Arctic Hares

Vyučující: 

 

Kelsey Roman

tel.: +420 733 272 964
email: kelseyroman94@gmail.com

Asistent/ka:

 

 

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742 
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

LEDEN

20.1.

Opakování: do našich sešitů si podle obrázků z tabule doplňujeme příslušná ukazovací zájmena - this /toto/, that /tamto/, these /tyto/, those/tamty/

Opakujeme zde:

https://www.youtube.com/watch?v=TkpSsdQCaKY&list=PLGHOyC41zbDea5ueY7HHLiGKxF65aGc6G&index=4

Bookwork: SB str. 60 - nová slovíčka k písničce - / furniture, real pain, awful, beautiful, shop/ - poslech písničky, zpívání, předvádění

Activity: ve skupinkách soutěžíme o správně napsaná slovíčka z nové lekce - armchair, wardrobe, lamp, mirror....

Grammar: WHOSE pencil is this? ( Čí je to tužka? ) It's Beata's. ( Je Beaty. )

WHOSE penncils are these? ( Čí jsou to tužky? )  They are Ondra's. ( Jsou Ondry. )

Procvičujeme formou otázek a odpovědí podle obrázku na str. 61. / Whose is this bed? It's Fred's. Whose is this chair? It's May's...../

enlightenedHomework: Domácí úkol - učebnice WB str. 60, 61. Vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 27.1.enlightenedyes Děkuji

 

18.1.

Formou osmisměrky procvičujeme slovíčka z dokončené lekce.

Bookwork: SB str. 58 - MY BEDROOM - věnujeme se novým slovíčkům, která jsou spojena s vybavením pokoje. ( lamp, armchair, sofa, bed, mat, mirror, wardrobe, table)

Formou hry si slovíčka představujeme na obrázkových kartičkách a vyhledáváme jednotlivé předměty i ve třídě.

Posloucháme písničku pod obrázkem a na jednotlivé předměty ukazujeme a hlasitě opakujeme.

SB str. 59 - K jednotlivým větám  a - d zapisujeme podle poslechu čísla obrázků 

Activity: Do sešitů si zapisujeme jednotlivá slovíčka formou doplnění správných písmenek - 

L-- p, Ar-----r, M----r,....

Grammar: Dnes se učíme ukazovací zájmena a rozdělujeme je na ta, která se používají pro jednotné číslo a ta, která se používají pro číslo množné: Toto, tamto  X  tyto, tamty

THIS THAT,     THESE  X  THOSE

Názorně si ve třídě ukazujeme na jednotlivé předměty a vysvětlujeme si jak zájmena používáme.

Activity: Každý si na papír nakreslil svůj pokojíček a sám sebe. Podle svého postavení na obrázku pak popisoval jednotlivé kusy nábytku i s příslušným zájmenem. ( I like this bed. I like that table. I like these chairs . I like those armchairs)

 

13.1.

V první části hodiny jsme si opakovali gramatiku a slovíčka ze 4.lekce, která se objevila v testu.

Znovu jsme si připomněli použití A, AN, SOME, ANY. Věnovali jsme se také psaní slovíček z poslední lekce ( FRUIT, VEGETABLES)

Napsali jsme si cvičení,kde jsme souhrnem vše zopakovali.

Následoval test samotný.

Activity: Děti si pak mohly vyplnit zábavnou osmisměrku právě na téma Fruits and Vegetables

 

11.1.

Začínáme opakováním slovíček jednotlivých druhů ovoce a zeleniny. Použijeme hru BINGO.

/ mangos, banana, apples, grapes, carrots/

Activity: Děti si nakrelily každý svoji velkou lednici a do ni umístily nejrůznější druhy potravin a připsaly názvy. Ve skupinkách se pak jeden druhého ptá a odpovídá. ( Are there any apples? Yes, there are./No, there aren't. Is there any cake? Yes, there is. / No, there isn't.)

Bookwork:  Učebnice SB str. 53 - poslech a doplňování

Reading: Dnes jsme se zapměřili také na čtení. Každý dostává jednu knížku se stejným textem a společně čteme příběh o pirátovi.Dbáme na správnou výslovnost a vysvětlujeme si neznámá slovíčka. Příští hodinu budeme ve čtení pokračovat. 

Zkontrolovali jsme si domácí úkol a obdrželi obtisky.

