5th grade Drtinova

Vyučující:

Hannah Kelley

tel.: +420 608 431 658
email: hekelley2@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

PROSINEC

12.12.

Portfolio: napiš 5 vět: My Christmas memory

Hráli jsme hru na procvičení minulého času dosud probraných nepravidelných sloves (jeopardy game). 

Učebnice str. 41 - poslech, str. 42 - příběh v učebnici - povídání o příběhu.

Představili jsme si, jak se vytváří záporná věta a otázka v minulém čase. Hráli jsme "question game", abychom to procvičili (I didn't go to school. Did she come?...)

Homework: 44/B

5.12.

Portfolio: děti psaly básničku na písmena slova CHRISTAMS

Dnešní hodinu jsme věnovali vánoční slovní zásobě - rozpoznávání slove podle poslechu, obrázků, jejich správný spelling. 

Naučili jsme se písničku: Up on the house top - děti podle poslechu doplňovaly chybějící slova, vysvětlili jsme si slova nová a nakonec si společně zazpívali. 

Zahráli jsme si "chair game" - děti předváděly ostatním to, co bylo napsáno na tabuli: Santa is prancing; the candy cane is in the kitchen ...apod.

Homework:pracovní list

LISTOPAD

28.11.

What's your favourite food? - napiš 4 věty.

Minulý čas sloves: řadili jsme k sobě správné formy doposud probraných nepravidelných sloves a naučili se 6 nových: meet - met, smell - smelt, sell - sold, speak - spoke, spend - spent, steal - stole.

Učebnice str. 38/A -  sloví zásoba - procvičovali jsme si spelling, poslech, uhodnutí z popisu dané věci; 39 - poslech; 40 - time: ptali jsme se navzájem: What's your favourite time? My favourite time is 6pm because.....

Program I-dictionary: zhlédli jsme příběh na téma "jobs" a zahráli si s tím související hru.

Domácí úkol: 40/C

 

21.11.

Portfolio: weather - děti psaly věty o počasí. 

Formou her a dalších aktivit jsme si opakovali minulý čas sloves. Nová slovesa: forget - forgot; hear - heard; keep - kept; leave - left; lie down - lay down.

Učebnice str. 34/A, B - diskuse nad obrázkem, doplňování chybějících slov v textu.

Drawing dictation: děti kreslily podle diktátu obrázek.

Homework: 37/C

14.11.

Portfolio: děti řadily k sobě přítomný a minulý čas nepravidelných sloves, psaly věty v minulém čase. Naučili jsme se nová sloves: begin - began, dream - dreamt/dreamed, burn - burnt, cut - cut, break - broke, come - came

Učebnice str. 30 ( téma - weather) - poslech, psaní; 33

Kategorie: děti dostaly kategorie, do kterých psaly co nejvíce slov( vegetables, meat, fruit, made with fruit, made with milk)

Homework: 32/B

7.11.

Portfolio: napiš 5 vět v minulém čase (pravidelná a nepravidelná slovesa).

Zopakovali jsme si minulý čas sloves.

Učebnice str. 26/B - poslechové cvičení.; str. 28 - nové téma "Space" - vypracovali jsme cvičení, ve dvojicích porovnávali oba obrázky; pojmenovávali jsme si jednotlivé planety. Děti vymýšlely mnemotechnickou pomůcku (memory aid), jak si je zapamatovat: My Very Excellent Mother Just Sent Us Newspapers.  

Zahráli jsme si novou hru "snatch" - děti postupují rychle podle zadaných pokynů.

Homework: 27/C

ŘÍJEN

24.10.

Portfolio: kategorie hands/mouth - děti řadily slovesa; procvičovali jsme minulý čas nepravidelných sloves. Každy dostal set kartiček a musel přiřadit k sobě správná slovesa.

Učebnice str. 22 - A:porozumění čtenému textu - děti přiřazovaly věty; B: poslech; str. 24/A

Hráli jsme hru na procvičení tvorby otázek - děti dostaly 4 kategorie, pro každou musely najít slovo o 4 písmenech a ostatní museli hádat. Dále jsme v kruhu hráli hru na opakování slovní zásoby.

Homework: 25/D

 

18.10.

