Badgers

Badgers

Vyučující:

Lily Schmidt-Block


email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

KVĚTEN

6.5.

MDR: opravujeme slova ve větě a píšeme správné výrazy (slovíčka z poslední lekce)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 109/cvičení 1 - zakroužkujeme správnou odpověď, 109/cvičení 2 - odpověď zabarvíme v tabulce (řádek nahoře označuje číslo otázky, sloupeček pod otázkou písmena a, b, c), 109/cvičení 3 - zabarvená písmenka napíšeme na řádek a dokončíme tak větu. Domácí úkol je na příští čtvrtek 13. 5.

Fairy tales (pohádky): povídáme si o pohádkách, jaké máme rádi, jací v nich vystupují hrdinové

Učebnice Sb str. 114 - cvičení 2 - posloucháme a čteme text, odpovídáme na otázky.

Ptáme se: What is your favourite fairytale?

Cvičení SB a WB str. 115 - spojujeme postavy se správnou pohádkou, čteme a odpovídáme na otázky.

Story: podívali jsme se na pohádku O zajíci a želvě (The Hare and the Tortoise) a popsali zvířátka, která v příběhu vystupují

4.5.

MDR: procvičujeme čtení otázek a vybíráme správnou odpověď

Charades: každý si vybral jednu frázi z nové lekce a ostatním předvedl. Hádáme, ptáme se: "Are you taking riding lessons / painting pictures / visiting cousins...?"

Story: další příběh našich hrdinů, učebnice SB str. 110, cvičení na str. 111. Ptáme se "Who said...? /Kdo řekl ....?" a hledáme podle obrázků

Podívali jsme se na video příběhu.

Memory game: snažíme se zapamatovat si určitý počet obrázků (nová slovíčka) a všechna je vyjmenovat.

Skryté obrázky: hledáme různé předměty na obrázku, procvičujeme předložky (I see a book. It is under the chair...)

 

 

DUBEN

29.4.

MDR: spojujeme správné fráze (build a tree house, visit cousins, help in the garden)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 107, celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 6.5.

Opakujeme slovíčka a fráze z nové lekce - online spojování slovíček s obrázky

Song: nová písnička, učebnice SB str. 108, posloucháme a hledáme správné obrázky

Cvičebnice WB str. 108/1 - dokončili jsme fráze podle obrázků

Otázky: opakujeme a procvičujeme otázky (WHO/WHAT/WHERE/HOW) - do otázek na obrazovce doplňujeme správné první slovo (.....is your name? .......do you live?)

SB str. 109/1 - spojujeme otázky a odpovědi, společně kontrolujeme.

27.4.

MDR: What day is today? What date is today? (opakujeme dny v týdnu a datum)

Bookwork: nová lekce Unit 9 Holiday plans - procvičujeme nová slovíčka, výslovnost, obrázkové kartičky, předvádíme jednotlivé činnosti, hádáme, co kdo dělá. Spojujeme obrázky a fráze.

Nová gramatika: Can I go...? Can we ride a horse? ptáme se a odpovídáme.

Listening: učebnice SB str. 107/1 - podle poslechu přidáváme správná jména k otázkám

Speaking: rozhovory s našimi plyšovými partnery (Can we build a tree house on Monday? - Yes, we can. / OK./ Fine. / No, thank you.)

22.4.

MDR: unusual sports - elephant polo, ostrich race, zorb football, cycleball (ukázali jsme si 4 neobvyklé sporty a ptali se, který bychom si chtěli zahrát)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 106 - tento úkol můžete nechat až na úterý večer, patří již k nové lekce, kterou začneme v úterý. Pokud budete na úkolu pracovat již o víkendu, pomůže učebnice SB na str. 106. Domácí úkol je na příští čtvrtek 29.4.

Earth Day: dnes jsme si povídali o Dni země. Co to znamená, co můžeme dělat a jak můžeme pomáhat. (Recycle - reduce - reuse). Učili jsme se o recyklaci.

Video: písnička Reduce - reuse - recycle

Reading: společně jsme četli knížku O Zemi

Poster: vyráběli jsme plakát, na který jsme napsali a nakreslili 3 věci, jak pomoci Zemi (děti napadla spousta věcí, zapisovali jsme do chatu - save energy, save water, plant trees, turn off the lights) Plakáty jsme si četli a ukazovali.

20.4.

MDR: doplňujeme správná slova do vět nebo odpovídáme na otázky

Online game: procvičení slovíček z probrané 8. lekce - spojujeme obrázky a slovíčka

Writing: přepisujeme správné pořadí slov ve větách, na otázky odpovídáme.

Speaking: procvičujeme reakce "So do I" (Já také.) a "I don't" (Já ne.) Tvoříme věty a všichni na ně reagují (I like playing tennis. I like eating cakes.)

Opakujeme a procvičujeme gramatiku a slovíčka z 8. probrané lekce.

15.4.

MDR: PLAY/DO/GO - spojujeme s jednotlivými sporty (play tennis, do athletics, go swimming)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol a procvičili jednotlivá slovíčka.

Homework: cvičebnice WB str. 105, doplňujeme věty a kreslíme obrázky - obrázek č. 2 (LIKE - jaký sport máme rádi), obrázek č. 3 (DON'T LIKE - jaký sport nemáme rádi), obrázek č. 4 LEARNING ENGLISH is ... - učení angličtiny je...)

Song: posloucháme písničku a podle poslechu píšeme 4 sporty. Na papír pak k těmto sportům píšeme, jak se nám líbí (Tennis is fun. Basketball is difficult.)

Bingo: zahráli jsme si Bingo s názvy sportů.

13.4.

MDR: obrázky a slova - spojujeme (rúzné druhy počasí): SUNNY, RAINY, SNOWY, FOGGY, STORMY

Hangman: doplňujeme chybějící písmenka a hádáme slova (procvičujeme sporty)

Bookwork: učebnice Sb str. 101 - čteme věty a podle obrázku doplňujeme YES/NO

Charades: předvádíme různé sporty a hádáme (Are you playing tennis?...)

Listening: cvičebnice WB str. 101 - posloucháme rozhovor a označujeme pořadí vět podle poslechu. Kontrolujeme společně.

