3rd grade 2 Drtinova


Vyučující:

Maya Pande

tel.: +420 774 149 537
email: mayaapande@gmail.com


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

 

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Při výuce používáme nejnovější, čtvrté, vydání učebnice  Fun For StartersJeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení z učebnice jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na stránce  https://www.cambridgeone.org/home  dole vpravo na ikonku "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 

BŘEZEN

21.3.

 • What do you do on holiday/break? Děti odpovídaly na otázky
 • kontrola dú
 • Portfolio: spelling slov - transportation
 • Unit 42 (About a phone) - str. 88 celá - děti se učily porozumět čtenému textu a správně doplnit chybějící slova, str. 89/D - poslech
 • Vysvětlili jsme si přivlastňovací zájmena – my/mine, your/yours, her/hers, his/his, it/its, our/ours, their/theirs – procvičování formou her
 • Textbook 90/A,B,C
 • Homework: 90/D, 91/E

7.3.

 • Hello song
 • Kontrola dú
 • Portfolio: opakování množného čísla – plurals: 1 mouse – 2 mice, house – houses, foot – feet, man – men, person – people
 • Game – děti přiřazovaly obrázky a slova 
 • Textbook: 84/A,C, E, 86/A, B, C 
 • Způsoby dopravy – modes of transportation - jmenovali jsme jednotlivé dopravní prostředky
 • Spelling na závod – transportation
 • Homework: 84/B

ÚNOR

28.2.

 • What do you do after school? - děti odpovídaly
 • Portfolio: přítomný čas průběhový - ing. Psaly jsme věty: I run - I am running. She eats. She is eating. They watch. - They are watching. apod.
 • Textbook 80/A, B, C
 • procvičování nepravidelných tvarů množného čísla: foot - feet, person - people, mouse - mice, child - children
 • 82/A,B,C
 • 83/E,D - děti odpovídaly na otázky týkajícíc se obrázku a tvořily z daných slov věty.
 • Homework: 81/D

 

21.2.

 • What do you do at the weekend? - děti odpovídaly na otázku
 • společná oprava domácího úkolu
 • Portfolio: přítomný čas průběhový  - slovesa s koncovkou - ing
 • Učebnice 76/A,B, 78/A,B,C
 • Game - děti skládaly věty - průběhový čas
 • vowels - samohlásky - děti doplňovaly chybějící písmena do slov
 • 79/D
 • Homework: 77/D, 78/C

14.2.

 • Opakování slovní zásoby z minulé hodiny - birthday / at the beach
 • Portfolio: děti psaly věty, do kterých doplňovaly chybějící slova
 • Společná kontrola dú
 • Učebnice str. 72/A,B, 73/D,E
 • Spelling race
 • procvičování otázek s who/where/what
 • 74/C,D
 • Homework: 73/D,74/B, 75/E

7.2.

 • Circle: děti se navzájem představily s novou vyučující - Miss Maya
 • Portfolio: věty psaly věty ze str. 67/G
 • společná oprava dú
 • Birthday party! děti nejprve odpovídaly na otázky týkající se obrázku v učebnici, říkaly co mají rády na oslavě narozenin - str. 67 celá, 68/E
 • Picture dictionary: děti kreslily různé druhy jídla z naroz oslavy a ostatí hádaly
 • On the beach! 70/A,B - povídali jsme si o prázdninách u moře, 71/E - listening
 • Spelling race: děti na závod psaly na tabuli jednotlivá slova z dané lekce
 • Homework: 69/D, 70/C, 71/D

LEDEN 

31.1.

 • SONG The 5 W's
 • Portfolio: děti psaly věty s what/who/where
 • společná oprava dú
 • 64/A, 65/B
 • opakování předložek místa (prepositions of place):  in/on/under/between/next/behind/in front of
 • str. 64 - 65
 • Coming and going - opakování názvů dopravních prostředků/ fly, drive, ride (What can you drive? A car. What can you ride? A bike. What can you fly? A plane...)
 • 66/A,D, 67/F
 • Homework: 66/B, C, 67/E

24.1.

 • Song
 • Portfolio: děti převáděly slova v jednotém čísle do čísla množného
 • společná kontrola domácího úkolu
 • Učebnice 57/E, 59/D
 • video - food
 • opakování názvů jídla (food), nápojů (drinks) - hra s obrazovými kartami; výslovnost juice/fruit/food, peas/beans/sweets, egg/bread/breakfast
 • Question words - who, what, when, where, which, why, how, how many  - SONG The 5 W's
 • Učebnice - 62/A
 • Homework: 61/F, 63/D

 

17.1.

 • Hello song
 • Portfolio: opakování psaní sloves s koncovkou -ing
 • společná oprava domácího úkolu
 • Procvičování - How many…. have you got?/…. do you have?, How many…. has he/she/it got?/…. does he/she/it have? - formou online cvičení, hry

 • Učebnice 56/A

 • Psaní množného čísla - koncovka: -s (bookS, catS, dogS..), -es (watchES, busES, beachES), -ies (pravidlo "goodbye Y and hello I ES - baby - babIES, story - storIES)

 • 57/7 - třídění sloves do kategorií 

 • Homework - 57/E

   

   


   

10.1.

