Sea Lions

Sea lions

Vyučující:

Rosie Atherton

tel.: +420 774 136 348
email: rosie.atherton26@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

BŘEZEN

19.3.

Dnes jsme začali opakováním slovíček. Děti si ve dvojicích připravily rozhovor doktora a pacienta a poté ho předvedly ostatním. Zopakovali jsme si také minulý čas prostý a nakousli jsme nepravidelné tvary sloves. Ve hře Snowball fight děti vyplnily papír tázající se na to, co dělaly o víkendu (za používání nepravidelných tvarů sloves min. času), poté je zmuchlaly a měly „koulovačku“. Nakonec jsme si společně všechny papíry přečetli a hádali, který patří komu. Hodinu jsme zakončili hrou Werewolf.

Nová látka – nepravidelná slovesa

Nová slovíčka – woke up, saw, had, went, felt, ate

14.3.

Dnes jsme začali opakováním minulého času. Začali jsme novou lekci, představili jsme si slovíčka a udělali si poslech v učebnici. Děti si pak zahrály na doktory, když měly podle příznaků rozpoznat, o jakou nemoc jde, a vymyslet radu, jak se jí zbavit (věty jako např. Have you got a cough?). V týmech pak házely míček na tabuli a vymýšlely věty v minulém čase podle slovesa, na které se trefily. Také jsme si poslechli a zazpívali novou písničku.

Nová látka – minulý čas prostý

Nová slovíčka – flea, violin, rode, ate, landed, smiled, shouted, earache, headache, cold, doctor, toothache, nurse, stomach-ache, cough

Domácí úkol – strany 82, 83 a 84 v pracovním sešitě

12.3.

Dnes jsme začali opakováním průběhového času, děti psaly věty jako např. „I am writing“. Poté jsme začali předučovat minulý čas za pomoci Yesterday. Snažili jsme se vymyslet co nejvíce věcí, co jsme dělali včera (např. Yesterday I watched the TV). Každý si vyplnil papír s větami o včerejšku a ostatní potom hádali, které věty jsou pravda a které lež. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Werewolf.

7.3.

Dnes jsme si napsali test a zbytek hodiny jsme pořádali Olympijské hry.

5.3.

Dnes jsme opakovali látku v přípravě na středeční test a každý si vybral knížku z knihovny, kterou je třeba vrátit do 19.3.. Začali jsme opakováním slovíček a stupňování – děti tvořily věty o tom, který přístroj je nejlevnější/levnější/nejdražší/dražší podle obrázků a cen na tabuli. Poté děti samy nebo ve dvojicích vyplňovaly kvíz na přístroje (jeden bod za slovíčko, druhý za správný spelling). Dále děti rozřazovaly do kategorií přídavná jména podle toho, jestli jsou dlouhá (a budou se psát např. most beautiful), nebo krátká (a budou se psát např. biggest). V návaznosti na to dostaly papír s větami, ve kterých chyběla přídavná jména – ta musely najít na obrázcích schovaných po třídě a správně je zapsat. Na konci hodiny jsme si zahrály hru v týmech, kdy děti porovnávaly zvířata/věci z tabule podle toho, na které se trefily míčkem (např. The sunfish is bigger than the mouse.)

Domácí úkol – opakovat na středeční test + do pondělí strany 73 a 74 v pracovním sešitě 

ÚNOR

28.2.

Dnes jsme hodinu začali opakováním superlativ. Děti podle obrázků na tabuli doplňovaly přístroje do vět podle jejich ceny (např. The lift is the most expensive gadget). V učebnici jsme si udělali poslech a cvičení, ve kterém děti doplňovaly věty typu My mum is the most beautiful person I know a pak si ve dvojicích vyměnily svoje odpovědi. Poslechli jsme si další část příběhu, podívali se na jeho animaci a odpověděli k němu na otázky. Nakonec jsme opět opakovali slovíčka, a to podle jejich popisu (např. You brush your teeth with this – electric toothbrush)

26.2.

Dnes jsme začali opakováním slovíček a stupňování (děti doplňovaly věty jako The torch is cheaper than the laptop). Poté jsme si zahráli hru, při které každý na tabuli napsal nějaké zvíře a společně jsme hlasovali, které je nejhezčí/nejnebezpečnější/největší atd. (The T-rex is biggest). Zahráli jsme si také karetní hru v týmech, při které děti trénovaly věty se superlativy. Nakonec děti hádaly, co za přístroj je na obrázku. 

