Arctic Foxes

Vyučující:

Jonathan Young

tel.: +420 773 028 869
email: dec92@yahoo.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

PROSINEC

13.12.

MDR: nová slovíčka z další lekce, procvičování formou hláskování a opisu slov (bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sport centre, map)

Bookwork: shrnutí lekce, SB str. 12+

Dokončili jsme vánoční přání pro Helppes.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: WB str. 46, 47, 48 - domácí úkol je na příští středu 20.12.

Společně jsme vypracovali cvičení 2 na str. 47 - opakování předložek a předložky BELOW/ABOVE

11.12.

MDR: formou doplňování hlásek jsme opakovali fráze z poslední lekce a procvičovali si spelling (hláskování).

Charitativní projekt: povídali jsme si o charitativním projektu pro tento školní rok. Žáci 3. ročníků podporují organizaci Helppes. Ukazovali jsme si fotky a říkali si, jak Helppes funguje. Odkaz přikládám zde.

Vyráběli jsme vánoční přání, které do Helppes pošleme.

6.12.

MDR: na pracovním listě jsme si procvičovali hodiny

Napsali jsme si test z další dokončené lekce.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 40, 41 - domácí úkol je na středu 13.12.

Story: SB str. 40 Arnold and the robot - nejprve jsme popisovali obrázky u příběhu a odpovídali na otázky. Pak si každý sám příběh přečetl a podtrhávali jsme slova, která neznáme. Ta jsme si vysvětlili. Příběh budeme dokončovat příští hodinu.

4.12.

MDR: doplňte do vět podle zadaného textu: NEVER, USUALLY, SOMETIMES, ALWAYS

Procvičovali jsme názvy činností (logické hry, soutěže, předvádění)

Pracovní list: na pracovním listě jsme si procvičovali gramatiku použití příslovcí frekvence - doplňování do tabulky a do vět podle textu a obrázků.

Procvičovali jsme určování času - hráli jsme živé hodiny.

Test: tuto středu bychom si napsali test z další dokončené lekce. V testu se objeví slovíčka a fráze z této lekce a gramatika NEVER, USUALLY, SOMETIMES, ALWAYS

LISTOPAD

29.11.

MDR: nakreslete: 1. It's half past three. 2. It's quarter to ten. 3. It's quarter past eight.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 36, 37

Nová gramatika: příslovce určující frekvenci: ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES, NEVER

Bookwork: SB str. 37/1 - poslech, doplnění do tabulky, 37/2 - gramatika procvičování, 37/3 - rozhovory ve dvojicích a předvedení ostatním

27.11.

MDR: opakování určování času

Ve dvojicích procvičujeme What's the time?

Bookwork: SB - písnička na str. 36, doplnění hodin do textu, otázky a odpovědi na činnosti a čas v písničce.

I-dictionary: hry na interaktivní tabuli

22.11.

MDR: rozluštěte slovíčka: 1. ydti / pu, 2. pu / sawh, 3. eedf / hte / odg, 4. gpsopnhi / od / hte

Učíme se určovat čas : QUARTER PAST / HALF PAST / QUARTER TO - procvičujeme, hrajeme hry, zapisujeme na tabulky

Bookwork: SB str. 35 - poslech, určování obrázků podle zadaného času

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 34, 35 (poslechové cvičení jsme již udělali ve škole) - úkol je na středu 29. 11.

20.11.

MDR: Chores/Daily Tasks (domácí práce) - napište 5 věcí, se kterými doma pomáháte (clean your room, sweep the floor, dry the dishes...)

Bookwork: SB str. 34 - nová lekce: Daily task

Učíme se a vysvětlujeme slovíčka, samostatně i ve dvojicích, předvádíme

Nová gramatika: I like doing.../I don't like doing...

Hráli jsme hru na procvičení nové gramatiky - v kroužku: Change seats if you like/don't like doing...

15.11.

MDR: vyberte: 1. Are there SOME/ANY oranges? 2. There aren't SOME/ANY bananas. 3. There is SOME/ANY soup.

