2nd grade 3 Drtinova

Vyučující:

Maya Pande

tel.: +420 774 149 537
email: mayaapande@gmail.com

Asistent/ka:

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

 

Při výuce používáme druhé vydání učebnice Kid’s Box 2 . Jeho součástí je digitální platforma, Cambridge Learning Management System, která obsahuje materiály pro domácí studium a opakování. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice v anglickém jazyce a v české jazyce zde

 

KVĚTEN

25.5.

 • Warmer - What do you do in the week? - děti se vzájemně ptaly a odpovídaly
 • Portfolio - Do you want ice cream? Does Miss Maya want a cake? Yes, she does/doesn´t.
 • Brain Break - Waka Waka Dance video
 • Unit 9-12 Review - začali jsme opakovat slovní zásobu a gramatiku
 • Na procvičení slovíček jsme si zahráli dětmi velmi oblíbenou hru Around the world Game
 • Activity Book - pg.92/1,2 (listening) + 93/3
 • Na závěr lekce jsme si zahráli 2 kola hry 10-15 Questions Game - děti vytvářely otázky a hádaly: Is it alive? Is it big/small? Is it a place? Can you eat it? Can you wear it? ...
 • Homework: AB str. 93/4

18.5.

 • Warmer - rozhýbali jsme se u Swab the Deck!
 • Portfolio - procvičovali jsme slovíčka 12. lekce
 • Grammar - Do you want ...?  Yes, I do.  I want to ... . I don´t want to ... .                                            Where do you want to go? I want to go to Italy/to the petshop/to football match.
 • Brain Break - What do you want to eat?
 • Activity Book - pg. 86/5 + 88/8 (listening)
 • Monty´s phonics - procvičovali jsme výslovnost samohlásek (vowels - a, e, i, o, u)
 • Classmate bingo - s vytištěnými tabulkami jsme si zahráli konverzační hru Bingo (děti se vzájemně ptaly a odpovídaly: Do you want to go to the zoo? Do you like to play games?...)
 • Homework: AB str. 88/9 + 89

 

11.5.

 • Warmer - Draw what you hear (děti malovaly podle diktátu)
 • Portfolio - What would you like? Would you like ...? Can I have ...?
 • Unit 12  (On holiday!) - new words: beach, sand, shell, sun, sea, mountain, holiday
 • Nová slovíčka jsme procvičili hrou - Flashcards Game
 • Brain Break - Summer mouse  
 • Activity Book - pg. 84/1,2 (85/4)
 • Unit 12 Song
 • Na závěr lekce děti si děti u tabule zahrály obdobu hry Pexesa - Matching pairs
 • Homework: AB str. 85/3

 

4.5.

 • Warmer - na začátku lekce si děti ve dvojicích s míčkem zahrály Snatch Game
 • Portfolio - děti písemně procvičovaly slovíčka z minulé lekce
 • Grammar - Would you like ...? I´d like... .   Can I have ... ? Here you are.
 • Procvičování gramatiky - Would you like ... ?
 • Brain Break - Can I have Song  
 • Activity Book - pg. 80/5 + 82/8,9
 • Monty´s phonics - u tabule jsme procvičovali výslovnost "IR" (bird, girl...) x "UR" (purple...)
 • Around the world Game - slovíčka od začátku roku si děti procvičily soutěží ve dvojicích
 • Homework: AB str. 80/6 + str. 83

DUBEN

Prosím, věnujte pozornost letnímu příměstskému táboru 

LEAP English Day Camp.

 

 

27.4.

 • Warmer - rozhýbali jsme se u Which Pokemon are you?
 • Portfolio - Do you like ice cream/salad? Yes, I do.  No, I don´t.
 • Začali jsme novou lekci - Unit 11 - new words: cake, sausage, lemonade, watermelon, burger, beach (Pupil´s Book pg. 78 + 79/4)
 • Flashcard games -  s novou slovní zásobou jsme si u tabule zahráli hry ve dvou týmech
 • Brain Break - Happy Birthday Song
 • Activity Book - pg. 79/3,4 (poslouchej a maluj)
 • Grammar - hrou na tabuli jsme procvičovali osobní zájmena: I, you, he, she, it, we, they
 • Homework: AB str. 78/1 + 2

20.4.