 • song: How do we say hello?
 • Portfolio: děti si zapsaly časování slovesa "to be" - být (I am, you are, she/he/it is, we are, they are). Učili jsme se správně psát slovesa s koncovkou ing.
 • společná kontrola domácího úkolu
 • Tvoření průběhového času přítomného s těmito slovesy (formou hry, pantomima): reading, eating, jumping, sitting (down), painting, listening (to), sleeping, drawing, throwing, looking (at), smiling, stopping, waving, clapping, counting, running, swimming. Děti odpovídaly na otázky: What's he/she doing? Who's sleeping/clapping.....? What are they doing?
 • Učebnice 52/A, 53/D, 54/A,B
 • Homework: 52/B, 53/E, 55/E

3.1.

 • Circle time: What did you get for Christmas? Děti jmenovaly dárky, které dostaly: I got a..
 • Portfolio: what goes on the road/in the sky/on the water - děti psaly různé dopravní prostředky
 • School things - učebnice B; procvičování v praxi: take out a pen, pencil, ruler...děti pak postupovaly podle pokynů (You write with it. What is it? It is a pen. Put the pen under your pencil case. apod.). Procvičovali jsme porozumění poslechu, předložky místa, slovesa, školní pomůcky; 49/D
 • Snowman freeze 
 • Učebnice 50/A ( new words: keyboard, glasses case), B (opakování přivlastňovacích zájmen: his, her, their), C
 • Hangman
 • Homework: 48/D, 49/E, 51/E,F

PROSINEC

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

20.12.

 • Christmas Quiz: What Am I? - slovíčka s vánoční tématikou jsme si připomněli zábavnou hrou, kdy děti podle slovního popisu hádaly a psaly 10 odpovědí (znovu můžete zkusit zde)
 • The Christmas Sing-along!
 • Make snowflakes - pomocí papíru a nůžek jsme si vyrobili sněhové vločky (návod také zde)
 • Santa Freeze Dance!​​
 • Story time - Frosty the Snowman - po přestávce jsme si udělali popcorn a společně shlédli krátký vánoční příběh o oživlém sněhulákovi, jeho kamarádce a zlém kouzelníkovi;)
 • Christmas Crossword - na závěr hodiny děti v malých skupinkách pro procvičení vánoční slovní zásoby vytvářely křížovku z písmenek napsaných na tabuli - a šlo jim to výborně!

13.12.

 • Song - learn rooms of the house
 • Portfolio: děti doplňovaly do textu chybějící slova
 • společná kontrola domácího úkolu
 • plurals - zopakovali jsme si tvoření množného čísla. Užití this/these -  This is a poster. / These are posters...
 • Textbook 44/A, B, 45/D,E 
 • Kategorie dopravních prostředků - on the water/on the road/ in the sky/ on the railway road - hra
 • Učili jsme se rozlišovat DRIVE (a car, a bus, a lorry), RIDE (a bike, a horse, a motorbike), FLY - (a helicopter, a plane) - hra
 • Homework: 46/B,C

 

6.12

 • Circle: What's your name and what's your favorite drink?
 • HW check – společně na tabuli
 • Portfolio: rooms - fill in missing letters: bedroom, living room, dining room, bathroom, kitchen, hall – děti psaly do sešitu
 • 40/B – téma house/things in the house
 • Wiggle dance
 • Game – furniture – opakování názvů nábytku
 • 42/A, 43/D, E  -Nick's and Anna's room - Which room is Nick's? - děti popisovaly pokoje podle obrázků a doplňovaly informace do učebnice
 • Homework 41/D,E,F

LISTOPAD

29.11.

 

22.11.

 • Circle time: What's your name and what are you wearing? 
 • Portfolio: name the clothes - děti psaly názvy oblečení
 • Kontrola domácího úkolu
 • Textbook str. 32/A,B (procvičování otázek a postatných jmen), 34/A,B animals, adjectives and verbs - děti přiřazovaly ke každému zvířeti 3 slova, která jej popisovala.
 • Homework: str. 33/C, D

15.11.

 • Circle time: What's your name? My name is____and I like_____
 • Portfolio: písemné odpovědi - děti pojmeovávaly obrázky: woman, boy, girl, child
 • Textbook: Clothes - procvičovali jsme spelling a názvy různých druhů oblečení- str. 20/A, B, slovesa - 30/A - formou her jsme opakovali různá slovesa pohybu (jump, run, dance, fly, read, sing)
 • Homework: str. 30

8.11.

 • Circle time: How are you? What are you wearing?
 • Portfolio: písemné odpovědi  It's Kacka's camera. It's Luky's car..
 • Textbook: Dnes jsme si procvičili přivlastňovací zájmena - str. 27/C; množné číslo -neparvidelné tvary - str.28/A, 28/B
 • Homework: str. 26/B, 29/D

1.11.

