5th grade 2 Drtinova

Vyučující:

Don Gore

tel.: +420 608 508 812
email: dgorejr@yahoo.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

ČERVEN

17.6.

1. watermelon game - děti si navzájem dávaly hádanky

2. Write what makes you happy (napiš, co tě dělá šťastným)

3. slovíčka k dnešnímu příběhu: make happen, flounder, hut, stinky, emperor, palace, throne

4. Story: The Fisherman`s Wife. 

5. odpovídání na otázky související s příběhem.

6. scribble game

Dnešní hodina byla poslední v tomto školním roce. Všem děkujeme za spolupráci a dětem za trpělivost a snahu, kterou po celou dobu online výuky prokazovaly. Přejeme zdárné dokončení školního roku, krásné léto a těšíme se na viděnou v září ve škole!

Mr Don a Miss Andrea 

 

10.6.

1. find something - děti hledaly věci podle zadání

2. list of animals/things that can fly

3. parts of a plane: tail, cockpit, wings....

4. drawing dictation - děti kreslily podle zadání 4 scény z příběhu

5. řekni, o čem myslíš, že příběh bude

6. Zhlédli jsme krátký film "Soar" a děti vysvětlily, proč se jim příběh líbil či ne

7. procvičování spellingu

 

3.6.

1. present perfect opakování

2. jobs - děti psaly seznam zaměstnání, hráli jsme hru "Guess Who?" 

3. 98/A - listening

4. find and bring something: delicious/enormous/scary/striped

5. 96/C - will/won't 

6. Question words: who/what/why/when/where - děti soutěžily, kdo položí nejvíce otázek

 

KVĚTEN

27.5.

1. game - two sentences true/1 lie - děti psaly věty v present perfect a hádaly, které jsou pravdivé a nepravdivé

2. 96/A - otázky a odpovědi

3. team game: procvičování present simple and present perfect - online game

4. scribble game - děti kreslily a ostaní hádaly slova

 

20.5.

1.     Adjectives: show something: modern, traditional, dangerous, safe, expensive, cheap

2.     92/A,B

3.     Procvičování fráze: Have you been to…..? Have you been to New York/America/Brno….Děti si          vybraly město a dávaly nápovědy, aby ostatní město uhádly

4.     Opakování moths of the year: after, before, between, in winter/summer/autumn/spring

5.     94/B – listening

6.     Past participle procvičování – team game

13.5.

1. find and bring something - wide/narrow, fancy/plain, full/empty

2. opakování present perfect 

3. Děti se navzájem ptaly a odpovídaly: Stand up if you've ever ........(ridden an elphant/been to Australia...etc). 

4. Učebnice str. 90/B, 91/C,D

 

6.5.

1. Find something round/dirty/old/unusual 

2. učebnice 82/A - listen and tick, v poslechu děti zachytávaly zadaná slova

3. present perfect - zkracování - She has been..She's been...We have been..We've been.....

4. online hra - sestavování slov

5. 88/C - poslech

6. srovnání obrázků

 

DUBEN

29.4.

1. dikuze: Do you have a best friend and why do you like him/her?

2. Bring something game: děti nosily ukázat something cold, heavy, soft, beautiful

3. opakování since/for - děti tvořily věty. Kladly si otázku: How long have you.....? a navzájem si odpovídaly.

4. Učebnice str. 84/A - čtení textu, odpovídání na otázky, doplňení slov do mezer.

 

22.4.

1. squats game - procvičování past participle

2. úvod nové gramatiky - použití SINCE / FOR v present perfect

3. vysvětlili jsme si případy kdy se používá SINCE (od té doby): I have lived in Prague since 2001. apod.

4. vysvětlili jsme si, kdy se používá FOR (po jakou dobu): I have lived in Prague for 11 years. apod.

5. Děti tvořily věty a nebo doplňovaly since/for

6. zahráli jsme s scavenger hunt game  - děti podle zadání musely vyfotit a ukázat, nebo přinést různé věci a správně je pojmenovat. 

 

15.4.

1. hangman hra - present perfect opakování

2. učebnice 82/A,B - čtení a vyplňování chybějících slob

3. napiš nouns/verbs/adjectives na začínající písmeno

4. 82/C - listening

5. Diskuse na téma "shopping"

6. 83/E

7. soutěž - napiš slova na zadané písmeno a zadaný počet písmen

 

8.4.

