Arctic Foxes

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

 

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ČERVEN

Přejeme vám všem krásné a pohodové prázdniny a těšíme se na shledání v novém školním roce!

Miss Quetz + Miss Vlaďka

 

15.6.

Naši poslední lekci v tomto školním roce jsme si celou užili venku s různými hrami a piknikem:)

Děti v malých skupinkách střídaly různá stanoviště a plnily zábavné úkoly, a tím si hezky zopakovaly slovíčka i gramatiku z letošního školního roku. Po společném pikniku se všemi dobrotami, které jsme si vzájemně nabídli, jsme si pak ještě povídali o tom, kam se chystáme      o letních prázdninách a jak můžeme svoje znalosti angličtiny procvičovat i v létě;)

 

 

13.6.

The May Student of the Month Award: byla odměněna nejlepší studentka měsíce května - moc gratulujeme!

Time Dominoes: nejdříve jsme si připomněli určování času na hodinách a poté jsme si v malých skupinkách zahráli Domino (děti k sobě přiřazovaly obrázky hodin s jejich slovním popisem)

"Where is it?" Battleship: pro zopakování slovíček a gramatiky ze čtvrté lekce jsme si s dětmi zahráli hru na potopení bitevních lodí, děti si vzájemně pokládaly otázky i sdělovaly své odpovědi pomocí výrazů - next to, in front of, behind, opposite, above, below

Mine and Yours? (Towns): další hrou jsme si zopakovali konverzaci o různých budovách ve městě. Každý student si nejdříve na půlku pracovního listu namaloval své město s různými budovami a pomocí otázek a odpovědí, které obdržel od svého spolužáka, poté domaloval i spolužákovo město.

 

          

8.6.

Is/Are there any...? - děti do svých sešitů malovaly své oblíbené jídlo na piknik v přírodě a poté si ve dvojicích procvičovaly konverzaci (vzájemně se ptaly a odpovídaly)

Telephone Game: k opakování slovíček druhé lekce si děti také ve dvou týmech u tabule zahrály obdobu hry na tichou poštu

Frequency from a Hat: na závěr lekce jsme s dětmi ještě formou hry procvičily příslovce času a časové výrazy (always, usually, sometimes, never/every day, every week, once a week, two times a day - děti si postupně vytahovaly popsané papírky a podle napsaného textu musely vytvořit správnou otázku pro své spolužáky, kteří poté tímto "tajným" výrazem, pokud byla otázka položena správně, měly odpovědět ("two times a day" - How often do you brush your teeth?...)

 

 

6.6.

Song: "What do you like to do?" - nejdříve jsme společně shlédli písničku a poté si děti postupně vytahovaly slova (která předtím vymýšlely pro jednotlivé kategorie - animals/ places/ things), a z nich vytvářely své vlastní vtipné písničky (own silly songs), založené na frázích z první lekce pro jejich opakování - I like/don´t like + ...ing

"Have to/Has to" Battleship: k procvičení vazby have to/has to si děti ve dvojicích zahrály hru s bitevními loděmi. Každý student dostal dvě tabulky k zaznamenávání průběhu bitvy a vzájemně si pokládaly otázky k procvičení gramatiky, jako např. Does he have to get up early in the morning? a při zasáhnutí-potopení své lodě odpovídaly - Yes, he has to get up early in the morning...

 

1.6.

Continue Silly Stories - Reading: v kroužku u tabule postupně všechny děti četly své doplněné vtipné příběhy z minulé hodiny (What I did for Summer Vacation + I want to be an Astronaut), takže jsme si hned na začátku lekce užili hodně legrace:)

Vocabulary Games: slovíčka o rodině a čísla jsme si zopakovali u her What´s missing? (Family Members) + EduCandy (Anagrams (Numbers)

Conversation - Good at ....+ing: děti chodily po třídě a vzájemně se ptaly a podle pravdy si odpovídaly (What are you good/bad at? Are you good at swimming? Are you good at dancing?...)

Video Story: po přestávce jsme sledovali video Our Class is a Family

Possessive Apostrophes - Video Quiz: nejdříve jsme si zopakovali přivlasťňování a poté si děti zahrály kvíz The Secret Life of Pets:)

 

 

KVĚTEN

30.5.

Review for End of Level 3 Test: s dětmi jsme  opakovali učivo z druhého pololetí tohoto roku

Continue End of Level 3 Test: děti pokračovaly ve vyplňování pracovních listů, abychom ověřili jejich připravenost do dalšího ročníku:)

Silly Stories/Word Search: koncem hodiny děti podle pokynů vyplňovaly předtištěné zábavné příběhy či osmisměrky podle svého výběru;)

Reminder: připomínáme navrácení anglických knížek do naší knihovny!

 

25.5.

Finish Weather Report Presentations: ti, co v pondělí neprezentovali, před tabulí ve dvojicích předváděli své rozhovory o počasí s maňásky ;)

Quick Review for End of Level 3 Test: s dětmi jsme postupně začali opakovat učivo od začátku tohoto školního roku (slovní zásobu, pravopis, gramatiku), abychom ověřili jejich připravenost do dalšího ročníku

End of Level Test: děti prozatím doplňovaly stránky 1,2,3

Homework: WB pg. 116 + 117 na pondělí 30.5.

Reminder: nezapomeňte přinést knihy vypůjčené z anglické knihovny!

 

23.5.

Quick Review of Unit 9: na začátku hodiny jsme společně zopakovali učivo na test

Unit 9 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 9. lekce

Summer Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček

Make a Weather Report: nejprve jsme shlédli krátké video s mezinárodními zprávami o počasí a poté se děti rozdělily do dvojic a podle vzoru na tabuli společně vymýšlely a zapisovaly podobné rozhovory do svých sešitů. A nakonec si děti vybraly oblíbené maňásky a s nimi své rozhovory předvedly před tabulí ostatním:)

Homework: WB pg. 116 + 117 na pondělí 30.5.

Reminder: nezapomeňte přinést knihy vypůjčené z anglické knihovny!

 

 

18.5.

MDR: sledovali jsme krátké video (The Course of Nature) a poté společně odpovídali na otázky

New words: seasons (roční období), hemisphere (polokoule, hemisféra), southern (jižní), northern (severní), Equator (rovník), axis (osa), orbit (obíhat)

Student´s Book: Seasons and Hemispheres - pg. 114/1,2 + pg. 115/1,2

 

Workbook: pg. 114

 

Games and activities: Každý student postupně odpovídal na otázku: What do you do in summer?

A na závěr naší lekce jsme si ještě pustili písničku Frozen - "In summer" (Sing along with Olaf):)

 

Homework: WB pg. 112 + 113 na pondělí 23.5.

Reminder1: připomínáme opakování slovíček a gramatiky 9. lekce - v pondělí 23.5. bude test!

Reminder2: nezapomeňte přinést knihy vypůjčené z anglické knihovny!

 

16.5.

MDR: děti dokončovaly odpovědi na otázky s "going to":

Are you going to play tennis? Yes, I ...(am). Are you going to play football? No, ... ...(I´m not).

New words: parents (rodiče), another (další), soon (brzy), stable (stáj), I am sure (jsem si jistá), I am bored (nudím se)

Student´s Book: pg. 112-113 Story (Holidays with Grandma) - pg. 112/1,2 + pg. 113/3,4

 

"Going to" Video Lesson: děti dvakrát sledovaly krátké video s příběhem a poté podle obsahu doplňovaly chybějící slova do vět, na závěr také odpovídaly, zda jsou některé věty pravdivé či ne (True or false)

 

Games and activities: Look and say - na konci hodiny ještě děti sledovaly obrázky mraků na obloze a říkaly, čemu se podle nich podobají (It looks like a whale, bird, horse...).

 

Homework: WB pg. 112 + 113 na pondělí 23.5.

 

11.5.

MDR: děti doplňovaly mezery v rozhovoru s použitím budoucího času sloves

          Are you ....... in the sea this summer? (swim)  Yes, I am.  = Are you going to swim ...?

