Grizzly Bears

Grizly bears

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Kristůfková

tel.: +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ŘÍJEN

18.10.

Domácí úkol: Stud.book – str. 118, 119 - vypracovat prosím do středy 25.10. Děkuji

 

Dnes píšeme test. Ještě před zahájením testu samotného, procvičujeme gramatiku formou společné kontroly domácího úkolu.

Opakujeme pravidelná slovesa i nepravidelná a jejich tvary v minulém času. Věnujeme se minulému času prostému i průběhovému.

 

When I came home, my mom was cooking.

When the phone rang, I was watching TV.

 

16.10.

Nezapomeňte, že píšeme test 18.10. a rovněž na úkol k tomuto datu. Děkuji

V učebnici na str. 11 čteme článek Earthquake shakes in London

Opakujeme především používání minulého času prostého, minulého času průběhového a jejich kombinaci.

Pracujeme na listech papíru, které si děti přinesly i domů. Mohou se tak znovu podívat na gramatiku, která nás bude čekat ve středu 18.10. v testu.

While my mom was sleeping, I --- watching TV. While dad was eating, you --- running. While we --- playing, she --- making a cake. While they --- ---, you --- --- ---.

Děti si mohou gramatiku také procvičovat zábavnou formou v rámci cvičení na: www.eslgamesworld.pastsimpl.com

Příklad:

When Miss Jennifer came, I was reading a book.

My parents were driving, when they saw the accident.

I was watching a film, when the fire started.

(Něco jsem dělal – / We were driving, I was watching/ a pak se něco stalo – /when she came, when the fire started/ )

Opakujeme rovněž psaní nepravidelných sloves: ( leave – left, have – had, tell – told, give – gave, send – sent, keep – kept, say – said, be - was… )

Dále si pamatujeme:

I was reading, he /she/ was reading

ALE:

We were reading, you were reading, they were reading

Připomínáme si také negativní formu minulého času:

have    had     hadn´t

be       was     wasn´t

keep    kept    didn´t keep

call      called  didn´t call


 

11.10.

Domácí úkol: V pondělí 16.10 si napíšeme test z probrané lekce. Učebnice W.b. - dokončení str. 13, str. 14, 15, 16 - vypracovat prosím do středy 18.10. Děkuji

 

Opakujeme slovíčka a píšeme krátký diktát.

Společně si kontrolujeme domácí úkol a opravujeme chyby.

Věnujeme se zejména minulému času prostému s pravidelnými i nepravidelnými slovesy a minulému času průběhovému.

Na str. 13 W.b. pracujeme na cvičení a používáme minulý čas průběhový.

Př. While she was talking, he was watching Tv. While he was climbing the tree, she was reading.

S.b. str. 16 - nová slovíčka - flood, huricane, earthquake, avalanche, forest fire

 

 

 

 

 

 

9.10.

Začínáme opakováním minulého času a to jak ústně v rámci rozhovorů, tak písemným tvořením vět. Každý si poznamená do sešitu, co prožil a dělal o víkendu a informuje následně své spolužáky.
 

Dnes si také povídáme o šikaně /BULLYING/. Ujasňujeme si, jak se ke spolužákům a vyučujícím máme chovat, jak šikaně předcházet, případně ji řešit.  Pouštíme si krátký film a povídáme si na toto téma.

V závěru děti vlastnoručně podepisují dohodu proti šikaně.

V učebnici opakujeme na str. 8, 9 a pokračujeme na straně 14. Rozebíráme jednotlivé postavy dětí Alexe, Patrica a Pheobe, které čeká další dobrodružství v podobě cestování v čase / Time Gate, Time Travellers /.

Na str. 14 pracujeme s textem „A narrow escape“ - posloucháme, čteme, objasňujeme si neznámá slovíčka a odpovídáme na otázky. 

Hrajeme hry na procvičení minulého času a rozšíření slovní zásoby.

 

4.10.

Domácí úkol: Učebnice W.b., str. 10, 12 – vypracovat do pondělí 9.10. Děkuji


 

Dnešní hodinu začínáme diktátem a procvičováním nových slovíček. ( disaster - katastrofa, theatre, temple, horse and cart, statue, volcano …..)

Hrajeme hru Bingo a pomocí dalších her trénujeme psaní a spelování slovíček.

V učebnici S.B. pracujeme na str.10, cv.2.

Věnujeme se minulému času průběhovému -

I was reading. He was cleaning. She was cooking. They were sitting.

When I came he was reading a book. When we went she was singing.

Str. 12, 13 opravujeme a doplňujeme text písničky podle poslechu. Pracujeme s orientací v textu a zaměřujeme se na slovesa v minulém čase průběhovém.


 

2.10.

Domácí úkol: W.b., str. 8, 9 – pokusíme se vypracovat prosím do této středy 4.10.

