Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

Jonathan Young

tel.: +420 773 028 869
email: dec92@yahoo.com

Asistent/ka:

Helena Pecháčková

tel.: +420 733 383 822
email: v.helena@atlas.cz

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

leden

16. 1.

Daily Report: What is it? How do you spell it? 
mirror - armchair - wardrobe

V učebnici jsme pracovali na stránkách 58 a 59. Povídali jsme si o tom, co je to "mess/messy" a "tidy up". 
Procvičovali jsme používání zájmen this-these, that-those.
Děti si ve dvojicích povídaly o různých předmětech ve třídě. 

Potom kreslily svůj pokoj a povídaly o něm ostatním. 

Dostaly domů test. Prosíme o podpis. 

11. 1.

Daily Report: Write the words (podle obrázků)
bread, tomatoes, grapes, watermelons, fish, beans.

Po úvodní konverzaci a  kontrole domácího úkolu jsme si zopakovali probranou látku a děti po přestávce psaly test. 

Po testu jsme na interaktivní tabuli hráli hru Wordshake.

Domácí úkol: WB str. 58 a 59. - jde o úvod do nové lekce.
This - toto, that - tamto, these - tito, those - tamti.  

9. 1.

Daily Report: make questions as in the example.
Eg 1: Are there any lemons?
Eg 2: Would you like some fish?

1 - Potatoes, 2 - Fish, 3 - eggs, 4 - beans

Povídali jsme si o našich rodinách a sourozencích. Jestli jsme nejstarší (the oldest), uprostřed (middle), nejmladší (the youngest) nebo jedináčci (only child)

Po přestávce jsme si hráli na restauraci. 
Nejdřív jsme na tabuli napsali nabídku (menu), ale potom číšníci dostali zkrácený seznam, takže když si host chtěl objednat něco, co už "nebylo", číšník mu nabídl něco jiného. Role jsme prostřídali.

Ve čtvrtek budeme psát test z Unit 4

4. 1.

Daily Report: Match questions and answers. (Bohužel jsem si nezaznamenala přesné znění, ale v podstatě šlo o rozlišení Is there...? - Yes, there is./No, there isn't., Are there... ? Yes, there are./No, there aren't. a Would you like...? - Yes, please./No, thank you.)

Povídali jsme si o tom, jak děti trávily prázdniny a jaké dostaly dárky.

Zadali jsme nový domácí úkol: WB str. 49, 54 a 55.

Také jsme se věnovali poslechovým cvičením - WB. str. 51 a 52.

Děti si ve dvojicích zahrály deskovou hru na procvičení "Would you like...?"

Na závěr si ve dvou týmech zahráli hru na interaktivní tabuli.  

 

 

 

PROSINEC

21. 12.

Daily Report: Match the words to the pictures: fruit - vegetables - meat - fridge - bacteria

Povídali jsme si o tom, co děti budou dělat o prázdninách, co by si přáli k vánocům a také jestli nějak doma pomáhají s přípravami. 

Zkontrolovali jsme domácí úkol a procvičili si spelling jednotlivých slov.

V učebnici jsme pracovali na straně 54 - o hygieně při vaření. 

Po přestávce jsme se podívali na krátký návod na ovocný salát. Potom jsme společně ovocný salát připravili. Pojmenovali jsme potřebné pomůcky (cutting board, peeler, knife, bowl) , přísady (apple, orange, blueberries, grapes, bananas, sirup) a postupy (wash, peel, cut). Na závěr jsme po sobě uklidili. 

Děti dostaly domů pracovní list, který jim slova připomene - dobrovolný domácí úkol přes prázdniny za dvě hvězdičky - popsat pracovní postup výroby ovocného salátu.

19. 12.

Dnes byl Star Store a my do něj šli jako první. 

Daily Report: Přiřadit odpovědi k otázkám:
1. Is there any chicken?
2. Are there any bananas?
3. Would you like an apple?
4. Are there any eggs?

a. No, there aren't.
b. Yes, there are. They are really sweet.
c. No, there isn't.
d. Yes, please.