21.2.

Dnes jsme byli spojeni se skupinkou Arctic foxes. Rozdělili jsme se do týmů a řešili velký kvíz světových rekordů (World Records Quiz). Dozvěděli jsme se zajímavé věci, ale také jsme procvičili poslední gramatiku stupňování přídavných jmen.

Starstore: všichni si vybrali pěkné odměny za získané hvězdičky

Domácí úkol - strany 70 a 71 v pracovním sešitě

19.2.

Dnes jsme předučovali novou kapitolu z učebnice s názvem Gadgets. Vyložili jsme si nová slovíčka různých zařízení a začali i s novou látkou – porovnávání. Děti oceňovaly předměty a pak je spolu porovnávaly větami jako např. The hat is more expensive than the mirror. Zahráli jsme si také hru na předvádění, ve které jeden člověk předváděl nějaké zařízení a ostatní hádali, o které jde.

Nová slovíčka - games console, electric fan, walkie-talkie, electric toothbrush, CD player, torch, mobile phone, lift, laptop, mp3 player

Nová látka – porovnávání

14.2.

Dnes jsme procvičovali jména zvířátek a učili se novou písničku What does the fox say. Nejdřív jsme si ji poslechli, pak si přeložili některé obtížnější věty a vypracovali jsme pracovní list na zvířata a zvuky, které v angličtině vydávají. Poté jsme si písničku sami zazpívali a zahráli se hru Werewolf. 

12.2.

Dnešní hodinu jsme začali větami o tom, kde děti byly a co dělaly o prázdninách. Zopakovali jsme si otázky a jména zvířat při hře, ve které měl každý na čele nalepený lísteček s živočichem a podle odpovědí na otázky musel hádat, čím je (např. Do I live in Africa? No, you don’t…). Nakonec jsme si zahráli karetní hru Double, při které jsme zopakovali a naučili se některá nová slovíčka předmětů. 

LEDEN

31.1.

Dnes jsme začali hodinu opakováním na test z páté lekce, který jsme si poté napsali. Po testu si děti vyplnily pracovní list a zbytek hodiny jsme strávili hraním her procvičujících slovní zásobu. 

29.1.

Dnes jsme s dětmi procvičovali pátou lekci na středeční test. Začali jsme opakováním Was/Were a otázkami. Děti si měly prohlédnout a zapamatovat obrázek a poté odpovídaly na otázky např. Were there any apples? – Yes, there were/No, the weren’t. Slovíčka jsme si zopakovali prostřednictvím hry, při které děti v týmech skládaly písmenka podle vzoru na obrázku (např. shark, shell, dolphin…). Nakonec si děti samy nebo ve dvojicích vytvořily vlastní verzi komiksu z učebnice. Nejdříve doplnily věty (Horax and Zelda were scared,…), poté nakreslily obrázky a připsaly k nim do bublin promluvy a myšlenky. 

24.1.

Dnes jsme hodinu začali opakováním slovíček a pak jsme si poslechli a zazpívali písničku z učebnice. Procvičovali jsme otázky s Was a Were a odpovědi na ně (např. Were you here on Monday? No, I wasn’t). Zopakovali jsme si předváděcí hru z pondělí a přidali do ní nová místa. V učebnici jsme si udělali poslechové cvičení a pak si poslechli další část příběhu s novými slovíčky. Děti si pak příběh četly ve dvojicích a spojovaly k sobě věty ve cvičení v učebnici. Příběh jsme si pustili na interaktivní tabuli a vypracovali k němu otázky.

Nová slovíčka - giant, cage, stuck, helpful

22.1.

Dnes jsme hodinu začaliopakováním was/were. Děti podle obrázků na tabuli zapisovaly věty jako „There were two cats“ apod. Zahráli jsme si hru, při které jeden tým musel předvádět, že je na nějakém místě (in the supermarket, at school atd), druhý hádal o jaké místo jde (např. Were you in the bank? No I wasn’t.). Na konci hodiny jsme hráli hru Detective, ve které jsme procvičovali minulý čas. Děti měly za úkol přijít na to, kdo ukradl Miss Rosie boty. Jeden z nich byl zlodějem a musel si vymyslet alibi, ostatní je měli na kartičce. (např. – Where were you at 6 o’clock yesterday? – I was at home.)

