Arctic Foxes

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

 

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ŘÍJEN

13.10.

MDR: listening/writing - procvičování slovní zásoby a gramatiky loňského roku

New/revised vocabulary: plant (rostlina) / school subjects, English, Geography, Music , I.T. , History, Maths, Science, Art, P.E. 

Student´s Book: pg. 11/1 + pg. 12/1,2 - Song + pg. 119 - Grammar Focus (cvičení nahoře)

Grammar:  like/don´t like +ing  - vysvětlovali jsme si novou gramatiku a poté nám děti sdělovaly, co rádi a neradi dělají:

  I like singingI don´t like drawingShe/he likes cookingShe/he doesn´t like doing sport.

Games and activities: Opakovali jsme nová slovíčka (školní předměty) a zahráli si Quiz (děti podle obrázků říkaly názvy předmětů) + Edu Candy Words Game - At School: Spell it! (děti se formou hry na interaktivní tabuli procvičovaly nová slovíčka);)

Homework: WB pg. 10, 11, 12 na pondělí 18.10. 

 

11.10.

Hello again! - "Tell me about the school in nature" (na začátku hodiny nám děti vyprávěly, co zažily minulý týden na škole v přírodě)

MDR: děti dokončovaly pracovní listy k opakování učiva loňského roku

Student´s Book: Unit 1 (Our school) - začali jsme novou lekci: SB pg.10/1,2

New vocabulary: school subjects (školní předměty), English, Geography (zeměpis), Music (hudební výchova), I.T. (informační technologie), History (dějepis), Maths (matematika), Science (přírodověda, biologie, chemie), Art (umění, výtvarná výchova), P.E. (tělesná výchova) / librarian (knihovnice, knihovník)

Games and activities: "Look at Ms.Quetz and guess - what is this?" (děti podle názorného předvádění hádaly a také se učily správně vyslovovat názvy jednotlivých školních předmětů);)

Homework: WB pg. 10, 11, 12 na pondělí 18.10. 

ZÁŘÍ

29.9.

MDR: listening - děti podle poslechu vyplňovaly pracovní listy a opakovaly tak gramatiku i slovíčka

Grammar: opět jsme procvičovali gramatiku loňského roku

Brain Break: Active Video "Food Fight" - rozhýbali jsme se u aktivního videa a zopakovali si některé pohybové výrazy (grab/run/jump/duck/dodge/punch/kick)

Unit 0 Review - Test: děti dokončily test k zopakování nulté lekce

Homework: WB pg. 6,9 na pondělí 11.10. 

 

27.9.

MDR: děti podle poslechu vyplňovaly pracovní listy (k opakování učiva loňského roku)

Student´s Book: pg. 118 (Grammar Focus) - obě cvičení  + pg. 8-9 - Story (The old book) - děti si nejprve rozdělily role a příběh dvakrát přečetly a poté ještě shlédly video + cvičení pg. 9/2

Grammar: procvičování "Good at ... + ing" + přivlastňování (Rosie´s sister, Matěj´s brothers)

Unit 0 Review (Meet the Explorers) - k opakování slovní zásoby a gramatiky + začali jsme Test

Homework: WB pg. 6,9 na pondělí 11.10. 

 

22.9.

MDR (My Daily Report): listening/writing - pracovní listy k opakování učiva z loňského roku

Family Words: vyplněním pracovního listu Family Tree si všechny děti procvičily slovíčka o rodině

Grammar: "Good at" Charades - děti se střídaly v ukázkách toho, v čem jsou dobré (I am good at/not good at  swimming/running/playing tennis/singing/reading...)

A na příkladu své rodiny se děti také učily přivlastňovací apostrof (Possessive Apostroph):

              David is Linda´s brother. Ema is Julie´s sister. Olí and Theo are Tim´s brothers.

Student´s Book: pg. 7/1

Songs: Where is it? + Prepositions Song (opakovali jsme předložky - on/in/at/next to/behind...)

Homework (domácí úkol): Workbook (WB) pg. 5, 7, 8 na pondělí 27.9.  

 

20.9.

MDR (My Daily Report): special test for teachers - lekci děti zahájily poslechem a vyplněním pracovních listů (abychom zjistily, jaké učivo s nimi máme procvičovat a čemu se více věnovat)

Sign Anti-Bullying Certificate: povídali jsme si o tom, jak se správně chovat v našich hodinách a ke svým spolužákům a nakonec jsme všichni podepsali Certifikát proti šikaně (bullying)

Games and activities: Numbers on your back (děti si procvičily číslovky do sta)

Student´s Book: pg. 5/1 - Good at + ing (I am good at riding bikes/climbing trees/doing puzzles/ playing the quitar) + pg. 6 - Song

Workbook: pg. 4/1,2,3

Homework (domácí úkol): Workbook (WB) pg. 5, 7, 8 na pondělí 27.9.                    

 

15.9.

Complete Notebooks and Arctic Foxes Poster - děti si nejprve ozdobily přední stránku svých sešitů a poté dokončily výrobu našeho skupinového plakátu

How to be an Arctic Fox: Classroom rules and useful language (class words) - připomněli (a vyzkoušeli) jsme si pravidla chování při našich lekcích a také jsme si zopakovali užitečné výrazy a anglické fráze pro naši vzájemnou konverzaci v hodinách

Student´s Book: pg. 4 - Unit 0 (Meet The Explorers)

New vocabulary: upstairs, downstairs, twenty-one -(to) fifty, fifty-one -(to) one hundred, cellar

No homework today:)

 

13.9.

Hello and welcome! - přivítali jsme se po prázdninách a rozdali jsme si nové učebnice a sešity (Notebooks)

Arctic Foxes (Polární lišky) - shlédli jsme krátkou prezentaci a zábavné video o maskotu naší skupiny a také jsme společně začali vyrábět náš skupinový plakát (Arctic Foxes Poster), který bude po dokončení viset na chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny;)

Name Game - pro vzájemné představení a procvičení paměti jsme si v kroužku u tabule zahráli hru na jména a gesta

Stand up if... - povídali jsme si o tom, kde všude jsme o prázdninách byli a co všechno jsme dělali a jedli:)

Snatch Game - zahráli jsme si hru, při které jsme si procvičili postřeh a porozumění anglickým pokynům (Touch your head, Raise your hand, Touch your shoulders, Turn around...)

 

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49