 

6.1.

Do krátkých vět doplňujeme - ANY, ARE, IS

Are there any lemons? Is there any fish? Are there any grapes?

Bookwork: Učebnice SB str. 52 - Banana cake - RECIPE - posloucháme, čteme, předvádíme

Nová slovíčka potravin: Milk, juice, flour/mouka/, sugar, Cola, butter /máslo/

Učebnice WB str.52 - podle vzoru si každý vytváří svoji vlastní tabulku se jmény svých spolužáků a jednotlivými potravinami. Ve skupinkách po 5 žácích se pak vzájemně ptáme, odpovídáme a podle odpovědí vyplňuje kždý svoji tabulku. / př. Ondra, do you like mangos? Yes, I do. Beata, do you like apples? No, I don't...../

Activity: Ve dvojicích si nakreslíme společně trh - The market a namalujeme jednotlivé druhy potravin, které se zde prodávají. Každý namalovaný druh ovoce, zeleniny a dalších popíšeme.

enlightenedPřipomínám, že ve čtvrtek 13.1. si napíšeme test z probrané lekce.wink

 

4.1.

Začínáme doplňováním členů  A  AN  SOME  k jednotlivým slovíčkům. Zapisujeme do sešitů.

 AN apple, SOME bread, A mango, SOME tomatoes 

Opakujeme slovíčka z poslední lekce formou soutěží a her. 

Gramatika: Kdy používáme ANY? Používáme v otázkách a podle toho, zda se ptáme na jeden druh /IS/, nebo zda se ptáme na větší množství /ARE/.

IS there ANY milk /cheese, water/? - nepočitatelná podstatná jména  a připojujeme také bread, fish a cake 

Yes, there is./ No there isn't.

ARE there ANY grapes /apples, tomatoes, bananas/? ptáme se na větší množství

Yes, there are./ No, there aren't.

Bookwork: SB str. 50 - posloucháme, čteme a přehráváme si nový příběh BAD APPLES

SB str. 49 - Lepíme obtisky do lednice a do košíku, každý si vytvoří svůj obrázek a následně se ve dvojicích ptáme a odpovídáme:

Are there any apples? Yes, there are. Is there any bread? No, there isn't. 

enlightenedDomácí úkol: Učebnice WB str. 50, 51 - vypracovat do následujícího úterý 11.1.yesenlightened Děkuji

 

 

PROSINEC

21.12.

                                 

 

Dnešní hodina je pojata vánočně. https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

Pouštíme si krátké vánoční příběhy, ale také opakujeme vše co jsme se naučili. 

Activity: Color the path from A  to Z to lead the elves to Santa's sleigh. Děti podle abecedy vybarvují cestičku. 

Podle instrukcí - jaká slovíčka vybarvit určitou barvou vytváříme krásný vánoční obrázek. 

A Gingerbread Boy or Girl - házíme kostkou a podle čísla které padne malujeme určitou část perníčku. 

Hrajeme vánoční hru bingo.

Seznamujeme se slovíčky s vánoční tématikouchristmas, santa claus, reindeer, bells, christmas tree, presents, wreath, ornaments

 https://www.youtube.com/watch?v=Kg__vXsU8xw

 

16.12.

Opakujeme si členy a připomínáme jejich použití.

A - a mango ( jedno mango ), AN  - an apple, an egg ( patří před podstatná jména, která začínají na vyslovovanou samohlásku, nemůžeme kostrbatě vyslovit dvě samohlásky za sebou - a apple.

SOME - some bread, some cake, some fish - vždy! Znamená nějaké, větší počet.

Bookwork: SB str. 48 - podle poslechu označujeme druhy ovoce - FRUIT, které vidíme pod

písničkou.

Gramatika: There is a lemon. (one lemonThere are some grapes. ( 2 a více hroznů)

There is bread. There is cake. There is fish.  - bez členu

Otázky: Tvoří se s pomocí ANY. Is there any bread? Yes, there is. / No, there isn't. 

Are there any lemons? Yes, there are. / No, there aren't.

enlightenedDomácí úkol- vypracovat do následujícího úterý 21.12. - WB str. 46,47enlightened

WB str. 48 - vypracovat prosím do první hodiny po Vánocích, děkuji.enlightened

 

 

14.12.

