Arctic Foxes

Vyučující:

Anna Fields

tel.: +420 777 681 463
email: annasfields95@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

PROSINEC

10.12.

MDR: Write the number words (e.g. 22 = twenty two)

Bookwork (práce s učebnicí): dnes jsme začali novou lekci, představili jsme si slovíčka a udělali si poslech na straně 46, ve kterém děti odpovídaly na otázky

Workbook (pracovní sešit): společně jsme udělali první cvičení, druhé každý vypracoval sám a společně jsme jej zkontrolovali

New vocabulary (nová slovíčka): tower, library, market square, supermarket, bus station, map, sport centre

New grammar (nová gramatika): předložky above, below, near, opposite

Other information (ostatní informace): dnes jsme předučovali slovíčka a novou gramatiku formou her a projektu – na obrázcích jsme si ukázali nová slovíčka, pomocí kartiček se zvířátky jsme si vysvětlili, která předložka co znamená, a zopakovali jsme i některé starší (behind, in front of, next to); děti dostávaly instrukce kam se postavit, např. A, please stand opposite B atp.; děti nakonec ve dvojicích kreslily mapu svého vymyšleného města, které poté zbytku třídy prezentovaly pomocí nových předložek.  

5.12.

MDR: děti z rozvrhu určují, která slovíčka doplnit do vět (např. Mark usually has maths before lunch.)

Homework (domácí úkol): společně jsme si zkontrolovali domácí úkol na dnešek; dú na středu 12.12. jsou strany 45, 47 a 49 ve WB

Other information (ostatní informace): dnes jsme si napsali test ze třetí lekce, před kterým jsme opakovali slovíčka pomocí šarád, tak frequency words pomocí spinneru (děti vytvářely věty podle slova, na které padla šipka, např. I never get up at 5 o’clock), po testu si děti zahrály hru

3.12.

MDR: opakování časů – děti do šablon hodin zakreslují čas, který je jim diktován, kontrolujeme společně

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 42 – poslech a otázky společně, mluvíme o tom, na co všechno doma používáme vodu, jestli plýtváme apod.; pg. 43/1 samostatně

Other information (ostatní informace): vyhlásili jsme studenta měsíce, který získat dvě extra hvězdičky!; děti si zkusily několik anglických jazykolamů, např. I scream, you scream, we all scream for ice cream; na konci hodiny děti chodily po třídě a ptaly se spolužáků, s čím a jak často doma pomáhají, údaje zapisovaly do tabulky, pak je daly do vět (např. 4 people sometimes cook).

LISTOPAD

28.11.

MDR: děti odpovídají na otázky ohledně příběhu, který jsme si minule pouštěli (Is it day or night at the beginning of the story? Apod.)

Workbook (pracovní sešit): pg. 39 – poslech

Homework (domácí úkol): WB 44, 45, do středy 5.12.

Other information (ostatní informace): ve středu 5.12. budeme psát test z druhé lekce; dnes jsme na test opakovali – děti na whiteboards psaly aktivity, které byly zobrazeny na obrázcích (sweep, cook the dinner, etc.), přečetly si krátký text a doplňovaly do vět ohledně něj buď always, usually, sometimes nebo never; zahráli jsme si domino s hodinami (ve dvojicích, aby děti musely hodiny správně číst nahlas) a spelling bee.

26.11.

MDR: When do you have dinner? When do you go to bed? (Děti doplňují časy v celých větách)

Workbook (pracovní sešit): pg. 37 – děti vyplňují individuálně, kontrolujeme společně

Other information: podívali jsme se na animaci další části příběhu, na interaktivní tabuli jsme k němu odpověděli na otázky; také jsme si na interaktivní tabuli zahráli hry, ve kterých děti měnily pořadí slov ve větách tak, aby byly právně, spellovaly a opakovaly hodiny; dokončili jsme Scavanger hunt z minulé hodiny; společně jsme tvořili věty se slovíčky always, usually, sometimes, never.

21.11.