Student´s Book: pg. 111/2,3,4 - dokončovali jsme cvičení k příběhu z minulé lekce

 

​Workbook:  pg. 111/2

 

Be going to Kahoot: Questions and Answers (Put the words in order) - skládali jsme věty

 

Games and activities: A za krásného počasí jsme po přestávce vyrazili na školní dvůr, kde jsme si zahráli hry Rock, Paper, Scissors Challenge (opakování slovíček 9. lekce) a Blaster! (hláskování)

 

Homework: WB pg. 109 + 110 na pondělí 16.5.

 

9.5.

MDR: děti přiřazovaly plány k jednotlivým dnům podle počasí (I am going to fly a kite on Monday            - windy. I am going to go swimming on Wednesday - sunny ...)

Student´s Book: pg. 110-111 - Story (The treasure) - děti se vystřídaly ve čtení příběhu (četly ho 2x) a poté jsme s tímto příběhem shlédli i video 

 

​Workbook:  pg. 108/1,2 - Song Practice

 

Grammar: procvičovali jsme budoucí čas (going to) - What are you going to do after LEAP

 

Games and activities: gramatiku si děti také procvičily při oblíbené hře Kahoot (Holiday Plans)

 

Homework: WB pg. 109 + 110 na pondělí 16.5.

 

4.5.

The April Student of the Month Award: byl odměněn nejlepší student měsíce dubna - moc gratulujeme!

MDR: What´s the weather like today? What are you wearing? Děti do svých sešitů odpovídaly: Today is ...sunny and hot. I am wearing...T-shirt, cap, jeans, leggins, underwear, skirt, sweater.

Student´s Book: pg. 108/1,2 (Song) + pg. 109/1 + pg. 127/1 dole (Grammar Focus)

Active Video: zacvičili jsme si u aktivního videa Spring Would you rather?

Grammar: budoucí čas s "going to"

                I´m going to play...                        It´s going to rain... (bude pršet)

                You´re going to eat...                     We´re going to go... (půjdeme)

                He/She´s going to watch...             They´re going to visit...(oni navštíví...)

Games and activities: na interaktivní tabuli si děti zahrály Educandy Unit 9 (Wordsearch) a také postupně odpovídaly na otázku: "Are you going to eat pizza tonight?   Yes, I am. / No, I am not."

Homework: WB pg. 106 + 107 na pondělí 9.5.

 

2.5.

MDR: děti do svých sešitů odpovídaly na otázky - What´s your favorite kind of weather? Why?

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 9 (Holiday Plans) - pg. 106/1,2 + pg. 107/1,2 + pg. 127/1 nahoře (Grammar Focus) 

 

New Grammar: vysvětlovali jsme si budoucí čas (Future with "going to")

 

New Vocabulary: thunderstorm, lightning, cloud/cloudy, rain/rainy, wind/windy, fog/foggy,                                      umbrella, raincoat, boots

 

Active Video: rozhýbali jsme se u videa "Escape into Spring (3 levels)

   

Games and activities:  novou slovní zásobu jsme si procvičili pomocí prezentace obrázků s různými druhy počasí (What´s the weather like?) a na závěr jsme také začali procvičovat budoucí čas, kdy děti odpovídaly pomocí obrázků na otázku (What are you going to do on the weekend?     I am going to visit my grandma/I am going to play with my friends/I am going to do my HW).

 

Homework: WB pg. 106 + 107 na pondělí 9.5.

DUBEN

27.4.

MDR: nejprve jsme shlédli video (School Lunches Around The World) a poté děti do svých sešitů odpovídaly na otázky - Which country´s lunch is most similar to your lunch? What do you like to eat for lunch?

Past Tense Match Up: děti k sobě přiřazovaly správné tvary sloves (eat/ate/didn´t eat)

Name Three: děti se rozdělily do skupinek a poté v časovém limitu vymýšlely co nejvíce vět dle zadání (Name three foods you didn´t eat yesterday...) 

Past Simple Questions Kahoot: otázky v minulém čase jsme si procvičili oblíbenou hrou Kahoot

Unit 8 Test (Reading and Writing): děti absolvovaly test ze slovní zásoby i gramatiky 8. lekce

Countries and nationalities Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček

Book from the Library: děti si dnes vypůjčily nové knížky z naší anglické knihovny - prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 11.5.). S knihou si děti odnášejí i Book Report (Zprávu-zápis o knize) a za vyplnění tohoto listu pak dostávají body navíc:)      

Homework: WB pg.104 (activity 1+2) +105 na pondělí 2.5.

 

25.4.

Unit 8 Test (Listening) - na začátku hodiny jsme s dětmi udělali jen první poslechovou část testu

Student´s Book: pg. 101/2  

Workbook: pg. 101/1

Breakfast Around the World: sledovali jsme video a poté diskutovali o tom, které jídlo bychom chtěli vyzkoušet (Which country´s breakfast do you want to try? I want to try ...)

 

Games and Activities: gramatiku 8. lekce si děti procvičily při hře Negative Past Simple Kahoot 

      

Homework: WB pg. 104 (activity 1+2) +105 na pondělí 2.5.

Reminder 1: připomínáme opakování slovíček a gramatiky 8. lekce - ve středu 27.4. bude test!

 

20.4.

Conversation about Easter: Can you tell me one thing about your holiday/about Easter? What did you do? Did you go anywhere? Did you eat anything special? 

MDR: děti doplňovaly otázky v minulém čase (Who/What/When/Where/Why/How did you...?)

Student´s Book: pg. 100/2 + 101/1

Active Video: rozhýbali jsme se u aktivního videa Desert Chase

Games and Activities: ve videu Guess the Country by the Emojis děti hádaly názvy států pomocí různých znázorněných nápověd;)

Homework: WB pg. 100 + 101 (activity 2) na pondělí 25.4.

 

Happy Easter!

13.4.

MDR: vybírali jsme správné odpovědi k otázkám v min. čase (stay-stayed, go-went, visit-visited)

Student´s Book: pg. 98-99 - Story: The final letters (děti četly příběh 3x a poté shlédly video) + pg. 99/2,3,4  + pg. 100/1 (listening)

Workbook: pg. 99/2

Active Video: rozhýbali jsme se u aktivního videa Rabbits on the run! 

 

Games and Activities: na závěr jsme si u tabule zopakovali názvy států při hře Blaster!

      

Homework: WB pg. 97 + 98 na středu 20.4.

 

 

11.4.

MDR: děti do sešitů dokončovaly věty z tabule (didn´t + verb)

Student´s Book: pg. 97/1 (Questions and answers with simple past) + 126/1 dole (did/didn´t)

Grammar:  Did you go/eat/see/watch...? Yes, I did./No, I didn´t.

                  Who/What/When/Where/Why/How did you go/see/eat ...?

Negative Past Simple Tic Tac Toe - děti si v týmech proti sobě zahrály piškvorky (na tabuli viděly slovesa v minulém čase a musely říci jejich zápornou formu - saw/didn´t see, played/didn´t play, went/didn´t go...)

Map Quiz - děti hádaly názvy zemí zvýrazněných na mapě (What country is this?)

Homework: WB pg. 97 + 98 na středu 20.4.

 

6.4.

MDR: děti do svých sešitů dokončovaly cvičení z minulé hodiny (SB 95/3)

Student´s Book: pg. 96/1,2 - Song

Workbook: pg. 96/1,2

Grammar: Simple Past - Negatives (minulý čas prostý - zápory):

 

      we had/we didn´t have        we said/we didn´t say        we gave/we didn´t give

 

Active Video: zacvičili jsme si u aktivního videa Move like a Famous Landmark

      

Games and activities: hláskování slovíček si děti procvičily při hře Educandy a vlajky různých států při Landmark Quiz (Guess the Country) 

 

Homework: WB pg. 94 + 95 na pondělí 11.4.

Reminder: těm, kteří ještě nedonesli, připomínáme navrácení knížky vypůjčené 2.3.(do 16.3.)!

 

4.4.

