Jaguars

Jaguars

Vyučující:

Laura Kirkpatrick

tel.: +420 774 393 653
email: laurakp37@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

DUBEN

17.4.

MDR: "egg hunt" - ve třídě jsme hledali namalovaná papírová vajíčka, každé obsahovalo nějaké slovo týkající se Velikonoc. Slova jsme zapisovali a pak z nich tvořili věty v minulém čase.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 104, 105, 106

Přehráli jsme si video o tom, jak se slaví Velikonoce ve Velké Británii. V týmech jsme pak diskutovali o tom, co je stejné jako u nás a co je odlišné.

Pracovní list: Velikonoce - slovíčka, zvyky, osmisměrka.

Na závěr hodiny jsme si zahráli Bingo na zopakování všech slovíček z dnešní hodiny.

15.4.

MDR: srovnejte správné pořadí slov ve větách (4 věty)

V týmech jsme soutěžili v kvízu (Joepardy game) - otázky na příběh v učebnici, hláskování, tvoření otázek, planety

Opakování 8. lekce - napsali jsme si souhrnné opakování 8. lekce

Pracovní list - povolání, luštíme ve dvojicích.

Starstore: v hvězdičkovém obchodě si děti vybraly odměny za získané hvězdičky

10.4.

MDR: odpovězte na 3 otázky v budoucím čase (What will you be when you grow up?)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 100, 101, 102

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Termín vrácení je 24.4. Budeme se těšit na vyplněné Book reporty.

Bookwork: SB str. 102 - čtení a kvíz

Project: Make your own planet - vymysli si a namaluj svou vlastní planetu, popiš (planet,flag, lifeform, environment)

Každý svoji planetu představil ostatním.

8.4.

MDR: změňte slova na tabuli na příslovce (quick, beautiful, slow, loud, quiet...)

Bookwork: SB str. 98, 99 - příběh a odpovědi na otázky

SB str. 100 - vybarvování podle poslechu, čtení a odpovědi na otázky

V týmech jsme soutěžili v psaní příslovcí.

WB str. 99 - poslech a čtení

Na pracovním listě doplňujeme správná slova do vět - příslovce.

Na závěr jsme si zahráli hru na správné a rychlé vyslovování a čtení slovíček z probírané lekce.

3.4.

MDR: opravte 3 věty (1 chyba v každé větě). Procvičujeme budoucí čas.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 95, 96, 97

Song: nová písnička v učebnici SB na str. 96 - doplňujeme čísla k obrázkům podle textu v písničce

Jobs: na pracovním listě jsme pojmenovávali jednotlivá zaměstnání a pak psali 5 vět o tom, čím kdo bude.

Nová gramatika: nejprve jsme si zopakovali jednotlivé slovní druhy, které známe (nouns - podstatná jména, verbs - slovesa, adjectives - přídavná jména, pronouns - zájmena)

Nově jsme se učili ADVERBS - příslovce - koncovka LY (quickly, slowly, happily, quietly...), stojí na konci věty.

Na interaktivní tabuli: slovní druhy procvičujeme ve hře Madlibs (kids.nationalgeographic.com)

Ve dvojicích jsme dokončovali Sudoku - countries.

1.4.

MDR: slovíčka z 8. lekce - rozšifruj a zapiš do sešitu

V zadní části učebnice SB jsme doplňovali gramatické stránky - gramatiku jsme si opakovali a procvičovali.

Nová gramatika: WILL pro budoucí čas (I'll go to the cinema tomorrow. She'll visit Germany this summer.)

Dotazníky s otázkami v budoucím čase - ptáme se navzájem a doplňujeme do tabulky. Odpovídáme pak nahlas, co kdo bude dělat.

Sudoku planets - řešíme sudoku a procvičujeme slovíčka z nové lekce.

BŘEZEN

27.3.

MDR: vytvořte 3 věty s použitím vztažných zájmen WHO - WHICH - WHERE

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol):  WB str. 92, 93, 94. Domácí úkol je na příští středu 3.4.

Po krátkém procvičení jsme si napsali opakování lekce 7 a poté luštili osmisměrku se slovíčky z nové lekce 8.

Pokračovali jsme v tvorbě otázek k zadanému příběhu (Who...? Where...? What...? Which...?)

Bookwork: nová lekce 8, SB str. 94 In the planetarium, slovíčka a výslovnost, poslech příběhu a odpovědi pod obrázkem na str. 94

25.3.