Učebnice Sb str. 104 - posloucháme a pak kreslíme pohár v soutěži, kterou bychom rádi vyhráli. Na závěr ukazujeme obrázky a popisujeme.

8.4.

MDR: vybíráme správné slovíčko do vět (I LIKE/CAN/FAVOURITE swimming.)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 127 - úkol je na příští čtvrtek 15.4.

Zamotaná slovíčka: opravujeme a procvičujeme slovíčka z 8. lekce, procvičujeme hláskování

Učebnice SB str. 102, Breathing: čteme a povídáme si o dýchání, doplňujeme správná slova k obrázkům. Počítáme si, kolikrát se nadechneme v klidu a kolikrát po jedné minutě běhu na místě.

6.4.

MDR: procvičujeme hláskování (spelling) - sporty

Easter activity: každý na papír napsal některé činnosti, které dělal o prázdninách (read a book, watch a film, eat chocolate....)

Story: další část příběhu, SB str. 98, 99 - poslechli jsme si příběh a podívali se na video, poté jsme vypracovali aktivity s otázkami k příběhu (YES/NO)

Listening: posloucháme a hledáme jednotlivé aktivity (SB str. 100)

Speaking: rozhovory s našimi plyšovými partnery (Do you like football/tennis...? Yes, I do./No, I don't.)

BŘEZEN

30.3.

HAPPY EASTER!

MDR: Easter song - za odměnu velikonoční písnička

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice SB str. 97 - celá strana. Úkol je na čtvrtek 8.4.

Osmisměrka: podle obrázků hledáme v osmisměrce slovíčka týkající se Velikonoc.

Slova si opakujeme také při online hře, kde se postupně obrázky objevují a my rychle hádáme, které slovo to je.

Easter plans: On Easter I will....O Velikonocích budu.....kreslíme obrázek a píšeme větu.

Story: podívali jsme se na příběh s velikonoční tematikou. Sledujeme text a posloucháme. Odkaz přikládám zde.

Malujeme vajíčka - podle instrukcí, procvičujeme tvary a barvy.

25.3.

MDR: odpovídáme na otázky - vybíráme správnou odpověď.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol cvičebnice WB str. 94 - domácí úkol je NA ÚTERÝ 30.3.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 96, popisujeme obrázek, posloucháme písničku, podle poslechu doplňujeme do cvičení WB str. 96

Nová gramatika: A: I like swimming. (Mám rád plavání.) B: So do I. / Me too. (Já také.)

A. I like playing tennis. (Rád hraji tenis.) B. I don't. (Já ne.)

SB str. 97, cvičení 1 - podle poslechu řadíme obrázky.

Writing/speaking: na papír si každý namaloval 2 aktivity, které má rád. Píšeme věty: I like....

23.3.

MDR: dnes jsme si za odměnu po úspěšně dokončené 7. lekci zatančili na písničku

Nová lekce: SB str. 94, Unit 8 Sports - čteme nová slovíčka, s obrázkovými kartičkami procvičujeme výslovnost. Jednotlivé sporty předvádíme.

Navzájem se ptáme: What's your favourite sport? (Jaký je tvůj nejoblíbenější sport?)

Nová gramatika: I like swimming. + It is fun. = Swimming is fun.

Bookwork: učebnice SB str. 95/cvičení 1 a 2 - spojujeme obrázky a věty. Všechny věty říkáme nahlas.

18.3.

MDR: posloucháme písničku a vypisujeme, o kterých dopravních prostředcích se zpívá

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 89, celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 25.3.

Online hra: na obrazovce se odkrývají obrázky a my je rychle spojujeme se slovy

enlightenedTato hra se dětem moc líbila, odkaz kopíruji tady, aby si ji mohly přes víkend znovu zahrát.enlightened

Pracovní list: K obrázkům doplňujeme konce otázek a odpovědí.

Spelling: procvičujeme hláskování slov ze 7 lekce

Online hra: odpovídáme na otázky, nebo vybíráme správné slovo - odpovědi píšeme do četu a pak říkáme nahlas.

16.3.

MDR: opisujeme otázku a odpověď, vybíráme správný tvar slovesa

Memory game: snažíme se zapamatovat všechna slovíčka na obrazovce a pak je vyjmenovat.

Opakujeme předložky místa, popisujeme obrázek (4 věty)

Bookwork: učebnice SB str. 88 - podle poslechu umísťujeme samolepky

Listening: podle poslechu hádáme druh transportu

Učebnice SB str. 89, cvičení 1 - poslech, určujeme pořadí obrázků. Cvičení 2 - čteme věty a vybíráme správné obrázky

My amazing car/train/bus/plane - kreslíme své vlastní vozidlo se třemi předměty uvnitř. Popisujeme: My car has got a ..... and I would like to go to...

11.3.

MDR: 2 zamotané věty - opravujeme pořádek slov ve větách (I am flying a helicopter.)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 85 - celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 18.3.

Slovní asociace: k zadanému slovu píšeme první, které nás napadne

Bookwork: učebnice SB str. 90 Measuring - Měření - posloucháme čtený text a doplňujeme správnou odpověď. Měříme tužky a zapisujeme výsledek.

Měříme různé předměty a zapisujeme výsledek. Každý popisuje své výsledky.

How tall are you? - Jak jsi vysoký? Ptáme se navzájem a odpovídáme.

9.3.

MDR: rozdělujeme slovíčka do 3 skupin: What can you RIDE/FLY/DRIVE

Hangman: ve dvou týmech hádáme písmenka do jednotlivých slov

Bookwork: učebnice SB str. 86 - další příběh našich hrdinů. Rozdělujeme si role a příběh si čteme, doplňujeme cvičení 2/str. 87. Na příběh se pak díváme a odpovídáme na otázky TRUE/FALSE.

Photo game: What are you doing on the beach? každý ukázal a řekl, co dělá na pláži. Společně jsme všechny činnosti "vyfotili".

Cvičebnice WB str. 86/2 - doplňujeme informace podle příběhu

Beach charades: každý předvádí svoji oblíbenou činnost na pláži, ostatní hádají

4.3.

MDR: procvičujeme hláskování - slovíčka z nové lekce (TAXI, SCOOTER, BOAT)

Homework: domácí úkol WB str. 82 a str. 83/2. Domácí úkol je na příští čtvrtek 11.3.