 • Warmer - Telephone Game in 2 teams (Tichá pošta)
 • Portfolio - děti doplňovaly slovesa do vět: They are painting, he is playing...
 • Grammar - I like /  I don´t like   Do you like...?  Yes, I do. / No, I don´t.
 • Brain Break - Do you like broccoli ice cream? Song
 • Monty´s phonics - procvičovali jsme výslovnost (ing): "The king sings in the morning."
 • Na interaktivní tabuli si děti zahrály hru - Hobbies Game (Pexeso) - múžete i z domova;)
 • Activity Book - pg. 72/5 + 74/8,9
 • Story time - shlédli jsme další příběh - Unit 10 Our hobbies 
 • Na závěr jsme si zahráli hru: Take a step forward/backward if you like/dislike football...:)
 • Homework: AB str. 73 + 75

13.4.

 • Warmer - Move! Dance Song for Kids
 • Portfolio - děti doplňovaly s/sh (sheep, shoe, seven, chips)
 • Unit 10 - Our hobbies - paint, play tennis/basketball/baseball/hockey/football/badminton,  play table tennis
 • Brain Break - Hobbies and Interests - What do you like doing? 
 • Pupil´s Book - pg. 70/1 - poslech (listening)
 • S novými slovíčky jsme si pak zahráli hry - Flashcard Games
 • Activity Book - pg. 70/1,2 + 71/3 (děti vyplňovaly ve dvojicích podle obrázků)
 • Na závěr jsme si slovní zásobu procvičili u hry - Simon says Game
 • Homework: AB str. 71/4 + 72/6

BŘEZEN

Prosím, věnujte pozornost letnímu příměstskému táboru 

LEAP English Day Camp.

 

Happy Easter!

30.3.

 • Warmer - What do you do on Easter (o Velikonocích)?
 • Portfolio - do sešitů jsme psali názvy obrázkových karet (flashcards)
 • Pustili jsme si krátné video o velikonočních tradicích - Easter Traditions
 • Připomněli jsme si velikonoční slovní zásobu - Easter vocabulary: Easter Eggs, Egg hunt, Easter baskets, Easter bunny, candy, chocolate, flowers, spring, parade
 • Velikonoční slovíčka jsme také hledali v osmisměrce - Easter Day Word Hunt
 • Brain Break - zatancovali jsme si u Easter Freeze Dance
 • Game - zahráli jsme si Easter Bingo
 • Pustili jsme si video o velkonoční tradici v USA: Easter Egg Hunt a poté děti samy hledaly po třídě papírová velikonoční vajíčka s napsanými slovíčky
 • Easter story - na závěr jsme si přečetli příběh o velkém dobrodružství velkonočního zajíčka a děti k němu malovaly obrázky;)

 

23.3.

 • Circle time - What do you do over Spring break?
 • Portfolio - děti do slovíček doplňovaly chybějící písmenka (jeans, dress, sunglasses)
 • Dokončovali jsme 9. lekci - Pupil´s Book: 68/9 (Monty´s phonics - výslovnost s X sh)
 • Unit 9 Song
 • Activity Book - pg. 67/6 + 68/7,8
 • Brain Break - Just wanna jump! Danny Go!
 • Grammar - I´ve got ... .    Have you got ...?    Yes, I have.     No, I haven´t.
 • K procvičení slovní zásoby jsme si zahráli hru Simon says Game (Simon says: point to your shirt/cross your arms/point at your pants/pretend to put on glasses...)
 • Homework: AB dodělat str. 69

 

9.3.

 • Circle time - What is your favourite animal? My favourite animal is a cat/dog/horse/panda...
 • Portfolio - písemně jsme procvičovali slovíčka z minulého týdne
 • Unit 9 - Clothes (oblečení) - words: shirt, jeans, hat, dress, glasses, handbag, watch
 • Pupil´s Book - pg. 64/1, 2 + 65/5,6
 • Brain Break - Fashion show Song (Clothes)
 • Activity Book - pg. 64/1,2 + 66/5
 • Grammar - I have got = I´ve got ... (mám)   X    I am wearing ... (Mám na sobě...)            Have you got ...? (Máš...?)    Yes, I have (Ano, mám)     No, I haven´t (Ne, nemám)
 • K procvičení oblečení jsme si zahráli hru u tabule - Bamboozle Game
 • Homework: AB str. 65/3+4

 

2.3.

