Jaguars

Vyučující:

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Jitka Gasparová

tel.: +420 604 144 883
email: jitka.gasparova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

LEDEN

19.1. 

Bookwork:
SB str. 60 - posloucháme píseň a kreslíme obrázek, jak tatínek kdysi vypadal (cv. 1); poté se dělíme do dvou skupin a soutěžíme, která skupina písničku lépe zazpívá; podle obrázků popisujeme, jak příbuzní vypadali dříve a procvičujeme vazbu "used to" (cv. 3)  

Gramatika:
fráze "USED TO + infinitiv slovesa" - používáme, když mluvíme o něčem, co bylo v minulosti, ale v současné době tomu tak není
např. I used to be a teacher. (But I am not now.) Byl jsem učitelem. (Ale teď už nejsem.)
I used to wear glasses. (But I don't now). Nosil jsem brýle. (Ale teď už je nenosím.)

Vocabulary/phrases: dark, blonde, fair, moustache, curly, beard, scar, straight; bin, chin, hairdresser's

Other information:
Dnes po krátkém zopakování píšeme test ze 4. lekce. Procvičujeme hláskování slovíček pomocí kostiček s písmenky a tak si opakujeme slovní zásobu, kterou jsme se v tomto školním roce naučili. Hrajeme hry na interaktivní tabuli a také hru, kdy jeden žák popisuje osobu a druhý ji musí podle jeho popisu nakreslit.

17.1.

MDRWhat did you do at the weekend? 3 věty do sešitu

Zahráli jsme si hru Jump if you...v kroužku se musíme vyměnit podle zadaných instrukcí (Jump if you have brown eyes. Jump if you are wearing a T-shirt.)

Bookwork: nová lekce č. 5, SB str. 58 - slovíčka, výslovnost, obrázkové kartičky, procvičení a vysvětlení, hra Tichá pošta na procvičení slovíček.

Poster: každý nakreslil plakát "Wanted" - kdo je hledaný, kvůli čemu a jaká je vypsaná odměna

Nová gramatika: "USED TO" - vysvětlení, procvičujeme na příkladech, každý vymyslel jednu větu.

Učebnice SB str. 59/cvičení 1 a 3

12.1.

enlightenedPřipomínáme domácí úkol a opakování 4. lekce na pondělí 17.1. enlightened

MDR: procvičení minulého průběhového času: He (HAVE) lunch when I (CALL) him. When he (COME) home, I (WATCH) TV.

Bookwork: SB str. 53/2 - ve dvojicích dokončujeme věty podle vybraného obrázku.

Phonics: SB 51/4 - čteme a procvičujeme výslovnost, hledáme další slova se stejnými skupinami hlásek

Story: učebnice SB str. 52/1 - posloucháme, čteme sami a hledáme slova, která neznáme, ta si vysvětlujeme

Poslech: WB str. 52 - posloucháme příběh a vybíráme ke každé otázce ze 3 možností.

Na závěr jsme si zahráli hru Snatch! a procvičili slovíčka ze 4 lekce.

10.1.

MDR: procvičujeme gramatiku, minulý čas prostý a průběhový, doplňujeme správný tvar sloves do vět. 1. When I (COME) home, my mum (WATCH) TV. 2. I (READ) a book when my friend (CALL) me.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

enlightenedHomework: cvičebnice WB str. 53, celá strana. Domácí úkol je na příští pondělí 17.1.

Story: další příběh našich hrdinů, nejprve jsme si připomněli, kde Ben a Lucy jsou, kam jedou a co hledají (SB 46), potom jsme si poslechli nový příběh (SB 50), rozdělili si role a příběh sami nahlas přečetli. Doplnili jsme cvičení na straně 51 v učebnici SB a cvičení 2, 3 ve cvičebnici WB na straně 50.

Time review: zopakovali jsme určování času (o'clock, quarter past, half past, quarter to) a doplnili jsme poslechové cvičení, SB 53.

Test: příští pondělí 17.1. bychom si napsali krátké opakování z dokončené 4. lekce. V testu bude slovní zásoba a gramatika, kterou budeme samozřejmě ještě společně opakovat. enlightened

5.1. 

enlightenedPřipomínáme homework due 10.1. (Monday): WB str. 46 celá 

MDR: do slovních spojení doplňujeme předložky "at, on, in" např. … (at) 8 o’clock, … (on) Saturday, … (at) night, … (in) the morning, ... (in) 2022

Bookwork:
SB str. 48 cv. 1, 2 – posloucháme písničku a doplňujeme předložky do textu
SB str. 49 cv. 1, 2 – čteme věty a podle obrázků rozhodujeme, zda jsou pravdivé či nikoliv (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2);
WB str. 48 cv. 1, 2 – podle textu písně opravujeme věty (cv. 1); na základě obrázků dopňujeme slovíčka do říkanky (cv. 2)
WB str. 49 – doplňujeme do vět "was/were" (cv. 1); podle obrázků tvoříme s pomocí nápovědy věty (cv. 2); doplňujeme slovesa v minulé a mimulé průběhové čase (cv. 3)

Grammar: 
Minulý prostý a minulý průběhový čas používáme současně, když mluvíme o jedné události, která přerušila jinou událost (v minulosti). Při popisu těchto dvou událostí můžeme věty uspořádat dvěma způsoby:
a) věta s minulým průběhovým časem předchází větě s minulým časem
např. My friends were dancing when I arrived at the party. My sister was sleeping when her friend called her. They were waiting for the train when they saw us.
b) věta s minulým průběhovým časem je za větou s minulým časem. Pozor, mezi větami pak píšeme “čárku”!
např. When my dad came home, I was eating dinner. 