Hádáme obrázky, které se pomalu odkrývají. Odpovídáme celou větou: It is a boat.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 84, nejprve popisujeme obrázky, posloucháme písničku a obrázky řadíme podle toho, jak se v písničce objevují. Doplňujeme i ve cvičebnici WB str. 84.

Ptáme se a odpovídáme podle písničky: Where would you like to go? What do you like to see?

Nová gramatika: What is she DOING? She is RIDING a bike. Is she riding a bike? Yes, she is. No, she isn't.

What is he WEARING? He is WEARING shorts. Is he wearing shorts? Yes, he is. No, he isn't.

Procvičujeme gramatiku, učebnice SB str. 85/1 - čteme otázky a odpovědi a přiřazujeme ke správným obrázkům.

Speaking: podle obrázku na obrazovce vymýšlíme otázku a ptáme se našich plyšových kamarádů.

2.3.

MDR: naučili jsme se jména dvou krásných jarních kytiček SNOWDROPS, SNOWFLAKES (sněženky a bledule)

Nová lekce: SB sr. 82, Unit 7 - učíme se a procvičujeme názvy jednotlivých dopravních prostředků. Hrajeme online hry i hry s obrázkovými kartičkami. Spelling/psaní procvičujeme do chatu.

Nová gramatika: I WOULD LIKE TO ..../ I'D LIKE TO ....rád bych (nesmíme si plést s I LIKE ...mám rád) enlightened

Bookwork: učebnice SB str. 83 - spojujeme a doplňujeme dopravní prostředky do vět.

Procvičujeme gramatiku, kreslíme 2 obrázky: Where would I like to go and how? (Kam bych rád jel a jak)

ÚNOR

 

18.2.

MDR: dnes jsme si poslechli písničku na procvičení slovíček o náladách (Hello, how are you?)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: přes jarní prázdniny jsme nový domácí úkol nezadávali

Memory game: poznáváme slovíčka podle obrázků a snažíme si je zapamatovat

Pracovní listy: opakujeme slovíčka týkající se nálad (happy, angry, sad, tired, excited...)

How are you feeling? každý si nakreslil obrázek a napsal větu "I feel .... today." ptáme se navzájem.

Pracovní listy: procvičujeme přivlastňovací zájmena

Velký online kvíz: zájmena a nálady, píšeme správné odpovědi do chatu, pak věty čteme

16.2.

MDR: dnes slavíme "International pancake day" :) - zapisujeme na papír, jaké ingredience a pomůcky potřebujeme pro přípravu palačinek (flour, milk, eggs, salt, bowl, pan, plates)

Mammals, reptiles, birds, insects - na papíře si označíme tyto 4 kategorie a do jednotlivých kategorií zapisujeme zvířata.

Bookwork: učebnice Sb str. 78 The life cycle of a butterfly (Životní cyklus motýla) - čteme věty a popisujeme obrázky.

Ve dvou týmech jsme si zahráli online pexeso - obrázky hádáme a vždy popisujeme

Reading: SB str. 79 - čteme věty a řadíme je správně za sebou podle různých stadií v životě motýla

Učebnice SB str. 127 - vystřihujeme obrázky, lepíme a popisujeme Životní cyklus motýla (EGG - CATERPILLAR - CHRYSALIS - BUTTERFLY)

11.2.

MDR: opakujeme emoce/pocity – podle ukázek Miss Lily píšeme na papír, jak se dnes cítí (happy, sad, angry, tired, scared). Slovíčka poté hláskujeme. 

Homework: společně kontrolujeme domácí úkol, který byl na dnešek. Nový domácí úkol na příští čtvrtek 18.2. - WB str. 73 (celá) 

Online game: procvičujeme slovní zásobu ze 6. lekce (části obličeje)

Hrajeme hru „Who is it?“, při které podle nápovědy hádáme, o jakou osobu se jedná (např. This person has got brown hair, blue eyes and glasses. Who is it?). Děti se ptají navzájem.

Opakujeme názvy barev hledáním různých určité barvy podle pokynů Miss Lily (Grab something red, blue, yellow, green, brown, orange).

Bookwork: SB str. 77 cv. 1 – podle instrukcí Miss Lily vybarvujeme obličeje obou klaunů. 

Kreslíme barevný obrázek klauna a k němu píšeme, jak klaun vypadá (např. My clown has got blue eyes, brown hair and a red nose). Poté ukazujeme a popisujeme své obrázky ostatním spolužákům.

9.2.

MDR: doplňujeme do vět přivlastňovací zájmena (my, his, her, our, their)

Homework: nezapomeneme na čtvrtek vypracovat úkol zadaný minulý týden – WB str. 71 (celá)

Online game: opakujeme slovíčka ze 6. lekce (části obličeje)

Story: učebnice SB str. 74-75: díváme se na příběh na videu, seznamujeme se s novými slovíčky (tug of war, three-leged race, pin the tale on  the donkey).  Hrajeme hru “Who said?....” (“Kdo řekl…?), kdy Miss Lily vybere větu z příběhu a ptá se dětí, která postava ji řekla. 

K příběhu doplňujeme cvičení 2 ve WB str. 64 (spojujeme název hry s obrázkem). 

SB str. 76 cv. 1 – v narozeninových pozvánkách kroužkujeme datum, místo nebo čas (date, place, time) narozeninové párty, případně doplňujeme, který z těchto údajů v pozvánce chybí. 

Hrajeme hru Categories, kdy na papír píšeme co největší počet slovíček, která známe, na tři zadaná témata – Animals, Body Parts, Birthdays.

4.2.

MDRMiss Jitka nám ukazuje části obličeje (eyes, nose, ears, face) a jejich názvy píšeme do chatu

Homework: společně kontrolujeme domácí úkol, který byl na dnešek, a přitom procvičujeme hláskování jednotlivých slovíček. Nový domácí úkol na příští čtvrtek 11.2. - WB str. 71 (celá)

Bookwork:SB str. 72 cv. 1 - Miss Lily čte text písničky (nová slovíčka – grandma, grandpa, guitar, rocking chair) a podle něj zaškrtáváme obrázek správné osoby ve WB str. 72 cv. 1. 