MDR: napište slovíčka podle obrázkových kartiček (flashcards)

Bookwork: SB str. 93 / 1 - změňte slovesa, cv 2. opravte celý text

Stories: pokračovali jsme ve tvoření příběhu z kostek, příběhy jsme si pak přečetli

Jeopardy game: rozdělili jsme se do dvou týmů a hráli hru Riskuj (týmy si vybírají otázky za různý počet bodů a z různých kategorií).

Bookwork: WB str. 87 - poslech a doplňování správných odpovědí

20.3.

MDR: WHO, WHICH, WHERE - vztažná zájmena, doplňte do vět (4 věty na tabuli)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol):  WB str. 86, 88, 89. Domácí úkol je na příští středu 27.3.

Bookwork: učebnice SB str. 88/1 - poslech a pak další část příběhu a odpovědi na otázky

SB str. 90 - Sounds (slovíčka: loud, quiet, high, low)

Hráli jsme hru na procvičení vztažných zájmen ve větách.

18.3.

MDR: věty se samostatnými přivlastňovacími zájmeny.

Znovu jsme si zájmena vysvětlili a procvičili jejich použití.

Bookwork: SB str. 85 - poslech a doplňování

Nová gramatika: WHO, WHICH, WHERE - učebnice SB str. 85

V malých skupinkách jsme soutěžili v hláskování slovíček z poslední probírané lekce.

Story cubes: házíme obrázkovými kostkami a vymýšlíme příběhy (každý píše jednu větu, navazuje na ty předchozí)

13.3.

MDR: samostatná přivlastňovací zájmena (This book is mine.)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol):  WB str. 82 - 85 Domácí úkol je na příští středu 20.3.

Bookwork: poslechové cvičení z domácího úkolu WB str. 82

Procvičování gramatiky (zájmena) a úvod do nové gramatiky (WHO, WHICH, WHERE)

Hádali jsme obrázky podle malého detailu a snažili se přesvědčit toho druhého, proč máme pravdu (British Council Teens: What is it?)

11.3.

MDR: slovíčka z nové lekce - každý dostal jedno nové slovo, které popsal ostatním a poté nadiktoval po písmenech, všechna slova jsme si zapsali

Procvičovali jsme nová slovíčka a jejich výslovnost.

Bookwork: SB str. 82 - poslech a otázky k další části příběhu

Nová gramatika: samostatná přivlastňovací zájmena (This guitar is MINE. It's YOURS.)

SB str. 83/1 - poslech a procvičování gramatiky

Pracovní list - opravte chyby ve větách.

Song - nová písnička SB str. 84

6.3.

MDR: doplňte slovíčka k obrázkům

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol):  WB str. 78, 79, 80, 81. Domácí úkol je na příští středu 13.3.

Library (knihovna): některé děti si půjčily anglickou knížku z naší knihovny. Knihy a vyplněné Book reporty vracejte, prosím, do 20.3.

Napsali jsme si slíbené opakování ze 6. dokončené lekce.

Na pracovním listě a příběhu si procvičujeme tvoření otázek WH (What, where, who, how long...)

Worsearch: osmisměrka se slovíčka z nové lekce

4.3.

MDR: napište 4 věty s použitím 2. a 3. stupně přídavného jména (comparative and superlative) pro přídavná jména: horrible, good

Hráli jsme Sticker Forehead Game - každý měl na čele nalepeno nějaké slovo a jednoduchými otázkami se snažil od ostatních zjistit, jaké slovo má.

Pracovní list na procvičení gramatiky a zopakování základních pravidel stupňování přídavných jmen.

Bookwork: SB str. 78 - Protection - poslech, čtení a odpovědi na otázky k článku

enlightened Připomínáme opakování z poslední probrané lekce na tuto středu 6.3.enlightened

ÚNOR

27.2.

MDR: opravte pořádek slov ve větách se 2. a 3. stupněm (comparatives and superlatives)

Společně jsme opravili domácí úkol.

Homework: WB str. 74, 76, 77

Bookwork:  str. 77 - ve dvojicích jsme vymýšleli co nejvíce slov k obrázkům a pak jsme tvořili příběh.

Procvičujeme stupňování přídavných jmen, zopakovali jsme si některá pravidla (Y - I: happy - happier - the happiest, E+ER - ER: nice - nicer - the nicest, G - GG: big - bigger - the biggest) a nepravidelná přídavná jména: good - better - the best, bad - worse - the worst

Na závěr jsme si zahráli Kahoot! na procvičení gramatiky.

25.2.

MDR: vysvětlete jména mýtických zvířat (mermaid, unicorn, werewolf...)

Procvičovali jsme slovíčka ze 6. lekce

Opakování 6. lekce: test z další dokončené lekce bychom si napsali v příštím týdnu, 6.3.