The March Student of the Month Award: byl odměněn nejlepší student měsíce března - moc gratulujeme!

New vocabulary: Egypt, Chile, Mexico, China, Spain, Argentina, India, Australia, Turkey, Brazil

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 8 (Around the World) - pg. 94/1,2 + 95/1,2,3 - Finish the sentences (děti si prozatím vybraly 4 začátky vět, které podle sebe dokončily do svých sešitů) + pg. 126/1 nahoře (Grammar Focus)

 

Grammar: Simple Past - Negatives (minulý čas prostý - zápory):

 

       I ate spaghetti, but I didn´t eat pizza.    She went shopping, but I didn´t go.

 

Active Video: rozhýbali jsme se u aktivního videa Around the World Workout

      

Games and activities:  pro lepší zapamatování slovíček jsme si zahráli hru What´s missing? a také Quiz (about animals);)

 

Homework: WB pg. 94 + 95 na pondělí 11.4.

Reminder: těm, kteří ještě nedonesli, připomínáme navrácení knížky vypůjčené 2.3.(do 16.3.)!

BŘEZEN

enlightenedYLE - Startersenlightened

Dnes se děti v krátké prezentaci dozvěděly více podrobností o anglické zkoušce Starters, kterou mohou skládat na naší škole. Více informací najdete v již zaslaném emailu od paní Barešové nebo na výše uvedeném odkazu. Zkoušky jsou zábavné, bez stresu, a pro děti velmi motivující.

Ke zkoušce pořádáme přípravný kurz, kde se děti na zkoušku pečlivě připraví. V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte, prosím, paní Barešovou.

 

30.3.

Quick Review of Unit 7: na začátku hodiny jsme společně zopakovali učivo na test

Unit 7 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 7. lekce

At the Hospital Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i neznámých slovíček

Video Read Aloud: společně jsme shlédli video Sick Simon  

Games and activities: pokračovali jsme ve hře Tic Tac Toe (Piškvorky) a také děti dokončily velmi oblíbené předvádění scének z lékařské ordinace

Book from the Library: děti, které vrátily knížky z minulého měsíce, si dnes vypůjčily nové knížky z naší anglické knihovny - prosíme o jejich navrácení do 14 dnů ještě před velikonočními prázdninami (Due Date is 13.4.). 

Homework: WB pg. 92 + 93 na pondělí 4.4.

Reminder: těm z vás, kteří ještě nedonesli, připomínáme navrácení knížky z minulého měsíce!

 

28.3.

MDR: děti vymýšlely a zapisovaly věty se slovesy v minulém čase

Student´s Book: pg. 87/4 + 89/3 + 92 (At the Doctors)

Workbook: pg. 87/2 + 88/1,2 + 89/1 (Story response)

Games and activities: pro zopakování slovíček 7.lekce si děti ve dvojicích zahrály Tic Tac Toe (Piškvorky) a na závěr hodiny si také ve dvojicích podle vzoru v učebnici nacvičovaly rozhovory mezi lékařem a pacientem a tyto scénky později předváděly u tabule ostatním;)

Homework: WB pg. 92 + 93 na pondělí 4.4. 

Reminder 1: připomínáme opakování slovíček a gramatiky 7. lekce - ve středu 30.3. bude test!

Reminder 2: těm z vás, kteří ještě nedonesli, připomínáme navrácení knížky z LEAP knihovny!

 

23.3.

MDR: děti si písemně procvičovaly minulý čas nepravidelných sloves

New words: goalkeeper (brankář), pain (bolest), knee (koleno), suddenly (najednou), tomorrow (zítra), screen (obrazovka)

Student´s Book: pg. 88-89 (Story time - Sopfia Saves the Day) + pg. 88/1,2

Workbook: pg. 85/1,2 - Irregular verbs (Nepravidelná slovesa)

Games and activities: slovíčka 7. lekce si děti procvičily soutěžením při hře Rock, Paper, Scissors Challenge a slovesa v minulém čase zase při oblíbené hře Kahoot:)

Homework: WB pg. 84 + 86 na pondělí 28.3. 

 

21.3.

MDR: děti dokončovaly věty se správným tvarem slovesa v minulém čase

Student´s Book: pg. 86-87 (Story - reading and watching) + pg. 87/2 + pg. 125/1 dole (Grammar Focus) - Irregular verbs (nepravidelná slovesa):

     feel/felt/didn´t feel    do/did/didn´t do    eat/ate/didn´t eat    see/saw/didn´t see 

Games and activities: u tabule si děti zahrály hláskovací hru Blaster!

Homework: WB pg. 84 + 86 na pondělí 28.3. 

 

16.3.

Unit 4, 5, 6 Review: s dětmi jsme pokračovali v opakování pomocí pracovních listů (was/wasn´t, were/weren´t, Comparatives and Superlatives)

Student´s Book: pg. 84 (Song) + pg. 85/1,2 (Grammar Focus)

New Grammar: připomněli jsme si, jak se tvoří minulý čas u pravidelných sloves (verb + ed) a nově jsme si představili minulý čas (i v záporu) některých nepravidelných sloves (Irregular Verbs):

 

   go/went/didn´t go    have/had/didn´t have     give/gave/didn´t give     say/said/didn´t say

 

Games and activities: k procvičení slovíček 7. lekce si děti na tabuli ve dvojicích zahrály hru Tic Tac Toe (Piškvorky) a později ke zlepšení hláskování této slovní zásoby také hru Educandy;)

Homework: WB pg. 82 + 83 na pondělí 21.3. 

 

14.3.

Conversation: Tell me one thing you did over the spring holiday...Did you stay at home or did you go somewhere? What did you do? How was it? Was it fun?

Unit 4, 5, 6 Review: učivo posledních tří lekcí jsme s dětmi opakovali pomocí pracovních listů

New Words: earache, headache, cold, doctor, nurse, stomachache, cough, to be broken (být zlomený), to hurt (bolet), fever (horečka)

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 7- pg. 82/1,2 + pg. 83/1,2 + pg. 125/1 (nahoře)

 

New Grammar: Simple Past - Regular Verbs (Minulý čas prostý - pravidelná slovesa):"verb" + ed

 

 walk/walked, look/looked, jump/jumped, like/liked, smile/smiled, play/played, listen/listened     

 

Games and activities: pro lepší zapamatování nových slovíček si děti hned na interaktivní tabuli zahrály Kahoot (In the Hospital) a později také předváděcí a hádací hru Charades;)

Homework: WB pg. 82 + 83 na pondělí 21.3. 

 

2.3.

Quick Review of Unit 6: na začátku hodiny jsme si v krátkosti zopakovali učivo na test

Unit 6 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 6. lekce

Technology Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček

Book from the Library: děti si dnes vypůjčily nové knížky z naší anglické knihovny - prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 16.3.). S knihou si děti odnášejí i Book Report (Zprávu-zápis o knize) a za vyplnění tohoto listu pak dostávají body navíc:)

Games: zahráli jsme si "Hangman" + timed online Wordsearch about computer parts

The February Student of the Month Award: byla odměněna nejlepší studentka měsíce února - moc gratulujeme!

Homework: WB pg. 77 + 81 na pondělí 14.3. 

ÚNOR

28.2.

MDR: společně jsme procvičovali stupňování přídavných jmen - vyplňovali jsme tabulky s tvary přídavných jmen, která příští hodinu budou v testu (a pro jejich důkladné procvičení si je děti také odnesly domů)

Student´s Book: pg. 77 - The Ultimate Adventure Kit (listening) + pg. 81/3

Workbook: pg. 76/2 

Games and activities: k procvičení hláskování slovíček šesté lekce jsme si u tabule zahráli oblíbenou hru Blaster! a na závěr hodiny jsme konverzovali o nejoblíbenějších zařízeních dětí       (a poté děti pár vět o nich zapisovaly do svých sešitů):

      " My favourite gadget is my laptop. My dad gave it to me last year. It is white and small..."

Homework: WB pg. 77 + 81 na pondělí 14.3. 