Kreslíme barevný obrázek rodinného příslušníka a píšeme věty: This is my ... (grandma, mother, sister, brother, ..). She‘s/He’s got ... (blue,...) eyes and ... (brown) hair. 

Online kvíz: čteme věty a doplňujeme přivlastňovací zájmena (mine, yours, hers, his, ours)

Seznamujeme se s měsíci v roce (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December) posloucháme písničku (https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk)

Ptáme se navzájem: When is your birthday? My birthday is in .../It's in ...

2.2.

MDRpodle obrázků, které nám ukazuje Miss Lily, píšeme části těla (foot, hand, leg, head) a slova poté hláskujeme

Homework: nezapomeneme vypracovat úkol zadaný minulý týden – WB str. 70

Nová slovíčka ze 6. lekceparts of the face (face, eyes, ears, hair, glasses, nose, cheeks, mouth, chin); emotions/feelings (happy, sad, angry, tired, excited, scared)

Bookwork: učebnice SB str. 70 cv. 1. – seznamujeme se s novou slovní zásobou, snažíme se o správnou výslovnost; SB str. 71 cv. 1. – podle popisu osob doplňujeme jejich jména k obrázkům

Games: pojmenováváme části obličeje na obrázku, který nám ukazuje Miss Lily; procvičujeme části obličeje pomocí hry Simon Says;

Ptáme se navzájem: Are you happy? Yes, I am. No, I’m not. 

LEDEN


28.1.

MDR: procvičujeme přivlastňovací přídavná jména: Whose shoes are these? They are dad's.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 70, celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 4.2.

Dnes jsme dokončili 5. lekci, opakovali jsme a procvičovali gramatiku na pracovních listech a při online hrách. Zahráli jsme si hru Hangman, kde jsme hádali písmena a do četu psali celá slova.

26.1.

MDR: podle obrázků správně přepisujeme zamotaná slovíčka (wardrobe, mirror, armchair)

Bookwork: učebnice SB str.66 Recycling - nejprve si ukazujeme a vysvětlujeme některá slovíčka. Poté posloucháme a čteme krátký odstavec o recyklaci a odpovídáme na otázky k textu.

Třídíme odpad - obrázky třídíme do směsného odpadu nebo do recyklace.

SB str. 67 - samolepky s různými obrázky odpadu, které opět třídíme/nalepujeme do správných nádob.

Co každý den vyhazujeme? WB str. 67 - píšeme 4 věci, které denně vyhodíte a zeleně zakroužkujeme, které lze recyklovat.

21.1.

MDR: zopakovali jsme si slovíčka: sleep, play, eat, run, laugh

Pictionary: Miss Lily kreslí různá zvířata, hádáme a píšeme do chatu.

Story: podívali jsme se a četli jsme příběh The lion and the mouse (O lvu a myšce), na pracovním listě pak srovnáváme obrázky správně podle dějové linie.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 65/2 a str 124 - úkol je na příští čtvrtek 28.1.

Clothes (oblečení): procvičujeme slovíčka týkající se oblečení na zimu a oblečení na léto. Podle pokynů ukazujeme zimní oblečení (Jacket, hat, gloves...)

Story: příběh podle obrázků - posloucháme a vybíráme správný obrázek. Řadíme za sebou správně podle děje, samotný příběh jsme si předvedli

Na obrázku hledáme skryté předměty, procvičujeme předložky. (It is on/under/next to...).

19.1.

MDR: THIS, THAT x THESE, THOSE - procvičujeme s obrázky

Point to: procvičujeme slovíčka z 5. lekce a ukazujeme věci v pokoji.

Story: učebnice SB, str. 62 - další část příběhu, čteme, popisujeme obrázky v učebnici, podívali jsme se také na video. K příběhu jsme doplnili cvičení ve cvičebnici WB str. 62.

Na papír píšeme všechny názvy pokojů, které si pamatujeme. a říkáme si, co v různých pokojích můžeme dělat. (I read a book in my bedroom. I watch TV in the living room.)

SB str. 65 - posloucháme o Claire, která relaxuje ve svém pokoji a maluje. Každý si pak na papír namaloval svůj oblíbený pokoj a napsal, co dělá, když relaxuje a přemýšlí. (I go to my bedroom and listen to music.)

14.1.

MDR: THIS, THAT x THESE, THOSE - procvičujeme s obrázky

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, WB str. 59 a 61 - celé strany

Song: nová písnička, SB str. 60 - nejprve popisujeme obrázek, pak jsme si 2x poslechli písničku. Podle písničky jsme doplnili cvičení 2, cvičebnice WB str. 60.

Procvičování gramatiky: na papír jsme nakreslili svoji postavičku. Podle instrukcí domalováváme další obrázky (THIS cat....dokreslíme kočku, která je blízko. THOSE books....domalujeme minimálně 2 knihy, které jsou daleko)

Gramatiku jsme procvičili i v otázkách a odpovědích, ptáme se navzájem a odpovídáme:

Nová gramatika: WHOSE book is this? (Čí je tato kniha?) It's Miss Lenka's. WHOSE books are these? (Čí jsou tyto knihy?) They're Miss Lily's.

SB 61/3 - podle obrázku se ptáme a odpovídáme.

12.1.

MDR: hláskování 3 slov, společně kontrolujeme (BREAD, MILK, EGGS)

Bookwork: učebnice SB str. 58 učíme se nová slovíčka, výslovnost, procvičujeme s obrázkovými kartičkami, zahráli jsme si také online hru.

Každý si nakreslil svůj pokoj se třemi věcmi z nových slovíček. Předvádíme ostatním a říkáme: "I've got a bed, a lamp, a table..."

Zahráli jsme si hru Simon says, kde procvičujeme  slovíčka a pokyny z učebnice.

Nová gramatika: ukazovací zájmena THIS, THAT, THESE, THOSE . Vysvětlujeme si podle prezentace a říkáme podle obrázků.

Učebnice SB str. 59 - podle poslechu přiřazujeme k větám správné obrázky a procvičujeme gramatiku.

7.1.