Potom jsme si zahráli hru "Two truths, one lie" - každý řekl dvě věci co dělal nebo se mu staly o víkendu, které byly pravdivé, ale také jednu nepravdu a opstatní hádali, která informace byla lež. V této souvislosti jsem dětem povídala o požáru, který byl o víkendu v domě, kde bydlím, a trochu jsme si popovídali o bezpečnosti (nenechávat svíčky bez dozoru, číslo tísňového volání - nikdo nebyl zraněn)

Podívali jsme se na příběh, nejdříve v animované formě, potom ho děti četly a nakonec jsme ho "zdramatizovali". 

Také jsme pracovali v učebnici na stranách 52/1 a 53. Procvičení čtění a orientace v textu (doplňující otázky ... How much/many ... do you need?) a porozumění při poslechu.

14. 12.

Daily Report: What is in the pictures? Do your best at spelling
1. grapes
2. beans
3. bread
4. lemons
5. tomatoes
6. fish
7. eggs
8. mangos
9. watermelon
10. potatoes.

Po kontrole domácího úkolu a zadání nového jsme pracovali s učebnicemí na stranách 46-49.
Povídali jsme si o různých obrázcích z trhů, zjišťovali jsme, jaké další druhy ovoce a zeleniny děti znají. Také jsme na obrázcích zabrousili na tržiště v jiné galaxii (Starwars) a dívali se na podivné zboží... 

Děti si nakreslily různé předměty, na jejich základě pak každé dostalo nákupní seznam a snažili se zjistit, kdo ze spolužáků dané věci má.

Procvičování frází: I would like a/some... Would you like a/some...? 
Ale i dalších - Do you have...? Can I have/get ...? apod.

Domácí úkol: WB str. 46, 47, 48

12. 12.

Daily Report: Match the sentences with the correct response:
1) Is there any fish? ___
2) Are there any eggs? ___
3) I'm thirsty. ___
4) I would like some apple juice.  ___
A) Here you are.
B) No, there isn't.
C) Would you like some orange juice?
D) Yes, there are.

Povídali jsme si o charitativním projektu. Připomněli jsme si loňského partnera - domov Sue Ryder, který pomáhá seniorům. A představili jsme partnera nového - ops Kaňka, které provozuje školu por postižené děti v Táboře. 

Potom jsme pro ně společně vyráběli vánoční přání. 

7. 12.

Daily Report: Unscramble:
1. ptlasohi                5. anirt ttasoin
2. féca                     6. mencia
3. lapy ruodgn          7. oolp
4. sbu ospt               8. tretes

Po kontrole domácího úkolu jsme psali test. 

Po testu si děti chtěly dodělat pracovní listy z minulé hodiny. 

Ve druhé hodině jsme si povídali o obrazech - nejprve o těch v učebnici (SB str. 42), potom o různých obrazech - Starry Night (Vincent van Gogh), Gare St Lazare (Cl. Monet), Grass for Those Who Cry (Hundertwasser), Hlavní nádraží (Lukos Hey), Rain Steam and Speed (Turner). Děti říkaly, co na obrazech vidí, jestli se jim líbí nebo ne a proč. 

5. 12.

Daily Report: Fill in using: has got / hasn't got / are / aren't (podle obrázku)
1) The town... a cinema.
2) There  .... tigers in the ZOO.
3) There ... monkeys next to the café.
4) The town ... a playground.

Po vypracování Daily Reportu jsme si povídali o Mikuláši a vánočních tradicích v Čechách - Mr Jonathan si od dětí nechával vysvětlit, jak to chodí na Mikuláše, také ho zajímalo jestli už psali Ježíškovi a tak podobně. Strávili jsme tím poměrně dost času. 

Ve druhé hodině děti pracovaly s Worksheets na téma město - procvičovaly si předložky, místa ve městě a zapojily i svou fantazii. 

