Polar Bears

Polar bears Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Iva Kvašňáková

tel.: +420 739 475 186
email: iva.kvasnakova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

PROSINEC

13. 12.

MDR - My Daily Report: Unscramble the vocabulary words.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 48, 49 Communication and dialogues.

Worksheet - pracovní list na slovní zásobu a podmínkové věty.

If you put ice in the sun, it melts. If you don't eat, you get hungry.

Dnes jsme též dokončili vánoční přání pro naši letošní charitativní organizaci - Kolping.

V pondělí 18. 12. je vánoční Star store. smiley

 

 

11. 12.

MDR - My daily report: unscramble the words - procvičování celkové slovní zásoby.

Bookwork -  práce s učebnicí: Dnes jsme začali novou lekci - Unit 4 Space Restaurant str. 46. Dále str. 122 v učebnici - řadové číslovky, jejich zápis a výslovnost, nepravidelné tvary.

New vocabulary - nová slovíčka: waiter, biscuits, salt, pepper, napkin, fork, spoon, knife, chopsticks, a cup of tea, a cup of coffee.

V další části hodiny jsme si povídali o naší letošní charitativní organizaci Kolping a dětech, které v azylovém domě na Praze 8 bydlí se svými opuštěnými matkami. Děti pro všechny vyrábí vánoční přání.

Homework - domácí úkol: WB 46, 47, 48, 49. Domácí úkol je na pondělí 18. 12. Připomínám, že ten den je také vánoční Star Store. Kdo nedonesl, přinese do pondělí přečtenou knížku z knihovny spolu s čtenářským listem. Děkuji.

 

6. 12.

MDR - My daily report: sentence scramble - skládáme věty oznamovací a tázací na opakování minulého času průběhového.

Dnes děti psaly test. Výsledky si všichni donesli domů.

Games and activities: děti si samostatně vytvořily vlastní Wordsearch - osmisměrku na slovní zásobu lekcí 1 - 3.

Na závěr hodiny jsme hráli hru Blast a Bingo.

V pondělí 11. 12. začneme novou lekci - Unit 4. Prosím všechny děti, které mají doma knížku z knihovny, nechť ji donesou v pondělí.

4. 12.

MDR - My daily report: What are you going to do next weekend?

Dnešní hodinu jsme věnovali opakování 3. lekce, zkontrolovali jsme si společně domácí úkol a hráli hry zaměřené na používání blízké budoucnosti ve větách.

Také jsme se naučili několik nových nepravidelných sloves a jejich tvar v minulém čase.

Games and activities: Hangman, Blast game, Categories.

Připomínáme, že ve středu 6. 12. píšeme test. Děti doma opakují všechna slovíčka, jejich význam a pravopis, užití nové gramatiky ve větách - blízká budoucnost to be going to viz pracovní listy, domácí úkoly a názorné příklady v přehledu zadní části učebnice.

Listopad

29. 11. 

MDR - My daily report: děti opravují chyby ve větách na tabuli na minulý čas průběhový.

Oprava domácích úkolů a práce s učebnicí str. 42 - 43.

Games and activities: Hot Seat, hry na interaktivní tabuli na blízkou budoucnost.

Homework - domácí úkol by zadán v pondělí a je na 4. 12.

Připomínám, že test Unit 3 se bude psát ve středu 6. 12.

Vocabulary - dnešní slovíčka: rhythm, bounce a ball, rainfall, clap your hands, silence, repeat, pattern, different, sound. 

Heslo na pondělí - MONDAY. 

27. 11.

MDR - My daily report: děti opravují chyby ve větách na novou gramatiku ... blízká budoucnost.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 38 - 39 story - čtení s porozuměním. 

Grammar point - str. 121 - určování času a blízká budoucnost.

Games and activities: po zopakování si slovíček na str. 34 jsme hráli novou hru Spelling Race a What's on my back, Charades.

Homework - domácí úkol: WB str. 38, 39, 40, 45 úkol je již na pondělí 4. 12!!

Kdo má doma knížku z knihovny, prosím, doneste ve středu.

Ve středu 6. 12. píšeme další test - Unit 3.

Heslo na středu: Elvis Presley

22. 11.

MDR - My daily report: ve větách doplňte do/did.?

What ___ you do last weekend?

What ___ we have to do?

How ___ you spell your name?

___ go to school yesterday?

What ___ you say? I did not hear you.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 36 song - poslech s porozuměním a následný zpěv smiley

Na str. 37 jsme dělali cvičení na blízkou budoucnost a procvičovali otázku a zápor. 