MDR: poslechli jsme si písničku o ovoci, a zapsali 2 kusy ovoce, které jsme si zapamatovali

Obrázkové kartičky: opakujeme a procvičujeme slovíčka z poslední lekce - kdo nejrychleji pozná, co to je?

Memory game: na obrazovce se na minutu objeví několik věcí, snažíme se je zapamatovat všechny a poté zapsat.

Myslím si slovo: můžeme si vybrat jakékoliv slovíčko z probrané části učebnice (zvíře, ovoce, místo...)

Charades: předvádíme slovíčka z první a druhé lekce, jsme rozděleni do dvou skupin

What time is it? procvičujeme určování hodin

Online kvíz: určování hodin, slovíčka, otázky a odpovědi

Homework: WB str. 58 celá strana, nový domácí úkol je na příští čtvrtek 14.1.

5.1.

MDR: procvičujeme hláskování - HAPPY NEW YEAR!

Hangman: opakujeme názvy ovoce, rozdělili jsme se do dvou týmů a hádáme písmena

Pracovní list: doplňujeme chybějící písmena na sdíleném pracovním listě, společně kontrolujeme

Would you like? Každý si na papír nakreslil jedno ovoce, ptáme se navzájem a odpovídáme Yes, please. No, thank you!

Bookwork: WB str. 49 - podle obrázku doplňujeme správné odpovědi

Online kvíz: odpovídáme na otázky a označujeme správnou odpověď

PROSINEC

22.12.

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

Dnes jsme si užili vánoční lekci s vánočními písničkami, podívali se na krátké vánoční video, naučili jsme se slovíčka týkající se Vánoc (Christmas tree - stromeček, Elf - skřítek, presents - dárky, ornaments - ozdoby), podle diktátu jsme kreslili Gingerbread man (Perníček), zahráli jsme si naši oblíbenou hru Santa says a popřáli si krásné vánoční svátky.

17.12.

Video: podívali jsme se na video se slovy týkajících se Vánoc. Měli jsme zapsat minimálně 3.

Online game: opakovali jsme slovíčka ze 4. lekce

Bookwork: učebnice SB str. 52 Banana cake recipe (recept na banánový koláč) - naučili jsme se nová slovíčka (flour, butter, milk, sugar), přečetli si recept a nakonec si předvedli, jak koláč pečeme.

Food: říkáme všechny názvy jídel, která známe a pamatujeme si.

Make a sandwich: připravujeme sandwich - každý si nakreslil vbůj vlastní oblíbený sandwich a popsal. Vše prezentujeme ostatním.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Na vánoční prázdniny jsme nový úkol nezadávali. :)

15.12.

Video:podívali jsme se na video o zimních sportech

Online game: opakujeme slovíčka z poslední lekce (názvy jídel, ovoce a zeleniny)

Bookwork: učebnice SB, další část příběhu - sledujeme text a posloucháme. Cvičebnice WB str. 50 - hledáme obrázek červíka (worm) v příběhu. V příběhu také hledáme, co kdo řekl.

Food: What do you have for breakfast/lunch/dinner? Ukazujeme a říkáme, co kdo jí k snídani, obědu a večeři.

True x False: díváme se na obrázky s popisem a říkáme, jestli odpovídají. Yes, it is an apple. No, it isn't an apple, it's a pear.

Nakreslili jsme si talíř a hrneček a namalovali naši oblíbenou snídani. Popisujeme: I have apples and tea for breakfast.

10.12.

MDR: dnes jsme si poslechli písničku, abychom si zopakovali Yes, please / No, thank you.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 47 celá strana, WB str. 48, cvičení 1. Domácí úkol je na příští čtvrtek 17.12.

Vyjmenovali jsme si všechna ovoce, která známe.

Song: písnička SB str. 48 - poslechli jsme si 2x a ve cv. 2 pak označili, které ovoce se v písničce objevilo.

Favourite fruit: Všichni si nakreslili 3 druhy ovoce (2, které nám chutná a 1, které nám nechutná). (I like....apples/bananas/grapes. I don't like watermelons/bananas.)

Bookwork: SB str. 49/1 - poslouchali jsme otázky a podle poslechu doplnili správné slovo. Pak na otázky odpovídáme podle obrázku.

49/3 - Fridge/Basket - do ledničky a do košíku lepíme nálepky. Ptáme se: 1. Are there any apples in your basket? Yes, there are./No, there aren't. 2. Is there any cake in your fridge? Yes, there is./No, there isn't.

8.12.

Tongue twister: dnes jsme si procvičili jazýčky s dalším vánočním jazykolamem:

"Pretty packages perfectly packed in paper."

Nová lekce: Unit 4 The Market, SB str. 46

Nová slovíčka, výslovnost, flashcards, otázky k jednotlivým slovíčkům, cvičebnice WB str. 46.

Game: Popisujeme jednotlivá slova a hádáme, o které se jedná.

Učíme se: Would you like some grapes? (Dal/a by sis hrozny?) Yes, please. / No, thank you.

Bookwork: SB str. 47, cvičení 1 a 3

3.12.

MDR: celá várka sněhových slovíček, ukazovali jsme si obrázky: SNOW, SNOWMAN, SNOWBOARD, SNOWFLAKE, SNOWDROP, SNOWANGEL

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (nový domácí úkol): WB str. 42. Domácí úkol je na příští čtvrtek 10.12.

Procvičujeme předložky místa - hráli jsme hru Simon says a podívali se na video, ve kterém jsme doplňovali předložky podle děje.

Procvičujeme místa ve městě: Where am I?

Bookwork: cvičebnice WB str. 45 - do každého čtverce jsme zapsali větu a nakreslili k ní obrázek.

Podle sdíleného obrázku se vzájemně ptáme na místa ve městě: Where is the shop? Where am I?

1.12.

Tongue twister: dnes jsme si procvičili jazýčky s vánočním jazykolamem:

"Seven Santas sing silly songs"

Game: zahráli jsme si hru "I spy..." ...na obrázku hledáme popisovaná místa

Bookwork: učebnice SB str. 42 - popisujeme obrázky, ke každému doplňujeme jednu věc do fráze "There is a .... in picture 1/2/3/4." Podle poslechu poté očíslujeme jednotlivé věty k obrázkům. Ptáme se: What is your favourite painting?