17.1.

Dnes jsme začali pátou lekci. Zopakovali jsme předučená slovíčka vodních živočichů a částí jejich těl tak, že si děti ze tří zvířátek složily mořskou příšeru a pojmenovaly ji složeninou jejich jmen. V učebnici jsme si udělali poslech a odpověděli na otázky k němu. Představili jsme si také nová slovíčka a slovíčka minulého času WAS a WERE. Na základě toho děti vyplňovaly tabulku o vyhynulých zvířatech (This dinosaur was very big apod.). V dalším poslechu jsme procvičovali was/were. Na konci hodiny jsme si zahráli hru, při které si děti v týmech musely zapamatovat co bylo na kartičkách na stole, poté si na to snažily rozvzpomenout a používaly věty typu There was a car/There were two oranges.

Nová slovíčka - extinct, meat, eggs, feathers, river

Nová látka – was/were

Domácí úkol na středu 24.1. – učebnice strana 123/1, pracovní sešit strany 58 a 59

15.1.

Dnes jsme se na speciální hodině učili o mořských živočiších, což je téma nadcházející lekce v učebnici. Podívali jsme se na video o hvězdicích, tuleních, delfínech, mořských konících, želvách, chobotnicích, krabech, klaunech očkatých, medúzách a žralocích, pak jsme si o každém zvířátku řekli něco podrobnějšího (jestli má klepeta, chapadla apod). Povídali jsme si také o nebezpečí plastu a jak ho třídit. Na konci hodiny jsme si o všech probraných živočiších udělali ve dvojicích kvíz.

Nová slovíčka - starfish, seal, dolphin, sea horse, turtle, octopus, crab, clown fish, jelly fish, shark, predator, intelligent, poisonous, fin, shell, pincers, tentacles, flippers, land

10.1.

Dnes jsme na začátku hodiny opakovali celou lekci a pak si napsali test. Děti si dále vyplnily křížovku a společně jsme si zahráli hry. Také jsme si dnes brali knížky z knihovny, které je třeba vrátit do 24.1., tedy do dvou týdnů.  

8.1.

Dnes jsme na hodině opakovali na středeční test. Zopakovali jsme si nové předložky a slovíčka míst – k těm se děti snažily vymyslet co nejvíce aktivit (At the sports centre you swim, play tennis, run atd). Trénovali jsme věty typu I’m going to the --- (supermarket) to --- (buy vegetables), a otázku Why are you going to the ---? Pak jsme si v učebnici udělali poslech a vyplnili k němu cvičení. Přečetli jsme si další část příběhu a na interaktivní tabuli k ní odpověděli na otázky. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Vampires. 

3.1.

Dnes jsme hodinu začali opakováním předložek (behind, next to, between) – děti napsaly věty a pak si zahrály hru, ve které se musely stavět podle instrukcí (A is next to B). V učebnici jsme začali novou kapitolu. Představili jsme si nová slovíčka a nové předložky. Děti pomocí předložek říkaly kde co na mapě je (the library is between the cafe and the school), pak podle poslechu odpověděly na otázky o Benovi a Lucy. Poté jsme si zahráli hru, ve které děti ve dvou týmech musely vymýšlet věty obsahující nové předložky.

Nová slovíčka – bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map,
above, below, opposite, near

Domácí úkol na středu 10.1. – pracovní sešit, strany 46 a 47 

PROSINEC

20.12.

Dnes jsme si na vánoční hodině napsali dopis Ježíškovi, rozbalili si dárečky, a podívali se na krátký vánoční film The Madagascar Penguins in a Christmas Caper. Nakonec jsme si zahráli hru Werewolf.

18.12.

Quiz: Dnes jsme byli spojeni se skupinkou Arctic Foxes. Ve dvojicích jsme doplňovali zajímavý vánoční kvíz, ve kterém se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o vánočních zvycích a tradicích v jiných zemích.

Starstore: Všichni si vybrali odměny za získané hvězdičky.

Craft: dnes jsme vyráběli vánoční ornament, který se může rozložit na vánoční hvězdu. Všem se ornamenty moc povedly.