Time - na tabuli vidíme hodiny a do sešitů si zapisujeme krátké věty.

It's six o'clock. It's eleven o'clock. It's eight o'clock.

Bookwork: SB str. 46 - The market  - zahajujeme novu lekci a proto se pouštíme do nových slovíček - grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes

Zpíváme písničku a s pomocí Flash cards si jednotlivá slovíčka ukazujeme.

Grammar: Would you like a tomato? Yes, please.

                Would you like some bread? No, thank you. 

Chodíme po třídě a konverzujeme - Would you like an apple? Yes, please. Would you like an egg? No, thank you. 

 

 

9.12.

Dnešní hodina je zaměřená především na opakování z celé probrané lekce

Hravou formou se zaměřujeme na slovíčka a jejich psaní i výslovnost

Názorně s pomocí plánku města na tabuli opakujeme předložky a zapisujeme si příklady do svých sešitů. 

Po přestávce jsme si napsali test samotný. 

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne. Opět se setkáváme s nevypracovaným domácím úkolem u stále stejných dětí.frown Prosím doplnit!

Ostatní chválíme za vzornou práci.yes

 

7.12.

Do sešitů si zapisujeme správně doplněné věty podle plánku města, který vidíme na tabuli. Dbáme na správné použití předložek.

The bus stop is behind/between the Café. The shop is next to/in front of the hospital. 

Předložky - IN, ON, BETWEEN, BEHIND, NEXT TO, IN FRONT OF  a jejich použití trénujeme v kruhu formou her, názorného předvádění, podle obrázků a malováním na tabuli.

My favourite place in town - povídáme si o tom, které je naše nejoblíbenější místo ve městě.

What is your favourite place in town? My favourite place in town is swimming pool and café.

yesVe čtvrtek  9.12. si napíšeme test z probrané lekce.enlightened

 

2.12.

Unscramble the words - rozluštěte slova. Slovíčka máme na tabuli zašifrovaná a naším úkolem je napsat je správně - FÉAC, ARPK, INCEAM....

K procvičení slovíček používáme obrázkové kartičky a hrajeme hru, kdy jedna kartička vždy zmizí a všichni hádají která to byla.

Activity: Na tabuli máme nakreslený velký plán města a podle instrukcí dokreslujeme jednotlivá místa. Opakujeme tak slovíčka a především předložky - IN FRONT OF, NEXT TO, BEHIND, BETWEEN...

Bookwork: SB str. 39 - Vybíráme slovíča a skládáme věty tak, aby dávaly smysl.

Worksheet - Places in a town - každý dostává pracovní list, doplňujeme a luštíme osmisměrku

Hrajeme hry a soutěže na interaktivní tabuli, kde procvičujeme právě předložky.

enlightenedZa týden ve čtvrtek si napíšeme test z probrané lekce.yes

enlightenedPřipomínám domácí úkol na následující týden!enlightened

LISTOPAD

30.11.

Has got    Cinema    Town

Slovíčka  doplňujeme správně do rozepsaných vět.

Has the ...... got a ........? No, the town ............... a park.

Grammar: předložky - procvičujeme a názorně si předvádíme - NEXT TO, BEHIND, BETWEEN, IN FRONT OF

opakujeme zde:

https://www.youtube.com/watch?v=gLyqtzD4PZI

Activity: hrajeme hru Bingo na procvičení jednotlivých předložek

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 38 - příběh The tree on the track - text sledujeme, posloucháme a celý příběh si přehrajeme

V učebnici WB str. 38 - zaškrtáváme políčka podle poslechu - Who said it?

enlightenedDomácí úkol: Učebnice WB str. 38,39 - obě strany  - dodělat cvičení, která jsme ještě nedoplnili.

Vypracovat do následujícího úterý.yesDěkuji

 

25.11.

Instruction: WRITE, READ, CIRCLE

Naším úkolem je zakroužkovat správně napsaná slovíčka jednotlivých dnů v týdnu. př:

Monday X Modnay, Tuersday  X Tuesday, Wednesday  X Wendsday

Bookwork: SB str. 36 - pracujeme s písničkou, zpíváme a poznáváme již známá slovíčka

Grammar: Nové předložky: IN (v), ON (na), NEAR (blízko), NEXT TO (vedle), IN FRONT OF ( před ), BETWEEN (mezi), BEHIND ( za )

Učebnice SB str. 37 - orientace v plánku města

Ptáme se a odpovídáme: Where is the café? The café is between the cinema and the school. 