Cvičebnice WB str. 43 - obrázek města. Ptáme se: Has your town got a ....? a odpovídáme Yes, it has. No, it hasn't.

Podle sdíleného pracovního listu doplňujeme předložky (in front of, between, behind, next to)

 

LISTOPAD

26.11.

MDR: poslouchali jsme popis 4 míst a psali, o které místo jde (café, park, train station, swimming pool)

Reading: Dom's Dragon - na obrazovce čteme příběh a posloucháme. K příběhu jsme odpovídali na otázky a pak jsme podle instrukcí kreslili vlastního draka :)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 37 - celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 3.12.

Game: hádáme nakreslené obrázky (místa ve městě), paměťová hra: hádáme, které obrázky z tabule zmizely

Listening: SB str. 41 - doplňujeme odpovědi podle poslechu

Writing: popisujeme své oblíbené místo (My favourite place is ..... I like to ..... there.)

24.11.

MDR: podle obrázků opravujeme zamotaná slova

Zopakovali jsme si a procvičili základní předložky (IN, ON, UNDER).

Nová gramatika: předložky BETWEEN, BEHIND, IN FRONT OF, NEXT TO

Učíme se nejprve s obrázky v prezentaci, pak v učebnici SB na str. 37 - slova doplňujeme do vět pod obrázek.

Speaking: každý si přinesl svého "partnera", určujeme umístění budov v obrázku.

Story: nový příběh SB str. 38 - rozdělili jsme si role a příběh jsme si zahráli. Miss Lily se podle obrázků ptá, kde kdo je - procvičujeme nové předložky

WB str. 38/3 - podle děje v učebnici SB srovnáváme věty do správného pořadí.

19.11.

MDR: k obrázkům přiřazujeme správné slovíčko (swimming pool, café, cinema, street)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol cvičebnice WB str. 35 a 41, celé strany. Domácí úkol je na příští čtvrtek 26.11.

Nová gramatika: HAS GOT..., HASN'T GOT..., HAS the town GOT...? The town has got a cinema. (Ve městě je kino....doslova "Město má kino."

Ptáme se: Has the town got a cinema? Yes, it has. No, it hasn't.

Bookwork: učebnice SB str. 35, obrázek "TOP TOWN" - popisujeme město, ptáme se a odpovídáme podle zadaných otázek.

Song: nová písnička na str. 36 - posloucháme a doplňujeme čísla k obrázkům podle toho, v jakém pořadí se objevili v písničce.

Cvičebnice WB str. 36 - podle poslechu vybíráme správný obrázek.

12.11.

MDR: Fruit x Vegetables - třídíme ovoce a zeleninu (bananas, broccoli, oranges, carrots)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol WB str. 34 a 122. Domácí úkol je na příští čtvrtek 19.11.

Určování času. Miss Lily sdílí na obrazovce hodiny, píšeme kolik je hodin (It's 8 o'clock.)

Reading: podívali jsme se na video, knížku z naší školní knihovny. Lunch at the Zoo. Děti tak příběh poslouchaly a četly na obrazovce.

Podle příběhu jsme psali, jaké potraviny mají jednotlivá zvířata ráda.

Nová slovíčka: SB str. 34, procvičujeme výslovnost, ukazujeme v učebnici, na obrázkovýchz kartičkách, popisujeme jednotlivá místa.

10.11.

MDR: procvičujeme hláskování (slovíčka: tiger, snake)

Dnes jsme procvičovali všechna slovíčka ze 2. lekce, na sílené obrazovce jsme hráli pexeso, doplňovali věty a otázky.

Pracovní list: srovnejte slova v otázkách a napište odpovědi .

Zahráli jsme si hru "At the zoo I see....", říkáme, která zvířata vidíme v zoo a předvádíme je.

Křížovka, doplňujeme slovíčka, procvičujeme hláskování.

True x False: ptáme se na různé věci o zvířatech a ukazujeme, zda jsou pravdivé nebo ne (Dolphins have fur.  "F" / Turtles lay eggs. "T" /Elephants are small. "F")

Velký kvíz: názvy zvířat, otázky, odpovědi ..... odpovědi píšeme do chatu, kontrolujeme

5.11.

MDR: procvičujeme hláskování, po písmenkách diktujeme 3 slova, která si vysvětlujeme (slovíčka jsou z následujícího příběhu) (visit, competition, winner)

Story: podívali jsme se na video, knížku z naší školní knihovny. Pat's picture. Děti tak příběh četly a poslouchaly na obrazovce.

K příběhu jsme podle obrázků rozmotávali zamotané názvy zvířat.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol je v učebnici WB na str. 33. Kreslíme a popisujeme 3 obrázky. 1) zvíře, které máme rádi. Text: I like ...... 2) zvíře, které nemáme rádi. Text: I don't like .... 3) zvíře, které má ráda moje maminka nebo táta. Text: My mum/My dad likes ......

Např. I like zebras. I don't like snakes. My mum likes cats.  Domácí úkol je na příští čtvrtek 12.11.

Bookwork: SB str. 30 Animal families. Miss Lily čte text, posloucháme a sledujeme. K obrázkům přiřazujeme zvířata nebo popisujeme. Ve cvičení 2 doplňujeme chybějící text.

Hrajeme naše oblíbené hry: vybíráme, která zvířata máme raději, předvádíme zvířata, hádáme, jaké zvíře ukazují spolužáci/Miss Lily.

3.11.

MDR: píšeme 2 jednoduché věty podle obrázků (I like/don't like cake. The cat likes/doesn't like cake.)

Předložky: opakujeme a procvičujeme podle instrukcí (Put the pencil case ON your head. Put your hand IN the book. Put the pencil case NEXT TO the book.)

Bookwork: učebnice SB str. 29 - nalepujeme samolepky podle pokynů (Put the flowers in the water. Put the hat on hippo's head.)

Song: písnička pro radost a pro zopakování slovíček. Přehrát si ji můžete tady.

Každý nakreslil obrázek svého oblíbeného zvířete, ostatní hádají. (Is it a monkey?...)