13.12.

Vzhledem k tomu, že dnes dětí přišla jen polovina, nezačínali jsme novou látku. Místo toho jsme formou her a na interaktivní tabuli opakovali věci již probrané – hodiny, čísla, slovíčka atd. 

11.12.

Dnes jsme dodělali vánoční přání pro Helppes a trénovali The Gruffalo. Přečetli jsme si některé pasáže dohromady, abychom procvičili výslovnost a přeložili si je, pak děti celou scénku zahrály. Na konci hodiny jsme si poslechli a zazpívali i písničku The Gruffalo.

6.12.

Dnes jsme začali hodinu krátkým opakováním a pak jsme si napsali test z třetí lekce. Když s ním děti byly hotovy, udělaly si vánoční osmisměrku. V další části hodiny jsme si představili náš letošní charitativní projekt Helppes, vysvětlili jsme si, proč je potřeba pomáhat a odpověděli jsme na různé dotazy. Nakonec jsme začali vyrábět vánoční přání, které do Helppes pošleme. 

Ráda bych ještě připomněla, že děti mají knížky vrátit již příští pondělí

4.12.

Dnes jsme se připravovali na středeční test. Opakovali jsme především hodiny, slovíčka a fráze (děti například musely opravit nesmyslné fráze jako Sweep the dishes) a příslovce četnosti (Always, Usually, Sometimes a Never – děti ve dvojicích losovaly části věty a pak vyjádřili, jak často jsou pro ně pravda, např. I always brush my teeth before I go to bed). Na konci hodiny jsme si zahráli hru What’s the time, Mr Wolf? 

LISTOPAD

29.11.

Dnes jsme hodinu začali opakováním hodin. Pak jsme si představili příslovce četnosti Always, Usually, Sometimes a Never. Vytvořili jsme věty ke každému z nich, poslechli jsme si cvičení o rozvrhu Amy, a děti do tabulky zapisovaly jak často co dělá. Také jsme si poslechli další část příběhu, podívali se na jeho animaci a děti pak na interaktivní tabuli odpovídaly na otázky k němu.

Nová slovíčka - Always, Usually, Sometimes, Never

Domácí úkol na středu 6.12. – pracovní sešit, strany 37 a 38

27.11.

Dnes jsme hodinu začali opakováním hodin. Děti si diktované časy zakreslovaly do sešitů. Zahráli jsme si i What’s the time, Miss Rosie?, kdy se děti ptaly kolik je hodin a pak čas musely zaznamenat na papírové hodiny. Nakonec hodiny předváděly rukama podle toho, co jim říkali spolužáci. Slovíčka jsme procvičili hrou na pantomimu. Společně jsme si přečetli některé složité věty z hry The Gruffalo, přeložili jsme si je a pracovali na výslovnosti. Také jsme včera byli v knihovně, kde si děti vybraly knížky. Připomínám, že vrátit je musí do 11.12. a Book report jim vydělá dvě hvězdičky!

22.11.

Dnes jsme hodinu začali větami At home I…/At home I don’t… . Fráze a slovíčka z minulé lekce jsme si zopakovali pantomimickou hrou. V učebnici si děti udělaly poslech a pak k němu odpovídaly na otázky. V poslední řadě jsme začali s časem, který dělá dost problémy. Děti měly na hodinách ukazovat čas a vystřídaly se v jeho říkání. Na konci hodiny jsme si zahráli What’s the time, Mr. Wolf?.

20.11.

Dnes jsme hodinu začali tvořením vět se zadanými slovíčky. V učebnici jsme začali novou lekce a naučili se k ní novou slovní zásobu. Procvičovali jsme ji tak, že ji děti ve skupinkách předváděly a ostatní hádaly, o co jde. Bavili jsme se také o tom, jak děti mohou doma pomáhat, a na toto téma jsme udělali průzkum, při kterém děti chodily po třídě a ptaly se ostatních na otázky typu Do you cook at home? – Yes, I do/No, I don’t. Na konci hodiny jsme si zahráli bingo, ale místo čísel jsme používali slovíčka a tvořili s nimi věty.

15.11. 

Dnes jsme hodinu začali opakováním a pak si napsali test z druhé lekce. V další hodině jsme vyráběli masky na hru Gruffalo, kterou děti trénují.