Pracovní listy: gramatika z této lekce, 2. a 3. stupeň přídavných jmen

Mythical beast: kreslení podle diktátu

Bookwork: SB str. 74 - další část příběhu, čtení, poslech, otázky k článku, interaktivní tabule

Dotazník: navzájem se ptáme na věk, výšku, jakými jazyky mluvíme - dokončení za domácí úkol na středu 27.2., budeme potřebovat pro další práci

Starstore: v hvězdičkovém obchodě si děti vybraly odměny za získané hvězdičky

20.2.

MDR: comparatives (sestavte věty s porovnáním dvou věcí)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 70-73 - domácí úkol je na středu 27. února

Obrázkové kartičky: opakování a procvičování stupňování přídavných jmen.

Bookwork: SB str. 73 - It looks like...otázky a odpovědi

Mythical Beast - vymysli svou vlastní bájnou bytost, popiš partnerovi ve dvojici, který bytost dle popisu nakreslí.

Pracovní list: písemné procvičování gramatiky

18.2.

MDR: slovíčka z nové lekce, výslovnost, opis v angličtině

Bookwork: nová lekce č. 6, SB str. 70 - poslech a odpovědi na otázky k článku

Nová gramatika: comparatives + superlatives (2. a 3 stupeň přídavných jmen): big - bigger - the biggest / dangerous - more dangerous - the most dangerous

Na procvičení každý napsal 5 vět podle výrazů uvedených na tabuli (porovnáváme různá zvířata).

SB str. 71 poslech (cv.1 nejprve čtení a odpovědi na otázky, poté kontrola podle poslechu)

Nová písnička: SB str. 72 - vybíráme správné výrazy podle poslechu.

6.2.

MDR: popište 2 osoby na fotografiích

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 66, 67, 68, SB str. 123 - domácí úkol je na středu 20. února

Napsali jsme si opakování z 5. probrané lekce a pak každý luštil osmisměrku s novými výrazy z lekce 6.

Pracovní list - ve dvojicích jsme doplňovali vtipný pracovní list o nejhorším dni ve škole (The worst day at school).

Ve dvou týmech jsme si zahráli Kahoot! o tajemných bytostech, o kterých se budeme učit v příští 6. lekci (Centaur, Mermaid, Pegasus, Werewolf...)

4.2.

MDR: srovnejte pořadí slov ve větách (used to / had to)

Spelling challenge: ve dvou týmech soutěžíme v hláskování slov a procvičujeme slovíčka z 5. lekce

Story: SB str 64 - příběh "Yatin and the orange tree" - poslech a čtení článku, vysvětlení nových slovíček a cvičení 3,4 na str. 65 enlightened Cvičení 3 a 4 jsou k dokončení za domácí úkol na středu 6.2.enlightened

Murder mystery: zahráli jsme si detektivní hru, navzájem se ptáme a zjišťujeme fakta k případu (What's your name? What'your relationship with Mr. Erringworth? Where were you?...)

Bookwork: cvičebnice WB str. 63

LEDEN

30.1.

MDR: 3 věty s použitím "I used to..."

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 62, 65, 69 - domácí úkol je na příští středu 6.2.

Hercules: podívali jsme se na závěr filmu Herules, film jsme zastavovali, vysvětlovali a doplňovali. Potom jsme si četli opravené pracovní listy o jednotlivých postavách z filmu.

Story (příběh): učebnice SB str. 62, čtení, poslech a animace na interaktivní tabuli, SB str. 63 - opravovali jsme věty podle textu příběhu.

Bookwork: práce s učebnicí SB str. 66 - Crime fiction - čtení a odpovědi na otázky k jednotlivým postavám

Library (knihovna): všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Termín vrácení knížek a vyplněných Book reportů je tentokrát do 20.2. (po jarních prázdninách).

Worksheet (pracovní list): na pracovním listě jsme si procvičovali gramatiku "had to".

enlightenedOpakování z 5. lekce: toto opakování bychom si napsali příští středu 6.2. V textu se objeví gramatika "used to" a "had to" a slovíčka z 5 lekce.enlightened

28.1.

MDR: napište 3 věci: When you were a baby, what did you have to do? (I had to.....)

Hercules: dnes jsme se podívali na část slíbeného filmu Hercules, anglická verze s titulky, film jsme porovnávali s přečtenou knížkou a povídali si o něm.

23.1.

MDR: Vymyslete 3 věty s použitím gramatiky USED TO....

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 60, 61, SB str. 122 - domácí úkol je na příští středu 30.1.

Předvedli jsme si rozhovory po telefonu připravené minulou hodinu.