Reminder: připomínáme opakování slovíček a gramatiky 6. lekce - ve středu 2.3. bude test!

 

23.2.

MDR: děti písemně procvičovaly slovíčka - doplňovaly chybějící písmenka

Student´s Book: pg. 76/1,2 (Reading and speaking)

Workbook: pg. 74/1,2 (Story Practice) + pg. 76/1 (Listening)

Grammar: procvičovali jsme výslovnost - Workbook 75/2 + SB 75/4

Games and activities: děti si ve dvou týmech u tabule s obrázkovými kartami zahrály hru Rock, Paper, Scissors Challenge a na závěr hodiny si v kvízu s obrázky procvičily i 3. stupeň přídavných jmen  - Superlatives Video Quiz (Which one is the fastest, the smallest, the most expensive...?)

Homework: WB pg. 72 + 73 na pondělí 28.2. 

 

21.2.

MDR: děti do sešitů zapisovaly slovíčka 6. lekce (podle obrázků)

Student´s Book: pg. 74-75 - Story: The cave (děti si rozdělily jednotlivé role, 2x četly příběh a poté ještě shlédly video a vypracovaly cvičení k tomuto příběhu) - pg. 75/2 

Grammar: procvičovali jsme hláskové skupiny (long/short A,E,I,O,U) a výslovnost stejně znějících slov - Workbook 75/2 + SB 75/4

Games and activities: stupňování přídavných jmen jsme si zopakovali při hře Kahoot a na závěr hodiny si děti ještě procvičily slovní zásobu u Educandy games;)

Homework: WB pg. 72 + 73 na pondělí 28.2. 

 

16.2.

MDR: děti dokončovaly pracovní listy k zopakování učiva od začátku roku (Unit 0,1,2,3)

Student´s Book: pg. 71 (Comparatives) + pg. 72 (Song) + pg. 73 (Superlatives) + pg. 124 - Grammar Focus (cvičení nahoře i dole)

Grammar: procvičovali jsme 2. a 3. stupeň přídavných jmen 

!POZOR na "good" a "bad" (druhý a třetí stupeň těchto přídavných jmen je nepravidelný):

                            good – better – the best (dobrý - lepší - nejlepší)

                             bad  – worse – the worst (špatný - horší - nejhorší)

Games and activities: rozhýbali jsme se u dalšího aktivního videa a k procvičení nových slovíček jsme si zahráli hru What´s missing (Vocabulary Game)

Homework: WB pg. 70 + 71 na pondělí 21.2. 

 

14.2.

The January Student of the Month Award: byl odměněn nejlepší student měsíce ledna - moc gratulujeme!

MDR: společně jsme opravovali některá cvičení z pracovních listů z minulého týdne

Student´s Book: Unit 6 (Gadgets) - začali jsme novou lekci: SB pg. 70/1,2 

New vocabulary: lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console; dangerous (nebezpečný) x save (bezpečný), cave (jeskyně), lighter (lehčí) x heavier (těžší), cheap (levný), expensive (drahý), pounds (libry)

New Grammar: vysvětlovali jsme si, jak se tvoří 2. stupeň přídavných jmen (Comparatives):

- u jednoslabičných přídavných jmen přidáme koncovku "er": big (velký) - bigger than (větší než)

- u dvouslabičných končících na "y", odstraníme "y" a přidáme "ier":  happy (šťastný) - happier than... (šťastnější než...)

- u tříslabičných (a víceslabičných a i dalších dvouslabičných) slov přidáme "more" (více) PŘED přídavné jméno: expensive (drahý) - more expensive than... (dražší než...)

   

             A také jsme si vysvětlovali, jak se tvoří 3. stupeň přídavných jmen (Superlatives)

 

- u jednoslabičných přídavných jmen přidáme koncovku "est": big (velký) - the biggest (největší)

- u dvouslabičných končících na "y", odstraníme "y" a přidáme "iest":  happy (šťastný) - the happiest (nejšťastnější)

- u tříslabičných (a víceslabičných a i dalších dvouslabičných) slov přidáme "most" (nejvíce) PŘED přídavné jméno: expensive (drahý) - the most expensive (nejdražší)       

Games and activities:rozhýbali jsme se u Mail Delivery Run (Valentine´s Day Chase), s novými slovíčky jsme si zahráli hru Charades (předvádění a hádání) a na závěr lekce jsme si k procvičení nové gramatiky také zahráli hru Kahoot (Comparatives)

Homework: WB pg. 70 + 71 na pondělí 21.2. 

Today everyone was at school again:)

 

9.2.

MDR: Video Quiz - "was OR were" - sledovali jsme video a následně děti podle tohoto příběhu doplňovaly 9 vět a správné odpovědi zapisovaly do sešitů

Vocabulary Challenge: pokračovali jsme v soutěži k připomenutí slovíček od začátku roku (kdo dříve a správně pojmenuje obrázek)

Brain Break: zacvičili jsme si u aktivního videa Would you rather ...?

Grammar Challenge: pomocí interaktivní tabule jsme procvičovali gramatiku minulých lekcí

Review Worksheets: pro zopakování učiva od začátku roku děti na konci hodiny také vyplňovaly pracovní listy (Unit 0, 1, 2, 3)

Voluntary (dobrovolný) homework: Kdo rád kreslí, může si podle návodu v učebnici (SB 67/2) vytvořit symetrickou rybu (a přinést ji ukázat do školy ostatním):)

 

7.2.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali slovní zásobu a gramatiku 5. lekce a poté si děti dodělávaly testy a ti studenti, kteří již testy napsali, dokončovali osmisměrky (Sea Animals) z minulé lekce.

Student´s Book: učili jsme se o vzorech a symetrii (Patterns and Symmetry) - pg. 66 + 67/1

Brain Break: zacvičili jsme si u aktivního videa Cupid on the Run

Vocabulary Challenge: na konci hodiny děti vždy ve dvojici proti sobě soutěžily, kdo dříve a správně pojmenuje obrázek, čímž jsme si začali opakovat slovíčka od začátku roku;)

Voluntary (dobrovolný) homework: Kdo rád kreslí, může si podle návodu v učebnici (SB 67/2) vytvořit symetrickou rybu (a přinést ji ukázat do školy ostatním):)

 

2.2.

Quick Review of Unit 5: na začátku hodiny jsme pomocí tabule rychle zopakovali učivo na test

Unit 5 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 5. lekce

Sea Animals Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i neznámých slovíček

Brain Break: rozhýbali jsme se u aktivního videa Ice Age (Jurassic Chase)

Book from the Library: děti, které vrátily knížky z minulého měsíce, si dnes vypůjčily nové knížky z naší anglické knihovny - prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 16.2.)            S knihou si děti odnášejí i Book Report (Zprávu-zápis o knize) a za vyplnění tohoto listu pak dostávají body navíc:)

Homework: WB pg. 66 + 69 na pondělí 7.2.

Reminder: Připomínáme vrácení knížek vypůjčených v lednu! 

LEDEN

31.1.

MDR: děti doplňovaly slova z rámečku do vět (was/wasn´t, were/weren´t)

Grammar: opakovali a formou různých her jsme procvičovali gramatiku 5. lekce:

 

                Were you at school on Monday? No, I wasn´t (Byl jsi v pondělí ve škole? Ne, nebyl.)

                Was Jack at the swimming pool? Yes, he was. (Byl Jack v bazénu? Ano, byl.)

                Where were you, Sam? I was on the beach. (Kde jsi byl, Same? Byl jsem na pláži.)

                Was there a clock on the tower? Yes, there was. (Byly na věži hodiny? Ano, byly tam)

                Were there seahorses in the sea? No, there weren´t. (Byli v moři mořští koníci?)

 

Brain Break: rozhýbali jsme se u aktivního videa Jurassic Chase

 

Games and activities: děti si zahrály dvě části oblíbené hry Kahoot (Was + Were Kahoot and Was + Were Questions and Answers), pak ve dvou týmech soutěžily v kvízu (určovaly správné odpovědi podle otázek a obrázků) a na závěr hodiny také jednotlivě v hláskovací hře Blaster!, čímž si krásně procvičily slovíčka 5. lekce;)

 

Homework: WB pg. 66 + 69 na pondělí 7.2.

