5th grade 2 Drtinova

Vyučující:

Don Gore

tel.: +420 608 508 812
email: dgorejr@yahoo.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

LISTOPAD

20.11.

Portfolio: past participle (minulé příčestí) sloves z minulé hodiny. 

Naučili jsme se past participle dalších sloves: come - come, catch - caught, cut - cut, choose - chosen, do - done. Děti si slovesa napsaly na kartičky a řadily je k sobě. Dále jsme hráli různé hry na procvičení dosud probraných sloves.

Učebnice: str. 30 - téma "weather".  A,B; 30/C,D - srovnání obrázků 

Hráli jsme hru "slap the table" - procvičení slovní zásoby na téma počasí.

Domácí úkol: procvičování minulého času a příčestí minulého u dosud probraných sloves (str. 124)

 

13.11.

Portfolio: opakování minulého času sloves

Představili jsme si dnes třetí formu nepravidelných sloves (past participle). Děti se naučili past participle od těchto sloves: be - been, begin - begun, break - broken, burn - burned/burnt, buy - bought, bring - brought.

Povídali jsme si na téma vesmír (space) - nejprve děti psaly všechny slova související s vesmírem, porovnávali jsme obrázky v učebnici, udělali si poslechové cvičení.

Učebnice: 28/A, B 

Homework: 29/D - vypracovat do 20.11.

 

6.11.

Dnes jsme se zaměřili na minulý čas sloves (past tense), zejména na nepravidelná slovesa (irregular verbs). Formou hry s míčem si děti zopakovaly všechny slovesa probraná v minulém školním roce. Zopakovali jsme si tvorbu otázky v minulém čase: Did you go to school? Yes, I did. No, I didn't. Dále záporné věty: I didn't eat luch yesterday...

Zahráli jsme si hru "jeopardy game", kde děti tvořily věty v minulém čase, nebo převádely věty z minulého do času přítomného apod.

Dále jsme si opakovali názvy míst (places) - village, town, beach, mountains, hill, apod. 

Učebnice: 26/B - listening; 27 - dialog.

Homework: 26/A - vypracovat do 13.11.

ŘÍJEN

23.10.

Portfolio: převeďte adjectives na superlatives (3. stupeň) - big - the biggest, long - the longest..

Hra - kategorie - děti rychle jmenovaly slova (kitchen, bathroom, animals, vegetables...)

Učebnice str. 22 - classroom items; 22/B - listening, 23 - doplňování ee/ae do slov. 24/A - listen and look

Děti vyprávěly příběh podle obrázků; na závod psaly seznam slov začínajících na různé dvojice písmen (dr - drone, drum..., bl -blue, block, blow...); opakovali jsme si minulý čas sloves (regular/irregular).

Homework: 24/D - vypracovat do 6.11.

 

16.10.

Portfolio: děti psaly věty s "comparatives

Ve hře "snatch" si děti zopakovaly "body parts" (části těla) a slovesa, která s nimi souvisejí (hear, smell, chat, touch...) - učebnice str. 18/A. Dále jsme doplňovali chybějící slova v textu - 18/B, a podle obrázků děti vyprávěly příběh - 18/C.

Dále jsme se věnovali školním předmětům: school subjects. Děti na závod nejdříve psaly seznam co nejvíce předmětů, které znají, poté říkaly My favourite sugject is because... . Podle poslechu musely rozpoznávat o jaký předmět se jedná. Učebnice str. 20, 21/D, E (poslech).

Homework: 18/A - vypracovat do 23.10.

9.10.

Portfolio: děti postupně odhalovaly obrázky a hádaly, jaké zvíře je za nimi ukryto, poté jej musely napsat.

Učebnice: str. 14 - slovesa pohybu a jaká zvířata je umí.; poslech popisu zvířete a jeho určení.; 15/C, 16/A, 16/B - listening.

Procvičovali jsme si "comparatives" - druhý stupeň přídavných jmen: krátká slova (1-2 slabiky) přípona - er: big - bigger, old - older, young younger; delší slova (2-3 slabiky) - more +přídavné jméno: more beautiful, more dangerous.. Děti si nakreslily dinosaury a poté je mezi sebou srovnávaly: My dinosaur is older THAN yours...apod.

Domácí úkol: 15/D

2.10.

Portforlio: podle slovního zadání psaly děti slova. Naučili jsme se nazývat různé tvary: triangle, square, stripes, polka dots, rainbow, cressing moon, cross

Učebnice: 10/A - děti psaly věty, které popisují obrázek; pojmenovaly jsme co nejvíce věcí z obrázku, 11/D - psali jsme co nejvíce věcí z obrázku (na čas), odpovídali na zadané otázky, poté následoval poslech a vybarvování. 

12/A - nejdříve jsme se bavili na téma přátelé a rodina (friends and family). Děti se navzájem ptaly podle zadaných otázek a hovořily o obrázku. 12/B - poslech

Domácí úkol: 13/D - vypracovat do 9.10.

ZÁŘÍ

25.9.

Portfolio: z obrázku z učebnice děti psaly seznam co nejvíce věcí, které uměly pojmenovat. Poté jsme si společně opravili spelling. Učebnice str. 6 / A - děti popisovaly, co vidí na obrázku, ve dvojicích si jmenovaly rozdíly (find the differences), odpovídaly na otázky v učebnici.; 7/D - poslech a psaní. 

Dalším tématem bylo oblečení "clothes"; nejprve děti psaly na závod co nejvíce slov z této kategorie; dále u tabule závodili ve spellingu. V učebnici str 8/A spojovaly část oblečení a těla. Hráli jsme hru na postřech - procvičení slovní zásoby na téma - animals with 4 legs, drinks, water animals apod.

Některé děti si vypůjčily knížky z knihovny.

Domácí úkol: 8/B - vypracovat do 2.10.

18.9.

Dnešní úvodní hodinu jsme se nejprve seznámili s novým lektorem Mr. Donem, děti si vytvořily jmenovky, podepsaly a vyzdobily si svá portfolia (sešity, se kterými budeme v každé hodině pracovat). Hráli jsme interaktivní hry, ve kterých se děti různým způsobem představovaly - My name is ...and I like.....! Zahráli jsme si hru Bingo (děti si navzájem kladly otázky).

Seznámili jsme se novou knížkou Fun for Flyers. Připomněli jsme si pravidla platná ve třídě (Class Rules) a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat; že se budeme navzájem k sobě chovat hezky.

PROSÍME RODIČE, ABY SI DĚTI PRAVIDELNĚ NOSILY UČEBNICI DO HODINY.

TOPlist

aktualizováno: 22.11.2019 18:11:34