Wanted: vytvářeli jsme krimi relaci do zpráv BBC "Hledá se...", popisovali pachatele a jeho trestný čin. Zábavné relace jsme si předváděli.

Bookwork: SB str. 61 - gramatika HAD TO, poslechové cvičení na procvičení této gramatiky 61/1, 2, 3.

Hercules (společné čtení): dočetli jsme knihu Hercules, příští hodinu se děti mohou těšit na animovaný film Hercules. O příběhu jsme si povídali.

21.1.

MDR: ke slovům na tabuli napište slova protikladná (opposites) a na závěr vymyslete 2 vlastní dvojice protikladů.

Letter: děti dostaly opravené dopisy z minulé lekce, které si načisto přepsaly.

Bookwork: SB str. 58 - poslech, oprava vět, str. 59 - čtení a poslech, doplnění údajů.

Nová gramatika: WAS/WERE  - novou gramatiku procvičujeme společně, SB str. 59

Nová písnička: SB str. 60 - podle poslechu doplňování informací

Practical day: pokračujeme v procvičování praktických a každodenních věcí, dnes jsme si připravovali konverzaci po telefonu mezi kamarády, předvádět budeme ve středu.

16.1.

MDR: slovíčka z nové lekce - každý dostal jedno slovíčko, které po krátké přípravě popsal ostatním, ti hádali, a podle hláskování zapsali do sešitu.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 57, 58, 59 - domácí úkol je na příští středu 23.1.

Practical day (praktický den): Letters: Jak správně napsat dopis (datum, oslovení, text, závěr, rozloučení) - ve dvojicích jsme si zkusili napsat jednoduchý dopis z dovolené.

Text messages - abbreviation: dnes jsme si ukazovali, jak psát textové zprávy a jaké zkratky se nejvíce používají.

14.1.

MDR: podle obrázku na tabuli doplňte správné slovíčko

V kruhu jsme si zahráli hru, kde rychle za sebou čteme a nahlas říkáme slovíčka (opakování
4. lekce)

Pracovní listy: procvičení gramatiky 4 lekce

Napsali jsme si slíbené opakování ze 4. lekce. - Opravené testy děti dostaly s sebou domů. Po skončení testu jsme vyplňovali Osmisměrku - nová slovíčka z 5. lekce

Extra Homework: dobrovolný domácí úkol, za který je možné získat hvězdičku navíc - na příští pondělí 21.1.

Hercules: pokračujeme ve společném čtení knihy

9.1.

MDR: AT, IN, ON - doplňte do vět

Hráli jsme hru BrainBox, Facts of Prague - z kartiček jsme se snažili zapamatovat si co nejvíce informací a pak odpovědět na otázku

Bookwork: SB str. 54 "Forces" - čtení a doplňování podle textu, WB str. 54

Homework: WB str. 50, 53, 55, 56 - domácí úkol je na příští středu 16. 1.

Opakování ze 4. lekce bychom si napsali v pondělí 14. 1.

7.1.

MDR: Napište 2 - 3 věty o vánočních prázdninách (Write about your Christmas holiday)

Scavenger Hunt: po třídě byly rozmístěné části vět, které děti hledaly, zapisovaly do sešitu a skládaly dohromady (procvičujme gramatiku z lekce č. 4)

Pracovní listy: časové předložky at, in, on

Story SB str. 50 - rozdělili jsme si role a příběh jsme nacvičili a přehráli :)

Bookwork: SB str. 52 - čtení textu a doplňování do vět.

PROSINEC

Přejeme dětem i rodičům krásné Vánoce
a úspěšný start nového roku 2019!

19.12.

MDR: MERRY CHRISTMAS - utvořte co nejvíc slov z písmen těchto slov

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Luštili jsme křížovky s vtipnými vánočními tajenkami.

Rozdělili jsme se do dvojic a hráli vánoční Kahoot!

17.12.

MDR: zahráli jsme si hru Hangman, doplnění slova REINDEERS, pak jsme si pojmenovali všechny soby Santa Clause.

Bookwork: WB str. 48 cv. 3 - poslech, doplnění k domácímu cvičení

WB str. 52 - poslech a spojování.

Dokončili jsme vánoční hvězdu z minulé hodiny.

Dívali jsme se na vánoční reklamní spoty velkých obchodních domů a odpovídali na otázky.

Třeba na toto: Mog's Christmas Calamity

Starstore: všichni si vybrali odměny ve vánočním hvězdičkovém obchodě :)

12.12.

MDR: do vět doplňte předložky IN, ON, AT

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 47, 48, 49 - domácí úkol je na příští středu 19. 12.