Vocabulary/phrases: 
station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee (pozor neplést s “café” – kavárna); brick, canoe, to sail, moon

Other information:
Procvičujeme slovní zásobu ze 4. lekce skládáním slovíček z magnetických písmenek. Na konci hodiny hrajeme týmovou hru Chinese whisper. 

3.1. 

enlightenedHomework due 10.1. (Monday): WB str. 46 celá 

MDR: píšeme tři věty v minulém čase o tom, co jsme dělali o vánočních prázdninách např. I was in Spain. I visited many interesting places. I got nice presents.

Bookwork:
SB str. 46 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou ve cv. 1 (viz níže); posloucháme příběh a odpovídáme na otázky ve cv. 2
SB str. 47 cv. 1, 2 – spojujeme otázky s odpovědmi a podle poslechu kontrolujeme (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou- viz níže (cv. 2)
WB str. 47 cv. 1, 2 – kroužkujeme správnou předložku (cv. 1); doplňujeme předložky at, on, in (cv. 2)

Grammar: předložky on, in, at ve smyslu časovém
ON:
před názvem dne v týdnu např. on Sundaypřed vyjádřením části dne společně se dnem v týdnu např. on Monday morningpřed datem např. on May 21
AT:
ve spojení s hodinou např. at 6 o’clockve spojeních at night, at breaktime
IN:
před rokem např. in 2011před názvem měsíce např. in Januarypřed názvem ročního období např. in summerve spojení s částí dne např. in the morning, in the afternoon, in the evening

Vocabulary/phrases: station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee (pozor neplést s “café” – kavárna); How much are the tickets?

Other information:
Začínáme novou lekci – Unit 4 "Two return tickets". Ukazujeme si novou slovní zásobu na obrázkových kartách a procvičujeme ji včetně hláskování. Hrajeme hry na interaktivní tabuli na procvičování předložek času.

 

PROSINEC

 

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

22.12.

Story: Lucy and Ben, Christmas Adventure - prezentace na interaktivní tabuli, společně čteme příběh Lucy a Bena s opakováním slovíček a času.

Christmas song: poslouchali jsme písničku All I want for Christmas (Mariah Carey) a doplňovali chybějící slovíčka do textu. Společně pak opravujeme a hláskujeme.

Santa's day: pracovní list, ve kterém doplňujeme aktivity Santa Clause během prosince (vybíráme z nabídky, přítomný čas měníme na minulý prostý a doplňujeme k obrázkům)

Christmas carol: tradiční anglická koleda We wish you a merry Christmas (vysvětlujeme si slovíčka a zpíváme)

Grinch video: Podívali jsme se na krátkou epizodu vánočního Grinche a odpovídali na otázky v ději

Guess the word: ve dvou skupinkách jsme podle popisu hádali, o které slovo jde

20.12. 

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán 

MDR: doplňujeme was/were do otázek a podle vlastní představivosti na ně písemně odpovídáme např. 1. What ___ they doing yesterday? I was reading a book. 2. What ___ he doing this morning? He was playing football.

Vocabulary/phrases:
Christmas tree, lantern, candles, Santa Claus, carolers, ornaments, lights, card, fireplace, presents, candy canes, bells, angels, chimney, elf, reindeer

Other information:
Dnes jsme si po krátkém zopakování napsali testík ze 3. lekce. Dopadl moc dobře yesa žáci si ho již odnesli domů opravený. Pomocí kostiček s písmeny procvičujeme spellování slovíček z 0.-3. lekce.
Druhou část hodiny se věnujeme tématu Vánoce – ve dvojicích luštíme osmisměrku a procvičujeme si “vánoční” slovní zásobu, na obrázcích na interaktivní tabuli hledáme rozdíly a také se díváme na krátkou část videa o Mr. Beanovi. V případě zájmu se žáci na video mohou dodívat doma.  

15.12. 

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán, ale připravujeme se na test

enlightenedTest/opakování: V pondělí 20.12. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 3. Určitě se v něm objeví slovní zásoba ze 3. lekce (Danger); z gramatiky pak minulý čas průběhový v kladné oznamovací větě, otázce a odpovědi na otázku. 

MDR: opravujeme špatně napsané věty, správné věty píšeme do sešitu např. She were was making a cake. They was were cross crossing the street.