 

 

LISTOPAD   

30. 11.

Daily Report:
The town .... got a hospital. (has)
The town ... got a train ... (hasn't / station)
The town has ... a playground (got)

V úvodu jsme se trochu věnovali vazbě "have got", která je velmi britská a děti (a ani Mr Jonathan) na ni nejsou moc zvyklí, ale v Cambridgeských učebnicích a zkouškách bývá.

Potom jsme hráli "guess the sentence charades" - děti předváděly celé fráze, nikoli jen jednotlivá slova (I am eating spaghetti on an airplane. apod.)

Připomněli jsme si příběh z minulé hodiny a děti se ho ve dvou skupinkách a ve dvou částech pokusily zdramatizovat s tím, že si upravily texty, aby každý něco říkal. 

Na závěr jsme hráli štafetovou hru, kdy každý hráč týmu napsal slovo ze zadané kategorie a pak s ním ústně sestavil větu. Přihlíželi jsme i na spelling. 

28. 11.

Děti si dnes vylosovaly funkce/úlohy pro dnešní den. Někdo měl práce víc, někdo míň, ale všichni měli svůj malý, ale důležitý, úkol (mazání tabule, sbírání portfolios, vybírání písničky na přestávku apod.). Ve čtvrtek si vylosují úkoly nové. 

Daily Report: (doplnit vhodná slova podle obrázku) 
1. The hospital is ... the cinema and the shop . (between)
2. The car is .... the cinema. (in front of)
3. The hospital is behind the .... (bus stop)
4. The shop is ... the hospital (next to)

V kroužku jsme si povídali o nově zavedených povinnostech, co která činnost obnáší... 

Společně jsme se podívali na příběh ze stran 38 a 39 a povídali si o něm. 

Také jsme pracovali s programem i-dictionary a slovíčky na téma doprava. Doplnili jsme si i několik, která tam nebyla: blimp, hot-air balloon. 

 

23. 11.

Na úvod jsme si povídali o některých úkolech, které by děti mohly v hodinách zastat (mazání tabule apod.) Příší týden se pokusíme rozdat úkoly, aby každý měl svou funkci a omezila se tím určitá rivalita. Uvidíme, jestli to zafunguje.

Daily Report: Fill in the blanks (obrázky jako nápověda)
1. _ _ n _ m _
2. _ o _ p _ _ a _
3. _ u _  _ t _ p
4. _la_ _ _ o _ _ d

Zkontrolovali jsme domácí úkol a zadali nový: WB str. 34 a 35

Procvičovali jsme obrat "Has your town got a ...?" - Pro děti je nezvyklý.

Navštívili jsme knihovnu a většina dětí si vybrala knihu. Ti, kteří si knihu nevzali, dostali aspoň prázdný Book Report a pokud budou chtít, mohou napsat o nějaké z knih, které mají doma. Termín vrácení knih je 7. 12.

V učebnicích jsme také pracovali na stránkách 36 a 37 - zopakování předložek místa.

Potom jsme hráli hru Hot Seat ve dvou týmech. Děti se ale k sobě nechovaly moc hezky (dohadování, kdo s kým bude/nebude, kňourání apod...), tak jsme hru po pár slovech opustili a v učebnici se vrátili ke straně 30 a radši si povídali o zvířatech. 

21. 11.

Daily Report: Na základě nápovědy děti určily místa, která si zapsaly
pak - cafe - playground - train station - cinema - swimming pool - bus stop - shop - street - hospital

Zahráli jsme si několik her v kroužku na procvičení paměti a "He/she likes/doesn't like..." a "I like/don't like..."

V učebnici jsme se podívali na slovíčka pro novou kapitolu a několikrát si v různých obměnách "přezpívali" pokřik ze strany 34.  

