Charitativní projekt

Charitativní projekt LEAP v letech 2010-2019:

Po devíti báječných a úspěšných letech byl Charitativní projekt LEAP ukončen. Všichni z nás, kteří jsme se do projektu zapojili, si navždy ve svých srdcích a mysli uchováme krásné vzpomínky a život měnící zkušenosti, které jsme mohli sdílet. Chtěla bych upřímně poděkovat našim pěti úžasným partnerským organizacím. Bylo nám velkou ctí s nimi po všechna ta léta spolupracovat.
  


2010 – 2019! Tak dlouho trval charitativní projekt LEAP AE ZŠ Jarov, který k nám každý rok přiváděl 30 dětí z 1. třídy. Proč? Protože cílem projektu bylo naučit děti být součástí širší společnosti, ve které nejsme zodpovědní jen sami za sebe, ale také za lidi kolem nás. A tak ty nejmladší žáčci (průměrný věk 6 let) potkávali každý rok ty nejstarší - klienty Sue Ryder (průměrný věk 89 let). Pro ně děti pravidelně sbíraly finanční prostředky na terapii se zvířaty (např. na canisterapie).

Projekt skončil, děti ze ZŠ Jarov teď čekají nové výzvy a nám zůstane vzpomínka na krásný společný čas. Deanně, jejím spolupracovníkům a žákům ze ZŠ Jarov z celého srdce děkujeme!

 

 


 

 


Spolupráce Centra Dialog s LEAP AE ZŠ Jarov započala již v roce 2011. Žáci 4. třídy tehdy adoptovali na dálku dívku Halimu, jejíž životní příběh je více než srdcervoucí. Tatínek zemřel Halimě ještě když byla malá a maminka ji opustila, a tak Halimu vychovávala babička. Její finanční situace jí ale nedovolovala posílat dívku do školy.

Díky paní ředitelce Deanně Barešové dostaly děti na základní škole možnost seznámit se nejen s projekty Centra Dialog, ale přímo se podílet na pozitivní změně života této konkrétní dívky. S jejich pomocí Halima úspěšně ukončila základní a středoškolské vzdělání a nyní studuje na vysoké škole.

Centrum Dialog si velmi váží spolupráce s paní Deannou, která pomohla změnit Halimě život a zároveň ukázala řadě dětí, kteří se na adopci na dálku v průběhu let podílely, jak důležitá a smysluplná je pomoc potřebným. Jsme rádi, že naše spolupráce nekončí a paní Deanna bude nadále Halimu podporovat do konce jejího vysokoškolského studia.
 


Dovolte mi, abych se ohlédla za devět let trvající spoluprací mezi LEAP After-School English ZŠ Jarov a Azylovým domem pro matky s dětmi Kolping v Bohnicích.

Do našeho zařízení chodí hodně studentů na praxe i na exkurze. Na to jsme zvyklí a je to zcela pochopitelné, protože to studenti potřebují ke svému studiu. Spolupráce se ZŠ Jarov však byla naprosto jiná a ojedinělá. Základní rozdíl byl ve smyslu celé spolupráce. Škola Jarov od nás nic nechtěla, naopak nám nabízela a obdarovávala nás. Každým rokem jsme uspořádali společnou akci, kdy děti s paní ředitelkou Barešovou a ostatními vyučujícími připravily pro naše maminky a děti zábavný program na zahradě Kolpingova domu, nebo na společném odpoledním výletě. K tomu vždy přinesly krásné dárečky. Poté nám ještě přispěly finančním darem, na který vybraly peníze prodejem svých pěkných výrobků v rámci školní akce.

Jsme si moc dobře vědomi, že toto všechno bylo činěno s úmyslem nám pomoci a udělat nám radost. To se podařilo.