MDR: write the time (děti píšou, kolik je hodin podle hodin na tabuli)

Workbook (práce s učebnicí): představení nových slovíček, písnička, poslech 37/1 (sestavování rozvrhu)

New vocabulary (nová slovíčka): always, usually, sometimes, never

Workbook (pracovní sešit): poslech na straně 35, společná kontrola

Homework (domácí úkol): WB 36, SB 35/1, pracovní list, přinést do středy 28.11.

Other information (ostatní informace): na konci hodiny jsme si zahráli obdobu Scavanger hunt, při kterém se děti ptaly svých spolužáků, jak často provádějí různé aktivity (procvičování always, usually, sometimes, never) – dokončíme příště

19.11.

MDR: reviewing time and activities (At 12 o’clock I eat lunch)

New vocabulary (nová slovíčka): tidy up, do the shopping, také the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 34 – nová slovíčka, poslech a opravování vět

Other information (další informace): dnes jsme předučovali časy (čtvrt, tři čtvrtě, půl) – děti ve dvojicích na hodinách ukazovaly zadaný čas

14.11.

MDR: opakování vět a otázek se some/any, Shall we a How about

Test

Wordsearch

Bookwork: science

Game: evolution

HW due 21.11.: WB 30/3, 31

12.11.

Dnes jsme opakovali látku na test, který budeme psát ve středu. Děti si procvičily spelling, slovíčka, shall we, how about, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a věty na some/any (I don’t have any tomatoes, Do you have any cheese?, I have some apples). Také si vypůjčily knížky z knihovny, které je třeba vrátit do 26.11.

7.11.

MDR: Write/draw 5 of our class rules.

Opakování: Are there any/is there any, There are/is some, There isn’t/aren’t any – tvoření vět

WB: pg. 25 – děti po třídě hledají rozstříhané věty a skládají je dohromady, pak zapisují do WB; 26, 27 (poslech)

Story: Stone soup (poté si děti tvoří vlastní polévku)

HW: spinners

5.11.

MDR: draw your packed lunch, write sentences (There are some/any carrots in my lunch box)

Bookwork: pg. 25 – rozdělování do kategorií (what shall we put in our roll/soup/salad?), poslech, děti si ve dvojicích nakreslily vlastní salát/polévku a pak třídě prezentovaly, co do něj/ní daly.

Nová látka: shall we…?

Story – poslech, vyplnění cvičení k poslechu

ŘÍJEN

31.10.

MDR: halloween word search

Bookwork: opakování slovíček, poslech str. 23

Nová látka: there are some/there is some, are there any/is there any

Game: Roll a pumpkin

Craft: dokončování Skeletons

HW: WB 24, 28

24.10.

MDR: What is it? (děti podle obrázků doplňují názvy jídel/pití)

Hry: food clapping game

Nová slovíčka: roll, lemonade, water, apple juice, cheese, soup, salad, vegetables

Bookwork: poslech a doplňování otázek

Picnic: společně jsme si vypracovali stranu 22 ve WB a zopakovali si slovíčka pikniku pomocí tabulek

Craft: začali jsme pracovat na helloweenské dekoraci kostlivce

HW: WB p. 23, worksheet

22.10.

MDR: opakování slovíček a látky na test

Dokončili jsme spinners z předminulého týdne

Before/After věty podle rozvrhu Bena a Lucy

Star store

Test

17.10.

MDR: opakování na test

Codes: luštění slovíček z šifer

Worksheet

Put activities in order (opakování before/after ve větách)

Spelling blocks (opakování slovíček)

HW: WB p. 13

15.10.

MDR: Write your favourite school subjects and what you like about English.

Jelikož jsme dnes měli jen tři děti, neprobírali jsme žádnou novou látku, pouze opakovali slovíčka.

Hra: Dobble

Craft: papírové dýně

Pokud ve středu přijde alespoň 5 dětí, budeme psát TEST Z PRVNÍ LEKCE! 😊

10.10.

Opakování: I have to… (děti rozřazují obrázky podle toho, co musejí dělat, a co ne, pak říkají ve větách)

Bookwork: poslechové cvičení se zaškrtáváním

Věty I like/really like/don’t like/really don’t like (děti dostaly obrázky se smajlíky a ukazovaly podle vět, který se hodí nejvíc)

Hra: Sticky note master (děti se snaží nalepit papírky na co nejvíce věcí ve třídě, které umí říct v angličtině)

Days of the week – rozdělujeme schooldays a weekend, procvičujeme věty jako On Monday I go to school.

