Jaguars

Vyučující:

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Jitka Gasparová

tel.: +420 604 144 883
email: jitka.gasparova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ŘÍJEN

13.10.

enlightenedPřipomínáme 
     Homework na pondělí 18.10.: Student's Book (SB) str. 118 celá a opakování na krátký testík z    Unit 0, který si napíšeme příští týden

MDR: podle zadání na tabuli doplňujeme písmena do slov a slova píšeme do sešitu
např. r-ll—co—t-r; b-g –hee-; m-cr-p-on-; d-d-em --rs;

Vocabulary/phrases:
big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist; question words - what, where, how, when

Grammar (gramatika): 
tvoření otázek v minulém čase např. Did you go to school yesterday?; Where did he go last summer?; Did he watch TV last night?; How did you get there? Were you happy?; Was he sad? 
nepravidelná slovesa: be – was/were, do – did, have – had, sit - sat, see - saw, say - said, find - found, go - went, take - took

Other information:
Dnešní hodinu prostřednictvím různých her opakujeme slovní zásobu z Unit 0, procvičujeme minulý čas nepravidelných sloves a tvoříme otázky a oznamovací věty v minulém čase. Čteme také příběh na interaktivní tabuli o Pat a její návštěvě Café Paris, do příběhu doplňujeme slovesa v minulém čase. 

11.10.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 18.10.:
     Student's Book (SB) str. 118 celá

MDR (My Daily Report): ze zadání na tabuli píšeme do sešitu otázky v minulém čase ve správném slovosledu:
1. did Where go she? – Where did she go?
2. Game What yesterday did play you? What game did you play yesterday?
3. Sunny this Was morning it? Was it sunny this morning?

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 8 a 9 – několikrát čteme nahlas příběh a také se na něj díváme na videu; na interaktivní tabuli i v učebnici odpovídáme na otázky k textu (cv. 2)
WB str. 8, cv. 1 a 2 – řadíme věty do správného pořadí podle příběhu (cv.1); doplňujeme rým (cv. 2)

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze):
statue, amazing, exciting, symbol, map, diamond; question words - what, where, how, when

Other information (další informace):
Na procvičení oznamovacíh vět a otázek v minulém čase hrajeme hru "Kahoot".
Prosíme, aby si děti na středu zopakovali slovní zásobu ze SB strana 4 včetně správného hláskování (big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist).
enlightenedV pondělí 18.10. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 0. V případě zájmu s dětmi opakujte slovní zásobu ze SB strana 4, dále tvoření otázek v přítomném a minulém čase.

6.10.

Homework (domácí úkol): žádný písemný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): podle zadání na tabuli píšeme do sešitu otázky v přítomném čase (Do you ...?; Are they ...?; Does she ...?; Is he ...?)

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 7 cv. 1, 2 – doplňujeme do textu chybějící slova, text posloucháme a také čteme; vyhledáváme a kroužkujeme v textu slovesa v minulém čase (cv.1); procvičujeme tvoření otázek v minulém čase viz gramatika níže (cv.2.)

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze):
statue, castle, clue, librarian, to shock; question words - what, where, how, when

Grammar (gramatika): tvoření otázek v minulém čase např. 
Did you go to school yesterday?; Where did he go last summer?; What did she do last weekend?; When did they go to sleep last night?; How did you find the place?
Were you scared?; Was it dangerous? 

Other information (další informace):
Procvičujeme přítomný a minulý čas - tvoříme a píšeme na tabuli tvary sloves v přítomném čase (u sloves z textu SB 7/cv. 1). Na procvičení tvoříme otázky v minulém čase a zapisujeme do sešitu; vyplňujeme pracovní list a procvičujeme správný slovosled v otázce.

4.10.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 11.10.:
    Workbook (WB) str. 5/ cv. 1, 2, 3

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 6 – posloucháme novou písničku a doplňujeme odpovědi do tabulky
WB str 6 – cv. 1, 2, 3 – doplňujeme cvičení na základě textu písně a také odpovídáme na otázky (cv. 3)

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze):
explore, excitement, treasure, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist

Grammar (gramatika):
tvoření otázek a krátkých odpovědí v přítomném čase např. 
Do you like swimming? Yes, I do./No, I don't.
Does he/she like reading books? Yes, he/she does./No, he/she doesn't.
Are you hungry? Yes, I'm./No, I'm not.
Is he/she sleepy? Yes,he/she is. No, he/she isn't. 