Song: SB str. 48 - zpívali jsme novou písničku

Pracovní listy: procvičování gramatiky

Nová gramatika: SB 49 (When the train arrived, two men were eating hot dogs.)

Společné čtení: pokračujeme ve čtení knihy Hercules

10.12.

MDR: What can you see at the train station? (Co vše je k vidění na nádraží?) - všechna slovíčka jsme pak napsali na tabuli

Bookwork: SB str. 46, 47 - nová lekce "Two return tickets" - poslechli jsme si nový příběh, odpovídali na otázky pod obrázkem a procvičili nová slovíčka.

Nová gramatika (SB str. 47): IN, ON, AT (časové předložky)

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na vánoční příběh: Dr Seuss' How Grinch stole the Christmas - na pracovních listech jsme pak doplňovali slova do písniček, které se ve filmu objevily.

Začali jsme vyrábět vánoční přání/hvězdu, budeme dokončovat příští pondělí.

5.12.

MDR: písemně odpovězte na otázky na tabuli

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 44, 45, 46 - domácí úkol je na příští středu 12. 12.

Rozdělili jsme se do dvou týmů a na tabuli opakovali hláskování slov z probrané lekce.

Napsali jsme si opakování z další dokončené lekce, poté jsme luštili křížovky.

Na závěr jsme hráli hru Simon says, Myslím si slovo, a hádali jsme slova na tabuli.

Knihovna: většina dětí si dnes vypůjčila anglickou knížku z knihovny. Knížky, prosím, vracejte do 19. 12. spolu s vyplněnými Book reporty. Děkujeme enlightened

3.12.

MDR: podle obrázků na tabuli napište slova do sešitu (slovíčka z lekce)

Zahráli jsme si hru Snatch!

Story: Miss Laura četla příběh, na pracovním listě jsme pak odpovídali na otázky

Procvičovali jsme tvoření vět a otázek: They were watching TV at 4 o'clock. Were they watching TV at 4 o'clock? Yes, they were. No, they weren't.

Stejnou gramatiku jsme pak procvičovali i na pracovním listě na tabuli.

i-dictionary: přídavná jména, protiklady, zazpívali jsme si písničku, vyhledávali v ní přídavná jména, poslouchali příběh a odpovídali k němu na otázky.

Reading time: dále pokračujeme ve čtení knihy Hercules (zopakovali jsme si děj z minula a vysvětlovali slovíčka)

LISTOPAD

28.11.

MDR: Odpovídejte na otázky: What were you doing last night at 8?.....

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 40, 41, 43 - domácí úkol je na příští středu 5.12.

Zahrái jsme si hru "2 truths 1 lie" (2 lži a jedna pravda) - na lístečky jsme si připravili 3 věty, čteme si je navzájem a hádáme, co je pravda a co lež.

Pracovní listy: procvičení gramatiky z poslední probírané lekce.

Reading time: společně čteme knihu "Hercules" (nakladatelství Usborn). Nejprve jsme se podívali na thriller stejnojmenného filmu (Disney, 1997). Knihu čteme společně, procvičujeme hlasité čtení a výslovnost, vysvětlujeme si slovíčka.

26.11.

MDR: Srovnejte slova správně do otázek a odpovězte na otázky. (WAS/WERE, WASN'T WEREN'T)

Rozdělili jsme se do týmů a psali jsme na tabuli slova navazující podle posledního písmene (slovní fotbal, ale písemně)

Pracovní listy: procvičování gramatiky

Bookwork: SB str. 40 příběh "The day the sea went out" - příběh jsme si nejprve poslechli, vysvětlili si některá slovíčka, odpovídali na otázky k příběhu

SB str. 42 "Fire safety" - slovíčka, čtení, otázky na str. 43

21.11.

MDR: podle diktátu píšeme slovíčka z nové lekce, ovšem druhou rukou, než jsme zvyklí :)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 35 - 38 - domácí úkol je na příští středu 29.11.

Bookwork: WB str. 37/cv. 1 - poslech

Nová gramatika: tvoření otázek v minulém průběhovém čase: "Were you watching TV yesterday at 8 o'clock? What was she doing yesterday?"

Další část příběhu, SB str. 38 - nejprve posloucháme a čteme v učebnici, pak se na příběh díváme na interaktivní tabuli. Odpovídáme na otázky k příběhu (čtení, psaní).

Game: zahráli jsme si hru "Time's up!", v týmech nejprve píšeme slovíčka z probraných lekcí, která pak popisujeme a hádáme, předvádíme a hádáme, opisujeme jedním slovem.

enlightened Pozor na výslovnost slov obsahující "silent letters": knight, sword, island, knife - podtržená písmena nevyslovujeme enlightened

19.11.