 • Warmer - The Wiggle Dance! Dany Go!
 • Portfolio - děti doplňovaly chybějící písmena do slovíček z minulého týdne
 • Členy rodiny jsme si procvičili hrou - Bamboozle Game
 • Flashcard Games - opakovali jsme slovíčka i gramatiku 5.-8. lekce (family, dinner, farm, town / what, where, who, how old, how many...)
 • Pupil´s Book - pg. 62/1 + 2 (procvičovali jsme čtení i poslech)
 • Brain Break - Under the sea Chase
 • Activity Book - pg. 62/1 + 62/2 + 63/4
 • Musical spelling Game - v kroužku s balonem jsme procvičovali hláskování slovíček
 • Homework: AB str. 63/3

ÚNOR

23.2.

 • Warmer - What do you do on the weekends?
 • Portfolio - děti psaly názvy obrázků na tabuli (park, street, shop)
 • Pupil´s Book - Monty´s phonics - procvičovali jsme výslovnost samohlásek (ou, ow, outh)
 • Brain Break - Welcome to my town
 • Procvičovali jsme předložky (behind, in front of, next to, between, on, under)
 • Activity Book - pg. 58/8 + 9 (There is a cafe next to the shop.)
 • Unit 8 - Story (společně jsme shlédli video a poté děti 2x tento příběh přečetly)
 • 10 seconds picture Game - k procvičení slovíček 8. lekce
 • Homework: AB str. 59

 

16.2.

 • Warmer - procvičovali jsme slovní zásobu na dané téma (farm/food/clothes)
 • Portfolio - písemně jsme opakovali: I like ducks/spiders/frogs. So do I. / I don´t.
 • Unit 8 - new words: town, park, shop, street, hospital, café, flat
 • Pupil´s Book - pg. 55/3 (reading)
 • Brain Break - My town Song
 • Activity Book - pg. 54/1,2 + 55/3 + 56/5,6 (Who is where?)
 • Flashcards Game - s obrázkovými kartami jsme si zahráli týmovou hru What is missing?
 • Homework: AB str. 55/4 + str. 57

 

9.2.

 • Warmer - Telephone game - slovíčka jsme si procvičili hrou (Tichá pošta)
 • Portfolio - děti doplňovaly chybějící písmenka (br_ _d/bread, _ _icken/chicken...)
 • Activity Book - pg. 49/3,4 + Aktivity k poslechu (listening): 51/6 + 52/7 + 53/9 
 • Paper cut-out matching Game - procvičovali jsme názvy zvířat a přiřazovali je k obrázkům
 • Brain Break - Animal Song
 • Pupil´s Book - pg. 52/9 (procvičování výslovnosti) + 53/11 - Unit 7 story
 • Musical hot potato Game - hrou s balonem jsme si procvičili hláskování
 • Homework: AB str. 54/1 + dokončit str. 53/9 (My picture dictionary) - napsat slova

 

2.2.

 • Na začátku hodiny jsme se přivítali a seznámili s naší novou paní učitelkou: 
 • Miss Maya se nám představila - je z USA (Portland, Oregon), má pejska jménem Posy a k jejím oblíbeným knihám patří Harry Potter:)
 • Stand up/sit down Game - My name is Nina and I like dogs/cats/pizza/icecream...
 • Portfolio - I  like/don´t like  milk/eggs/chips//chicken/bread...
 • Unit 7 (At the farm) - New words: Animals - duck, sheep, frog, horse, spider, goat, cow
 • Activity Book - pg. 46/1,2 + 47/3,4 + 50/4 (poslech) - I love fish/spiders. So Do I. I don´t.
 • Brain Break - Can you stand up? Song
 • Hangman Game - na procvičení zvířat jsme si na tabuli zahráli hádací hláskovací hru;)
 • Homework: AB str. 50/5 + 52/8

 

LEDEN

26.1.