Procvičili jsme spelling nových slov a zahráli si hru, kdy děti byly rozdělené do dvou skupinek a každá dostala polovinu flashcards... vzájemně se ptaly "Has your town got a ...?"  a snažily se zjistit, jaké karty má druhá skupina. 

16. 11.

Daily Report: (zapomněla jsem opsat, takže nevím přesné znění - ale přibližně toto)
Do/Does you like monkeys?
Yes, I ..... monkeys.
No, I don't/doesn't like monkeys.

Procvičili jsme si používání don't a doesn't v několika interaktivních cvičeních 
(zde, zde a zde) a potom jsme psali test. 

Po testu jsme pracovali s i-Dictionary - The Home.

Domácí úkol na příští týden WB str. 31 a 33

14. 11. 

Daily Report: Eg. I like snakes. - He likes snakes. 
Change: I like hippos. - Helena ....
             I don't like lizards. - Adam ... 
             I don't like tigers. Simon ....

V kroužku jsme si povídali o zvířatech a trochu si pohráli s Flashcards. 

Potom děti vypracovaly opakovací pracovní list na procvičení do-don't-does-doesn't a -s u 3. os. 4. j.

To samé, ale na náročnějších příklad jsme si procvičovali na interaktivní tabuli: eslgamesplus.com

9. 11. 

Daily Report: Unscramble and draw pictures:
1) popih
2) girte
3) yekmno

Po kontrole domácího úkolu jsme si chvíli povídali o tom, jaká jsou naše nejoblíbenější zvířata a proč.

Domácí úkol na čtvrtek: WB str. 29, 30

V učebnici SB jsme se procvičili v porozumění při čtení a poslech na str. 28.

Také jsme si zahráli hru - hráč si myslel nějaké zvíře, popsal ho ostatním a ti hádali, o jaké zvíře se jedná.

Ve SB jsme také pracovali na straně 29  - děti lepily samolepky podle pokynů a potom ve dvojicích porovnávaly, jestli je nalepily stejně (některé pokyny se daly interpretovat různě, např.: Stick the flower in the water.)

Na závěr jsme si zahráli na interaktivní tabuli Searchlight - což je hra, při které je třeba pozorně poslouchat. 

7. 11.

Daily Report: Choose the correct option:
1) Does/Do you like snakes?
2) I don't/doesn't like zebras.
3) My cat don't/doesn't like dogs.
4) Do/Does he like hippos? 

Společně jsme se podívali na příběh a udělali navazující cvičení. Děti potom ve skupinkách příběh sehrály. 

Ve WB na straně 23 jsme udělali poslechové cvičení, které jsme minulý týden nezvládli. 

V i-dictionary jsme si poslechli písničku a příběh - odpověděli jsme na několik návazných otázek.

Příští týden budeme psát test. 

2. 11. 

Daily Report: Po třídě byly rozmístěné kartičky s názvy zvířat, děti je hledaly a zapisovaly (sešit zůstával na lavici a kartičky na svých místech)
zebra - monkey - hippo - parrot - snake - bear - tiger - crocodile

Domácí úkol na čtvrtek 9. 11.: WB str. 22, 24, 25 (pozor - stranu 23/2 NE! - mají ji sice zakroužkovanou, ale protože jsme nakonec v hodině neudělaly předcházející poslech, tak ji dělat nemohou)

V učebnici jsme pracovali na stranách 23, 24. Procvičovali jsme třetí osobu čísla jednotného u přítomného prostého času - He likes,  she lives, he doesn't eat, it doesn't live...

Děti také kreslily obrázek  zvířete, které si pojmenovaly a potom o něm třídě vyprávěly - jak se jmenuje, kde žije, co má a nemá rádo s důrazem na správné používání "-s" a "doesn't". 

ŘÍJEN

31. 10.