Na pracovních listech jsme si zopakovali a procvičili gramatiku SOME/ANY potřebnou pro test a napsali jsme si samotný test.

Dokončili jsme popis snídaně v naší zemi, který jsme začali psát v minulé hodině a navzájem si své popisy přečetli.

Homework: WB str. 33 celá - domácí úkol je na příští středu 22.11.

13.11.

MDR: dopište žádosti k odpovědím: 1. I'm hungry. 2. I'm thirsty. 3. I want to play a game.

V kroužku jsme hráli s míčem a co nejrychleji vymýšleli slova různých kategorií.

Bookwork: SB str. 28/2 - samostatné čtení a spojování obrázků

Ptáme se a odpovídáme: What is your favourite meal? navzájem zjišťujeme a říkáme: Miss Lenka's favourite meal is.... (procvičujeme přivlastňovací pád podstatných jmen)

SB str. 29/1 - čteme nahlas a doplňujeme informace do tabulky. Podle jednotlivých popisů píšeme vlastní odstavec: In my country we like to eat ..... for breakfast.

Test: Ve středu 15.11. bychom si napsali test z další probrané lekce. V testu se objeví slovíčka (poslech i písemná forma) a gramatika SOME/ANY.

8.11.

MDR: Ve třídě jsme hledali lístečky s různými slovy a společně tvořili věty s použitím SOME/ANY. Vysvětlili jsme si použití "SOME" v otázce, kde předmět je již znám a jedná se tedy o nabídku (Shall we have some tea?)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali si novou práci.

Homework: WB str. 28 celá, str. 30 celá - domácí úkol je na středu 15.11.

Bookwork: WB str. 27 - společně a SB str. 28, cv. 1

6.11.

MDR: vyberte: 1. Are there ANY/SOME vegetables? 2. No, there isn't SOME/ANY vegetables. 3. Is there SOME/ANY soup? 4. Yes, there is SOME/ANY soup.

Připomněli jsme si pravidla pro používání SOME a ANY.

Bookwork: SB sr. 26 - příběh The golden apple: příběh jsme si poslechli a odpověděli jsme na otázky. Rozdělili jsme se do dvou skupin a zahráli jsme si vybrané scény ze samotného příběhu.

Procvičování výslovnosti: I - BIKE - ICE - WRITE ("I" vyslovujeme dlouze) x IN - IT - IGLOO ("I" vyslovujeme krátce)

Zahráli jsme si hru "I spy with my little eye..."

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny. Termín vrácení je 20.11. Za vyplněný Book report jsou 2 hvězdičky navíc :)

1.11.

MDR: najdi ve třídě kartičku s pojmem, pojem si zapamatuj a zapiš do sešitu: rolls, lemonade, cheese, apple juice, soup, water, salad, vegetables

enlightened pozor na výslovnost slova "vegetables" s jednoduchým "v" na začátku a slova "soup" [su:p]enlightened

Zkontrolovali jsme domácí úkol a zadali nový:

Homework: WB str. 23/1,2 + str. 24 celá + str. 25 celá - úkol je na středu 8. listopadu

Ve dvojicích jsme si každý vymyslel náplň sendviče a navzájem jsme zjišťovali tyto ingredience. Ptáme se: What's in your sandwich? Is there any...? Are there any...?

Hráli jsme různé hry, abychom procvičili SOME x ANY a různé druhy jídel.

Bookwork: SB str. 24 - nová písnička a doplňování chybějících slov do textu.

SB str. 25 - Soup, salad, rolls (Shall I put ....in my soup?)

 

ŘÍJEN

30.10.

MDR: VEGETABLES - ke každému písmenu v tomto slově vytvořte nové slovo začínající na dané písmenko.

Bookwork: SB - nová lekce str. 22 - The picnic - slovíčka, poslech příběhu a odpovědi na otázky pod obrázkem. Ve dvojici se vzájemně ptáme a doporučujeme: I am thirsty. Would you like a glass of water? I am hungry. Would you like a roll?