She is going to go to the park this afternoon.

Where is she going to go this afternoon? 

She is not going to go to the park she is going home.

Děti také dostaly pracovní list na opakování učiva.

Games and activities: hry u interaktivní tabule - Word Race a Aqua Race.

Stále platí nabídka extra hvězdiček za každé 2 vypracované stránky v pracovním sešitě z již probraných lekcí tj. Unit 1 a Unit 2. 

Z minulé hodiny zůstává jazykolam nazpaměť za hvězdičku.

20. 11.

MDR - My daily report: Write the question that matches the answer. 

My teacher is Miss Quetz.

I live in Prague. 

No, I do not like playing football.

My favourite singer is Ed Sheeren.

I went to the theatre last weekend.

I have 3 sisters and 2 brother.

 

Dnes jsme začali lekci 3 - Unit 3 The rock'n'roll show v učebnici na str. 34. 

Vocabulary - nová slovíčka: spotlight, bodyguard, fans, electric guitars, bass guitar, backing singers, dancer, drum kit, stage.

Grammar point - nová gramatika: učebnice str. 35  - blízká budoucnost TO BE GOING TO ...

I am going to go to the cinema.

She is going to ride the bike this afternoon.

We are going to fly to Canada next week.

Rozhovory - v praktické části hodiny si děti procvičovaly minulý čas průběhový v rozhovorech ve dvojicích podle učebnice na str. 35.

Games and activities: na závěr hodiny jsme hráli hru BINGO a HOT SEAT na novou slovní zásobu.

Homework - domácí úkol: WB 34, 35, 36, 37. Úkol je na další středu 29. 11. 

Heslo na další hodinu - tonguetwister - jazykolam: Peter piper picked a peck of pickled peppers.

Děkuji za přečtení.

 

15. 11.

MDR - My daily report: review Unit 2 - opakovali jsme číslovky a sloveso HAVE TO.

Dnes děti psaly test Unit 2. Test si děti vzaly domů k Vaší kontrole.

Games and activities: Wordsearch, Wordshake - interaktivní hry u tabule na slovotborbu. Dále jsme hrály hry na procvičování slovních druhů - Categories, Madlibs.

Z dnešní hodiny si zapamatujeme následující slovní druhy a umíme u každého vyjmenovat alespoň 5 příkladů.

nouns - podstatná jména, adjectives - přídavná jména, verbs - slovesa, adverbs - příslovce, connectors - spojky. Je nutné, aby děti měly toto učivo upevněné i z hodin českého jazyka. 

Domácí úkol není.

Děti mají knížky z knihovny, které si ve svém volném čase čtou a donesou čtenářský list. Za něj získávají 2 hvězdičky navíc. Dále mohou dostat hvězdičku navíc za každé 2 vypracované strany z pracovního sešitu z již probraných lekcí.

Heslo na pondělí: TURKEY smiley

Přejeme všem příjemný víkend.

13. 11.

MDR - My Daily Report: vocabulary words around the classroom. Děti hledaly slovíčka a fráze po třídě a zapisovaly si je do sešitu.

Worksheet - pracovní list: pokračujeme v procvičování slovesa HAVE TO. Je třeba se i doma k pracovním listům vrátit a procvičovat gramatiku.

V práci ve skupinách jsme se věnovali konverzaci a tvoření otázek. Děti vyplňovaly dotazník, kde se dotazovaly spolužáků na to, co kdo musí/nemusí doma dělat, jaké má povinnosti. Používáme přítomný i minulý čas v otázce i záporu.

Př: I have to take out the trash every day. I have to load the dishwasher every evening. I had to do the dishes last week. I don't have to tidy my room every day. 

Games and activities: hráli jsme nové hry - GO FISH Spelling Game.

Ve středu 15. 11. píšeme test Unit 2 - pravopis slovíček, sloveso HAVE TO a číslovky. 

Písemný domácí úkol není, ale děti se doma připravují na test. 

Prosíme rodiče o součinnost v domácí přípravě. 

Děkujeme.

 

8. 11.

MDR - My Daily Report: write the numbers in words - 10,000    100,000     38,000,000

22,000    555,000.

Kontrola domácích úkolů a pracovní list na sloveso HAVE TO v otázce, záporu, čase přítomném i minulém.

Bookwork - práce s učebnicí str. 28 Killer Creatures, str. 32 At the Pet Shop.

Vocabulary - nová slovní zásoba: life spam, aggressive, lizzard, snake, buffalo, male, female, head to tail, grain, tank. 