MDR: napište co nejvíce slovíček, která jste si zapamatovali z nové lekce

Game: ve dvou týmech jsme soutěžili ve tvoření slov, sousloví a celých vět

Nová gramatika: past continuous (minulý čas průběhový) - používá se při vyprávění dějů v minulosti, "co se právě dělo, když...." I was eating dinner when the phone rang."

Zahráli jsme si hru s předváděním činností, kde jsme si tento čas procvičili (When I walked in the room, XY was reading/singing/sleeping.....)

Bookwork: SB str. 35 - poslech a procvičení gramatiky, str. 36 - nová písnička a doplňování slovíček podle poslechu.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hry Simon says + I spy

14.11.

MDR: k obrázkům na tabuli přiřaďte správné názvy.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 33, 34 - domácí úkol je na příští středu 21.11.

Game: zahráli jsme si dvě hry jako příprava na test (posíláme kartičky v kroužku kolem stolu a nahlas čteme slovíčka na nich napsaná, po třídě hledáme kartičky s částmi souvětí, které v sešitě sestavujeme dohromady)

Napsali jsme si samotný test ze 2. dokončené lekce.

Bookwork: SB str. 34, nová lekce "Danger" - slovíčka a výslovnost, poslech a oprava vět k úvodnímu příběhu.

SB str. 120 - doplnění gramatiky

12.11.

MDR: napište 3 věty s použitím fráze "when I was young/...years old/ a baby I COULD..."

Rozdělili jsme se do dvou týmů a na tabuli soutěžili v psaní slov podle diktátu (spelling race) - procvičovali jsme slovíčka na středeční test.

Bookwork: SB str. 29 - poslech, str. 30, 31 - čtení a doplňování odpovědí, WB str. 30 - psaní krátkých odstavců podle přečteného textu

Projekt "My world" - popište obrázky a řekněte o nich ostatním

Připomínáme test na tuto středu 14.11.

7.11.

MDR: napište 8 slovíček z poslední lekce

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: WB str. 26, 29, 32 - domácí úkol je na příští středu 14.11.

Video: Michael Rosen: Going on a Bear Hunt

Opakovali jsme verše, skládali je dohromady s obrázky a větami.

Soutěžili jsme ve slovních řetězech, písemně (poslední písmeno slova je prvním písmenem slova dalšího...)

Kniha: společně jsme četli knihu "Mrs. McNosh hangs up her wash" a zkoušeli různé aktivity.

Soutěže: Brain Quiz a Hangman

5.11.

MDR: dokončete věty na tabuli tak, aby dávaly smysl (se spojkami BUT, AND, BECAUSE, SO)

Podívali jsme se na poslední část příběhu Nightmare Before Christmas.

Bookwork: SB str. 26, další část příběhu, nejprve čteme a posloucháme příběh, potom se
na příběh díváme na interaktivní tabuli, odpovídáme na otázky k příběhu a sestavujeme věty
z příběhu ve správném pořadí.

SB str. 28 - čtení, doplňování správných slov do vět a vymýšlení nadpisu pro článek.

Silent letters: která písmenka se ve slovech objevují, ale nečteme je? Procvičování slov, výslovnost (knight, scissors, autumn, island, knee, raspberry, wednesday, light)

Test: připravujte se na test z další dokončené lekce, napsali bychom si ho příští středu 14.11.
V testu se objeví slovíčka (SB str. 22), věty se spojkami (BUT, AND, BECAUSE, SO)

ŘÍJEN

31.10.

Happy Halloween!

MDR: popište 3 věci nebo tradice spojené s Halloweenem

Rozdělili jsme se do dvou týmů a soutěžili, kdo dříve pojmenuje obrázek - procvičování slovíček s halloweenskou tématikou

Slovíčka: pumpkin, witch, skeleton, zombie, mummy, graveyard, werewolf, jack-o'-lantern, trick or treat, bat, vampire

Na interaktivní tabuli jsme slovíčka hledali v osmisměrce a popisovali význam.

Sledovali jsme část animovaného filmu Nightmare before Christmas (1993, podle předlohy Tima Burtona)

24.10.

MDR: AND, BUT, SO, BECAUSE - doplňte správně věty

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB 24, 25 - domácí úkol je na středu 31.10.

Library: pravidelně si půjčujeme anglické knížky z knihovny, kdo si vypůjčil dnes, má možnost knihu a Book Report vrátit až do 7. 11.