Domácí úkol na středu 22.11. – pracovní sešit, strany 26 a 28

13.11.

Dnes jsme opakovali na test z druhé lekce, který budeme psát ve středu. Procvičili jsme slovíčka i gramatiku – some a any, a Shall. Věnovali jsme se i scénce Gruffalo, kterou se pokoušíme naučit. Na konci hodiny jsme si zahráli bingo, ale místo čísel jsme použili letos probraná slovíčka.

8.11.

Dnes jsme procvičovali Any/Some, děti vybíraly, co se do vět hodí víc. Zazpívali jsme si písničku k druhé lekci a začali jsme novou látku – Shall we…? Děti si tak ve dvojicích vytvořili vlastní pizzu, přičemž se vždy musely ptát jeden druhého např. Shall we put olives on our pizza?. V učebnici jsme si poslechli příběh druhé lekce a naučili se nová slovíčka s ním spojená. Pustili jsme si ho i jako video, a děti pak odpovídaly na otázky typu True/False.

Nová látka a slovíčka – Shall we…; waterfall, hut, ill, medicine

Domácí úkol na středu 15.11. – učebnice, strana 27 cvičení 2; pracovní sešit, strana 24 cvičení 1 a strana 25 celá

6.11.

Dnes jsme opakovali hlavně Some a Any. Zahráli jsme si hru Picnic, při které každý řekl, co by si s sebou vzal na piknik, a musel zopakovat, co by si vzali i všichni spolužáci, kteří byli na řadě před ním. Zopakovali jsme si i nová slovíčka, a to při hře Treasure hunt.  

1.11.

Dnes jsme v učebnici začali druhou lekci. Naučili jsme se nová slovíčka, různými hrami jsme si je snažili vštípit a rozřazovali jsme je do kategorií. K nové lekci jsme také udělali poslech a odpověděli na otázky k němu. Opakovali jsme počitatelnost/nepočitatelnost, tedy otázky Are there any a Is there any (+ odpovědi).

Nová slovíčka - rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Domácí úkol na středu 8.11. – pracovní sešit, strany 22 a 23

ŘÍJEN

30.10.

Dnes jsme hodinu začali rozřazováním slovíček jídla do kategorií. Předučovali jsme také novou látku z učebnice – počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a tvoření otázek k nim, například Is there any lemonade? Are there any muffins? Zahráli jsme si hru Superhangman, ve které děti hádaly tak, že vymyslely slovo, které na písmenko začíná, a daly ho do věty Is there any/Are there any. 

25.10.

Dnes jsme vyráběli halloweenské dekorace (příšerky z ruličky toaletního papíru) a hráli hry opakující látku z předchozích lekcí. Také jsme navštívili Star Store, kde si děti za své získané hvězdičky „nakoupily“ hezké dárky.

23.10.

Dnes jsme hodinu začali hrou, při které se děti snažily přijít na co nejvíc slovíček v AJ začínajících na písmeno S. Pak jsme trénovali scénku The Gruffalo, se kterou jsme začali v pondělí. Zahráli jsme si hry Snatch, anglickou verzi Země, město, a pantomimu.

Ráda bych připomněla, že ve středu je třeba přinést zapůjčené knížky a případně i vyplněné Book reports!

18.10.

Dnes jsme psali první Progress test. Po něm si děti udělaly křížovku na téma Autumn. Ve druhé části hodiny jsme si zahráli drama The gruffalo (děti si nejdřív poslechly příběh, pak si vybraly role a nahlas přečetly skript). 

16.10.

Dnes jsme opakovali frázi Have to. Děti si ve dvojicích vytvořily Nonsense school (tedy nesmyslnou školu) a vymyslely pro ni nějaká bláznivá pravidla (za použití Have to, např. You have to eat dinner before you go to school). Ke každé škole nakreslily plakát a pak ji odprezentovaly spolužákům. Procvičovali jsme i věci, které budou ve středečním testu – tj. kromě Have to i Before, After a školní předměty. 

11.10.