Bookwork:
SB str. 40-41 – čteme nahlas příběh  “The day the sea went out” o návštěvě malé Tilly v Thajsku v době, kdy přišla tsunami a vysvětlujeme si neznámá slovíčka (cv. 2); odpovídáme na otázky k textu (cv. 1); dokončujeme věty (cv. 3); ve dvojicích si hrajeme na reportéra, který se ptá malé Tilly na různé otázky (cv. 4)
SB str. 42 – čteme si, jak se máme chovat při požáru a podle toho zaškrtáváme správný obrázek (cv. 1)
SB str. 43 – podle pokynů kreslíme v mapě školy únikové cesty (cv. 1) 

Vocabulary/phrases:
tourist, bubble, react, rush, tsunami, begin – began (min. čas); fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Other information:
Ve dvojicích kreslíme mapu prvního patra naší školy a poté podle místa požáru, které určuje Miss Rita, kreslíme únikové cesty.
Vzhledem k dotazům dětí bychom Vás chtěli informovat, že LEAP výuka probíhá i příští týden v pondělí i ve středu. 

13.12. 

enlightenedHomework due 20.12. (Monday): SB str. 121 celá 
     Prosíme také o navrácení vypůjčených knih z naší anglické knihovny. Děkujeme! 

enlightenedTest/opakování: V pondělí 20.12. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 3. Určitě se v něm objeví slovní zásoba ze 3. lekce (Danger); z gramatiky pak minulý čas průběhový v kladné oznamovací větě, otázce a odpovědi na otázku. 

MDR: doplňujeme věty na tabuli slovy z nabídky (reading, doing, brushing, eating,  sleeping)
1. Sara  (was brushing) her teeth. 2. Martin (was doing) his homework. 3. Grandmother and Grandfather (were eating). They were very hungry.

Bookwork:
SB str. 38-39 cv. 1, 2 – dělíme si role a čteme další část příběhu o Benovi a Lucy – tentokrát o pomoci zraněnému muži v autě; díváme se i na video na interaktivní tabuli (cv. 1); podle příběhu tvoříme věty (cv. 2)
WB str 38 cv. 1, 2 – podle příběhu kroužkujeme správnou odpověď (cv. 1); posuzujeme, která postava poskytuje operátorovi co nejlepší informace o nebezpečí

Vocabulary/phrases:
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic (český překlad najdete ve slovníčku zde)

Other information:
yesDnes oceňujeme našeho Studenta měsíce listopadu - moc gratulujeme!
Společně kontrolujeme domácí úkol. Prosíme ty tři žáky, kteří dnes úkol neměli vypracovaný, aby jej do středy 15.12. doplnili. Hrajeme hru na zopakování slovní zásoby ze 3. lekce (What's is missing?). Vyplňujeme pracovní listy na procvičení minulého času průběhového – dle kontextu spojujeme části vět, tvoříme otázky a krátké odpovědi. Zájemci si půjčují knihy z naší anglické knihovny – prosíme dnes vypůjčené knihy vrátit po vánočních prázdninách (3.1.).

8.12. 

enlightenedHomework due 13.12. (Monday): WB str. 35 celá 
  Prosíme také o navrácení vypůjčených knih z naší anglické knihovny. Děkujeme! 

MDR: na procvičení slovní zásoby této lekce doplňujeme části slov napsané na tabuli např. para___ (medic); ambul___ (ance); flo___ (od); police o___ (fficer)

Bookwork:
SB str. 36 cv. 1, 3
– podle poslechu doplňujeme správné tvary slovesa (was/were) do textu písně (cv. 1), poté  čteme nahlas a kontrolujeme (cv. 1, 2); ústně tvoříme věty s použitím průběhového času minulého (cv. 3)
WB str. 36 cv. 1, 2 (někteří jako bonus stihli i cv. 3) – podle textu písně doplňujeme, co členové rodiny dělali, a píšeme celé věty
SB str. 37 cv. 1, 3 – spojujeme otázky s příslušným obrázkem (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou (viz níže) a procvičujeme ji na různých otázkách (cv. 3)
WB str. 37 cv. 1, 2, 3 – spojujeme otázky a odpovědi (cv.1); podle obrázků tvoříme otázky k předem známým odpovědím (cv. 2); odpovídáme na otázky, co jsme dělali v uvedenou dobu (cv. 3) 

Grammar:
minulý čas průběhový v otázce – používáme, když se ptáme, co někdo dělal v určitém okamžiku v minulosti
slovosled: was/were + podmět (you, he, she, …) + významové sloveso + ing

Was she watching TV yesterday evening? Yes, she was. /No, she wasn’t.
Were they sleeping last night? Yes, they were. No, they weren’t.

What were you doing at 4 o‘clock on Monday? I was doing my homework.
What book was he reading yesterday? He was reading a book about history.

Vocabulary/phrases:
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic (český překlad najdete ve slovníčku zde)

Other information:
Procvičujeme minulý čas průběhový a také tvary minulého času nepravidelných sloves pomocí her na interaktivní tabuli  - Kahoot, Memory game

6.12. 

enlightenedHomework: žáci, kteří dnes neměli vypracovaný domácí úkol (WB str. 34 celá), prosíme doplnit do středy 8.12. Prosíme také o navrácení vypůjčených knih z naší anglické knihovny. Děkujeme! 

Bookwork:
SB str. 35 cv. 1, 2, 3
– podle obrázků hádáme, jakou aktivitu asi děti dělaly, poté posloucháme, co se opravdu stalo (cv. 1); učíme se novou gramatiku (podrobněji viz níže); ústně doplňujeme věty podle toho, co daná osoba dělala v době, kdy jí zvonil telefon (cv. 3)

Grammar:
minulý čas průběhovýpodmět (I, you, …) + was/were + významové sloveso + ing
(používáme, pokud mluvíme o něčem, co se stalo v určitém okamžiku v minulosti tj. co se právě dělo, když…)
When the phone rang, Ella was reading a book. When my mother came home, I was doing my homework. They were playing tennis at 3 o’clock. When he came home, his mother was cooking dinner. 