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Hrajeme hru „Find someone who likes/doesn’t like ...“ na procvičování tvoření otázek v přítomném čase a krátkých odpovědí. 

ZÁŘÍ

29.9.

enlightenedPřipomínáme 
     Homework (domácí úkol) na pondělí 4.10.: Workbook (WB) str. 4/ cv. 1, 2

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 5 cv. 1, 2 - podle poslechu kroužkujeme správnou odpověď (cv.1.); procvičujeme tvoření otázek v přítomném čase viz gramatika níže (cv.2.)

Vocabulary/phrases (nová slovní zásoba/fráze): 
big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist 

Grammar (gramatika):
tvoření otázek a krátkých odpovědí v přítomném čase např.
Do you like swimming? Yes, I do./No, I don't.
Does he/she like reading books? Yes, he/she does./No, he/she doesn't.
Are you hungry? Yes, I'm./No, I'm not.
Is he/she sleepy? Yes,he/she is. No, he/she isn't. 

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Procvičujeme gramatiku a tvoříme otázky v přítomném čase. Opakujeme tvary sloves v minulém čase - hrajeme Memory Game (obdoba našeho pexesa) a v týmech hru Kahoot.

27.9.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 4.10.:
    Workbook (WB) str. 4/ cv. 1, 2

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 4 - cv. 1, 2, 3
Dnes začínáme novou lekci – Unit 0 "Weel done, Ben and Lucy!". Seznamujeme jsme se s novou slovní zásobou ve cv. 1 (viz níže) a slovíčka hláskujeme na tabuli; odpovídáme podle poslechu na otázky ve cv. 2; podle popisu Miss Rity (např. What do we talk into to make our words loud?) hádáme, o jaké slovíčko se jedná (cv. 3) 

New vocabulary/phrases (nová slovní zásoba/fráze): 
big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Na zopakování minulého pravidelných i nepravidelných sloves v kladných a záporných větách a v otázkách času hrajeme v týmech hru Kahoot.

15.9.

Na úvod dnešní hodiny jsme si zopakovali naše pravidla chování ve třídě.

Dokončovali jsme plakát naší skupiny. Moc se nám povedl a těšíme se, až bude viset ve škole společně s plakáty ostatních skupin!

Zahráli jsme si několik her na procvičení slovní zásoby z loňského roku. Skládali jsme slovíčka z “kamenů s písmenky” a poté je nahlas hláskovali. V týmech jsme hráli hru “Pictionary”, kdy jeden člen týmu kreslil na tabuli obrázek/slovo, které mu Miss Rita ukázala na kartičce, a ostatní členové jeho skupiny se jej snažili uhodnout. Vítězem byl tým, který uhodl za daný časový okamžik více slov. Velmi jsme se při tom pobavili!smiley

Opakovali jsme  i gramatiku a fráze z loňského školního roku vyplňováním pracovních listů. V tom bychom chtěli pokračovat i v následujících hodinách.

Homework: nebyl zadán

13.9.

Vítáme naše žáky v novém školním roce! smiley

Na dnešní úvodní hodině jsme si po krátkém seznámení povídali o JAGUÁRECH - zvířatech, která máme ve jménu naší skupiny. 

Rozdali jsme si učebnice a sešity ("portfolios"), které jsme si podepsali a vyzdobili si titulní stranu. 

Začali jsme pracovat na našem třídním plakátu, který bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny.

Povídali jsme si i o šikaně a o pravidlech, která budeme při výuce ve třídě dodržovat, a ty jsme si pak zapsali do sešitů. 

Hráli jsme hry na procvičení názvů zvířat, sportů, činností a číslovek. 

Ve středu bychom již měli začít pracovat s učebnicí a vrhnout se na Unit 0.

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49