 • The Wake Up Dance
 • Circle time (with chairs) - v kroužku s židlemi děti říkaly, jaká zvířata, jídlo, sporty mají a nemají rády (animals /foods/sports): I like / I don´t like ... Game
 • Portfolio - děti doplňovaly chybějící písmenka do slov (frog, lizard, cow, duck, sheep, goat)
 • Brain Break - Banana Banana Meatball Song
 • Activity Book - pg. 44/8
 • What´s missing? Game - k procvičení slovíček jsme si zahráli hru s obrázkovými kartami
 • Pupil´s Book - 41/3 + 45/11,12
 • It´s morning Song (Kid´s Box2/Songs/Unit 6 Dinner time)
 • Story time (Kid´s Box2/Stories/Unit 6 Dinner time)- společně jsme také shlédli příběh a poté si ho před tabulí děti rozděleni do dvou skupin zahrály:)
 • Library - děti si dnes opět na 14 dní vypůjčily nové knížky z naší knihovny (návrácení 9.2.)
 • HW: AB - pg. 48/1,2

 

19.1.

 • Circle time - Do you like ...? Song - nejdříve jsme si pustili písničku a poté děti v kroužku s balonem samy říkaly co rádi jedí (a poté to i zapisovaly do svých školních sešitů):
 • Portfolio - I like to eat .....for breakfast/lunch/snack/dinner.
 • Food Game - názvy potravin jsme si procvičili i hrou na interaktivní tabuli
 • Pupil´s Book (43/7,8)- děti se ve dvojicích ptaly a odpovídaly: What is ....? It´s an orange.
 • Brain Break - Hokey Pokey (Dancing Song)
 • Activity Book - pg. 44/7
 • Spelling Game - slovíčka o jídle si děti procvičily také hrou s plastovými písmenky
 • HW: AB - pg. 43/6 + 45/9

 

12.1.

 • Hello Song
 • Portfolio - děti zapisovaly názvy potravin podle obrázků (for Breakfast/Lunch/Snack/Dinner)
 • Story time - Pupil´s Book 39/11,12 (listening/watching video)
 • Activity Book - pg. 39/10 (My picture dictionary) + 42/4,5
 • Pupil´s Book - pg. 40/1,2 + 41/3,4 + 42/5,6
 • Activity to practice food/meals/time of day - procvičovali jsme názvy jídel i dobu, kdy se obvykle jedí (Morning, Noon/Lunchtime, Afternoon, Evening)
 • Can I have Song (Bingoedutime)
 • Acting out Game (with food flashcards) - děti se ve dvojicích vzájemně ptaly a odpovídaly: Can I have some milk/cheese/bread... please? Here you are. Thank you.
 • HW: AB - 40/1 + 41/2,3 

 

5.1.

 • Circle time - na úvod jsme si povídali o prožitých Vánocích (a také o situaci s novými učiteli)
 • Portfolio - děti psaly členy rodiny - Family Members (podle flascards)
 • Wordwall Game (actions) - pro procvičení akčních sloves jsme si zahráli hru (lze i z domova)
 • Action words (+ Kid´s Box video) - running, hitting, jumping, getting, sleeping, throwing, catching, flying, cleaning, talking, kicking, walking, swimming, talking, playing, dancing
 • Pupil´s Book - pg. 36/5,6 + 37/7,8 + 38/9,10
 • The Easy-Peasy Present Continuous Tense Song
 • Activity Book - pg. 36/5 + 37/7
 • Acting out Game - u tabule si děti ve dvojicích zahrály hru na předvádění a hádání:     What are you doing/eating/drawing?   I´m jumping/running/making/eating/drawing ...
 • HW: AB - celá str. 38 (jde o poslechová cvičení, která z loňského roku již víte, kde pro děti najít - případně jdou cvičení udělat i bez poslechu)

 

PROSINEC

Merry Christmas and a Happy New Year!

22.12.