Vocabulary/phrases:
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic (český překlad najdete ve slovníčku zde); fall – fell (min. čas)

Other information:
Dnes si někteří ze žáků dopisují test ze 2. lekce. Opravené testy si děti odnesly domů (není třeba je vracet podepsané do školy).
Procvičujeme slovní zásobu ze 3. lekce pomocí obrázkových karet a vyplňujeme osmisměrku. Seznamujeme se s novou gramatikou a procvičujeme ji – hrajeme hry na interaktivní tabuli (např. zde), tvoříme ústně různé věty, doplňujeme věty napsané na tabuli a poté je take píšeme do sešitu.
Ve SB si na desky lepíme seznam nepravidelných sloves, která bychom měli znát. Postupně k nim budeme doplňovat další. Kdo byl dnes nepřítomen nebo neměl učebnici, dolepí později. 

1.12. 

enlightenedHomework due 6.12. (Monday): 
     
WB str. 34 celá 
     Prosíme také o navrácení vypůjčených knih z naší anglické knihovny. Děkujeme! 

MDR: do vět napsaných na tabuli doplňujeme správné spojky nebo “could/couldn’t” (např. I didn’t eat lunch so/because I wasn’t hungry. I wanted pizza so/but I went to the Pizzeria. When I was a baby I could/couldn’t speak Russian.)

Bookwork:
SB str. 34 cv. 1, 2 - seznamujeme se s novou slovní zásobou ve cv. 1 (viz níže); posloucháme příběh a opravujeme věty ve cv. 2

Vocabulary/phrases:
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic (český překlad najdete ve slovníčku zde)

Other information:
Dnes jsme si po krátkém opakování napsali slíbený testík z 2. lekce. Dopadl opravdu velmi dobřeyes a děti si jej odnesou domů, až jej napíší i ty, které dnes chyběly. Začínáme novou lekci – Unit 3 "Danger!". Ukazujeme si novou slovní zásobu na obrázkových kartách, procvičujeme ji včetně hláskování při hrách na interaktivní tabuli (odkaz na domácí zopakování zde). Také se na videu díváme na postupně se odkývající obrázky zaměstnání a hádáme, o co jde. Na závěr hrajeme hru “Four Corners” a procvičuje při ní počítání do 100.

 

LISTOPAD

29.11. 

enlightenedHomework: příprava na středeční test z Unit 2 (podrobnější informace v zápisu z minulé    hodiny); písemný domácí úkol nebyl zadán  

MDR: do sešitu kreslíme tabulku a doplňujeme do ní nepravidelná slovesa v přítomné či minulém čase (např. go–went, say-said, sit down–sat down, be-was/were, drive-drove, get up-got up, keep-kept)

Bookwork:
SB str. 28 cv. 1 a 2 – čteme příběh a do textu doplňujeme chybějící slova podle nápovědy (cv. 1); v textu poté hledáme a kroužkujeme nepravidelná slovesa v minulém čase; z daných možností volíme název celého příběhu (cv. 2)
SB str. 29 cv. 1 a 2 – podle poslechu spojujeme jména s obrázkem oblíbeného místa (cv. 1) a krátce odpovídáme na uvedené věty (cv. 2)
WB str. 28 cv. 1 – posloucháme vyprávění o Kate a její narozeninové oslavě a doplňujeme, zda jsou uvedené věty pravdivé (t) či nepravdivé (f)

Vocabulary/phrases:
could, couldn’t; and, but, because, so, or; mountain, forest, village, lake, island, field, river, path 

Other information:
Kontrolujeme domácí úkol. Někteří žáci ho neměli celý, prosíme o doplnění. Z magnetických písmenek skládáme slova a tím si procvičujeme slovní zásobu ze 2. lekce a také minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves. 
 

24.11. 

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 29.11.: 
     
WB str. 25 celá (u cv. 2 tři věty) + dnes nově zadaný pracovní list (luštění “zamotaných “ slovíček)

MDR: Hangman s použitím slovní zásoby této lekce, procvičování hláskování slov

Bookwork:
SB str. 26-27 – dělíme si role a čteme další část příběhu o Benovi a Lucy, díváme se i na video na interaktivní tabuli a odpovídáme na otázky k příběhu (true/false); řadíme věty s částmi děje podle časové osy (cv. 2)
WB str. 27 – podle příběhu doplňujeme slova do textu (cv. 1); vymýšlíme co nejvíce slov s použitím písmen obsažených ve slově “restaurant” 

Vocabulary/phrases:
could, couldn’t; and, but, because, so, or; mountain, forest, village, lake, island, field, river, path; waiter; know - knew (min. čas), keep - kept (minulý čas)

Other information:
Hrajeme hry na interaktivní tabuli na procvičování gramatiky (could/couldn’t; spojování vět v minulém čase do souvětí pomocí spojek). V případě zájmu si můžete učivo zopakovat pomocí kvízu. Písemně vypracováváme do sešitu cvičení 3.

enlightenedTest/opakování: Příští středu (1.12.) máme v plánu psát testík z 2. lekce. Určitě se v něm objeví slovní zásoba ze 2. lekce (krajina kolem nás); could/couldn’t; spojování vět v minulém čase pomocí spojek (and, but, because, so). 