Nová gramatika: SOME, ANY - začali jsme procvičovat dnes (ANY: otázka a zápor, SOME: kladné oznamovací věty)

SB str. 23/ - poslech, rozhovory ve dvojicích

25.10.

MDR: doplňte slovíčka (rolls, aple, juice, lemonade, soup, water, cheese, vegetable) do vět: 1. I love eating----. 2. I like eating -----. 3. I really don't like eating -----. 4. I don't like drinking ---.

V kroužku jsme hráli hry, kde jsme procvičovali slovíčka z jednotlivých skupin (food, drink, animals, school items...)

Starstore: za získané hvězdičky si všichni vybrali pěkné odměny v hvězdičkovém obchodě

Homework: WB str. 22 - na středu 1. 11.

Na tabuli jsme psali slovíčka z nové lekce (The Picnic) a v týmech jsme soutěžili.

23.10.

My Daily Report: zapište slovíčka podle hláskovacího diktátu: Saxophone, harp, triangle, piano, guitar.

Opakovali jsme si a učili se slovíčka, která známe k Halloweenskému tématu: Trick or treat!, pumpkin, wizard, witch, skeleton, ghost.

Ve dvojicích jsme vymýšleli strašidelný hrad, který jsme popisovali. Výtvory jsme si navzájem předvedli a popsali.

Worksheet: do vět na pracovních listech jsme doplňovali správná slovíčka

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli (pexeso a gramatické procvičování).

Na závěr jsme opět podle hláskovacího diktátu psali slovíčka z nové lekce.

18.10.

MDR: doplňte předměty: 1. I like... 2. I really like... 3. I don't like... 4. I really don't like...

Procvičili jsme hláskování předmětů a zopakovali si gramatiku pro test.

Napsali jsme si test po první dokončené lekci.

Homework: WB str 18/cv.1, str. 19 celá, str. 20 celá, str. 21 celá - úkol je na středu 25.10.

Společně jsme zkontrolovali minulý domácí úkol.

Mr Jonathan dětem přehrál video, kde hraje na bicí. Dětem se moc líbilo. V kroužku jsme si povídali o hudebních nástrojích a jejich rozdělení. V učebnici SB doplňujeme slovíčka podle poslechu a rozdělujeme nástroje (strings, wind, percussion).

16.10.

MDR: doplňte, o jaký vyučovací předmět jde:

1. In this subject you can play an instrument. (MUSIC)

2. In this subject you can learn about plants and animas. (SCIENCE/BIOLOGY)

3. In this subject you can learn about location and places. (GEOGRAPHY)

Procvičujeme a opakujeme předměty. Ptáme se: What is your favourite subject? I love to...I like... He likes...

Procvičujeme pravidla: I have to brush my teeth before breakfast.

Hrajeme hry na procvičení a opakování předmětů i pravidel.

Test: Ve středu 18. 10. bychom si napsali test, ve kterém se objeví vše, co jsme dnes procvičovali. Vyučovací předměty (zopakujte si, prosím, i písemnou podobu - učebnice SB str. 10) a pravidla (I have to....)

11.10.

MDR: vytvořte věty: I have to: 1. do your homework before/after school. 2. Eat Lunch before/after English class. 3. Have breakfast before/after you brush your teeth.

Bookwork: četli jsme příběh z učebnice SB str. 16, 17. Nejprve jsme si vysvětlili některá slovíčka. Pak jsme se učili číst celý text bez zjišťování jednotlivých slov. Odpovídali jsme na otázky k textu. Jednotlivé věty z textu jsme srovnali do správného pořadí.

Homework: učebnice WB str. 13 celá, str. 16 celá - úkol je na pondělí 16. 10.

Test: opakování z probrané lekce bychom si napsali ve středu 18. 10. V testu se objeví slovíčka z probrané lekce (školní předměty - poslech i písemně) a gramatika I have to...

9.10.

MDR: What are you good at doing? 1. I am good at..... 2. XY is good at ....

Učíme se novou gramatiku: I have to (Musím) a spojujeme s frázemi z minulých lekcí (I have to brush my teeth before breakfast. I have to do my homework before I go to school.)