 • Přivítali jsme se u vánoční písničky We wish you a Merry Christmas
 • Check HW - společně jsme zkontrolovali domácí úkol z minulé hodiny
 • We wish you a Merry Christmas Activity Worksheets - s dětmi jsme vyplňovali zábavné pracovní listy s vánoční tématikou (spojovačky, najdi 7 rozdílů)
 • Zatancovali jsme si u písničky Santa Freeze Dance a pomohli tak vánočním skřítkům (elves) vyrobit více hraček (toys) pro Santa Clause:) 
 • Story time - Frosty the Snowman - po přestávce jsme si udělali popcorn a společně shlédli krátký vánoční příběh o oživlém sněhulákovi, jeho kamarádce Karen a zlém kouzelníkovi
 • Colour by Number Worksheets - pro zopakování barev a čísel si děti také vybarvovaly pracovní listy s obrázky vánočních motivů (Christmas tree - stromeček, ozdoba - ornament)
 • A u malování jsme si i společně zazpívali vánoční koledy (carols) The Christmas Sing-along!

 

15.12.

 • Nejprve jsme se navzájem seznámili s novým učitelem - Mr. Shayan se nám představil a děti se vzájemně ptaly a odpovídaly (What is your name? How are you today?)
 • Připomněli jsme si naše pravidla (our rules) v hodinách a společně podepsali Team Poster
 • Portfolio - Grammar review - přítomný čas průběhový (present continuous)
 • Unit 5 - words: dad, father, mum, mother, grandpa, grandfather, grandma, grandmother, sister, brother, cousin (bratranec nebo také sestřenice)
 • Pupil´s Book - pg. 34/1,2 (Meet my family) + 35/3,4
 • Show me... Game - What are you doing now? I am running/hitting/jumping/sleeping, throwing/catching/flying/cleaning/talking/kicking (děti postupně předváděly a hádaly)
 • Activity Book -  pg. 34/1,2 - (reading and writing)
 • Homework: AB - pg. 35 (celou stranu - cvičení 3 + 4)
 • Příští lekce bude vánoční, takže pokud děti chtějí, mohou přijít ve vánočním oblečení či kostýmu a na společnou "Christmas party" si přinést i nějaké dobroty:)

 

8.12.

 • Na na na ...I´m so happy! Song
 • Portfolio - Unscramble words (lamp, sofa, mirror, clock, mat, phone)
 • Grammar-review + Game (this/that x these/those)
 • Prepositions review (in, on, under, next to) - opakovali jsme předložky
 • Flashcards Games - pro zopakování slovíček jsme si zahráli hry s obrázky
 • Pupil´s Book - pg. 29 - Story time (poslouchali jsme, četli a i sledovali video příběh) - znovu shlédnout můžete zde (klikněte na 1.ikonku Stories a vyberte Unit 4 - At home)
 • Activity Book -  pg. 30/2 + 31/3 + 32/2 (listen and write the number)
 • Pupil´s Book: pg. 33 - Game in pairs - ve dvojicích si děti zahrály hru s házecí kostkou a vzájemně se ptaly a odpovídaly - What´s this? This is a rubber/clock/watch/mat/kite... .
 • Homework: AB - pg. 33/3 (podle tabulky napište nejdříve otázky a potom také odpovědi)

 

1.12.

 • Hello, Reindeer (Children´s Christmas Song)
 • Portfolio - Unscramble the letters(děti luštily slova z minulé lekce ze zamotaných písmenek)
 • Review - Use the stickers (listen and stick) - pomocí samolepek jsme opakovali slovíčka z minulých lekcí - (15/10 + 23/10)
 • Unit 4 Song (Whose are these shoes?)
 • Grammar: this x thatthese x those
 • Activity Book -  pg. 27/7 (listen and draw) + 28/8 (listen and write) + 28/9 (grammar)
 • Number Game: zahráli jsme si hru s čísly do 20 (děti říkaly I have .... Who has ....?)
 • Homework: AB - celá strana 29 (samolepky ke čtvrté lekci najdete opět vzadu v knize)

LISTOPAD

24.11.