Reminder: připomínáme opakování 5. lekce - ve středu 2.2. budeme psát test!

 

26.1.

MDR: děti podle vět na tabuli hádaly a poté zapisovaly správná slovíčka:                                                This is hard. It is an animal´s house = a shell. This sea creature has 8 arms = an octopus

Student´s Book: pg. 62-63 - Story (The trap) - děti se vystřídaly ve čtení příběhu (četly ho 2x) a poté jsme s tímto příběhem shlédli i video a vypracovali k němu následná cvičení  + pg. 63/2,3,4

 

​Workbook:  pg. 63/2

 

Grammar: procvičovali jsme minulý čas slovesa "to be" - I/he/she/it WAS  x  we/you/they WERE

        

Brain Break: rozhýbali jsme se u aktivního videa Would you rather - Winter Olympics

 

Games and activities: gramatiku si děti také procvičily při hře Was or Were Quiz + na závěr lekce si ještě procvičily tvorbu otázek při další hře na interaktivní tabuli - Animal Mystery Game (při které hádaly, o které zvíře jde).

 

Homework: WB pg. 60 + 61 na pondělí 31.1.

 

24.1.

MDR: děti do vět na tabuli doplňovaly správný tvar minulého času (was/were)

Student´s Book: pg. 61/1, 2 + pg. 123 dole (Grammar Focus)

 

Grammar: opět jsme se věnovali minulému času slovesa být (was/were): 

 

        Were you in the sea? No, I wasn´t. - Byl jsi v moři? Ne, nebyl (jsem).

        Where were you? - Kde jsi byl

 

Brain Break: zacvičili jsme si u aktivního videa Down by the Ocean Yoga

 

Games and activities: O savcích, žijících v moři a zvucích, které vydávají, jsme se více dozvěděli ve videu Sea Mammals and their Sounds (Video Guessing Game) a na závěr druhé hodiny si ještě děti na interaktivní tabuli zahrály Educandy spelling game, a procvičily si tak slovíčka páté lekce.

 

Homework: WB pg. 60 + 61 na pondělí 31.1.

 

19.1.

Dnešní výuka byla opět kvůli karanténě většiny dětí kombinovaná (prezenční + online):

MDR: děti přirovnávaly názvy obrázkům a procvičovaly si tak hláskování nových slovíček

 

Student´s Book: pg. 59/3+ pg. 123/1 nahoře (Grammar Focus)

 

New Grammar: procvičovali jsme    was/wasn´t   a    were/weren´t

                         !POZOR na:  There were... (tam byli)  X   They were... (oni byli)

                                            where? (kde?)   X  were (byl/i)

 

Songs: I was,You were + Song about fish (SB pg. 60)

 

Games and activities: slovíčka nové lekce si děti procvičily formou her What´s missing? + Monster Spelling Game, a na závěr lekce ještě skládaly slova ve větách do správného pořadí při hře Asteroid attack + Charade (předvádění slovíček k uhádnutí);)

 

Homework: WB pg. 58 + 59 na pondělí 24.1.

 

                   

 

17.1.

Dnešní výuka byla kvůli karanténě většiny dětí kombinovaná (prezenční + online):

MDR: děti hledaly, zda jsou ve větách chyby a následně opravené věty zapisovaly, čímž si procvičovaly gramatiku 4.lekce (vazbu "going to" + infinitive of purpose)

 

New vocabulary: dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell

 

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 5 (Under the sea) - pg. 58/1,2 + pg. 59/1

 

New Grammar: věnovali jsme se minulému času slovesa být - was/were

 

     I was at the park yesterday, I wasn´t at home (Včera jsem byl v parku, nebyl jsem doma).         You were sick last week, you weren´t at school (Minulý týden jsi byl nemocný, nebyl jsi ve škole).

     She was happy this morning, she wasn´t sad (Dnes ráno byla šťastná, nebyla smutná).

     There was a fish, there wasn´t a turtle (Byla tam ryba, nebyla tam želva).

     There were some fish, there weren´t any turtles (Byly tam nějaké ryby, nebyly tam žádné želvy).

 

Games and activities:  pro lepší zapamatování nových slovíček jsme si zahráli hru Ten Second Picture a na závěr jsme se rozhýbali u aktivního videa Shark Chase 

 

Homework: WB pg. 58 + 59 na pondělí 24.1.

 

12.1.

The December Student of the Month Award: byl odměněn nejlepší student měsíce prosince - moc gratulujeme!

Quick Review of Unit 4: na začátku hodiny jsme pomocí tabule rychle zopakovali učivo na test

Unit 4 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 4. lekce

Places in Town Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i neznámých slovíček

Games and Activities: Video Story - sledovali jsme příběh "Where are you?" by Jonathan Sundy                                     + na interaktivní tabuli si zahráli hru Fast English Game - Places

Book from the Library: děti si dnes vypůjčily nové knížky z naší anglické knihovny - prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 26.1.)

Homework: WB pg. 54 + 55 na pondělí 17.1.

 

10.1.

MDR: děti dokončovaly věty na tabuli: We are going to the library to...(borrow a book).                                                                         He is going to the sport centre to...(play volleyball).

Grammar: procvičovali jsme předložky místa a vazbu "going to + infinitiv účelu" (viz MDR)

Student´s Book: pg. 54/1,2,3 - Directions: North (sever), South (jih), East (východ), West                                                                           (západ)

Games and Activities: na procvičení předložek si děti zahrály 3 kola hry Monster Phrases Game (Positions):) 

Homework: WB pg. 54 + 55 na pondělí 17.1.

Reminder: Připomínáme opakování 4. lekce - už ve středu 12.1. budeme psát test!

 

5.1.

MDR: unscramble the letters (děti luštily a zapisovaly slovíčka 4.lekce z přeházených písmenek)

Student´s Book: pg. 53/1 + 2 (listening + speaking) 

Draw a Town map: na list papíru děti malovaly mapu města s min. 5 různými budovami a podle učebnice (= SB pg. 56 Help a visitor in your town) poté ve dvojicích procvičovaly rozhovory (Where is the bank/castle/library/train station..? The bank is opposite/next to/below/above the...)

Games and Activities: zahráli jsme si video hru na zopakování předložek Prepositions Memory Game + a také si pustili písničku The Prepositions Songs

Homework: WB pg. 53 + 57 na pondělí 10.1.

Reminder: kdo ještě nevrátil, prosím, přineste vypůjčenou knížku z anglické knihovny!

 

3.1.

Talking about Christmas: What did you get for Christmas? What was your best present/gift? What did you eat for Christmas dinner? Do you have a favourite Christmas movie?

MDR: děti dávaly slova ve větách do správného pořadí: going to the / swimming / They are / pool to go = They are going to the pool to go swimming.

Student´s Book: pg. 52 (Look, read and write words)

Workbook: pg. 52 (Listen and draw lines)

Games and Activities: Educandy game (Unit 4 Vocabulary - Spell it!) + Kahoot games (Prepositions of Place - jedna hra byla na procvičení předložek a druhá na vazbu going to + Infinitive of Purpose)

Homework: WB pg. 53 + 57 na pondělí 10.1.

Reminder: připomínáme navrácení knížek z anglické knihovny;)

 

PROSINEC

                Merry Christmas and a Happy New Year!

22.12.

Christmas vocabulary: present/gift (dárek), decorations (dekorace), ornaments (ozdoby), sleigh/sledge (sáně), reindeer (sob), ribbon (stuha), wrapping paper (balící papír), snowflake (sněhová vločka), stocking (punčocha), elves (skřítci), mittens (palčáky), fireworks (ohňostroj), sparkler (prskavka), lights (světélka), bow (mašle), paper chain (papírový řetěz), chimney (komín), bell (zvoneček)/Merry Christmas, Happy Christmas, Happy Holidays, Happy New Year!    