A k tomu se opravdu podařilo vést děti z vaší školy vidět potřeby druhých. Více se seznámily se situací lidí v nouzi a bylo na nich vidět, že jsou pro sociální otázky velmi citlivé. Díky tomu, že je s touto problematikou seznamujete v tak útlém věku, věřím, že z nich nevyrostou sobci, ale všestranně rozvinutí lidé s altruistickým a humanistickým smýšlením. To, že děti vedete dobře, bylo patrné i při rozhovorech s jednotlivými dětmi. Působily zdravě sebevědomě, vyzrále a přitom celkově velmi příjemně.

Tímto vám všem, kdo jste se na naší spolupráci podíleli, chci upřímně poděkovat. Rádi na vás vzpomínáme. Přejeme hodně zdraví, radosti, pohody a úspěchů ve vašich životech.

Ještě jednou velký dík!


Mnoho let pořádal LEAP program nadstavbové výuky anglického jazyka v rámci ZŠ Jarov charitativní akci a její výtěžek rozděloval mezi potřebné organizace. Centrum Kaňka bylo od počátku mezi nimi. Na oplátku děti ze ZŠ Jarov navštěvovaly Kaňku, společně s našimi dětmi trávily den v Táboře a poznávaly naši organizaci a práci. Deanna Barešová a její spolupracovníci, kteří mnoho let byli duší tohoto projektu, tak přirozeně vštěpovali dětem, že pomáhat těm, kdo neměli takové štěstí, je přirozené. 


V červnu 2019 jsme naposledy převzali na slavnostní akci v Praze šek, tentokrát na krásných 8 000 Kč. Děkujeme a je nám líto, že projekt končí a naše přátele už nebudeme vídat tak pravidelně.

Děti z programu LEAP ale srdečně zveme jako každoročně na výlet do Tábora, kde spolu s kamarády z naší školy pro děti s hendikepem stráví krásný společný den vzájemným poznáváním, které je pro naše děti důležité. Věříme, že se budeme vídat i nadále!

Těšíme se na Vás!

 

Srdečně děkujeme paní Barešové, žákům z programu LEAP ZŠ Jarov a všem, kteří se na Vašem skvělém Charitativním projektu podíleli, za dlouhodobou spolupráci a podporu našeho projektu speciálního výcviku psích pomocníků pro naše klienty, dospělé i děti se zdravotním postižením. Bylo nám ctí se s vámi všemi potkávat, účast na Charitativní akci jsme si vždy velmi užívali.


 

Náš charitativní projekt na cenách VIA BONA 2013

Nadace VIA uděluje každoročně Ceny VIA BONA oceňující v šesti kategoriích mimořádné filantropické úsilí. Naše každoroční charitativní činnost byla letos nominována hned dvěma spolupracujícími organizacemi a postoupila do finálové trojky v kategorii "Cena za školní dobročinnost".

Slavnostní předávání cen se konalo dne 3. října v prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí za účasti ředitelky programu LEAP After-School English ZŠ Jarov (LEAP AE ZŠ Jarov) a její zástupkyně. Přestože jsme nakonec cenu nezískali, považujeme samotnou nominaci z více než stovky projektů do finále za obrovský úspěch, jenž reflektuje naši oddanost a nasazení pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.

O charitativním projektu

LEAP AE ZŠ Jarov Charitativní projekt začal v polovině školního roku 2010-2011 jako spolupráce mezi LEAP AE ZŠ Jarov týmem (všichni vyučující a administrativa), LEAP AE ZŠ Jarov Organizací rodičů, studenty LEAP AE ZŠ Jarov programu, jejich českými třídními učiteli a pěti partnerskými organizacemi: Domov Sue Ryder, Kaňka o.s., Helppes o.s., Dialog a Kolping.