22.11. 

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 29.11.: 
  
  WB str. 25 celá

MDR: do vět napsaných na tabuli doplňujeme správné spojky např. I had pizza (because) I was hungry. We played in the park (and) we went to the cinema. She was sick (so) she went home to rest.

Bookwork:
SB str. 25/cv. 1 a 2 – podle poslechu označujeme činnosti, které dědeček dělal, když byl mladší (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou podrobněji viz níže (cv. 2)

Grammar:
COULD/COULDN’T + sloveso bez „to“ používáme pro vyjádření nějaké dovednosti v minulosti (v přítomnosti používáme can/can’t)
I could swim when I was five years old. (Uměl jsem plavat, když mi bylo pět let.)
I couldn’t dance when I was three years old. (Neuměl jsem tancovatt, když mi byli tři roky.)
Could you ride a bike 10 years ago? (Uměl jsi jezdit na kole před deseti lety?)
Yes, I could. No, I couldn’t. (Ano, uměl. Ne, neuměl.)

Vocabulary/phrases:
could, couldn’t; when I was ... years old; when I was a baby; ... years ago; and, but, because, so, or; mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other information:
Hrajeme různé hry na interaktivní tabuli na procvičování gramatiky (především could/couldn’t). Chtějí-li si děti učivo procvičit doma, můžete použít odkaz zde. Tvoříme věty (dbáme na správný slovosled) a píšeme do sešitu; z kladných vět pak tvoříme záporné (odkaz zde).
Půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny. Kdo má zájem, může ke knize vypracovat i „Book Report“. Prosíme o jejich navrácení za dva týdny. Kdyby někdo nestihl přečíst, je možné si zapůjčení prodloužit.
Žáci si dnes také domů odnesli opravený test z 1.lekce (test si ponechají doma, není třeba podepisovat a vracet do školy).

15.11.     

MDR: píšeme do sešitu tři souvětí s použitím spojek and/but/so/because/or

Bookwork:
SB str. 24 - čteme nahlas píseň a zaškrtáváme správnou odpověď u obrázku, poté píseň zpíváme; opravujeme věty dle textu písně (cv. 3)
WB str. 24/cv. 1 a 2 - doplňujeme slova do vět (cv. 1); píšeme email (cv. 2)

Vocabulary/phrases:
and, but, because, so, or; mountain, forest, village, lake, island, field, river, path; mistake

Other information:
Procvičujeme spojky pomocí různých cvičení na interaktivní tabuli. Děti si je mohou zopakovat doma (cvičení 1, cvičení 2).
Připomínáme, že ve středu 17.11. se hodina nekoná z důvodu státního svátku.

10.11.

enlightenedPřipomínáme
     Homework na pondělí 15.11.: Workbook (WB) str. 22 celá a navíc WB 23/cv. 2, kdo nestihl 
     dokončit ve škole       

MDR: podle nápovědy na tabuli píšeme do sešitu správné slovíčko např. 1. You can climb this. (mountain) 2. You can go fishing here. (river) 3. There are a lot of trees here. (forest) 

Bookwork:
SB str. 23 - posloucháme příběh o dívce a pikniku se svojí rodinou, vysvětlujeme si neznámá slovíčka, odpovídáme na otázky (cv. 1); seznamujeme se se spojkami (podrobněji viz gramatika níže); tvoříme různá souvětí podle zadání (cv. 3)
WB str. 23/cv. 1 a 2 - hledáme souvětí v "hadovi" a píšeme (cv. 1); spojujeme věty do souvětí (cv. 2)

Vocabulary/phrases:
and, but, because, so, or; mountain, forest, village, lake, island, field, river, path; to win, scared, afraid, to bite (bit)

Grammar:
Connectors (používáme při spojování vět nebo slov) - AND (a), BECAUSE (protože), BUT (ale), SO (tak, takže), OR (nebo)
She went to the village and she climbed the mountain. We walked by the river but we didn't swim in it. I was tired so I went home. He didn't come to school because he was ill. Do you like apples or bananas?

Other information:
Procvičujeme novou gramatiku a tvoření vět v minulém čase - tvoříme a píšeme věty na tabuli, hrajeme "Kahoot" a hry na interaktivní tabuli (odkaz najdete zde).

8.11.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 15.11.: 
     WB str. 22 celá

MDR: ve větách napsaných na tabuli doplňujeme správný tvar např. Give she/her the book, please. Can you help we/us, please? 

Bookwork:
SB str. 22/cv. 1, 2, 3 - seznamujeme jsme se s novou slovní zásobou ve cv. 2 (viz níže); poskoucháme příběh a odpovídáme na otázky ve cv. 2; hrajeme hru „I spy, with my little eye, something with a ... in it?" (cv. 3)

Vocabulary/phrases:
mountain, forest, village, lake, island, field, river, path; spy

Other information:
Dnes jsme si po krátkém opakování napsali slíbený test z 1. lekce. Děti jej dostanou opravený ve středu a odnesou si ho domů. Opravili jsme si domácí úkol na dnešní den. Prosíme, kdo ho dnes neměl vypracovaný, aby ho přinesl ve středu. Začínáme také novou lekci – Unit 2 "The world around us". Na závěr hrajeme hry "Charades" a „Dobble Game“ na procvičení slovní zásoby. 