Games and Activities:

  • Active Video: Elves on the Run
  • Christmas Words - presentation
  • Christmas Words Scavenger Hunt
  • Christmas Film: The Snowman
  • Where is it? Christmas Quiz
  • Christmas Word Search
  • Christmas Film: The Lost Letter
  • Songs: Christmas Carols:) 

Homework: WB pg. 49 + 50 na pondělí 3.1.

Reminder: V pondělí 3.1. prosím přineste vypůjčené knížky z anglické knihovny;)

                  

                  

                  

 

 

20.12.

MDR: Unscramble the letters to make a word (děti luštily a správně zapisovaly slova                                z přeházených písmenek: yiarrlb = library, sbu ioantts = bus station, pma = map)

New words: funfair (lunapark, pouť), Pirate Ship (pirátská loď), wrong place (špatné, nesprávné místo)

Student´s Book: pg. 50-51 Story (Up high) + pg. 51/2,3,4 (reading aloud) 

Workbook: pg. 51/2 (Listen and write - How do you spell ... ?)

Active Song: rozhýbali jsme se u aktivního videa "Go Bananas!"

Games and activities: Video Guessing Game - Places Around Town (Buildings and Places) - děti hádaly postupně odkrývající se obrázky;)

Homework: WB pg. 49 + 50 na pondělí 3.1.

 

15.12.

MDR: procvičovali jsme předložky  above/near/opposite/below (Some birds are flying above a                 forest...)

Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre/center, map

 

Grammar: procvičovali jsme vazbu "going to" + infinitive (infinitiv slovesa-za jakým účelem):                     I am going to (WHERE?) to (WHY?) ............... I am going to the shop to buy a pen.

 

Student´s Book: pg 48/1 (Song) + pg. 49/1,2,3 (Grammar Focus)

Workbook: pg. 48/1,2 (Song Practice)

 

Games and Activities: Charade - před tabulí se děti střídaly v předvádění a hádaní činností, které dělaly (I am going to the library to get a book. I am going to the supermarket to buy some bread...)

 

Homework: WB pg. 46 + 47 na pondělí 20.12. 

 

13.12.

MDR: na začátku hodiny jsme opakovali výrazy "in front of/behind/between/next to"

 

New vocabulary: bank (banka), tower (věž), library (knihovna), market square (tržiště), supermarket, bus station (autobusové nádraží), sports centre/center, map (mapa), town (město)

 

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 4 (Around Town) - pg. 46/1,2 + pg. 47/1,3   + pg. 122/1 (cvičení nahoře - Prepositions)

         

New Grammar: předložky místa (Prepositions of Place): opposite (naproti), near (poblíž, blízko), above (výše, nad), below (níže, pod)

 

Games and activities:  pro snadnější zapamatování nových slovíček jsme si zahráli Kahoot  (Around Town Vocabulary) a u tabule také Ten Second Picture Game:)

 

Homework: WB pg. 46 + 47 na pondělí 20.12.

 

8.12.

Quick Review for Test: s dětmi jsme pomocí interaktivní tabule rychle zopakovali látku na test

Unit 3 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 3.lekce

Household chores Word Search: luštili jsme osmisměrky a procvičovali si tak pravopis známých i méně známých slovíček

New words: laboratory (laboratoř), scientist (vědec/vědkyně), button (tlačítko, knoflík), helper (pomocník), bucket (kbelík, kýbl), to press (stisknout)

Student´s Book: pg. 40-41 - Story (Arnold and the Robot) + pg. 40/1,2

Book from the Library: většina dětí si dnes opět vypůjčila knížku z naší anglické knihovny -  prosíme o její navrácení do 14 dnů (Due Date is 22.12.)

Homework: WB pg. 38 + 45 na pondělí 13.12.

 

6.12.

MDR: Draw the clocks (děti dle anglických instrukcí malovaly správný čas na hodinách)

New words: second (druhý), find (najít), dark (tmavý, tma), mess (nepořádek), heavy (těžký) horrible (hrozný, strašný)

Grammar: procvičovali jsme příslovce určující frekvenci - always/usually/sometimes/never

Student´s Book: pg. 38-39 - Story (Tidying up) + pg. 39/2,3,4

Workbook: pg. 39/2 (write v/f/ff)

Games and activities: Rock, Paper, Scissors Challenge (k procvičení slovní zásoby 3. lekce) + Kahoot game (k zopakování gramatiky 3. lekce)

The November Student of the Month Award  - byla odměněna nejlepší studentka měsíce listopadu - moc gratulujeme!

Reminder: nezapomeňte si zopakovat slovíčka a gramatiku 3. lekce - ve středu 8.12. bude test

Homework: WB pg. 38 + 45 na pondělí 13.12.

                  

 

1.12.

MDR: Unscramble the letters (děti dešifrovaly slova z přeházených písmenek) - iytd pu (tidy up)...

New Grammar: příslovce určující frekvenci (Adverbs of Frequency) - používáme v odpovědi na otázku Jak často...?(=How often...?):   How often do you eat ice cream?

      I  always(=vždy) / usually(=obvykle) / sometimes(=někdy) / never(=nikdy)  eat ice cream.

Student´s Book: pg. 37/1,2  + pg. 121 (Grammar Focus) - cvičení 1 dole

Games and activities: Blaster! (hláskování slovíček si děti procvičily při hře) + Time game - Find the clock (na interaktivní tabuli si také další hrou procvičily určování času)

Ask a Friend - a na závěr lekce jsme ještě s dětmi vytvořili dvojice a podle vzorů na tabuli jsme trénovali dnešní novou gramatiku - děti se vzájemně ptaly a odpovídaly:

                    How often do you cook? I never cook.

                    How often do you do the shopping? I sometimes do the shopping.

Reminder: Prosíme o navrácení vypůjčených knih z naší anglické knihovny;)

Homework: WB pg. 36 + 37 na pondělí 6.12.

                  

Grammar: - procvičovali jsme minulý čas prostý a minulý čas průběhový (When I called him,                           he was watching a film).

LISTOPAD

29.11.

Hello conversation: How are you today? Did you play in the snow yesterday?

MDR: Write the times in word form (děti slovně zapisovaly čas, který viděly na obrázku):

         It´s quarter PAST two. It´s half PAST seven. It´s quarter TO five. It´s seven o´clock.

Vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Student´s Book: pg. 36/1,2 (Song) - dvakrát jsme si poslechli písničku, pak děti doplnily cvičení 1 a nakonec jsme si u tabule společně písničku zazpívali, někteří i s tancem;)

Games and activities: Telling Time Kahoot (s dětmi jsme opět procvičovaly vyjádření času) + Educandy Spelling Games (další oblíbenou hrou si děti procvičovaly hláskování slovíček 3.lekce)

Reminder: kdo ještě nedonesl - prosím, přineste do školy vypůjčenou anglickou knížku;)

Homework: WB pg. 36 + 37 na pondělí 6.12.

                   

 

24.11.

MDR: děti správně zapisovaly čísla do dvaceti z přeházených písmenek (wtelev - twelve ...)

Vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Student´s Book: Unit 3 (Daily tasks) - 34/2 (listening)

Telling the Time: SB 35/1, 2 (Grammar Focus) + pg. 121 (cvičení nahoře)

New Grammar: What´s the time? What time is it?

It’s five o’clock ... Je pět hodin.

It's quarter past five ... doslova to znamená "čtvrt (hodiny) po páté" = my říkáme "čtvrt na šest"
It's half past five ... doslova to znamená "půl (hodiny) po páté (hodině)" = my říkáme "půl šesté"
It's quarter to six ... doslova to znamená "čtvrt (hodiny) do šesti (hodin)" = my říkáme "tři čtvrtě na šest"

Songs - What´s the time?

Vocabulary Games: Charades (děti se střídaly v předvádění a hádání nových slovíček) + Kahoot (What are they doing?)

Reminder: kdo ještě nedonesl - prosím, přineste do školy vypůjčenou anglickou knížku;)

Homework: WB pg. 34 + 35 na pondělí 29.11.