Domov Sue Ryder Kaňka Helppes Dialog Kolping
 
Cílem tohoto projektu je naučit naše žáky být součástí širší společnosti, ve které nejsme zodpovědni pouze sami za sebe, ale i za každého kolem nás. Pokud pomůžeme postarat se o ty, co naši pomoc potřebují, budeme VŠICHNI žít ve šťastnějším, bezpečnějším a zdravějším světě. Zapojením do charitativní činnosti se v dětech začne rozvíjet a upevňovat smysl pro empatii. Účastníci projektu si bezprostředně uvědomí hodnoty, které charitativní a dobrovolná činnost přináší do jejich života. Získají větší sebedůvěru a uvidí, jakou radost a naplnění jim přináší pomoc těm, kteří to potřebují. Každé z dětí se dozví, že opravdu může pozitivním způsobem změnit život někoho jiného, a že se může podílet na práci a učit se od těch, kteří svůj život věnují pomoci druhým.
 
Pět partnerských organizací bylo vybráno především na základě předchozích osobních zkušeností některých rodičů, kteří jsou zapojeni do aktivit naší LEAP AE ZŠ Jarov Organizace rodičů (od nich jsme získali reference). Také jsme chtěli vybrat takové organizace, které pomáhají širokému spektru naší společnosti. Každá z organizací je partnerem jednoho z pěti ročníků. Při výběru jsme vzali na vědomí věk dětí a to především proto, aby jim partnerství s vybranou organizací přineslo co nejvíce výchovných a pozitivních zkušeností.
 
Našimi partnerskými organizacemi jsou:
 
1.třída - Domov Sue Ryder (péče o seniory)
2.třída - Kaňka o.s. (péče o postižené děti a jejich vzdělávání)
3.třída - Helppes o.s. (výcvik psů pro postižené)
4.třída - Dialog (adopce dětí z Afriky) Halima
5.třída - Kolping (azylový dům pro matky s dětmi)
 
Celý projekt probíhá jako cyklus s několika fázemi, kterými děti vždy projdou:
 
 • Během druhého pololetí školního roku se děti dozvědí nejprve o charitativní práci obecně a potom se seznámí se svou partnerskou charitativní organizací.
   
 • Děti navštíví partnerskou charitativní organizaci a získají osobní zkušenost; dozvědí se něco o potřebách této organizace a rozhodnou se, na co chtějí vybranými penězi přispět.
   
 • Děti budou hovořit společně s vyučujícími o svých zkušenostech a budou pracovat na nějakém výrobku (ruční práce, výtvarné dílo apod.), který by nabídly k prodeji  na Charitativní akci v červnu v naší škole.
   
 • Na Charitativní akci (kam jsou pozváni zástupci všech partnerských organizací a kde se take představí) děti prodají to, co vytvořily, a vyberou peníze na zvolený účel.
   
 • V červnu se ve škole uskuteční slavnostní předání “šeku” - děti předají symbolický šek své charitativní organizaci (ve skutečnosti jsou peníze předány prostřednictvím darovací smlouvy uzavřené mezi LEAP AE ZŠ Jarov a danou charitativní organizací).
   
 • V průběhu prvního pololetí následujícího školního roku se děti znovu vrátí ke své charitativní organizaci a budou s ní nějakým způsobem v kontaktu. Také budou mít možnost vidět na vlastní oči, jak byly ybrané peníze použity.
   
 • Jakmile začne druhé pololetí, děti se začnou seznamovat s “novou” partnerskou charitativní organizací a cyklus se bude opakovat.
 
Charity event 2011 Charity event 2012 Charity event 2013
Charity event 2013
 
Naším cílem je spolupracovat pořád s pěti stejnými charitativními organizacemi, aby děti v každém novém ročníku poznaly další z nich.
 
Doufáme, že se k nám v tomto školním roce připojíte a pomůžete svým dětem získat zkušenosti, radovat se z pomoci druhým a pochopit její důležitost. Informace o tom, co děti aktuálně v rámci charitativního projektu dělají, získate na webových stránkách jejich skupiny. Pokud se vy sami chcete do projektu více zapojit, kontaktujte Deannu Barešovou, ředitelku programu LEAP AE ZŠ Jarov

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42