SB str. 32 - zavřeli jsme si oči a představovali si zvíře, o kterém četla Miss Lily. Bylo spojené ze dvou různých zvířat. Také zvíře každý sám kreslí a píše k němu krátkou větu (My animal is half ___ and half ___. It likes ___ . It doesn't like ___ .) Obrázky jsme si pak ukázali a věty přečetli.

Za body získané v minulém týdnu jsme se za odměnu podívali na krátké video. Znovu se na něj můžete podívat tady.

ŘÍJEN

27.10.

MDR: podle obrázku napište, o jaké zvíře se jedná (It is a zebra. It is a snake.)

S obrázky zvířat a jídla procvičujeme LIKES/DOESN'T LIKE.

Story: SB str. 26, nejprve posloucháme Miss Lily a sledujeme příběh. Spojujeme 4 hrdiny se zvířaty, které zachránili (písemně).

Reading (čtení): SB str. 28, sledujeme text, Miss Lily čte. Odpovídáme na otázky pod textem.

Listening (poslech): WB str. 28 - poslech a odpovědi na otázky.

Speaking (konverzace): se svými plyšovými kamarády vedeme rozhovory a předvádíme ostatním (Do you like zebras? Yes, I do. No, I don't.)

22.10.

MDR: doplňujeme správný výraz do vět (Miss Lenka ______ pancakes. Miss Lily ______ pizza.) Vybíráme z výrazů (like, likes, don't like, doesn't like)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol, všechny chválíme za vzorné vypracování! yes

Homework: nový domácí úkol: 1) WB str. 25/1 - podle obrázku vybereme správnou odpověď.
2) WB str. 25/2 - spojujeme otázky s odpověďmi 3) WB str. 29 - do textu doplňujeme slova, vybíráme v rámečku pod textem.

Domácí úkol je na čtvrtek 5. 11. Doporučujeme vypracovat postupně, nejprve jednu stránku / cvičení a další týden druhou stránkuyes

Doplňování slov do textu: na obrazovce sdílíme text s obrázky zvířat. Podle jednoduchého popisu, který čteme, doplňujeme zvíře.

Každý si na papír nakreslil zvíře, ke kterému namaloval 2 věci, které má a nemá rádo. Tvoříme věty (Max likes carrots. Max doesn't like bananas.)

Nová gramatika: DOES Max LIKE carrots? Yes, he DOES. No, he DOESN'T.

SB str. 25/1 spojujeme otázky se správnými odpověďmi. Čteme otázky i odpovědi.

Speaking buddies (naši plyšoví kamarádi, se kterými si při hodině povídáme), SB 25/3 - ptáme se kamarádů Does Emma like bananas? kamarádi našimi ústy odpovídají Yes, she does. No, she doesn't.

20.10.

MDR: doplňujeme písmenka do slov (snake, zebra)

Na webové stránce pomalu zobrazujeme obrázky zvířat a hádáme. Rychle čteme názvy zvířat a vybíráme to správné.

Nová gramatika: yes HE LIKES. no HE DOESN'T LIKE.

                             yes SHE LIKES. no SHE DOESN'T LIKE.

Procvičujeme věty o ostatních: Miss Lenka LIKES carrots. Miss Lily DOESN'T LIKE broccoli.

Bookwork: SB str. 23. Čteme věty a dopisujeme jména k obrázkům. WB str. 23. Posloucháme a učíme se psaní LIKES/DOESN'T LIKE, dopisujeme do vět.

SONG: nová písnička, učebnice SB str. 24. Posloucháme písničku a říkuáme si, co má které zvíře rádo. Podle textu písničky pak doplňujeme WB str. 24. Společně tvoříme věty.

15.10.

MDR: napište frázi podle obrázkových kartiček (get dressed, have breakfast, go to bed)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (nový domácí úkol): cvičebnice WB str. 22 - osmisměrka a názvy zvířat, a str. 121 - napište názvy zvířat k obrázkům

Dnes jsme opakovali fráze a gramatiku z dokončené lekce - procvičujeme určování času (kvíz), hádáme obrázkové kartičky.

Nová slovíčka: názvy zvířat, hádáme, co Miss Lily předvádí, procvičujeme výslovnost a pracujeme s učebnicí SB na str. 22

Badger's Zoo: předvádíme různá zvířata a hádáme, o které jde

Zvířata jsme si znovu zopakovali podle obrázkových kartiček a na závěr si zahráli hru Simon says.

13.10.

Opět jsme ONLINE a moc všechny chválíme za úžasné chování při hodině. Děkujeme! yes

Zopakovali jsme si, jak vypínat mikrofon a společně si prošli pravidla pro online výuku .

MDR: doplňovali jsme slova do frází (aktivity, slovíčka z lekce)

Opakovali jsme a procvičovali určování času, hráli jsme a zpívali písničku, kterou si můžete přehrát tady.

Bookwork: poslechové cvičení, WB str. 16, doplňujeme odpovědi podle poslechu, společně kontrolujeme.

Miss Lily předvádí činnosti, hádáme, o kterou se jedná. Hádáme také podle obrázkových kartiček.

Reading (čtení): SB str. 16. Miss Lily čte krátký článek, společně čteme otázky a každý sám doplňuje odpovědi.

Rozdělili jsme se do dvou týmů a hrajeme pexeso online. K časovým údajům hledáme obrázky hodin.

Zahráli jsme si hru Simon says.

Naučili jsme se novou hru Run and Grab (utíkej a přines)...podle instrukcí hledáme předměty (Find something blue./ Find something round. / Find a pen.)

8.10.

MDR: Napište dvě věty, kde podle obrázku vyberete správnou frázi (I get dressed at 8 o'clock.)

Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol a zadali si nový na příští týden.

Poslechové cvičení WB str. 13/cvičení 1.

Homework (Domácí úkol): 1) cvičebnice WB str. 13/cvičení 2 (sloveso vybíráme z nabídky v rámečku a doplňujeme podle obrázků). 2) cvičebnice WB str. 21 (celá strana, obrázky jsme kreslili společně, k obrázkům tedy dopíšeme věty s frázemi a časovými údaji. Děti mohou dokreslit i hodiny.) Domácí úkol je na příští týden 15.10.

Procvičujeme otázky a odpovědi: navzájem se ptáme na činnosti podle obrázkových kartiček na tabuli. What time do you.....? I ..... at 8 o'clock!