Craft: spinning wheel s dny v týdnu a začátkem věty, co se v ten den dělá (doděláme v pondělí)

8.10.

MDR: word chains

Druhá část opakovacího testu, společné kontrolování

Family tree: opakujeme členy rodiny a předučujeme přivlastňování (Nick’s)

Bookwork: V učebnici jsme si poslechli příběh, pustili jsme si jeho animaci a odpověděli na otázky. Děti poté dešifrovaly vzkaz. Nakonec po třídě hledaly věty s otázkami a odpověďmi, které zazněly v příběhu, a snažily se je k sobě přiřadit.

3.10.

MDR: Write down school subjects you see in the picture.

Bookwork: poslech na straně 13, opakování rodinných příslušníků

Nová látka: have to

Hry: Jump YES or NO (na school subjects – do you like history?)

Na konci hodiny jsme si napsali krátký neznámkovaný test látky z minulého ročníku

1.10.

MDR: What is your favourite thing about school?

Bookwork: poslech a opravování vět

Song

Nová látka: přivlastňovací zájmena

Nová slovíčka: maths, geography, science, art, PE, history, IT, English

Tvoření rodinného stromu, opakování rodinných příslušníků

Hry: jumping line

HW: WB, p. 11 + 13; prosíme také rodiče, aby NA STŘEDU dětem do hodiny dali fotografii rodiny (alespoň té nejbližší), abychom s ní mohli pracovat na rodinném stromě.

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: Write one thing you’re good at and one thing you’re NOT good at.

Nová látka: I’m (not) good at….

Bookwork: opakování faktů o Benovi a Lucy, cvičení True or False, poslech příběhu a otázky k němu, video příběhu

Song: The explorers 

Hry: Mr. Robot says, Find the word

24.9.

MDR: Write 3 numbers that describe you, and your partner tries to guess what they mean (např. 3, 2, 9 – I have 3 siblings, 2 dogs and I am 9 years old)

Dokončování třídního plakátu Porpoises.

Bookwork: začali jsme novou lekci, na straně 4 jsme si prošli nová slovíčka a udělali si poslechové cvičení.  Procvičovali jsme číslovky a nová slovíčka pomocí otázek (např. Is room 54 upstairs or downstairs? Which rooms are upstairs?)

Nová slovíčka: castle, upstairs, downstairs, cellar, treasure

Hry: write the number – děti ve dvojicích si prstem psaly na záda číslovky a hádaly je

19.9.

MDR: děti vymýšlely slovíčka ke každému písmenku svého jména.

Rules: přečetli jsme si a vysvětlili si naše třídní pravidla, poté jsme si jejich seznam nalepili do sešitu.

Bullying: Pouštěli jsme si video o šikaně, řekli jsme si, jak šikana vypadá, co dělat, pokud jsme svědky šikany, podepsali jsme úmluvu, že nebudeme šikanovat.

Poster: než jsme začali pracovat na našem plakátu, pustili jsme si krátké video o polárních liškách. Poté si každý vystřihl svou fotku a vybravil si obrázek lišky. Děti dohromady pracovaly na kreslení plakátu, který budeme dokončovat příští týden.

17.9.

Welcome back to school, Arctic foxes!

Dnes jsme se vzájemně představili a zahráli si hry, u kterých jsme procvičovali naše jména a věty I like/She/He likes. Ve dvou skupinkách jsme také opakovali gramatiku z předešlého roku – děti na tabulky psaly odpovědi na otázky a dostávaly body. Poté jsme si ozdobili nové sešity a řekli si něco o našem novém zvířátku – polární lišce. Děti, které sešit ozdobily rychle, dostaly za úkol rozšifrovat slova z tabule. Na konci hodiny jsme si povídali o pravidlech, která ve třídě budeme dodržovat: sedět v klidu, být tiše, nechat mluvit člověka, který je vyvolán, sledovat toho, kdo mluví a dávat pozor co říká.

 

TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48