Where is the red car? The red car is behind the train station. Where is the hospital? The hospital is in front of the school. 

enlightenedDomácí úkol: WB str. 36, 37smiley Úkol vypracovat do příštího čtvrtka 2.12. Děkuji 

 

23.11.

Procvičujeme psaní jednotlivých dnů v týdnu - Mo--ay, T-e-d-y, We-n-sd--....

Následuje společná kontrola. 

Bookwork: SB str. 34 - Where we live - učíme se nová slovíčka, která souvisejí s jednotlivými místy ve městě - park, playground, hospital, cinema, swimming pool, bus stop, street, café, shop, train station

Pro lepší zapamatování používáme Flash cards s obrázky a hrajeme hry. Pomáhá nám také písnička na str. 34, kterou jsme se naučili zazpívat.

Activity: Ve dvojicích si následně namalujeme každý svůj plánek města a umístíme do něho 5 míst a přípíšeme názvy. Každá dvojice si může také zvolit název svého městečka. Ve dvojicích se pak ptáme a odpovídáme. 

Has your town got a cinema? Yes, It has. Has your town got a café? No, it hasn't.....

enlightenedHomework - domácí úkol - učebnice WB str. 34, 35 - vypracovat prosím do následujícího úterý.yes

 

18.11.

Dnešní hodinu se věnujeme především opakování. 

Do sešitů si zapisujeme krátké věty a vybíráme správné slovíčko. 

I like/likes cheese.   It doesn't/don't like carrot.     Do/Does you like sausages?

Zaměřujeme se na správné psaní slovíček, zejména zvířat. Procvičujeme v rámci soutěží a aktivit. 

Do sešitů si zapisujeme zašifovaná slovíčka, která se snažíme rozluštit. (IHPOP, RITGE, OMKEYN...)

V rámci druhé hodiny jsme si napsaliyes test z probrané lekce. Všem dětem se velice povedl a odnesly ho ukázat domů. laugh

 

16.11.

Do, don't, like 

I ............. Pizza, I ............ like chicken. .......... you like bananas?

Píšeme si do našich sešitů a doplňujeme nabízená slova pouze jednou.

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.enlightenedPřipomínám, že řada dětí úkoly neplnísada zapomíná si učebnice. Prosím tedy o kontrolu a doplnění zadaných úkolůenlightened. Ti, co pracují zodpovědně, obdrželi další samolepku do učebnice a mají pochvalu.yes

Gramatika:

I like bananas. You like apples. I don't like cheese. Do you like sausages?

- Yes, I do. No, I don't. 

I live in the Czech Republic. I don't live in the jungle. 

 

                                               BUT! HE, SHE, IT !

 

She likes bananas. He likes apples. He doesn't like cheese. Does he like sausages?

- Yes, he does. No, he doesn't.

He lives in the jungle. He doesn't live in the forest. 

Bookwork: Učebnice SB str. 30 - Animal families - četba poslech a cvičení s úkoly

Vysvětlujeme si do jakých skupin řadíme živočichy a čím se určité skupiny vyznačují. Povídáme si o zvířatech a že jich známe opravdu hodně.laugh

Mammals - savci    Birds - ptáci     Reptiles - plazi     Insects - hmyz  

str. 31 - do rámečků nalepujeme samolepky jednotlivých druhů živočichů a řadíme je podle skupin

Připomínám, že tento čtvrtek si napíšeme test z probrané lekce.enlightened

 

 

 

 

 

 

11.11.

Po rozcvičce z písničkou se pouštíme do práce.

Activity: Do you like chicken? Yes, I do. Do you like sausages? No, I don't. 

Vzájemně si pokládáme otázky a odpovídáme v kruhu. Následně si píšeme otázky a odpovědi vždy ve dvojici do sešitu. Každá dvojice nám předvede, jak se ptá a jak odpovídá. 

Gramatika: Does she (he) like cheese? Yes, she does. Does he like apples? No, he doesn't.

Předložky: In, on, under, next to  - Trénujeme předložky v rámci her a soutěží. Podle diktátu, na kterém se každý podílí, malujeme každý svůj obrázek. Používáme předložky. ( Draw the big brown house. Draw the zebra next to the house. Draw the blue car under the zebra.....)