Portfolio: pomíchaná písmena - slož z nich názvy zvířat. Dnešní hodinu jsme se věnovali různým slovesům - verbs (viz. tabulka str. 18) - některá slovesa už jsme znali, některá byla zcela nová. Formou her jsme je kategorizovali, předváděli apod. 

Str. 18/C - obrázkový příběh - děti vyprávěly podle zadaných obrázků; str. 19 - děti četly text a doplňovaly chybějící slova. 

Past tense - irregular verbs - zopakovali jsme si minulý čas nepravidelných sloves. 

Str. 20 - school subjects - z učebnice jsme si procvičili zadanou slovní zásobu; zhlédli jsme příběh v programu I-dictionary (porozumění poslechu a odpovídání na otázky).

Homework: 18/B

 

10.10.

Portfolio: napiš zvíře na každé písmeno abecedy. Poté děti četly, slova, která napsaly a doplnily si chybějící.

Učebnice: str. 14, 15, 16, 17 - téma zvířata a co umějí (run, fly, hop, jump,walk, swim); poslech (přiřazování věcí a zvířat), závod na spelling u tabule (kombinace porozumění poslechu a správné napsání slova).

Zhlédli jsme v programu I-dictionary film na téma zvířata - děti poté odpovídaly na otázky a vyprávěly daný příběh.

Hra - questions - procvičovali jsme tvoření otázek - děti vedly dialog pouze v otázkách. Musely rychle vždy vymyslet otázku na otázku.

Homework: 15/C

 

3.10.

Portfolio: děti dostaly do dvojic obrázky o kterých měly napsat 3 věty.

Učebnice str. 10 . spots and stripes/ spotted/striped - děti se učily popisovat vzory. Věnovali jsme se obrázkům na str. 10. Nejdříve musely co nejrychleji napsat seznam nejméně 10 věcí. které uměly na obrázku pojmenovat; poté jsme si oba obrázky popisovali. ;

str. 11 - vybarvování a psaní podle poslechu; str. 12 - navzájem jsme si kladli otázky uvedené v učebnici, všichnio si navzájem odpovídaly a poté říkali, co se kdo o kom dozvěděl: What did you learn about Terka...?; B - poslech; str. 12, 13.

Na závěr jsme si zahráli hru, kdy děti říkaly co nejrychleji slova začínající na písmeno H.

Homework: 10/B

ZÁŘÍ

26.9.

Začali jsme prací v portfoliu - děti psaly na čas co nejvíce názvů oblečení, což nás uvedlo do tématu dnešní hodiny - clothing. 

Učebnice str. 6 - ve dvojicích porovnávání dvou obrázků, diskuse o obrázcích - aktivity, popis osob, oblečení. Rozdíl mezi slovy wearing a carrying. Formou soutěží u tabule jsme procvičovali spelling a poslech; str. 7, 8; 9 - poslech a odpovídání na otázky. 

Domácí úkol: 7/E, 9/C

19.9.

Dnes jsme děti uvítali v novém školním roce. Představili jsme se s novými členy skupiny a s novou lektorkou Miss Hannah. Zopakovali jsme si pravidla platná v naší třídě (Listen, Raise your hand, Come prepared, Be kind, Speak English). Děti dostaly nová portfolia (sešity, kam budem každou hodinu zapisovat), učebnice (se kterými jsme se formou hry seznámili). 

Také jsme si připomněli, za co je možné získat hvězdičky (za práci v hodině, za vypracovaný domácí úkol a za book report). Opět jsme dětem ukázaly knihovnu LEAP a informovaly je o možnosti si půjčovat knížky a dělat z nich zápisy (book report).

Prošli jsme si věty, které se všichni musí snažit ve třídě používat: How do you say in English.....?; Can I...have, please?; Can you repeat that, please?; How do you spell...?; I don't know. Sorry, I don't underdstand. Which page is it? I need help, please. What does....mean?

Děti si také zopakovaly, jaké si budou na každou hodinu losovat úkoly (job cards) - a board erasor, too much Czech monitor etc...Podepsali jsme společný poster pro 4. třídu "We are a team!" Povídali jsme si o šikaně (bulling) a že v našem týmu se k sobě chováme hezky (we are kind).

 

TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48