Fráze a věty k procvičování na středeční test:

Do you have to wash dishes after dinner? Do you have to brush your teeth everyday? Did they have to eat vegetables everyday? Does she have to go there? She has to do it now. I have to take out the trash. 

Připomínáme, že test Unit 2 píšeme ve středu 15. 11.

Homework - domácí úkol: 26, 27, 28, 32. Úkol je na středu 15. 11.

 

6. 11.

MDR - My Daily Report: unscramble the vocabulary words. 

Workbook - SB p. 26, 27 story and activities. Poslech s porozuměním.

 

Story Cubes - oblíbená hra nám posloužila k vytvoření příběhu, který si děti zapisovaly. Měly za úkol v každém souvětí používat číslovky - dáváme pozor na správný zápis a výslovnost.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: magic wand, theatre, mask, magnet, hocus pocus, calendar, alien, tower, lock, card, key, magnifying glass, report, question mark, herd of sheep, million of planets, abacus, walking stick, light bulb, destroy, dig, thunderstorm, appear, disappear.

Připomínáme, že domácí úkol je na středu a příští středu 15. 11. budeme psát test Unit 2.

1. 11.

MDR - My Daily Report: Use the words in a sentence - toucan, sloths, branches.

Halloween skit - dnes děti předvedly svou halloweenskou scénku s maskami. 

Grammar point - nová gramatika:  HAVE TO - muset ve 3. os. j.č. HAS TO

What do we have to do? You have to write a sentence. Do I have to go to school? Yes, you do.

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 24 a 120. 

Dnes si děti půjčily knížky na měsíc listopad. Donesou je s čtenářským listem do 20. 11.

V závěru hodiny jsme zkontrolovali domácí úkol a hráli hry na interaktivní tabuli.

Homework - domácí úkol: WB str. 24, 25 na středu 8. listopadu.

 

 

 

 

 

ŘÍJEN

30. 10.

MDR - My Daily Report: unscramble the vocabulary words: procvičujeme slovíčka 2. lekce: creeper, beak, toucan, sloth, branch, anaconda, pool, jaguar, anteater.

Worksheet - pracovní list: čtení s porozuměním a odpovědi true/false na otázky.

Vocabulary game: dnes jsme hráli novou hru na procvičování pravopisu slovíček a při pohybu po třídě si zároveň protáhly kostru smiley

V další části hodiny jsme stihli vyřezat dýně na páteční Halloween party 3. 11., která proběhne od 14.30 do 16:30 v tělocvičně, kam jsou všichni srdečně zváni. Budou hry a soutěže a tradiční vyhlášení NEJ kostýmů různých kategorií.

Také jsme pokračovali v přípravě halloweenské scénky, kterou děti předvedou ve středu.

Připomínám, že ve středu se kontroluje domácí úkol.

 

25. 10.

MDR - My Daily Report: What is your favourite holiday? Why? .... My favourite holiday is Christmas because I like when my family gets together. 

Dnes děti hrály hru na opakování čísel - výslovnost i zápis. Ukázali jsme si, že v angličtině píšeme po řádech tisíců čárku, za jednotkami tečku a také, že čísla vyslovujeme v čísle jednotném, tedy pouze million, thousand, hundred.

V další části hodiny jsme se připravovali na halloweenskou scénku, děti si připravovaly a zdobily masku a vymýšlely repliky.

Dnes byl též první Star Store tak, jak si jej děti pamatují z dřívějších let. Všichni si jej užili, někteří měli i hvězdičky navíc, a tedy vyšší konečný počet hvězdiček na dnešní "nákupy", za dnes donesené a přečtené knížky s čtenářským listem.

Všem přejem příjemné prázdninové dny a budeme se těšit v pondělí. 

 

 

23. 10.

MDR - My Daily Report: Write three sentences what you did last weekend?

Dnes jsme začali novou lekci - Unit 2, probrali jsme nová slovíčka a procvičovali je na hře Pictionary.

 

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 22/1 str. 23/1 a str. 120.

 

Grammar point - nová gramatika: učíme se čísla a čtení číslic od stovky do milionu. Na procvičování čísel jsme hráli hru Bingo.

 

Homework - domácí úkol: WB str. 22 a 23. Úkol je na středu 1. 11.

Připomínáme, že tuto středu 25. 10. nás čeká první letošní Star Store!

 

18. 10.

MDR - My daily report: Vocabulary review lesson 1.

HOT SEAT - hra na opakování slovní zásoby.