 

9.11.

Doplňujeme věty správným slovem ( likes, does, doesn't )

He likes cheese. She doesn't like chicken. Does she like chicken?

LIKES  X  DOESN'T LIKE - trénujeme malováním na tabuli a hádáním

She likes banana. He doesn't like cheese. 

Bookwork: SB str. 26 - The Zoo Keeper - Posloucháme další příběh našich známých hrdinů a následně si celou epizodu zahrajeme.

WB str. 26- doplňujeme cvičení na základě porozumění předchozímu příběhu

SB str. 29 - IN ( v ), ON ( na ),  UNDER ( pod ), NEXT TO ( vedle ) - nalepujeme samolepky obrázků, ze zadní strany učebnice, do obrázku podle instrukcí, 

- put the hat on the hippo, put the flower under the zebra, put the bananas in the water....

enlightenedDomácí úkol (homework) - učebnice WB str. 26, 27smiley - vypracovat prosím

do příštího úterý 16.11.yes

Příští týden ve čtvrtek si také napíšeme test z probrané lekce.enlightened

 

4.11.

 

Gramatika:  I like  bananas.  I don't like apples.

                                       X

                     He likes chicken. He doesn't like peas. 

Tuto gramatiku si opakujeme. Již jsme se seznámili v minulé hodině. Dnes připojujeme otázky a odpovědi. Snažíme se především konverzovat na základě her a soutěží. 

Bookwork: SB str. 23, 24 - písnička, která nám poslouží jako dobrý základ k otázkám

What does the zebra like? The zebra likes sausages. (párky)

Does the zebra like carrots? Yes, she does.

Does the hippo like peas? No, she doesn't.

SB str. 25 - cv.1, 2 - spojujeme vhodně otázky a odpovědi, konverzujeme na základě tabulky - klademe si otázky a odpovídáme

 

2.11.

Aby se nám dařilo dobře zapisovat číslice, musíme použít jednoduchou matematiku, vypočítat příklad a napsat výsledek. Následuje společná kontrola a oprava. 

Bookwork: učebnice SB str. 22 - The Zoo 

učíme se nová slovíčka, která jsou spojena se zvířaty v ZOO.

- zebra, monkey, hippo, snake, tiger, parrot - Slovíčka si ukazujeme na obrázkových kartičkách, správně vyslovujeme  a zvířata si předvádíme

Grammar:  I like apples - Mám ráda jablka.     I don't like bananas - Nemám ráda banány.

enlightenedPozor ve třetí osobě je změna:enlightened

He (on) likes chicken - On má rád kuře   X  He doesn't like cheese - Nemá rád sýr.

 

Conversation - Děti mezi sebou konverzují o jídle, které nám chutná a které nám nechutná.

Každý si na toto téma namaluje obrázek a připraví si krátké povídání.

Na závěr hodiny si namalujeme každý zvíře a potravu, kterou má rádo a kterou ne. 

Př. This is my tiger. He likes chicken. He doesn't like apples.

enlightenedDomácí úkol ( Homework ) - Učebnice WB str. 22, 23 - vypracovat do následujícího úterý 9.11.

Děkuji

ŘÍJEN

26.10.

Dnes jsme byli spojeni s druhou třídou Miss Rity a Miss Lenky - Sea Otters.

MDR: podle obrázků doplňte správná slovíčka do vět (witch, ghost, pumpkin)

Procvičili jsme si slovíčka na obrázkových kartičkách. S kartičkami jsme si pak ve dvou týmech zahráli hru Chinese Whisper (Tichá pošta), posíláme slova a hledáme je na tabuli.

Halloween games: v osmisměrce hledáme halloweenská slovíčka, spojujeme je s obrázky a luštíme tajenku

Oblékli jsme se do kostýmů, které si děti přinesli a tančili jsme na písničky s Halloweenskou tématikou a hráli hry.

Podívali jsme se na krátké video Mr Bean and Halloween a rozdali jsme si malé dárečky.

HAPPY HALLOWEEN! yes

21.10.

Na začátek opět trochu matematiky - počítáme jednoduché příklady a výsledky máme na tabuli zašifrované. Naším úkolem je číslici správně vypsat.( eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen)

Worksheets: Každý dostává k doplnění pracovní list, kde si procvičujeme především -

There is a pencil. ( jedna tužka ) a dokreslujeme obrázek (There is a book.)