Daily Report: Copy and then make your own version
Good        G
Help         H
Old          O
Scary        S
Tall            T

Věnovali jsme se slovíčkům ze strany 22. Většinu z nich děti už znaly. Zahráli jsme si hru, při které děti hádaly, pod kterým obrázkem je skrytý "poklad". 
Potom jsme si procvičili spelling těchto slov tak, že jsme házeli míček a každý musel říct jedno písmeno z daného slova.

Také jsme si několikrát zazpívali/přeříkali písničku/pokřik ze str. 22

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli hru Spinning a v iDictionary jsme se podívali ve hře i na další zvířata (podle popisu děti hádaly, o které zvíře jde)

Děti dostaly domů opravené testy. Prosíme podepsané od rodičů donést do školy ve čtvrtek.

24. 10.

Dnešní hodina byla trochu netradiční. Kvůli hvězdičkovému obchodu (Star Store), jsme byli spojení se skupinou Miss Rosie. Společně jsme vyráběli dekorace na Halloween Party, která se bude konat příští pátek - vystřihované pavučiny a obrázky kostlivců.

Také jsme si poprvé nakoupili za hvězdičky nasbírané během září a října.

19.10.

My Daily Report: Děti doplňovaly správná slova do vět zadaných na tabuli.

Podle plakátu na tabuli a obrázkových kartiček jsme si opakovali jednotlivé činnosti a řadili je od nejdřívější až po nejpozdější.

Zopakovali jsme si vše potřebné pro test a samotný test jsme si napsali.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

17. 10. 

My Daily Report: Podle hodin nakreslených na tabuli psaly děti čtyři věty - časy byly dané, děti měly vymyslet jen činnosti:
např.  I get up at seven o'clock. 

Při hře Snatch jsme si zopakovali činnosti - podle toho, ve kterou denní dobu je obvykle vykonáváme.

Děti si také vypracovaly pracovní list na procvičení používání třetí osoby čísla jednotného - She watches, he gets up apod. 

Protože jim to trochu dělalo potíže, tak jsme si tyto tvary zopakovali i u tabule. 

Děti také dodělaly rozvrhy, které začaly minulou hodinu.

Ve čtvrtek budeme psát první testík z Unit 1. 

12. 10.

My Daily Report: Choose the correct option:
1) get / go up
2) get / have breakfast
3) brush / have your teeth
4) go / play in the park
5) get / watch TV
6) drink / have dinner

Trochu jsme zopakovali používání "s" u třetí osoby čísla jednotného (Adam gets up, Adélka has breakfast..)

Poté, co jsme si ujasnily některá slovíčka, si děti samy přečetly odstavec na str. 16 a udělaly k němu cvičení na procvičení orientace v textu. Potom Mr Jonathan text četl znovu, vždy, když zaznělo slovo "leaves", tak děti vstaly, když zaznělo slovo "arrives", tak se posadily. 

Děti pak každý psaly, větu o jednom dni v týdnu - např. On Wednesday, I get up at 7 o'clock and have dinner at six o'clock.

Domácí úkol na čtvrtek: WB str. 17 a 21.
 

10. 10.

My Daily Report: Ask a friend about two things he does and write about them. e.g.: When do you get up? - Adam gets up at seven o'clock. 

Zahráli jsme si několik kole hry Hot Seat - žák má z jednoslovných nápověd spolužáků uhodnout, jaké slovo ukazuje učitel za jeho zády.

V učebnici jsme se věnovali příběhu ze stran 14 a 15 - popovídali jsme si o tom, co děti vidí na obrázcích, v kolik hodin se co děje. Potom jsme se na příběh podívali na interaktivní tabuli a udělaly k němu cvičení - jak to z DVD, tak to v učebnici. 

5. 10.

My Daily Report: Stand up. Sit down. Don't stand up. Don't sit down.