Dnes jsme si poslechli další část příběhu, vyplnili k ní cvičení a rozluštili šifru. Také jsme se naučili používat frázi ‚have to‘ (muset). Děti si zkoušely tvořit věty ve hře Normal vs Nonsense (např. At home you have to wear slippers – Normal; Before you go to school, you have to eat dinner – nonsense). Také si vybraly knížky v naší anglické knihovně (vrátit a případné book reports prosím donést do 25.10.). Na konci hodiny jsme si zahráli Vampires a Big hungry monster.

Domácí úkol na středu 18.10. – pracovní sešit, strany 13 a 14

9.10.

Dnes jsme znovu opakovali školní předměty a fráze I’m good at…/I’m not good at… . Podle popisů různých předmětů děti v týmech hádaly, o který se jedná. Zahráli jsme si hru Memory circle, čímž jsme procvičovali mluvení ve třetí osobě (She/He likes pořád dělá problémy).  Na konci hodiny jsme procvičili číslovky ve hře Bingo.

4.10.

Dnes jsme opakovali školní předměty. V učebnici děti trénovaly rozvrhy (např. What is before Maths? … After English I go home.) a opravovaly chyby ve větách podle poslechu. Fráze I’m good at…/I’m not good at…/Are you good at…? jsme spojovali s předměty.

Nová slovíčka: before, after

Domácí úkol na středu 11.10.: pracovní sešit, strany 10 a 11

2.10.

Dnes si děti zopakovaly fráze I’m good at.../I’m not good at… Nově jsme se naučili školní předměty a říkali jsme, které nám jdou a které ne.

Nová slovíčka: history, geography, English, science, art, music, IT, PE

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme s dětmi začali novou učebnici, představili jsme si postavy, které nás budou provázet (Ben, Lucy and Buster) a přečetli a poslechli si první příběh o jejich dobrodružstvích (The old book). Děti k němu pak na interaktivní tabuli zodpovídaly otázky typu True/False. Také jsme se naučili nové fráze: I’m good at…/I’m noot good at… Na ty si děti v učebnici vyplnily cvičení a zahrály si hru na pantomimu (ostatní hádali, komu co jde a co ne). Kromě toho se opakovala čísla. Na konci hodiny se hrály hry Bingo a Vampires.

Nová slovíčka a fráze: Explorer, Lost treasure, Adventure, Upstairs, Downstairs, Cellar, I'm good at..., I'm not good at... 

25.9.

Dnes si děti dodělávaly třídní plakát, pomalovaly si sešity a zapsaly si do nich dvě věty o lachtanech (‚Sea lions eat…, Sea lions can…). Také jsme si řekli, co je to šikana, jak ji poznat a bojovat proti ní. Na konci hodiny si děti zahrály hru, při které byly rozděleny do dvojic a snažily se správně anglicky pojmenovat co nejvíc předmětů, které kolem sebe viděly (např. pencilcase, window, white board, window, ruler, flower,…). 

20.9.

Na dnešní hodině si děti začaly vytvářet svůj společný plakát na téma „Sea lions“. Každý si vystřihl a vybarvil obrázek lachtana, svou fotografii, a napsal o sobě několik vět (My name is…, I am … years old, I like…., I can…., I don’t like….). Kromě toho jsme si pustili krátké video o lachtanech a děti si pak vyplnily kvíz. Zahráli jsme si i hru „What do you like more?“ a „Vampires“.

Zároveň bych chtěla rodičům připomenout, že je třeba zaregistrovat učebnice do online systému, aby děti měly přístup k cvičením a hrám na internetu. Každý spolu s učebnicí obdržel papír s instrukcemi, jak se do systému přihlásit. Prosím, kódy seškrabávejte jemně, ideálně mincí, jinak se mohou poškodit a být nečitelné. Pokud budete mít jakýkoli problém s kódem nebo online systémem, obraťte se laskavě na p. Ditu Polcarovou (dpolcarova@cambridge.org). Děkujeme! 

18.9.

Na dnešní první hodině jsme hráli jak seznamovací hry, tak hry procvičující již probranou slovní zásobu (např. ‚Snowball fight‘ nebo ‚Find someone who…‘). Děti si zopakovaly fráze: I like/don’t like..., I can..., My favourite .... is ... Kromě toho jsme si řekli pravidla, která se ve třídě musí dodržovat, a jak se k sobě budeme chovat. 

TOPlist

aktualizováno: 22.03.2018 00:58:09