There are some apples. ( více jablek ) a dokreslujeme správně obrázek (There are some books.)

Bookwork: WB str.17 - společně si čteme a posloucháme  text v učebnici a na základě toho dokreslujeme správně hodiny do obrázku

Bingo- hrajeme hru s poznáváním hodin

 

19.10.

Procvičujeme doplňování vět, které máme rozepsané na tabuli.

1. I ........dinner. 2. You .......to school. 3. He ......up.

Opakujeme si, že ve 3. osobě ( on, ona, ono -  she, he, it ) píšeme ve slovese na konci vždy písmenko S - I get up  x  He gets up, You go to school  x  She goes to school,

I have dinner x  He has dinner

Games: Rozdělini do družstev soutěžíme v opakování slovíček a věnujeme se hlavně poznávání hodin. I get up at seven o'clock. I go to school at eight o'clock. I have lunch at one o'clock.

Test - Napsali jsme si test z probrané lekce

 

14.10.

Na začátku hodiny jsme si opět procvičili psaní číslovek.

Opakujeme slovíčka každodenních činností. S pomocí kartiček a konverzujeme a hrajeme hry.

What's the time? - učíme se ptát kolik je hodin a odpovídáme -  It's four o'clock.

Do sešitů si každý zapisuje jednotlivé denní činnosti a  čas v kolik hodin je vykonává. Ve skupinkách následně konverzujeme a povídáme si o plánu dne a hodinách.

What time do you get up? I get up at six o'clock.

3. osobaOndra gets up at six o'clock.

What time do you play in the park? I play in the park at four o'clock.

3. osoba - Ema plays in the park at four o'clock.

Bookwork: SB str. 17 - podle poslechu příběhu spojujeme hodiny a obrázky 

 

12.10.

Trénujeme počítání jednoduchých příkladů a především psaní číslic.

Bookwork: SB str. 14 - What a day! - posloucháme a čteme nový příběh

Podle obrázků a hodin si říkáme, co se kdy v příběhu stalo.

Názorně si pak celý tento díl před třídou zahrajeme. Každý má svoji důležitou roli.

Opakujeme si slovíčka "Daily routines " - v kruhu a formou her s míčem si říkáme v kolik hodin kdo co dělá. / I get up at six o'clock. I get dressed at seven o'clock. I have breakfast at seven o'clock..../

enlightenedHomework: Domácí úkol - WB str.15 - vypracovat do příštího hodiny 14.10. (čtvrtek)laugh

 

7.10.

Začínáme opakováním číslovek. Počítáme jednoduché příklady a výsledky zapisujeme slovně.

Následuje rozluštění a správné zapsání čísel- eno /one/, hrtee /three/, oufr /four/

Daily routine - denní činnosti - opakujeme slovíčka a hrajeme soutěže s pomocí Flash

cards.

Bookwork: SB str. 12 - práce s písničkou

Gramatika: 3 osoba ( on, ona, ono) - Přidáváme S na konec slovesa -

 Benny gets up at  7 o'clock. / I get up, you get up, we get up, they get up / Benny has breakfast. / I have, you have, we have, they have / Benny goes to school. /I go, you go, we go, they go /

enlightenedHomework: v učebnici WB cv.12 a 13 - vypracovat prosím do čtvrtka 14.10.smiley Děkuji

 

5.10.

Doplňujeme pracovní listy s opakováním z minulého roku - psaní, čtení, poslech

S novou lekcí se učíme rovněž nová slovíčka, která si dobře zapamatujeme s pomocí Flash cards a

pantomimy. Každou činnost si názorně předvádíme: get up, get dressed, have breakfast, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Bookwork: SB str. 10 - písnička - poslech, zpěv, předvádění

SB str. 11 - What time is it? It's 10 o'clock. Učíme se podle poslechu určit kolik je hodin na obrázku. Trénujeme, kreslíme si a vybarvujeme hodiny.

enlightenedHomework (domácí úkol ): v učebnici WB str. 10, 11 - vypracovat prosím do příštího úterý 12.10.wink

Děkuji

 

 

ZÁŘÍ

30.9.

Vocabulary - Opakujeme slovíčka, které jsme se v nové lekci naučili.

