivního, povzbudivého a efektivního prostředí, ve kterém jsme schopni splnit své cíle: učit žáky angličtinu, učit je sebeúctě a pomáhat jim stát se pozitivní součástí společnosti. Plně věříme, že komunikace mezi týmem našich vyučujících, rodiči, českými vyučujícími a ředitelem školy je dobrá, čestná a otevřená, a pokud se nějaké problémy s žákem objeví, informujeme okamžitě rodiče a situaci se snažíme projednat tak, abychom našli společné řešení. Snažíme se využít všechny možné způsoby, abychom žáka v programu ponechali. Avšak pokud budeme mít pocit, že všechno naše úsilí selhalo a žák nadále narušuje naše snahy dosáhnout našich cílů (nemá o výuku angličtiny zájem nebo se do výuky nezapojuje, chová se krutě a agresivně k vyučujícím nebo spolužákům, nemá k nim úctu apod.) nebo nevykazuje žádný pokrok z důvodu špatného chování, vyhrazujeme si právo žáka z programu vyloučit.

Dalším důvodem k vyloučení žáka z programu je nedodržení úhrady kurzovného k datu splatnosti.

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42