Pracovní listy: na pracovním listě opět procvičujeme novou gramatiku

Bookwork: SB str. 25/1 - poslechové cvičení, doplňování k obrázkům

Nová gramatika: COULD, COULDN'T - gramatiku jsme si procvičovali na pracovním listě

Připravovali jsme a vyráběli halloweenské lucerničky na výzdobu tělocvičny pro Halloween party.

Na závěr jsme se rozdělili do dvou týmů a zahráli jsme si deskovou hru, kde jsme procvičovali použití spojek (BUT, SO, BECAUSE, AND) v různých větách.

22.10.

MDR: k obrázkům na tabuli dopište správné slovo (slovíčka z nové lekce)

Opakovali jsme gramatiku - Grammar page, SB str. 118

Bookwork: SB str. 23/ 1 - poslech rozhovoru a odpovědi na otázky

23/2 - nová gramatika

23/3 - spojování vět a procvičování nové gramatiky

Nová gramatika: spojky BUT, AND, BECAUSE, SO

Song: zpívali jsme písničku v SB na str. 24 a označovali jsme obrázky podle poslechu. V dalším cvičení jsme opravovali chyby podle textu písničky.

Alphabet race: soutěžili jsme ve dvou týmech a skládali dohromady obtížná slova

Starstore: dnes si děti v 1. Star Storu vybraly odměny za získané hvězdičky.

17.10.

MDR: opravte pořadí slov ve větách (procvičování k testu)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB 18, 22, 23

Po krátkém zopakování jsme si napsali test z dokončené 1. lekce. Po testu jsme luštili osmisměrku (wordsearch) se slovíčky z nové lekce.

Bookwork: SB str. 22, nová lekce 2, The World Around Us - přečetli jsme si slovíčka, vysvětlili, procvičovali jsme výslovnost. Poslechli jsme si nový příběh a podle poslechu odpovídali na otázky pod článkem.

Hráli jsme hru I spy with my little eye...

Na závěr hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Kahoot!, témata Nature + Animals.

15.10.

MDR: podle obrázků sestavte věty (Give him the swords. Give her....)

Game: v kroužku jsme si zahráli spelling game. Miss Laura zadala slovo, hláskujeme toto slovo, každý jedno písmeno, při chybě se vracíme zpět na začátek slova.

Bookwork: v učebnici SB jsme pracovali na str. 119, Grammar page, opakujeme si tak slovíčka i gramatiku na test.

Game: Jumping line - Miss Laura čte věty, pokud jsou gramaticky správně, skáčeme doleva, pokud ne, skáčeme doprava.

Dnes jsme na interaktivní tabuli a mobilních telefonech hráli hru Kahoot!, kterou připravila Miss Laura. Otázky se týkaly probrané lekce a tato hra děti moc bavila.

Na závěr jsme si v týmech zahráli Scattergories.

10.10.

MDR: procvičení MUST/MUSTN'T - write 4 rules for a sport or a hobby

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 16, 20, 21 - domácí úkol je na příští středu 17.10.

Bookwork: SB str. 18: Discover Museums - čteme a podtrháváme neznámá slova (ta vysvětlujeme a cvičíme výslovnost), poté odpovídáme na otázky pod textem

Listening (Poslech): WB str. 17 - podle poslechu spojujeme jednotlivé aktivity na obrázcích se dny v týdnu (toto poslechové cvičení je z přípravy na cambridgské zkoušky YLE)

Unique Museums: podívali jsme se na prezentaci zajímavých muzeí (čokolády, voskových figurín, Lega, hořčice...). Každý sám pak vymyslel svoje vlastní zajímavé muzeum, které představil ostatním.

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

Test: příští středu 17. 10. bychom si napsali test z probrané lekce. V testu budou slovíčka týkající se muzea, gramatika (must, mustn't), přivlastňovací zájmena (my, her, his, its, our, their)

8.10.

MDR: napište správně zamotaná slova (procvičujeme slovíčka z probírané lekce), rozluštěte hádanku (I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. Who am I?)

Library (knihovna): dnes si všichni vypůjčili anglické knížky z knihovny. Knihy a vyplněné zápisy z knih (Book reports) vracejte, prosím, do 22. října. Odměnou za vyplněný Book report jsou 2 hvězdičky navíc. yes

Procvičujeme gramatiku (me, her, him, its, us, them) - také jsme vyplňovali pracovní listy.

Bookwork: učebnice SB str. 16, příběh The secret of the Egyptian cat - příběh jsme si poslechli a v učebnici podtrhávali neznámá slovíčka, která jsme si pak společně vysvětlili. Odpovídali jsme na otázky pod příběhem.