3.11.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 8.11.: 
     
Workbook (WB) str. 21 celá + pracovní list na procvičení slovní zásoby k 1.lekci

MDR: 
procvičujeme používání “must/mustn’t” ve větách – na papíru označujeme správnou variantu např. 
You must    to pay/pay/paying    attention at school.
You must    be/to be/is    quiet in the library.
We  mustn’t to/must no/mustn’t     shout in class.

Bookwork:
SB str. 16-17 – čteme nahlas příběh o magické kočce z muzea „The secret of the Egyptian cat", v příběhu kroužkujeme neznámá slovíčka a vysvětlujeme si, co znamenají; odpovídáme na otázky k příběhu (cv. 3)
WB str. 16 cv. 2 a 3 – podle děje příběhu doplňujeme slova do vět (cv. 2); doplňujeme chybějící symbol do tabulky (cv. 3) 

Vocabulary/phrases:
director, alarm, spend the night, case, wife, piece, strike (min. čas struck); queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Opakujeme slovní zásobu a gramatiku z 1. lekce pomocí různých her na interaktivní tabuli.   

enlightenedTest/opakování:
Příští pondělí (8.11.) máme v plánu napsat si krátký testík z 1. lekce. Kdo má zájem, prosím, zopakujte doma s dětmi slovní zásobu k 1. lekci (včetně správného hláskování!), must/mustn’t (k procvičení můžete použít také cv. 2 a 3 zde) a zájmena me, him, her, us, them.

1.11.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 8.11.: 
     
Workbook (WB) str. 21 celá + pracovní list na procvičení slovní zásoby k 1.lekci

MDR: do vět napsaných na tabuli doplňujeme must/mustn’t" např. You ___ brush your teeth every day. I ___ walk my dog in the morning. We ___ eat pizza for breakfast. They ___ put their books in their bags.

Bookwork:
SB str. 13 – doplňujeme věty (cv. 1), seznamujeme se s novou gramatikou (viz níže) a procvičujeme ji na různých příkladech; hrajeme hru (cv. 3) 
SB str. 14 a 15 - několikrát čteme nahlas příběh a také se na něj díváme na videu; odpovídáme na otázky k textu na interaktivní tabuli a také v učebnici (cv. 2)
WB str. 13 cv. 1, 2 – kroužkujeme správná zájmena a píšeme věty, ve kterých nahrazujeme jména zájmeny
WB strana 14 cv. 1 – podle příběhu píšeme, zda věty uvedené ve cvičení jdou pravdivé (t) nebo nepravdivé (f)

Grammar:
tvary osobních zájmen ME/HIM/HER/US/THEM
např. Give ME the book, please. (Dej mi knihu, prosím.) Give HER the pencil case, please. (Dej jí penál, prosím.) Give HIM the apple, please. (Dej mu jablko, prosím.) Show US the necklace, please. (Ukaž nám náhrdelník, prosím.) Show THEM  the answers, please. (Ukaž jim odpovědi, prosím.)

Vocabulary/phrases:
hide, brilliant, lead; queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Hrajeme hry "Charades" a "Four Corners" na procvičení slovní zásoby a číslovek.  

enlightenedTest/opakování:
Příští pondělí (8.11.) máme v plánu napsat si krátký testík z 1. lekce. Kdo má zájem, prosím, zopakujte doma s dětmi slovní zásobu k 1. lekci (včetně správného psaní), must/mustn’t a zájmena me, him, her, us, them.

ŘÍJEN

25.10.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 1.11.: 
     
Workbook (WB) str. 12 celá

MDR: podle zadání na tabuli doplňujeme do vět slovesa must/mustn’t  např. On Halloween I ___ dress up in costume. I ___ watch scary movies.

Bookwork:
SB str. 12/cv. 1 – posloucháme písničku, vysvětlujeme si nová slovíčka a podle textu písničky číslujeme obrázky

Vocabulary/phrases:
midnight, roar, vase, ground; queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Hrajeme týmovou hru (obdobu naší slovní kopané), při které vytváříme řetězce ze slov a píšeme je na tabuli. Poté jsme se věnujeme tématu Halloween - luštíme osmisměrky; kreslíme obrázky spojené s tímto svátkem a popisujeme je; hrajeme také naši oblíbenou hru Kahoot a odpovídáme na kvízové otázky k tomuto svátku.

Všem dětem přejeme krásné podzimní prázdniny a příští pondělí se těšíme naviděnou!