Začali jsme pracovat na první kapitole - prošli jsme si fráze, které děti potřebují znát. Většinu výrazů více méně znaly, ale některé fráze jsou trochu odlišné od těch, na které jsou zvyklé (např. go to bed místo go to sleep)

Procvičovali jsme také hodiny - zatím jen "celé" - o'clock. Děti je kreslily na tabuli a zkoušely psát výrazy pro činnosti (např: I get up at seven o'clock. - do předkresleného ciferníku zakreslily čas a pod něj napsaly "get up")

Také jsme si poslechli písničku a vypracovali k ní cvičení ve WB na str. 12.

Celkově jsme u učebnici pracovali na stránkách 10-12.

Domácí úkol na příští čtvrtek: WB str. 10, 11

3. 10. 

My Daily Report: Complete the sentences using the given words and write them
animal - desk - chairs - papers
1) There is a ...
2) There is an ...
3) There are some ...
4) There are some ....

Na rozcvičení jsme si zahráli hru Simon Says. Potom jsme pracovali v učebnici na straně 7 (poslech, čtení, dávání kladných a záporných pokynů).

Na interaktivní tabuli jsme shlédli příběh ze stran 8 a 9, zjistili jsme, co všechno si děti zapamatovaly, a potom děti vypracovaly cvičení 2 na str. 9. 

Domácí úkol budeme zadávat až ve čtvrtek.

 

 

5. 10.

My Daily Report: Stand up. Sit down. Don't stand up. Don't sit down. 

Začali jsme pracovat na první kapitole - prošli jsme si fráze, které děti potřebují znát. Většinu výrazů více méně znaly, ale některé fráze jsou trochu odlišné od těch, na které jsou zvyklé (např. go to bed místo go to sleep)

Procvičovali jsme také hodiny - zatím jen "celé" - o'clock. Děti je kreslily na tabuli a zkoušely psát výrazy pro činnosti (např: I get up at seven o'clock. - do předkresleného ciferníku zakreslily čas a pod něj napsaly "get up")

Také jsme si poslechli písničku a vypracovali k ní cvičení ve WB na str. 12. 

Celkově jsme u učebnici pracovali na stránkách 10-12. 

Domácí úkol na příští čtvrtek: WB str. 10, 11

ZÁŘÍ

26. 9.

My Daily Report: What can you see in the classroom?
door - window - bookshelf/bookcase - wall - clock - board - cupboard - chair - desk - floor- mirror

V učebnici jsme pracovali na stránkách 4 - 6. Seznámili jsme se s postavami, které nás budou knihou provázet: Misty, Flash, Thunder a Whisper. 
Párkrát jsme "zarapovali" říkadlo ze str. 4. 
Procvičili/zopakovali jsme použití členů a/an a věty s There is a/an .... There are some...
Na str. 5 jsme se věnovali poslechu a povídali jsme si o tom, co je na dolním obrázku.
Také jsme si zazpívali písničku ze strany 6.

Domácí úkol na příští úterý: WB str. 4, 5, 6

 

21. 9.

My Daily Report: Put the words in order to make sentences:
1) up please stand
2) book your open
3) don't book open your
4) stand don't up

Potom se děti vzájemně ptali na svá nejoblíbenější jídla, zvířata a co by chtěli dělat, až vyrostou. Ukázalo se, že jednak průběžně mění své odpovědi, a že se navzájem moc neposlouchají, takže na této doednosti ještě zapracujeme. 

Popovídali jsme si o maskotu skupiny - Rattlesnakes - a děti pak vyráběly plakát naší skupinky (každý si udělal vlastního chřěstýše). 

Nakonec jsme si zahráli hru Snatch.

19. 9.

Welcome back!

Na úvod jsme se seznámili s novým panem učitelem. Každý se představil a řekl, co má rád.

Zopakovali jsme si pravidla chování na hodinách.

Děti si podepsaly a trochu ozdobily svá nová "portfolia" a zapsaly první Daily Report: This summer I liked ... and ....

Zahráli jsme si hru Snatch. Také jsme si povídali o šikaně - bullying -  a podepsali jsme úmluvu, že nic takového nestrpíme.

TOPlist

aktualizováno: 19.01.2018 00:22:44