 • Circle time: připomněli jsme si svátek Halloween. Děti říkaly, jakou masku měly. 
 • Portfolio: písemné odpovědi v celých větách na tyto otázky: How many chairs are there? What colour is the girl's hair? 
 • Textbook: str. 21/D - děti sestavovaly správně věty. Vysvětlili jsme si vazbu there is/there are; 22/A, B, - děti ve dvojicích doplňovaly čísla, četly, vybarvovaly a kreslily; 23/D - každý podle zadaných informací v textu psal na tabulku, o kterou příšerku "monster" se jedná.
 • Dnes děti dostaly odměny za práci v průběhu září a října ( za nasbírané hvězdičky)
 • Homework: str. 22/C, 24/C, 25/E - dnešní úkol je za 2 hvezdičky

ŘÍJEN

18.10.

 • Circle time: My name is......  I am wearing ......... děti se ptaly a odpovídaly
 • Portfolio: písmné odpovědi v celých větách na tyto otázky: What part of a body can you sing with? I can sing with a mounth. What can you run with? I can run with my feet.
 • Textbook 18/A,B,C
 • Procvičovali jsme spelling slov - body parts (eyes, ears, hand, legs, hair, nose)
 • Homework: 18/D,E

11.10.

 • Circle time: Hello! How are you? What colour is your bedroom? děti se ptaly a odpovídaly
 • Portfolio: písmné odpovědi v celých větách na tyto otázky: What colour is your favourite ice cream? What is a good colour for a car? What colour shoes do you like?
 • Textbook: 15/C - odpovídání na otázky (porozumění četní, ukazování na obrázku)
 • 14/A - Důležitá slovíčka v pochopení instrukcí v knize apod: sentence, question, words, numbers, tick, cross, alphabet
 • Brain break: Simon says - opakování pokynů - raise your hand, jump, touch your ..., dance, wave....
 • Vysvětlili jsme si, kdy se používá neurčitý člen a / an (an - u slov začínajících na a,e,i, o u) - str. 16/A
 • Homework: 14/B, 17/C

 

4.10.

 • Circle time: Hello! How are you? What do you do at the weekend? Děti se navzájem ptaly.
 • Portfolio: What's your name? What's your best friend's name? What's your mum's name? - děti psaly odpovědi
 • Names (10/A,C) - anglická jména a která jsou for boys/girls/for boy and girls - formou hry u tabule děti určovaly jednotlivá jména, udělali si poslechové cvičení (10/C)
 • Colours: procvičování rozpoznávání a psaní barev 
 • Homework: 11/D, 12/B

ZÁŘÍ

27.9.

 • Hello! How are you? Děti se navzájem ptaly
 • Portfolio: How are you? What animal do you like? What is your favourite colour? Děti odpovídaly písemně a v celých větách (in full sentences) na otázky.
 • Opakování - months of the year
 • Procvičování  alphabet - rozpoznávání pímen a hláskování slov
 • Textbook: 6/A,B,7/E,F
 • spelling game u tabule - na závod v týmech děti hláskovaly jednotlivá slova
 • Homework: 8/B,C

 

20.9.

 • Dnes nás uvítal myšák Monty:-)
 • Hello song
 • Představili jsme si slova day/week (there are 7 days in one week) /month/year (there are 12 months in the year). Seznámili jsme se s názvy měsíců - 12 months of the year
 • 12 Months of the Year song
 • Alphabet race - závod v týmech - rozpoznávání písmen abecedy
 • Hot potato game - děti poslouchaly písničku The Wiggles Hot Potato a při ní si posílali míč - když hudba přestala hrát, musel ten, který držel míč, odpovědět na otázku.
 • Homework: pustit si doma písničku 12 Months of the Year

13.9.

V naší první hodině jsme se nejprve navzájem seznámili. Miss Taylor se dětem představila, ukázala fotografie svého psa a zemi a stát odkud pochází (Texas). Ukázali jsme si vše také na mapě.

 • V kroužku na koberci jsme si zahráli představovací hru: My name is ….and I like……..Každý se musel takto představit a pamatovat si, co kdo řekl. Pak, ve druhém kole říkaly: She is Kačka/Luky….and she/he likes…..
 • Děti si vytvořily jmenovky na stůl, které si krásně vyzdobily.
 • Dále si děti podepsaly své „portfolio“ – sešit, do kterého budeme psát pouze v hodinách, děti jej nenosí domů.
 • Pustili jsme si písničku How Do We Say Hello
 • Představili jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný team posterListen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team (jsme tým):)
 • Seznámili jsme se s učebnicí Fun For Starters – děti hledaly podle zadání obrázky (boy/girl/food/flag…).
 • Zazpívali jsme si Head-Shoulders-Knees and Toes
 • Na závěr naší hodiny jsme si připomněli náš motivační systém hvězdiček (stars), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! (dnes nebyl zadán žádný domácí úkol)

 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11