20.10.

enlightenedPřipomínáme 
     Homework na pondělí 25.10.: Workbook (WB) str. 10/cv. 1, 2

MDR: slova uvedená na tabuli (např. helmet, crown, sword, dress, shield, atd.) řadíme do sloupce podle toho, zda je nosí královna (queen) nebo rytíř (knight)

Bookwork:
SB str. 11/cv. 1, 2, 3 – k obrázkům přiřazujeme věty (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou (cv. 2 – podrobněji viz níže) 
WB str. 11/cv. 1, 2 – podle obrázků píšeme věty, co musíme a nesmíme dělat (cv. 1); podle textu doplňujeme must nebo mustn’t a odpovídající sloveso z nabídky v rámečku (cv. 2)

Vocabulary/phrases:
queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Grammar (gramatika): MUST (muset) x MUSTN‘T (nesmět)
např. I must do my homework. I must bring my book to school. I must brush my teeth in the evening. I must wash my hands before lunch. I musn’t shout during the class. I mustn’t climb on the desk.

Other information:
Na procvičení slovní zásoby z 1. lekce luštíme osmisměrku na interaktivní tabuli a ve dvou týmech hrajeme hru “Pictionary”, kdy jeden člen týmu kreslí na tabuli obrázek/slovo, které mu Miss Rita ukazuje na kartičce, a ostatní členové jeho skupiny se jej snaží uhodnout. Vítězem je tým, který uhodne za daný časový okamžik více slov. Procvičujeme používání „must/mustn’t“ a tvoříme věty, co musíme a nesmíme dělat doma či ve škole. Na závěr hrajeme hru Four Corners a procvičujeme při ní počítání po desítkách (10, 20, ..., 100).
Dnes děti obdržely opravený test z Unit 0, který si mohou ponechat doma. 

18.10.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 25.10.: 
    
Workbook (WB) str. 10/cv. 1, 2

MDR: podle zadání na tabuli doplňujeme slova do otázek a odpovídáme např.
1. --- (Where) did you go on Sunday? I went to the cottage.
2. --- (Did) you play fortnite yesterday? Yes, I did.
3. --- (When) did you go to sleep last night? I went to sleep at 10 o’clock.


Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 10/cv. 1, 2, 3 - seznamujeme jsme se s novou slovní zásobou ve cv. 1 (viz níže); odpovídáme podle poslechu na otázky ve cv. 2; podle otázek Miss Rity říkáme, o jaké slovíčko se jedná  (např. Who wears the helmet? Where is the sword? What do we wear on our neck/wrist? apod.)

Vocabulary/phrases:
queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Po krátkém opakování píšeme test z Unit 0. Kontrolujeme domácí úkol. Začínáme také novou lekci – Unit 1 "In the museum". Na závěr hrajeme hru Four Corners a procvičujeme při ní počítání po desítkách (10, 20, ..., 100). 

13.10.

enlightenedPřipomínáme 
     Homework na pondělí 18.10.: Student's Book (SB) str. 118 celá a opakování na krátký testík z    Unit 0, který si napíšeme příští týden

MDR: podle zadání na tabuli doplňujeme písmena do slov a slova píšeme do sešitu
např. r-ll—co—t-r; b-g –hee-; m-cr-p-on-; d-d-em --rs;

Vocabulary/phrases:
big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist; question words - what, where, how, when

Grammar (gramatika): 
tvoření otázek v minulém čase např. Did you go to school yesterday?; Where did he go last summer?; Did he watch TV last night?; How did you get there? Were you happy?; Was he sad? 
nepravidelná slovesa: be – was/were, do – did, have – had, sit - sat, see - saw, say - said, find - found, go - went, take - took

Other information:
Dnešní hodinu prostřednictvím různých her opakujeme slovní zásobu z Unit 0, procvičujeme minulý čas nepravidelných sloves a tvoříme otázky a oznamovací věty v minulém čase. Čteme také příběh na interaktivní tabuli o Pat a její návštěvě Café Paris, do příběhu doplňujeme slovesa v minulém čase. 

11.10.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 18.10.:
     Student's Book (SB) str. 118 celá

MDR (My Daily Report): ze zadání na tabuli píšeme do sešitu otázky v minulém čase ve správném slovosledu:
1. did Where go she? – Where did she go?
2. Game What yesterday did play you? What game did you play yesterday?
3. Sunny this Was morning it? Was it sunny this morning?

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 8 a 9 – několikrát čteme nahlas příběh a také se na něj díváme na videu; na interaktivní tabuli i v učebnici odpovídáme na otázky k textu (cv. 2)
WB str. 8, cv. 1 a 2 – řadíme věty do správného pořadí podle příběhu (cv.1); doplňujeme rým (cv. 2)

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze):
statue, amazing, exciting, symbol, map, diamond; question words - what, where, how, when

Other information (další informace):
Na procvičení oznamovacíh vět a otázek v minulém čase hrajeme hru "Kahoot".
Prosíme, aby si děti na středu zopakovali slovní zásobu ze SB strana 4 včetně správného hláskování (big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist).
enlightenedV pondělí 18.10. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 0. V případě zájmu s dětmi opakujte slovní zásobu ze SB strana 4, dále tvoření otázek v přítomném a minulém čase.

6.10.

Homework (domácí úkol): žádný písemný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): podle zadání na tabuli píšeme do sešitu otázky v přítomném čase (Do you ...?; Are they ...?; Does she ...?; Is he ...?)

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 7 cv. 1, 2 – doplňujeme do textu chybějící slova, text posloucháme a také čteme; vyhledáváme a kroužkujeme v textu slovesa v minulém čase (cv.1); procvičujeme tvoření otázek v minulém čase viz gramatika níže (cv.2.)