 

22.11.

Conversation 1: How are you today? What did you do on the weekend? What is your favourite park?

Review for test: před testem jsme si ještě společně (pomocí chytré tabule) opakovali učivo druhé lekce

Unit 2 Test -  děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky druhé lekce

Food and Drinks Vocabulary Word Search: také luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček

Conversation 2 - about books: I read .... . It was good/bad/boring/interesting/exciting... . Do you recommend the book for us to read? I recommend it. I don´t recommend it.

New vocabulary: tidy up (uklidit), do the shopping (nakoupit), take the dog for a walk (vzít psa na procházku), wash up (umýt nádobí), sweep (zamést), cook (uvařit), dry the dishes (utřít nádobí), feed the dog (nakrmit psa)

Reminder: kdo v pondělí zapomněl - prosím, přineste do školy vypůjčené anglické knížky, včetně vyplněné zprávy o obsahu knížky (Book Report) a případně i CD;)

Homework: WB pg. 34 + 35 na pondělí 29.11.

 

15.11.

Conversation: Did you do something fun on the weekend? What else did you do at home?

MDR: nejprve jsme si znovu připomněli, ve kterých větách používáme výraz SOME/ANY a poté děti věty se správným výrazem zapisovaly do svých sešitů

Workbook: pg. 29/1+2 (listening) 

Brain Break: Food Vocabulary (Guess the Word) - děti hádaly správné názvy obrázků jídel

Games and activities: Dialogue Scramble (ve dvojicích děti dávaly rozstříhané kousky rozhovorů do správného pořadí) + Complete the Dialogue (a v dalších dvou rozhovorech pak v sešitech vybíraly a dopňovaly chybějící slova):

                       A: Shall I MAKE a tomato salad for lunch?

                       B: No, I really don´t like tomatoes. How ABOUT potato salad?

                       A: GOOD idea!

Video: What School Lunches Look Like Around the World - na závěr lekce jsme shlédli video o tom, jak vypadají školní obědy v různých zemích světa;)

Reminder (připomínka): nezapomeňte si zopakovat gramatiku a slovíčka 2. lekce - v pondělí 22.11. bude test! + prosím, přineste do školy anglické knížky vypůjčené na 14 dnů:)

Homework: WB pg. 28 + 33 na pondělí 22.11. 

 

10.11.

MDR: opět jsme procvičovali hláskování číslovek  (innety = ninety, noe unhrded = one hundred)

Spelling Game Blaster! - v hláskování slovíček 2. lekce děti pokračovaly formou hry v kroužku u tabule

Student´s Book: pg. 28/1,2 (Listening + Reading/Writing)+ 29/1 (Reading)

Conversation (Tell your partner...): "My favorite meal is ...fish/chicken/sausages/eggs" - děti konverzovaly ve dvojicích o svých oblíbených jídlech a poté tyto informace sdělovaly ostatním: Her/his favorite meal is pizza/salad/bread and honey...

Fruit Guessing Game: na interaktivní tabuli děti hádaly správné názvy postupně se zobrazujícího                                     ovoce;)                       

Homework: WB pg. 24, 25 + 26 (jen cvičení 1 + 2) na pondělí 15.11. 

 

8.11.

MDR: nejprve děti z pomíchaných písmenek skládaly a zapisovaly správná slova a poté je nahlas hláskovaly (Can you spell?, Try to spell): "netwyt"...twenty, "tofry" ...forty

New Grammar: vysvětlovali jsme si, kdy použít návrhy (Suggestions) a jak na ně odpovědět - Shall we (make some soup/have breakfast/go to the park)? How about some...? Good idea! OK. No, thank you, I don´t like ...

Student´s Book: pg. 25/1,2 (Grammar Focus - Suggestions) + pg. 120/1 (dole)

                        + pg. 26-27 - Story (The golden apple) + pg. 27/2

Game: Blaster! - u tabule jsme si zahráli novou hru, při které si děti procvičovaly hláskování slovíček ze druhé lekce 

Book from the Library: většina dětí si dnes vypůjčila knížku z naší knihovny - přejeme hezké počteníčko (+ příp. poslech CD) a prosíme o její navrácení do 14 dnů (Due Date is 22.11.) včetně vyplněné zprávy o obsahu knížky (Book Report);)

Homework: WB pg. 24, 25 + 26 (jen cvičení 1 + 2) na pondělí 15.11. 

 

3.11.

MDR: děti do sešitů doplňovaly věty o oblíbeném i neoblíbeném jídle (At my perfect picnic, there              are some .... There aren´t any .....)

Student´s Book: pg. 24/1 - Song (A picnic) + pg. 120 (Grammar Focus)

Grammar:  podle obrázků na interaktivní tabuli jsme s dětmi procvičovali SOME/ANY

     Miss Quetz se ptala: Are there any bananas/rolls/tomatoes? Is there any cheese/salad?

     A děti podle skutečnosti odpovídaly: There are some bananas. OR There aren´t any tomatoes. 

Active Video: na přání dětí jsme se rozhýbali u aktivního videa Soup Ninja 2:)

Games and activities: 10 Second Picture (děti se střídaly v malování a hádání názvů obrázků na tabuli, čímž si procvičovaly nová slovíčka ze druhé lekce) + Big Describer Game (Food) - a na závěr lekce si ještě děti formou hry na interaktivní tabuli připomněly ještě další slovíčka o jídle

The October Student of the Month Award  - byla odměněna nejlepší studentka měsíce října -moc gratulujeme!

Homework: WB pg. 22 + 23 na pondělí 8.11. 

                                                                                                                

 

1.11.

MDR: talking about last week - What did you do last week (during the fall holiday)?

Student´s Book: Unit 2 (The picnic) - začali jsme novou lekci: SB pg. 22/1,2 + 23/1

New Grammar: ANY/SOME (nějaký) - v otázce a záporné odpovědi používáme ANY, v kladné odpovědi používáme SOME:                                                                                                                                Is there ANY apple juice?    Yes, there is SOME apple juice.

                         Are there ANY tomatoes?    No, there aren´t ANY tomatoes.

New vocabulary: rolls (housky), lemonade (limonáda), cheese (sýr), apple juice (jablečný džus), water (voda), soup (polévka), vegetables (zelenina), salad (salát)

Games and activities: Draw your own sandwich with 5 fillings + talk about it with your partner - děti malovaly sendvič, vybíraly 5 různých náplní a ve dvojicích se potom střídaly ve vytváření otázek a odpovědí o namalovaném obrázku, čímž si hezky procvičovaly novou gramatiku;)

Homework: WB pg. 22 + 23 na pondělí 8.11. 

ŘÍJEN

25.10.

Review for Test: na začátku hodiny jsme opakovali slovíčka i gramatiku na test

Unit 1 Test: děti absolvovaly test z první lekce

Halloween Vocabulary Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček

New vocabulary: pumpkin (dýně), costume (kostým), witch (čarodějnice), vampire (upír), ghost (duch), broom (koště), graveyard (hřbitov), cauldron (kotel), haunted house (strašidelný dům), scary = spooky = creepy (strašidelný), devil (ďábel), potion (lektvar), bat (netopýr)

Halloween Songs: Happy Halloween! + Spooky Scary Skeletons + další písničky, které můžete najít zde: https://www.youtube.com/watch?v=rHtq5GIIUV8&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

Halloween Game: Musical Pictures - na závěr lekce jsme si ještě zahráli hru s halloweenskými obrázky a přerušovanou hudbou, čímž si děti krásně procvičily i dosud neznámá slovíčka - a tak si mohly domů odnést i sladkou halloweenskou odměnu:)

Homework: Have a spooky Halloween! ;)

                    

 

20.10.

MDR: děti do svých sešitů psaly věty o tom, co mají a nemají rádi (I like singing, but I don´t like playing football. I like dancing, but I don´t like doing my homework...)

