2nd grade 2 Drtinova

 


Vyučující:

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

LEDEN

18.1.

 • Circle time: Hello, how are you? What’s your mother’s name?
 • Portfolio: diktát slov po písmenech – eighteen, fourteen, twenty (psaly jednotlivá písmena a pak slovo přečetly a napsaly dané číslo)
 • Song
 • Kategorie: animals/trees/plants – děti určovaly odkud pochází: eggs, meat, carrots, potatoes, milk, lemons 
 • Vocabulary – formou hry jsme opakovali slovíčka ze všech dosud probraných lekcí
 • Jeopardy game – k nahlédnutí ZDE

Homework: str. 45 – samolepky (stickers) 

 

 

11.1.

 • Circle time: How are you? What’s your favorite food? 
 •  
 • Portfolio: spelling – ch_ck_n, _ggs, r_c_
 • Opakování: morning, afternoon, evening and night. 
 • Song
 • Opakování slovní zásoby – food: fish, pear, fruit, chips, banana, burger, ice cream, tomato, lemon, meat balls...
 • Procvičování: I like, I don't like
 • Reading and answering questions – děti četly krátký text a odpovídaly na otázky
 • Story –odkaz zde, naleznete pod stories/Unit 6

Homework: 43/6

 

 

4.1.

 • Circle time: Děti se navzájem ptaly - How are you? What color is your hair? (blonde, brown, red, black)
 • Portfolio: představení slov morning/noon/afternoon/evening/night
 • Good morning, good night song
 • Unit 6 – Dinner time: nová slovíčka: rice, chips/fries, milk, water, orange juice, eggs, bread, breakfast, lunch, tea/snack, dinner
 • grab, punch, kick, duck, run – movement
 • Unit song – link na písničku zde (Songs/Unit 6)
 • Fráze: Can I have some…..? Thank you! Yes, here you are.  

Homework: 41/3

 

PROSINEC

21.12.

 • slovní zásoba - Christmas 
 • make a Christmas card - děti vyrobily přáníčka, poslouchali jsme a zpívali vánoční písničky
 • Physical break
 • film "Frosty the Snowman"

Merry Christmas and Happy New Year!!

14.12.

 • Circle time: děti se navzájem ptaly: How are you? How old are you?
 • Portfolio: psaní slov - Grandmother, Grandpa, cousin
 • Song - Holiday - Dance and Freeze
 • opakování sloves: getting, throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping 
 • Activity Book - 37/7 listen and point, ask - What are they doing? podle poslechu ukazovaly děti na obrázku jednotlivé činnosti
 • Opakování slovíček pro Story: shoes, helicopter, superhero, red, doll’s house.
 • Listen to the story - příběh lze znovu zhlédnout zde (pod Stories/Unit 5)
 • Grinch run 

Homework 38.9

7.12.

 • Portfolio: děti kreslily podle zadání: Draw a doll under a table. Draw a ball above a ruler.
 • Unit 5 - nová slovíčka: family members - mummy, daddy, grandma, grandpa, baby, cousin - hry s obrazovými kartami, dále děti psaly slova podle diktátu (jednotlivá písmena) a slova poté četly.
 • Podle "family tree" v učebnici děti určovaly kdo je kdo. 
 • Song - Holiday - Dance and Freeze smiley
 • Action verbs - přítomný čas průběhový - naučili jsme se předvádět tyto činnosti: getting, throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping.

Homework: 34/2

 

LISTOPAD

30.11.

Dnes jsme se věnovali opakování celé lekce (Unit 4) 

Portfolio: Whose ____ is this? Děti psaly: Stella's camera, Simon's bag....

Listen and write the number - podle poslechu děti určovaly jednotlivé věci na obrázku a psaly číslo dané věci (opakování slov: cupboard, robot, lamp, phone, frog, kite)

Opakování předložek (prepositions of place) - on, in, under, in between, next to, behind, in front of - děti podle pokynů umísťovaly myšáka Montyho - Put Monty on/in/under...the box. Dale odpovídaly na otázku: Where is Monty?

Game - hra na zopakování slovní zásoby a čísel 10 - 20

Activity Book 26/6

Game: around the world - procvičování slovíček Unit 1 - Unit 4

Homework: 33/3

 

23.11.

Porfolio: psaní slov - socks, shoes, T-shirt - děti doplňovaly do slov samohlásky

Hello song

Procvičování THIS (This is an apple. This is a dog..) /THESE(These are shoes. These are oranges.) Formou her jsme se učili rozlišovat množné a jednotné číslo a správně určit, zdy použít this/these.

Opakování slovní zásoby lekce. 

Opakování zájmen yours/mine

Little physical break

Song a Story - písnička a krátký příběh z učebnice - můžete dětem znovu přehrát zde pod Unit 4

Homework: 26/5

 

16.11.

Porfolio: poskládej rozházená písmenka slov: lorry, kite, robot

Unit 4 - nová slovíčka: mirror, mat, sofa, clock, phone, lamp - práce s novými slovíčka: poslouchej a ukaž (listen and point), s obrazovými kartami, spelling - děti doplňovaly do slov chybějící písmena

Shake the sillies out - trochu jsme si zatančili:-)

Days of the week - song - děti si napsaly jednotlivé dny na papírky a podle poslechu je ukazovaly

Procvičování přivlastňovacích zájmen - video, dále listen and point - obrázek ve školní učebnici

Hokey Pokey

Homework: 25/3

 

9.11.