 • Circle time - My name is... What´s your name? This is Verča´s ball. This is mine/yours.
 • Portfolio - děti psaly, co vidí na obrázcích na tabuli (kite/watch/camera/robot)
 • New words - mirror, lamp, phone, sofa, clock, mat
 • Pupil´s Book - pg. 23 - Story time (listening - poslech) - Whose robot is it? (Čí je to robot?)
 • Unit 4 (At home) -  Pupil´s Book pg. 24 + 25/3 + 26 (listen and point - poslouchej a ukazuj)
 • Grammar: This is my book. This is mine (=moje). This is your pen. This is yours (=tvoje). 
 • Activity Book -  pg. 24/1(listening - poslech) + 26/5 (mine/yours)
 • Homework: AB - str. 24/2 + 25/3 (do rámečku namalujte obrázek složeného slova)

 

10.11.

 • Circle time - How do we say hello? Who has a dog, cat, none?
 • Unit 3 (Play time!) - Words - kite, watch, camera, lorry, alien, robot, computer game
 • Activity Book -  str. 18/1,2 (listening - poslech) + 19/3
 • Grammar - vysvětlili jsme si, kdy používáme This a These:
 •                                                              This is a pen.  X  These are two pens.
 • A také jsme si vysvětlili, co znamená věta Whose is it? (Čí je to?) a jak přivlastňovat věci: 
 • It´s (= It is) Nina´s. It´s David´s. (To je Niny/Davida).  Whose is the kite? (Čí je ten drak?)
 • Pupil´s Book str. 19/3 - Listen and say the number(při poslechu jsme procvičili čísla do 20)
 • Homework: AB - str. 19/4 + 20/6

                                                             

 

3.11.

 • Circle time - What is this? Spell the word (děti pojmenovávaly obrázky a hláskovaly názvy)
 • Words - společně jsme zopakovali různé druhy ovoce - Fruit: Apple, orange, banana, pear, lemon, pineapple
 • Pupil´s Book - str. 16 (poslech) - Where is a lemon/pear/pineapple..?
 • Graph - pomocí grafu jsme procvičovali čísla do 20 - děti se ptaly i odpovídaly: How many people like lemons? Fifteen people like lemons.
 • Activity Book - Animals - str. 16/1 - Which animal do you like?
 • Homework: AB - str. 16/2 (podle cvičení 1 nahoře na stránce - pište slova, ne čísla!)

ŘÍJEN

20.10.

 • Hello Hello! Can you clap your hands? Song
 • Portfolio: Unscramble the word - děti do svých sešitů luštily slova z přeházených písmenek na tabuli (eksd = desk, lerru = ruler, rasree = eraser ...)
 • Unit 2 Pupil´s Book - str. 12 + 14/9,10 (poslouchej, ukazuj, opakuj)
 • Grammar - How many chairs are thereThere are four chairs. There is one chair.
 • Brain Break - zatancovali jsme si u aktivního videa Animal Dance and Freeze 
 • Story time - Pupil´s Book - str. 15 (2x jsme shlédli video příběh o školních pomůckách)
 • Game - s obrázkovými kartami školních pomůcek a čísel do 20 jsme si na tabuli zahráli hru What´s missing? (Co chybí?) 
 • Homework: AB - str. 12/6

 

13.10.

 • Circle time - How do you say hello? How are you today?
 • HW - společně jsme si udělali a zkontrolovali domácí úkol - obě poslechová cvičení na str. 8
 • Unit 2 (Back to school) - Pupil´s Book - str. 10 (listen and point) 
 • Words - Teacher, cupboard, board, bookcase, ruler, desk, table, eraser, pen, pencil, bag
 • Spelling games - v kroužku před tabulí se děti formou pohybové hry střídaly v hláskování nových slovíček a poté si také ve dvou týmech zasoutěžily v jejich správném psaní na tabuli
 • Activity Book - str. 10/1
 • Homework: AB - str. 11/3 + str. 12/5
 • Reminder (připomínka): nezapomeňte přinést vypůjčené anglické knížky a Book report;)

 

6.10.