School Schedules: dětem jsme rozdaly pracovní listy s nedokončenými školními rozvrhy a děti poté ve dvojicích (pomocí vět na tabuli) konverzovaly o pořadí jednotlivých předmětů v rozvrhu (What comes AFTER Englich? What comes BEFORE lunch?)

Brain Break: zacvičily jsme si u dalšího aktivního videa Back to School - Would you rather?

Class Quiz: děti se rozdělily do dvou týmů a písemně odpovídaly na otázky z interaktivní tabule - vždy nejdříve nahlas přečetly nápovědu a poté v týmech hádaly správné názvy školních předmětů                     In this class you learn about numbers. = MATHS

                   In this class you learn to use a computer. = I.T.

                   In this class you learn about the past. = HISTORY

Homework: WB pg. 13, 14 na pondělí 25.10. 

Reminder (připomínka): nezapomeňte si zopakovat 1. lekci - v pondělí 25.10. bude test!

 

18.10.

MDR: What is your favorite school subject and why? - děti do svých sešitů psaly, jaký je jejich oblíbený školní předmět a proč (My favorite subject is Maths because I like numbers...)

New vocabulary: every week (každý týden), before (před), after (po), secret (tajný, tajemství)

Grammar:  have to = muset

                  have to be ready....Musím být připraven/a.

                  You have to wear school uniform....Musíš nosit školní uniformu.

                  !She(he) has to be quiet....Ona(on) musí být potichu.

Brain Break: rozhýbali jsme se u aktivního videa Back to School - Would you rather?

Student´s Book: pg. 13/1 (have to) + pg. 119 - Grammar Focus (cvičení dole)

                           pg. 14-15 - Story (Getting help) - děti si nejprve rozdělily role a příběh dvakrát přečetly a nakonec sledovaly video s tímto příběhem;)

Homework: WB pg. 13, 14 na pondělí 25.10. 

 

13.10.

MDR: listening/writing - procvičování slovní zásoby a gramatiky loňského roku

New/revised vocabulary: plant (rostlina) / school subjects, English, Geography, Music , I.T. , History, Maths, Science, Art, P.E. 

Student´s Book: pg. 11/1 + pg. 12/1,2 - Song + pg. 119 - Grammar Focus (cvičení nahoře)

Grammar:  like/don´t like +ing  - vysvětlovali jsme si novou gramatiku a poté nám děti sdělovaly, co rádi a neradi dělají:

  I like singingI don´t like drawingShe/he likes cookingShe/he doesn´t like doing sport.

Games and activities: Opakovali jsme nová slovíčka (školní předměty) a zahráli si Quiz (děti podle obrázků říkaly názvy předmětů) + Edu Candy Words Game - At School: Spell it! (děti se formou hry na interaktivní tabuli procvičovaly nová slovíčka);)

Homework: WB pg. 10, 11, 12 na pondělí 18.10. 

 

11.10.

Hello again! - "Tell me about the school in nature" (na začátku hodiny nám děti vyprávěly, co zažily minulý týden na škole v přírodě)

MDR: děti dokončovaly pracovní listy k opakování učiva loňského roku

Student´s Book: Unit 1 (Our school) - začali jsme novou lekci: SB pg.10/1,2

New vocabulary: school subjects (školní předměty), English, Geography (zeměpis), Music (hudební výchova), I.T. (informační technologie), History (dějepis), Maths (matematika), Science (přírodověda, biologie, chemie), Art (umění, výtvarná výchova), P.E. (tělesná výchova) / librarian (knihovnice, knihovník)

Games and activities: "Look at Ms.Quetz and guess - what is this?" (děti podle názorného předvádění hádaly a také se učily správně vyslovovat názvy jednotlivých školních předmětů);)

Homework: WB pg. 10, 11, 12 na pondělí 18.10. 

ZÁŘÍ

29.9.

MDR: listening - děti podle poslechu vyplňovaly pracovní listy a opakovaly tak gramatiku i slovíčka

Grammar: opět jsme procvičovali gramatiku loňského roku

Brain Break: Active Video "Food Fight" - rozhýbali jsme se u aktivního videa a zopakovali si některé pohybové výrazy (grab/run/jump/duck/dodge/punch/kick)

Unit 0 Review - Test: děti dokončily test k zopakování nulté lekce

Homework: WB pg. 6,9 na pondělí 11.10. 

 

27.9.

MDR: děti podle poslechu vyplňovaly pracovní listy (k opakování učiva loňského roku)

Student´s Book: pg. 118 (Grammar Focus) - obě cvičení  + pg. 8-9 - Story (The old book) - děti si nejprve rozdělily role a příběh dvakrát přečetly a poté ještě shlédly video + cvičení pg. 9/2

Grammar: procvičování "Good at ... + ing" + přivlastňování (Rosie´s sister, Matěj´s brothers)

Unit 0 Review (Meet the Explorers) - k opakování slovní zásoby a gramatiky + začali jsme Test

Homework: WB pg. 6,9 na pondělí 11.10. 

 

22.9.

MDR (My Daily Report): listening/writing - pracovní listy k opakování učiva z loňského roku

Family Words: vyplněním pracovního listu Family Tree si všechny děti procvičily slovíčka o rodině

Grammar: "Good at" Charades - děti se střídaly v ukázkách toho, v čem jsou dobré (I am good at/not good at  swimming/running/playing tennis/singing/reading...)

A na příkladu své rodiny se děti také učily přivlastňovací apostrof (Possessive Apostroph):

              David is Linda´s brother. Ema is Julie´s sister. Olí and Theo are Tim´s brothers.

Student´s Book: pg. 7/1

Songs: Where is it? + Prepositions Song (opakovali jsme předložky - on/in/at/next to/behind...)

Homework (domácí úkol): Workbook (WB) pg. 5, 7, 8 na pondělí 27.9.  

 

20.9.

MDR (My Daily Report): special test for teachers - lekci děti zahájily poslechem a vyplněním pracovních listů (abychom zjistily, jaké učivo s nimi máme procvičovat a čemu se více věnovat)

Sign Anti-Bullying Certificate: povídali jsme si o tom, jak se správně chovat v našich hodinách a ke svým spolužákům a nakonec jsme všichni podepsali Certifikát proti šikaně (bullying)

Games and activities: Numbers on your back (děti si procvičily číslovky do sta)

Student´s Book: pg. 5/1 - Good at + ing (I am good at riding bikes/climbing trees/doing puzzles/ playing the quitar) + pg. 6 - Song

Workbook: pg. 4/1,2,3

Homework (domácí úkol): Workbook (WB) pg. 5, 7, 8 na pondělí 27.9.                    

 

15.9.

Complete Notebooks and Arctic Foxes Poster - děti si nejprve ozdobily přední stránku svých sešitů a poté dokončily výrobu našeho skupinového plakátu

How to be an Arctic Fox: Classroom rules and useful language (class words) - připomněli (a vyzkoušeli) jsme si pravidla chování při našich lekcích a také jsme si zopakovali užitečné výrazy a anglické fráze pro naši vzájemnou konverzaci v hodinách

Student´s Book: pg. 4 - Unit 0 (Meet The Explorers)

New vocabulary: upstairs, downstairs, twenty-one -(to) fifty, fifty-one -(to) one hundred, cellar

No homework today:)

 

13.9.

Hello and welcome! - přivítali jsme se po prázdninách a rozdali jsme si nové učebnice a sešity (Notebooks)

Arctic Foxes (Polární lišky) - shlédli jsme krátkou prezentaci a zábavné video o maskotu naší skupiny a také jsme společně začali vyrábět náš skupinový plakát (Arctic Foxes Poster), který bude po dokončení viset na chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny;)

Name Game - pro vzájemné představení a procvičení paměti jsme si v kroužku u tabule zahráli hru na jména a gesta

Stand up if... - povídali jsme si o tom, kde všude jsme o prázdninách byli a co všechno jsme dělali a jedli:)

Snatch Game - zahráli jsme si hru, při které jsme si procvičili postřeh a porozumění anglickým pokynům (Touch your head, Raise your hand, Touch your shoulders, Turn around...)

 

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48