Dnešní hodina byla online, až na jednoho žáka se zúčastnily všechny děti a musíme je velmi pochválit za práci, kterou v online prostředí předvedly, třebaže je to pro ně jistě méně radostné, než ve třídě.angel

 • Shapes - circle, square, triangle, rectangle – děti pojmenovávaly jednotlivé tvary a zakreslovaly (opakování i předložek next to, in, under, on)
 • Whose ____is it? Čí______ to je? Děti si k obrazovce vzaly svého plyšáka, pojmenovaly jsem si je a poté se děti navzájem ptaly: Whose dog/snake/elephant is it? It’s Sofie’s dog/snake/elephant.
 • Song – odkaz zde  - písnička je pod KidsBox 2/Unit 2
 • Dance and count
 • Phonics: I’m fyling five white kites. Děti opakovaly větu a procvičivaly výslovnost i/y
 • Cvičení z učebnice: Whose _______ ARE THEY? They are Simon’s_____. Whose ______IS  IT? It’s Simon’s.
 • Spelling – psaní slovíček lekce (toys) podle jednotlivých písmen
 • Simon says game
 • Story – příbeh z učebnice – odkaz zde pod stories/Unit 2

Homework: str. 23 – děti nalepí samolepky jak chtějí a pod ně napíší dané slovíčko

 

2.11.

 • Portfolio: Děti psaly věty podle obrázků: The pencil is ___ the table. The eraser in ______ the _______.  
 • Song
 • Unit 3 – Play time! slovníčka: camera, watch, kite, lorry, alien, robot, computer game
 • Listen and point: děti podle poslechu ukazovaly na obrázcích a pojmenovávaly různé hračky
 • Procvičování nové slovní zásoby formou her.
 • Přivlastňování: naučili jsme se, jak vyjádřit v angličtině přivlastňování: car / Simon – It is Simon’s car; camera/Suzy – It is Suzy’s camera. Děti pak podle poslechu odpovídaly na otázku: Whose camera/robot.. is it? Whose is this? Whose are these?

Homework: 18/1

ŘÍJEN

19.10.

 • Portfolio: procvičování čísel 11 – 20 – vytvořili jsme si strom (tree), děti psaly na listy čísla (také slovy) a vybarvovaly zadanými barvami
 • Song: poslouchali jsme písničku z učebnice  - opakování slovní zásoby z minulé hodiny
 • Song: Five little pumpkins
 • Activity book 13/7
 • Story – poslech, sledování v učebnici, odpovídání na otázky - odkaz (story naleznete pod "stories"/Unit 2)
 • Game – Paint a Rainbow – procvičování barev

Homework: 12/6

12.10.

 • Tuty ta ta 
 • Portfolio: Děti odpovídaly písmeně na otázky: Who is she? How many colours? How many letters? (čtení, psaní)
 • Activity Book: 9/10 (listen, write and stick a sticker)
 • Unit 2 – Back to school – school objects vocabulary: cupboard, bookcase, teacher, ruler, desk, board (+ z minulého roku: eraser, table, chair, pen, pencil, book)
 • How many? – procvičování čísel 11 – 20, poslech a určování počtu předmětů na obrázku
 • Spelling – procvičování psaní nových slovíček
 • Game – numbers 11 – 20 – rozpoznávání čísel a řezení podle pořadí
 • Song

Homework: 10/1

5.10.

 • Hello song 
 • Portfolio – spell and write “purple”, “grey”
 • Fráze: Can you spell …..? Děti se ve dvojicích navzájem “zkoušely”: Can you spell yellow/red/purple……
 • Phonics (hlásky, jejich výslovnost) – Four snakes are playing games.
 • Prepositions (předložky) – opakování – on, in, under, behind, next to, behind, in front of
 • Hra u tabule – rozpoznávání písmen a členů “Star family”
 • Story – příběh ze školní učebnice: odkaz (story naleznete pod "stories"/Unit 1 - Hello)
 • Activity Book – str. 6/5 (listening)

Homework: 6/3

 

ZÁŘÍ

21.9.

- Hello song

- Portfolio: děti psaly odpovídaly písemně na otázky: What's your name? I am........ How old are you? I am............... Poté se navzájem ptaly a odpovídaly

- Star family - znovu jsme si představili kamarády z učebnice: Mr. Star, Mrs. Star, Simon, Stella, Suzy, Grandma Star, Grandpa Star and the toys: Monty, Marie, Trevor, Maskmen

- Podle poslechu děti ukazovali jednotlivé osoby Star family (práce se školní učebnicí)

- Song tooty ta ta

- napsali jsme si krátké pakování z minulého školního roku - opakování - can/can't, prepositions (on, in, under, next to), čtení, poslech

- opakovali jsme formou her "alphabet" (abecedu)

Homework: Activity Book 4/2

 

 

14.9.

Dnes jsme měli naši první hodinu. Nejprve jsme se navzájem představili spolu s kamarádem Montym (Hello, my name is.. and what's your name?)

Děti dostaly portfolio - sešit, do kterého budeme vždy na začátku hodiny vypracovávat krátkou aktivitu - dnes jsme si napsali: My name is... My favourite animal is...

Seznámili jsme se s novou učebnicí, kterou jsme dětem předali. 

Představili jsme si "class rules" - Be kind. Be prepared. Speak English. Raise your hand. Be positive. Povídali jsme si o tom, jak se k sobě ve třídě chováme a podepsali náš "poster". 

Ukázali jsme si knihovnu "LEAP library", kde si děti mohou půjčovat knížky. Za vypracování pracovníhu listu (book report) děti dostanou extra hvězdičky. Jinak jako v minulém školním roce sbírají děti každý den hvězdičky za to, že mají s sebou učebnici, vypracovaný úkol a dobře v hodině pracují.

Zahráli jsme si hry a zazpívali písničky.

 

 

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05