Po krátkém opakování slovíček a gramatiky psaly děti první letošní test. Výsledky si odnesly domů.

Dnes si děti také půjčily knížku, kterou by měly přečíst do 6. 11. a donést zpět s vyplněným čtenářským listem, za který budou odměněni 2 hvězdičkami navíc.

Homework - domácí úkol: WB str. 18, 19, 20, 21.

Games and activities: Hot Potato, Word Categories, Word Charades. 

 

16. 10.

MDR - My daily report: Which one doesn't match?

1. arm, leg, eye, rib, lip, hi, elbow

2. orange, apple, banana, strawberry

3. crown, bacelet, queen, necklace

4. soccer, basketball, swimming, tennis

Doplňující cvičení:  While my mom was sleeping, I --- watching TV. While dad was eating, you --- running. While we --- playing, she --- making a cake. While they --- ---, you --- --- ---.

Games and activities: Musical chair, Blaster, Categories.

Máte opravený domácí úkol, znovu si jej projděte a připravíte se tím na středeční test Unit 1. Kdo jej dnes neměl, doplní si na středu. Děkujeme.

 

11. 10.

MDR - My daily report: Write two ways the psat was different from now. Např: There were no phones.

Book activities: SB str. 14 Story - The narrow escape. Poslech a čtení s porozuměním. 

Games and activities: dnes jsme opakovali slovíčka na principu her a zábavných aktivit - Picture dictionary a Superminds games.

Poster - plakát: Natural disaster - mluvili jsme o přírodních katastrofách a děti si připravily plakát, který prezentovaly. 

Připomínáme, že úkol je na pondělí 16. 10. a ve středu 18. 10. píšeme test. První Star Store bude ve středu 25. 10.

 

9. 10. 

MDR - My daily report: Pretend you are a time traveller. Where do you want to go and when? např: I want to go to New York City in the year 1920.

Dnes děti sledovaly video A day in Pompeii https://www.youtube.com/watch?v=dY_3ggKg0Bc

a poté psaly hodinový záznam toho, co viděly. 

Např: At 8 am the volcano was smoking. At 1 pm the volcano was throwing rocks, dust and ash. apod.

Game - hráli jsme hru Bingo na probíranou slovní zásobu.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: a land slide, the house on fire, ash, dust, smoke, rocks, debris, covered by dirt.

Homework - domácí úkol: WB - pracovní sešit str. 11, 12, 13, 14 (poslechové cvičení vynechte). Úkol je na pondělí 16. 10. Pište jej pečlivě a samostatně, ve středu 18. 10. bude z obdobné látky test Unit 1.

4. 10. 

MDR - My daily report: procvičování minulého času průběhového. Yesterday, while my mom was cooking dinner, I was watching TV. At 8 pm last night, while Ms Quetz was sleeping, we were having dinner.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 12 písnička - poslech, porozumění, karaoke.

Worksheet - pracovní list - procvičování průběhového minulého času: I was going, you were going, she was going, he was going, it was going, we were going, you were going, they were going.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: earthquake, fire, forest, sky, cloud, statue, fountain, volcano, avalanche, tornado, hurricane, thunder, storm.

Homework - domácí úkol: prosíme děti a rodiče, aby se zaregistrovali do online aplikace k učebnici u vydavatelství Cambridge. List s návodem děti dostaly s učebnicí, v případě jakýchkoli obtíží kontaktujte přímo paní Polcarovou s nakladatelství Cambridge na emailu: d.polcarova@cambridge.org 

WB - ve cvičebnici strany 15 a 16.

Děkujeme.

2. 10.

MDR - My daily report: Pictionary

Dnes jsme začali Unit 1 a seznámili se s novými slovíčky na str. 10. 

Hráli jsme hru Charades a Pictionary s cílem procvičit si slovní zásobu za poslední 3 týdny. 

New grammar: v gramatice jsme si vysvětlili používání souběžných dějů např: My mom is eating. My dad is reading.

Bookwork: dnešní práce s učebnicí str. 10 - 11. 

 

 

 

Září

27. 9.

MDR - My daily report: Write false/true to the following sentences.

Bookwork: str. 118 otázka v minulém čase, str. 7 - děti si podle vzoru připravovaly rozhovory, str. 8-9 The Explosion - poslech a čtení s porozuměním. 

Dnes jsme také mluvili o tom, jaké to je, když máme špatný den - Bad Day.