Bookwork: SB str. 13 - procvičujeme novou gramatiku

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

4.10.

MDR: school subjects - školní předměty, procvičujeme písemně, spojujeme rozdělená slova. "My favourite subject is..."

Procvičujeme before a after (SB str. 11, 12)

Do sešitu jsme si psali: I like learning maths/English/history. I don't like learning.... I love learning...

Tvoříme otázky: Do you like learning...? Do you love learning...?

Homework: WB str. 10/cv.1, str. 11/1, str. 12-celá strana

Domácí úkol je na pondělí 9.10.

2.10.

MDR: Slovíčka ze str. 10 a obrázek

Bookwork: učebice SB str. 10 a 11 - cvičení 1,2 - samostatně a ve dvojicích

Učíme se BEFORE x AFTER - procvičujeme rozvrh hodin, učíme se "My favourite subject is..."

Opakujeme a procvičujeme "I like x I don't like.../ I'm not good at.../ I really like/don't like"

ZÁŘÍ

27.9.

MDR: Family tree - vocabulary: brother, parents, aunt, uncle, cousins, grandfather, grandmother, grandchildren

Ve dvojicích jsme se navzájem ptali na vztahy podle obrázku v učebnici SB (Who is Paula's brother? Who is Bob?...)

Bookwork: SB str. 7/cv. 1 - čtení a doplňování do textu, SB str. 8 - příběh The old book - poslech, slovíčka a odpovědi na otázky k článku

WB str. 7/cv. 4 - poslech, Str. 8/1 doplnění otázek k příběhu

25.9

MDR: Ben a Lucy, hlavní hrdinové naší učebnice: slovíčka: Explorers, treasure, adventure, secret (vysvětlení a procvičení výslovnosti)

Bookwork: SB str. 4 - poslechli jsme si úvodní příběh a odpovídali na otázky. Podobně jako v příběhu jsme se navzájem ptali ve dvojici. Str. 5/1,2,3 - poslech a opakování, gramatika (I'm good at swimming/drawing/playing tennis...? I'm not good at riding a bike/playing football...?), rozhovory ve dvojicích.

Song: učili jsme se novou písničku o hlavních hrdinech z učebnice (Ben a Lucy) a doplňovali vynechaná slova

Homework: WB str 4, 5, 6 - úkol je na pondělí 2.10

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Na knihy a pěkné Book reporty se budeme těšit do 9.10. Děkujeme! enlightened

enlightenedPROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

20.9.

MDR: 1. hair 2. fingers 3. mouth 4. eyes 5. shoes (napište a nakreslete)

Game: Wanted Dead or Alive (děti nejprve kreslily postavu podle popisu Mr Jonathana a potom ve dvojici popisovaly vlastní vymyšlené postavy)

Class poster: rozdělili jsme se do několika skupin a nejprve zvlášť a poté dohromady jsme pracovali na výrobě plakátu naší skupinky. Dětem se plakát moc podařil!

18.9.

Na začátku hodiny jsme se vzájemně představili a jednoduchou větou jsme říkali, kde jsme byli v létě. (Last summer I went to Croatia/Italy/Šumava).

Zahráli jsme si hru 2 truths 1 lie (2 pravdy a 1 lež), kde si každý napsal na papírek 3 věty o sobě a ve dvojici jsme hádali, které z nich jsou pravdivé.

MDR: zapiště 3 věty (jednu z úvodního představování a dvě ze hry 2vs1)

Sešity se jménem naší skupinky jsme si ozdobili a vybarvili.

Ve druhé části lekce jsme si povídali o šikaně (bullying), četli jsme a vyplňovali dotazník týkající se šikany. Všichni jsme podepsali Antibullying pact (dohodu proti šikaně).

Homework: prosíme, vyzkoušejte si registraci do systému Cambridge Learning Management System podle instrukcí na papíře nebo uvedené výše na této stránce. Ve středu se dětí budeme ptát, zda vše funguje. Děkujeme!

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44