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze):
statue, castle, clue, librarian, to shock; question words - what, where, how, when

Grammar (gramatika): tvoření otázek v minulém čase např. 
Did you go to school yesterday?; Where did he go last summer?; What did she do last weekend?; When did they go to sleep last night?; How did you find the place?
Were you scared?; Was it dangerous? 

Other information (další informace):
Procvičujeme přítomný a minulý čas - tvoříme a píšeme na tabuli tvary sloves v přítomném čase (u sloves z textu SB 7/cv. 1). Na procvičení tvoříme otázky v minulém čase a zapisujeme do sešitu; vyplňujeme pracovní list a procvičujeme správný slovosled v otázce.

4.10.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 11.10.:
    Workbook (WB) str. 5/ cv. 1, 2, 3

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 6 – posloucháme novou písničku a doplňujeme odpovědi do tabulky
WB str 6 – cv. 1, 2, 3 – doplňujeme cvičení na základě textu písně a také odpovídáme na otázky (cv. 3)

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze):
explore, excitement, treasure, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist

Grammar (gramatika):
tvoření otázek a krátkých odpovědí v přítomném čase např. 
Do you like swimming? Yes, I do./No, I don't.
Does he/she like reading books? Yes, he/she does./No, he/she doesn't.
Are you hungry? Yes, I'm./No, I'm not.
Is he/she sleepy? Yes,he/she is. No, he/she isn't. 

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Hrajeme hru „Find someone who likes/doesn’t like ...“ na procvičování tvoření otázek v přítomném čase a krátkých odpovědí. 

ZÁŘÍ

29.9.

enlightenedPřipomínáme 
     Homework (domácí úkol) na pondělí 4.10.: Workbook (WB) str. 4/ cv. 1, 2

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 5 cv. 1, 2 - podle poslechu kroužkujeme správnou odpověď (cv.1.); procvičujeme tvoření otázek v přítomném čase viz gramatika níže (cv.2.)

Vocabulary/phrases (nová slovní zásoba/fráze): 
big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist 

Grammar (gramatika):
tvoření otázek a krátkých odpovědí v přítomném čase např.
Do you like swimming? Yes, I do./No, I don't.
Does he/she like reading books? Yes, he/she does./No, he/she doesn't.
Are you hungry? Yes, I'm./No, I'm not.
Is he/she sleepy? Yes,he/she is. No, he/she isn't. 

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Procvičujeme gramatiku a tvoříme otázky v přítomném čase. Opakujeme tvary sloves v minulém čase - hrajeme Memory Game (obdoba našeho pexesa) a v týmech hru Kahoot.

27.9.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 4.10.:
    Workbook (WB) str. 4/ cv. 1, 2

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 4 - cv. 1, 2, 3
Dnes začínáme novou lekci – Unit 0 "Weel done, Ben and Lucy!". Seznamujeme jsme se s novou slovní zásobou ve cv. 1 (viz níže) a slovíčka hláskujeme na tabuli; odpovídáme podle poslechu na otázky ve cv. 2; podle popisu Miss Rity (např. What do we talk into to make our words loud?) hádáme, o jaké slovíčko se jedná (cv. 3) 

New vocabulary/phrases (nová slovní zásoba/fráze): 
big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Na zopakování minulého pravidelných i nepravidelných sloves v kladných a záporných větách a v otázkách času hrajeme v týmech hru Kahoot.

15.9.

Na úvod dnešní hodiny jsme si zopakovali naše pravidla chování ve třídě.

Dokončovali jsme plakát naší skupiny. Moc se nám povedl a těšíme se, až bude viset ve škole společně s plakáty ostatních skupin!

Zahráli jsme si několik her na procvičení slovní zásoby z loňského roku. Skládali jsme slovíčka z “kamenů s písmenky” a poté je nahlas hláskovali. V týmech jsme hráli hru “Pictionary”, kdy jeden člen týmu kreslil na tabuli obrázek/slovo, které mu Miss Rita ukázala na kartičce, a ostatní členové jeho skupiny se jej snažili uhodnout. Vítězem byl tým, který uhodl za daný časový okamžik více slov. Velmi jsme se při tom pobavili!smiley

Opakovali jsme  i gramatiku a fráze z loňského školního roku vyplňováním pracovních listů. V tom bychom chtěli pokračovat i v následujících hodinách.

Homework: nebyl zadán

13.9.

Vítáme naše žáky v novém školním roce! smiley

Na dnešní úvodní hodině jsme si po krátkém seznámení povídali o JAGUÁRECH - zvířatech, která máme ve jménu naší skupiny. 

Rozdali jsme si učebnice a sešity ("portfolios"), které jsme si podepsali a vyzdobili si titulní stranu. 

Začali jsme pracovat na našem třídním plakátu, který bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny.

Povídali jsme si i o šikaně a o pravidlech, která budeme při výuce ve třídě dodržovat, a ty jsme si pak zapsali do sešitů. 

Hráli jsme hry na procvičení názvů zvířat, sportů, činností a číslovek. 

Ve středu bychom již měli začít pracovat s učebnicí a vrhnout se na Unit 0.

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05