Bookwork: SB 20, cvičení 1, posloucháme a předvádíme činnosti. Ve dvojicích pak sestavujeme věty na lístečcích a skládáme děj.

6.10.

MDR: napište dvě věty, ve kterých vyberete správné slovo (I get up/gets up at 6 o'clock. She get up/gets up at 7 o'clock.)

Story: učebnice SB str. 14, posloucháme příběh, odpovídáme na otázky, procvičujeme hodiny. Ve cvičebnici WB jsme podle poslechu doplnili cvičení na str. 14. Potom jsme si příběh zahráli a předváděli, co se stalo Thunderovi během dne.

SB str. 17 - poslech a doplnění údajů.

Pracovní list: doplňujeme věty a dokreslujeme hodiny, odpovídáme na otázku: What time do you get up/have dinner/go to bed?

Rozdělili jsme se do dvojic a ve dvojicích jsme se nazvájem ptali na otázky z našeho pracovního listu.

1.10.

MDR: opakovali jsme si nové fráze této lekce a do sešitu jsme si jich několik zapsali podle obrázkových kartiček a učebnice SB.

Opakujeme a procvičujeme hodiny, spojujeme s frázemi "I get up at seven o'clock."

Song: učili jsme se novou písničku, SB str. 12, podle písničky doplňujeme čísla k obrázkům ve cvičebnici WB str. 12

Nová gramatika: sloveso ve 3. osobě, přítomný čas: She / He gets up at 6 o'clock. She has breakfast at 8 o'clock. He goes to bed at 9 o'clock.enlightened

Bookwork (práce s učebnicemi): SB 13, WB 13, čtení, poslech, doplňování

Homework (domácí úkol): 1. cvičebnice WB str. 11, celá strana (ve cvičení 1 vyberte správný údaj podle obrázku hodin, ve cvičení 2 doplňte časový údaj k činnostem, celé hodiny, a dokreslete malou ručičku podle tohoto údaje), 2. cvičebnice WB str.  120, celá strana (doplňte fráze k obrázkům). Domácí úkol je na příští čtvrtek 8.10.

 

ZÁŘÍ

29.9.

MDR: na tabuli jsou čísla zapsaná slovy, přepisujeme jako čísla do sešitu

Opakujeme slovíčka zahajovací lekce, hrajeme hry "Musical chairs" a "Chinese whisper - Tichá pošta"

Nová slovíčka: učíme se fráze týkající se činností během dne - obrázkové kartičky, hry

Hodiny: učíme se hodiny :) Ptáme se: When do you get up? At 7 o'clock. yes

Na hodinách na interaktivní tabuli procvičujeme podle zadání.

Bookwork: SB 11, cvičení 1 a 2

Otázky a odpovědi ve dvojicích a v celé skupině When do you.....?

24.9.

MDR: There is a cat. There are some dogs. (napište věty a nakreslete k nim obrázky)

Procvičujeme nové vazby z minulé lekce, hrajeme hry na zopakování.

Bookwork (práce s učebnicí): DO x DON'T (Sit down. Don't sit down. Stand up. Don't stand up.)

SB str. 7, spojujeme věty a obrázky

Video: na interaktivní tabuli jsme se podívali na příběh našich hrdinů a odpovídali na otázky. SB str. 8. Také jsme se rozdělili do dvou týmů a soutěžili, kdo správně a rychle odpoví na otázky týkající se příběhu.

22.9.

MDR: This is a ___ (s obrázkem). Opět opakujeme jednoduchá, 3 písmenná slova z prvního ročníku

Questions and answers: v kruhu procvičujeme známé otázky (How are you? How old are you? What's your name?.....), abychom uměli rychle reagovat a odpovídat

Nová gramatika: vazba THERE IS / THERE ARE ....používáme, když chceme říct, že někde něco je (There is a book. / There are some books.)

Procvičujeme s obrázky, písemně pak v učebnici SB 5/1

Numbers: učíme se čísla 21 - 100. Podle obrázkových kartiček a s učebnicí WB str. 6

Song: na závěr jsme se učili, zpívali a tančili na novou písničku, SB str. 6

17.9.

MDR (My Daily Report): krátký úvod, opakování gramatiky, slovíček, nebo nějaká zajímavost, píšeme do sešitu. Dnes jsme si napsali 3 věty, do kterých jsme podle obrázků doplnili slova: This is a (dog). This is a (pen). This is a (bag).

Zopakovali jsme si pravidla chování ve třídě a zahráli jsme si hru.

Dnes jsme vytvořili krásný plakát naší skupiny, s maskotem naší skupiny, jezevcem, a s našimi fotkami. Plakát bude viset v chodbě před jídelnou.

Nová lekce: SB (Student's Book), str. 4 - naučili jsme se nová slovíčka a zahráli si hru na jejich procvičení, v učebnici jsme se naučili krátký popěvek. WB (Work Book), str. 4, spojili jsme slova a obrázky.

Hráli jsme hru Simon says, s novými slovíčky z dnešní lekce.

15.9.

Vítáme Vás v novém školním roce! smiley

Dnešní hodina byla především seznamovací. Nejprve jsme se v kruhu vzájemně představili a své jméno doplnili nějakým pohybem nebo pózou.

Seznámili jsme se s několika třídními pravidly: LISTEN - LOOK - SPEAK ENGLISH - BE SAFE - BE KIND (poslouchej - dívej se - mluv anglicky - chovej se opatrně - buď milý k ostatním)

Rozdali jsme si nové notebooky, úvodní stránku jsme si vybarvili a podepsali. Tyto nové sešity budeme nechávat ve škole, sešity z loňského školního roku dostaly děti s sebou domů.

Povídali jsme si o šikanování a podepsali jsme tzv. Anti-Bullying Certificates. Děti svým podpisem stvrdily, že se budou vzájemně respektovat, chovat se k sobě hezky a pomáhat si.

Hráli jsme různé hry na procvičení poslechu, čtení, spolupráce s ostatními (This or that - vybíráme ze dvou věcí, Scavenger Hunt - čteme pokyny a hledáme ve třídě, Simon says - hýbeme se podle pokynů, Memory game - slovíčka z loňského roku na kartičkách.)

 

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29