Hrajeme hry ve  dvou týmech. Luštíme a skládáme písmenka tak, aby nám vzniklo správně napsané slovíčko.

Opakování: Píšeme krátký test, který nám napoví jak jsme porozuměli lekci č. 1.

Dále pokračujeme v opakování a vyplňujeme další list, který je zaměřen na poslech, slovíčka a čtení.

Gramatika: Trénujeme gramatiku a názorně si ukazujeme:

THERE IS A PENCIL. X  THERE ARE SOME PENCILS.

 

23.9.

Na začátku hodiny se protáhneme a pak se již pouštíme do práce.

Pracujeme na další části opakovacího testu, který se tentokrát věnuje slovíčkům z minulého školního roku.

Kontrolujeme si společně domácí úkol z minulé hodiny.

Bookwork: SB str.8 - our Superfriends - známe již dobře jména našich hrdinů a povídáme si o tom, co každý z nich umí.

Posloucháme příběh The burglars / lupiči/ a následně si celý příběh přehrajeme jako v divadle.

Doděláváme poslední práce na posteru naší třídy.

Hrajeme soutěže k procvičení číslic

Homework: učebnice WB - str. 8 - 9 - vypracovat prosím do následujícího čtvrtka.

 

21.9.

Dnešní hodinu začínáme opakováním číslic formou her. Počítáme 1 - 10, 10 - 20

Učíme se počítat po desítkách 20, 30, 40 - 100

Bookwork: V učebnici SB na str. 6 - pouštíme si písničku, zpíváme, počítáme a ukazujeme si na jednotlivé číslice podle poslechu.

V učebnici SB dále pracujeme na str.7 - pracujeme ve dvojicích.

V učebnici WB pracujeme na str. 6

Píšeme další část opakovacího testu,  zaměřeného opět na poslech.

Homework: Work Book str. 6/2,  str. 7 celá vypracovat prosím do čtvrtka 23.9. Děkuji

16.9.

Začínáme hádáním slovíčka a pomáhá nám postupně mizející slon na tabuli ( Disappearing elephant ). Za každé špatně zvolené písmenko část slona zmizí.  

Pracujeme na další části úvodního opakovacího testu. Tentokrát se věnujeme poslechu.

V učebnici SB dnes pracujeme  na str. 5/ 1, 2 - vysvětlujeme si rozdíl mezi:

There is  a pencil. ( tady je tužka ) X   There are some pencils. ( tady jsou nějaké tužky )

Jedná se tedy o rozdíl mezi tím, pokud mluvíme o jedné věci, nebo dvou a více věcech.

Opět hrajeme hry, které nás s novou látkou lépe seznámí.

Povídáme si o pravidlech, která budeme ve třídě dodržovat a čteme si krátký příběh o tom co znamená kamarádství. Na základě toho každý potvrdí svým podpisem dohodu - Anti bullying contract ( doklad proti šikaně )

Homework (domácí úkol ): Učebice Work Book str. 5 - vypracovat prosím do úterý 21.9. Děkuji

14.9.

winkPřivítali jsme se na naší první společné hodině v letošním školním roce.laugh

Představili jsme se a pro dobré zapamatování našich jmen jsme si zahráli několik krátkých her v kruhu.

Děti obdržely sešity - "portfolios" - které si vyzdobily a podepsaly.

Rozdali jsme si také učebnice. Obě učebnice - Student's Book i Workbook budeme nosit na každou naší společnou hodinu v úterý a ve čtvrtek.

Dnes jsme se již pustili do první lekce na str.4  v učebnici Student's Book pod názvem

"Back to school". Naučili jsme se také nová slovíčka, která souvisí s vybavením třídy: floor, wall, cupboard, chair, board, door, window, clock, bookcase

Hrajeme zábavné hry pro zapamatování slovíček.  

Povídali jsme si o pravidlech, která budeme v našich hodinách dodržovat a jak se k sobě budeme chovat. 

Začali jsme také s výrobou plakátu naší skupinky "Arctic Hares", který bude po dokončení zdobit chodbu před jídelnou.

Napsali jsme si úvodní opakovací test.yes

Homework (domácí úkol): Učebnice Workbook, str. 4 - vypracovat prosím do příštího úterý ( 21.9.)

aktualizováno: 21.01.2022 20:05:08