Pouštíme se do písemného opakování minulého času s pravidelnými i nepravidelnými slovesy.

Každý si píše několik vět na téma: On Saturday or This weekend (yesterday)- I saw, went, watched, ate, was, played, visited, had ….Následuje společná kontrola.

V učebnici S.b. pracujeme na str. 8The Explosion – věnujeme se celému článku, poslechu, četbě, překladu neznámých slovíček a především orientaci v textu. Následně odpovídáme na otázky.

Dnes rovněž dokončujeme práci na našem posteru „The Grizzly Bears“, který je hotov a připraven k vystavení.

V učebnici S.b. pokračujeme na str. 11„Disaster“ - katastrofa

Seznamujeme se s novými slovíčky: snake, volcano, temple - chrám, columns -  sloupy , fountain, theatre, servant -  sluha , statue, vase, horse and cart - kůň s povozem

ZÁŘÍ

27.9.

 

Domácí úkol: Učebnice W.b. - str. 5, 6, 7  Vypacovat prosím do pondělí 2.10. Děkuji

 

 

Připomínáme si minulý čas. Opakujeme minulé tvary pravidelných sloves a sloves nepravidelných. Vracíme se také k tvorbě otázek v minulosti a v negativní formě.

I worked     I didn´t work     Did I work?

You had      You hadn´t        Did You have?


 

Have     had         didn´t have            put       put             didn´t put

be         was        wasn´t                 give     gave           didn´t give

keep     kept        didn´t keep            watch   watched      didn´t watch

call      l called     didn´t call               stay    staied          didn´t stay

say      said         didn´t say               mix     mixed         didn´t mix


 

Z knížky Grammar practice book 5 opakujeme dnes hlavně gramatiku.

Opakujeme tvoření otázek v minulosti a odpovědi. Trénujeme ve dvojicích a vše zapisujeme do sešitů. ( What time did you get up on Saturday? I got up at…. When did you have breakfast? I had my breakfast at… What did you do that day? I went to the park. Who did you meet? I met my friend.)

Podle učebnice S.b - str.6 zpíváme písničku a odpovídáme na otázky.

Na str. 7 si přehráváme rozhovor.

 

25.9.

 

Domácí úkol: W.B. str. 4 cv.2, str. 5 celá. Děti se prosím pokusí vypracovat úkol již do této středy 27.9.

Začínáme opakováním slovíček z první lekce. /science, experiment, googles.../Ke každému slovíčku si píšeme jednoduché věty a slovíčka procvičujeme formou soutěží a her.

Na str. 4 čteme a posloucháme text a odpovídáme na otázky.

Gramatika: Opakujeme a připomínáme si použití minulého času.

/ I´m – I was, I sleep – I slept, I go – I went, I cook – I cooked.../

enlightened

PROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

 

 

20.9.

Hodinu dnes začínáme drobnou rozcvičkou, kdy si děti mezi sebou vyměňují zašifrovaná slovíčka s přeházenými písmenky. / ollowf eht ntsurcitionsi - follow the instructions/

Čeká nás velmi různorodá práce. Ve skupinkách se věnujeme vždy jedné činnosti a na jednotlivých stanovištích se děti vždy střídají.

V první řadě se seznamujeme s maskotem naší skupiny, který nás bude celý rok provázet:

THE GRIZZLY BEARS

a. Práce na posteru naší skupiny

b. Děti čtou a snaží se porozumět knížce, která je věnována dětem v Kanadě a učí je jak se chovat k medvědům Grizzly. Nová slovíčka: ( claws – drápy, paw – tlapa, hump – hrb )

c. Ve dvojicích si děti vyměňují informace o sobě samotných – tvoří otázky a odpovědi

- Favourite TV

- Favourite Team

- I hate…

- Holidays

- Birthday

- Christmas

 

 

18.9.

Welcome back!

 

Dnes zahajujeme první hodinou a s radostí se pouštíme do práce.

Představujeme se mezi sebou a ve dvojicích si každý zapisuje co má kdo rád.

Následně si sdělujeme navzájem: „He likes green and blue colour. She likes dogs and cats. He likes computer games“…..

 

Na papírky si děti píší tři pravidla, která by se měla v našich hodinách dodržovat. Povídáme si proto o tom, jak se k sobě budeme chovat a jakými zásadami se budeme v hodinách řídit.

 

Děti si podle své fantazie dekorují desky sešitů a vymýšlíme, jak bude vypadat poster naší skupiny Grizzly Bears.

 

Zahajujeme první lekci v učebniciThe science lesson

učíme se nová slovíčkashelf, goggles, instructions, apron, explosion, bubbles, test tube, liquid, gloves, powder

 

Úkol z dnešní hodiny nemáme, ale každý si nová slovíčka může zopakovat.

 

TOPlist

aktualizováno: 22.10.2017 10:56:37