Games: na interaktivní tabuli jsme hráli hry na procvičení slovosledu ve větě a zahráli si Bingo se slovíčky z této lekce.

3.10.

MDR: MUST x MUSTN'T - napiště 5 vět podle obrázků

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 10, 11, 13 - domácí úkol je na příští středu 10.10.

Napsali jsme si slíbené opakování, které dopadlo velmi dobře.

Bookwork: SB str. 13 - poslechové cvičení

Nová gramatika: GIVE ME / HIM / HER / US / THEM - procvičujeme v kroužku s obrázky různých předmětů

Story: učebnice SB str. 14 a 15 - nejprve posloucháme a čteme a poté se na příběh díváme na interaktivní tabuli a odpovídáme na otázky

1.10.

MDR: 2 rhyming words (slova, která se rýmují se slovy): run, see, bat, jump, phone

Procvičovali jsme věty a otázkyse slovesy v přítomném a minulém čase (do, is, are - did, was, were)

Bookwork: SB str. 10 - nová slovíčka z lekce, výslovnost, čtení, poslech příběhu a odpovědi na otázky podle poslechu.

Nová gramatika: MUST x MUSTN'T - SB str. 11

Procvičování nové gramatiky na pracovním listě.

Song: zpívali jsme novou písničku z učebnice SB na str. 12 a doplňovali jsme podle poslechu

Na závěr hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: write the words to match the pictures (procvičujeme slovíčka z první lekce)

Bookwork: SB str. 7, doplňujeme slovíčka podle poslechu

Opakování gramatiky - minulý čas (past simple), tvoříme otázky v minulém čase, vzájemně se ptáme.

Poslechli jsme si příběh z učebnice SB na str. 8 a 9 a odpověděli na otázky k příběhu.

Pracovní list: písemně procvičujeme minulý čas.

Dnes jsme si lekci zpestřili hrou Kahoot, kde jsme hráli kvízy o jednotlivých zemích, zvířatech a sportech.

Homework: WB str. 4, 5, 7 a 9 - domácí úkol je na středu 3.10.

OPAKOVÁNÍ: ve středu 3.10. bychom si písemně zopakovali některé důležité jevy z loňského školního roku, prosíme, prolistujte si starou učebnici yes

24.9.

MDR: otázky "Do you...?" upravte do správného tvaru

Dnes jsme dokončili plakát naší skupinky.

Bookwork (práce s učebnicí): začali jsme novou lekci v učebnici Students Book, strany 4-6, nová slovíčka: big wheel, rollecoaster, roudabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, newspaper, exciting

gramatika: opakování a procvičování přítomného času: Do you like going to school? Where do you live? procvičovali jsme v rámci celé skupiny a ptali se navzájem podle otázek na pracovním listě.

Poslechli jsme si první písničku z učebnice SB na str. 6

19.9.

MDR: Write 3 things about Ben and Lucy (opakujeme, co jsme se o našich hrdinech dozvěděli v uplynulém roce)

Dokončili jsme ozdobení sešitů.

V kroužku jsme hráli hru, ve které tvoříme otázky a odpovídáme: favourite animal?, hobby?, favourite place?, sister or brother?, favourite object?, pets?

V kroužku pak každý pověděl něco o doneseném předmětu (Show and tell), byly to velmi zajímavé zážitky z prázdnin!

Poster (plakát): začali jsme pracovat na výrobě plakátu naší skupinky (Jaguars)

Homework: wordsearch - pracovní list, který dostaly děti ve škole + dvě věty z uvedených slov. Domácí úkol je na středu 26.9.

17.9.

Welcome back Jaguars! smiley

MDR (My Daily Report) - píšeme na začátek hodiny do sešitu - 3 things you did in summer

V kroužku jsme se navzájem představili.

Class rules (pravidla chování ve třídě): společně jsme sestavili několik základních pravidel, která jsme se dohodli dodržovat a zapsali jsme je na zadní stranu sešitu.

Sešity jsme si ozdobili.

Bookwork: prohlédli jsme si nové učebnice a povídali si o našich hrdinech a jejich dobrodružstvích v loňském roce.

Antibullying pact (dohoda proti šikaně) - mluvili jsme o tom, jak se k sobě chceme a budeme navzájem chovat a všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně.

Homework (domácí úkol): show & tell (ukaž a pověz) - přineste si jednu maličkost z prázdnin (obrázek, suvenýr, mušle) a povězte nám o ni

Na závěr hodiny jsme si zahráli oblíbenou hru Hangman.

TOPlist

aktualizováno: 20.04.2019 09:59:21