 • Circle time - Hello! My name is ... What colour do you like? I like red/blue/pink/green/black
 • Portfolio - děti do sešitů psaly odpovědi na následující otázky: Do you play any sports? What do you want to be when you grow up? What is your best friend´s name?
 • Pupil´s Book - pg. 7/7 + 8/9 (listen and repeat) - Colours review - procvičovali jsme barvy, hláskovali jejich názvy a poté si děti ve dvou týmech u tabule zasoutěžily v jejich správném psaní a doplnění chybějících písmen (b_ue, gr_ _ n, ye__o_, b_ow_)= Spelling game/race (závod)
 • LEAP Library - dětem, které si dnes vypůjčily anglické knížky z naší knihovny přejeme hezké čtení a prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 20.10.) - za vypracování pracovního listu ke knize (Book report) na ně čekají extra *hvězdičky*:)
 • Homework: Activity Book (AB) - pg. 8 Activities 8+9 (str. 8 cvičení 8+9)

 

 

 

 

ZÁŘÍ

29.9.

 • Circle time - v kroužku na koberci jsme se přivítali otázkou How do we say Hello?
 • Portfolio - do sešitů děti psaly odpovědi na 3 otázky (Do you have a brother or sister? Do you have a pet? What animal do you like?)
 • Začali jsme pracovat s novou učebnicí Pupil´s Book (děti knihu nenosí domů, používáme ji jen ve škole) - připomněli jsme si Star Family (Mr. Star, Mrs. Star, Stella, Simon, Suzy, Grandma Star, Grandpa Star) a také další postavy (Maskman, Marie, Meera) - a s použitím flashcards (obrázkové karty) jsme si u tabule zahráli hru Flashcards game
 • Activity Book - v učebnici, kterou děti nosí domů, jsme udělali 4/1,2 + 5/3 (listening)
 • Zahráli jsme si hru Four corners
 • HW (domácí úkol na příští hodinu): pg. 5/4

22.9.

 • Přivítali jsme se otázkou How do we say Hello? (fist bump/ high five/hug/dance)
 • ABC Song - zazpívali jsme si písničku a zopakovali písmenka abecedy
 • Portfolios - do sešitů děti psaly odpovědi na 3 otázky (What is your name? What is your favorite color? How old are you?
 • Body review - různým tempem (fast/slow) jsme si zazpívali Head, shoulders, knees and toes
 • Po rozdělení do dvou týmů jsme si zahráli hru Human Knot game, u které jsme při našem rozmotávání zažili spoustu legrace
 • Musical Chairs + Hot Potato - na závěr jsme si ještě zahráli dvě hry za doprovodu hudby;)
 • HW(domácí úkol)No homework today! (dnes ještě nebyl zadán žádný domácí úkol)

 

15.9.

V naší první hodině jsme se nejprve navzájem seznámili. Miss Taylor se dětem představila, ukázala fotografie svého psa (It is my dog. It´s name is Daisy.) a na mapě také zemi a stát odkud pochází (Texas). Seznámili jsme se také s plyšovým kamarádem, Monty Mouse, který bude děti po celý rok provádět jejich učebnicí.

How to draw Monty Mouse: drawing lesson for children ...

 • V kroužku před tabulí jsme si zahráli konverzační hru s balonem - děti se vzájemně ptali What’s your name? a odpovídali: My name is/ I am……
 • Pustili jsme si písničku How Do We Say Hello (můžete si ji doma také s dětmi přehrát):)
 • Představili jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný team poster - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team (jsme tým):)
 • V kroužku jsme si zahráli hru Simon Says
 • Procvičovali jsme si barvy a anglicky je hláskovali. Děti odpovídaly na dotaz: What colour is it? It is….
 • Děti dostaly sešit (portfolio), který budeme vždy používat ve třídě, podepsaly si ho a na obal  namalovaly obrázek našeho maskota (Monty Mouse).
 • Společně jsme si prohlédli nové učebnice a zahráli si s nimi Book Scavenger Hunt – děti hledaly podle zadání obrázky (Find a dog/ a fish/a cat...).
 • Na závěr naší hodiny jsme se ještě seznámili s motivačním systémem hvězdiček (stars), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, po přečtení vypůjčené knížky vypracovaly "Book report", hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! (dnes nebyl zadán žádný domácí úkol)

 

 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42