Ke konverzaci ve dvojicích děti dostaly návodné otázky: What time did you wake up? Did you go to school? What did you eat for lunch? What did you do yesterday? Cílem bylo procvičit si tvoření otázek v minulém čase a následně ve správném čase vymýšlet odpovědi. 

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: project, good time, the worst day ever, excited, excitement.

V závěru hodiny jsme se věnovali dokončení našeho plakátu polárních medvědů. Již brzy jej uvidíte na našem webu. Přejeme příjemný víkend.

25. 9.

MDR - My daily report: What did you do this weekend? 

Bookwork - The Science lesson pg. 4, 5, 6.

Game - Pictionary.

Dialogy - ve dvojicích děti mluvily o svém báječném dnu - My perfect day.

Práce s učebnicí - SB p. 118: opakování minulého času. 

Vocabulary: gloves, goggles, test tube, apron, powder, liquid, shelf, bubbles, explosion, instructions, rhyme, famous, time traveller, late, early, horse race, birthday party. 

Homework - domácí úkol: WB 4, 5, 6, 7. Domácí úkol je na pondělí 2. 10. 

Prosíme, pokuste se zaregistrovat do online systému výukových materiálů dle instrukcí, které jste dostali s učebnicí. Kód najdete na vnitřní obálce pracovního sešitu. Kód setřete opatrně, budete-li mít potíže s přihlášením, kontaktujte přímo koordinátorku paní Polcarovou z nakladatelství Cambridge na dpolcarova@cambridge.org Děkujeme. 

20. 9.

Dnes se děti seznámily s Miss Quetz. Hráli jsme hry - Snatch a My name is ...

Např: My name is Ela and I like elephants. My name is Peter and I like pizza.

Povídali jsme si o ledních medvědech a začali pracovat na plakátu naší skupiny The Polar Bears. Také jsme mluvili o pravidlech chování ve škole, v naší skupině a diskutovali o šikaně. Na závěr hodiny jsme všichni podepsali Anti Bullying Pact a slíbili si, že budeme respektovat jeden druhého a nepřipustíme, aby se někomu ubližovalo.

New vocabulary - nová slovíčka a fráze: to snatch, to catch, to grab - synonyma pro popadnout, chytit, sebrat. Compliment - pochvala, bully - agresor, ten, kdo šikanuje, victim - oběť, witness - svědek, bullying - šikana. 

Prosíme, pokuste se zaregistrovat do online systému výukových materiálů dle instrukcí, které jste dostali s učebnicí. Kód najdete na vnitřní obálce pracovního sešitu. Kód setřete opatrně, budete-li mít potíže s přihlášením, kontaktujte přímo koordinátorku paní Polcarovou z nakladatelství Cambridge na dpolcarova@cambridge.org Děkujeme. 

 

 

18. 9.

Dnes proběhlo naše první setkání v tomto školním roce. Povídali jsme si o angličtině, o tom jak je pro nás důležitá jako nástroj komunikace v cizích zemích a při kontaktu s cizinci. Děti sdílely své zkušenosti, ať už z cest do zahraničí nebo sledováním anglicky mluvených filmů, z četby knih, nebo také nutnosti rozumět textům při hrách na počítači nebo při "pohybu" na sociálních sítích.

Pro bližší seznámení se a rychlé rozmluvení jsme hráli hru "Numbers". Každý měl napsat 3 čísla, která jsou pro něj něčím typická. Ostatní dávali dotyčnému otázky a snažili se odkrýt, co se za daným číslem skrývá. 

Děti si dnes také založily sešit - portfolio, kam si budou zapisovat nová slovíčka a fráze, vést si deník v hodinách, vlepovat praktické materiály, které jim budeme během roku dávat apod. 

Také jsme si přečetli krátký text a mluvili o ledních medvědech, neboť právě lední medvěd je maskotem naší skupiny v tomto roce.

Na závěr hodiny jsme hráli hru "Statement chair game". 

New vocabulary - nová slovíčka a fráze: survive - přežít, prey - kořist, fur - kožešina, fur coat - kožešinový kabát, predator - dravé zvíře, seal - tuleň, scientific name - odborný název, environment - životní prostředí, land animal - suchozemské zvíře, similar - podobný, similarity - podobnost, sibling - sourozenec, cousin - bratranec/sestřenice.

Ve středu budeme mluvit o pravidlech týmové práce, ale také o prevenci šikany a o pravidlech školního řádu. Seznámíme se s učebnicí, vyrobíme si plakát naší skupiny s ledním medvědem a určitě si zahrajeme nějakou novou hru. 

Děkuji za přečtení.

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44