1. diskuse na téma "famous people". Děti jsmenovaly, jací lidé mohou být famous: actors, artists, singers, politicians, footballers, athletes apod. 

2. 80/A - práce s textem - čtení článku, vyhledávní nevhodných slov a jejich nahrazení těmi správnými

3. video na procvičení present perfect - děti zhlédly interaktivní příběh, kde doplňovaly správné formy present perfect

4. soutěž, kdo nejrychleji napíše správnou formu past participle od zadaného slovesa

HAPPY EASTER!!:-)

 

 

1.4.

1. učebnice str. 78 - police officers - diskuse na téma What does a police officer do? Děti ze zadaných slov psaly nouns/adjectives/verbs, sestavovaly věty.

2. 78/B - děti četly text a doplňovaly chybějící slova, musely zdůvodnit, proč tam to které slovo daly

3. online cvičení na procvičení present perfect, past simple, present simple, slovní zásobu (děti řadily k sobě správná slova 

4. hra: name 3 jobs that you do - outsie, inside, sitting all day, dealing with food/children apod.

 

 

BŘEZEN

25.3.

1. Bingo game - opakování past participles nepravidelných sloves

2. Psaní nouns/verbs/adjectives - na zadané písmeno

3. Krátký film "The Present" - děti film nejdříve zhlédli bez zvuku a psaly slovesa a přídavná jména, která s ním souvisely. Poté zhlédli fil ještě jendnou a nasaly stručný souhrn v minulém čase.

4. Učebnice 76/B, C

 

18.3.

Dnes máme za sebou naši první online výuku!!! Děkujeme všem zúčastněným za trpělivost a spolupráci. Nejprve jsme se seznámili s novým učebním prostředím, děti se naučily psát do "chat room". Vysvětlili jsme si pravidla výuky online. Je vždy potřeba počkat, až bude každý vyvolán a bedlivě naslouchat pokynům vyučujících.

Procvičili jsme si past tense/present perfect. Psali jsme slova a věty v present perfect.

Povídali jsme si o tom, kdo co dělal a bude dělat dnes, kde děti jsou apod.

NA PŘÍŠTÍ HODINU PROSÍME, ABY DĚTI MĚLY PŘIPRAVENO:

1. učebnici
2. fixu (která lze smazat, pokud možno)
3. průhledné desky s vloženým bílým papírem, na které budeme psát
4. papírový kapesník či něco jiného na mazání desek
 
Děkujeme za spolupráci!

 

4.3.

Portfolio: napsat věty v present perfect (použití just, already, yet)

Hráli jsme hru tic-tac-toe na procvičení nepravidelných sloves.

Učebnice str. 72/A - text - děti si nejprve text poslechly, napsaly si poznámky a navzájem si sdělily, kdo co z textu pochytil. Nakonec doplnily věty v učebnici; 73/D - listen and write.

Dále jsme hovořili o materiálech - materials - metal, glass, wood, wool, paper....děti psaly seznamy předmětů, které jsou z jakého materiálu vyráběny. 74/ A, E

Homework: 75/F - vypracovat do 11.3.

ÚNOR

26.2.

Hra: categories - děti musely rychle říkat slova z dané kategorie. 

Procvičovali jsme si "present perfect" - děti psaly věty. Dále jsme si představily příslovce, která se používají s tímto časem: JUST (She has just left.) / ALREADY (Have you already eaten? I have seen it already.) / YET (I have NOT eaten YET). 

Hráli jsme hry na procvičení této gramatiky. 

Učebnice 70/A,B

Homework: 71/D

12.2.

Procvičování present perfect - děti tvořily věty. 

Hráli jsme hru "Bingo" na procvičení past participles u nepravidelných sloves.

Hovořili jsme o prázdninách a kam děti raději jezdí: city/country - děti vytvořily seznam míst, která se dají ve městech a v krajině navšívit. Učili jsme se typy obchodů.

Učebnice str. 122 a 124 - děti vedly dialog., 68/A,B - poslech.

Homework: 70/A - vypracovat do 26.2.

 

5.2.

Portfolio: procvičování nepravidelných sloves.

Dnes jsme si vysvětlili novou gramatiku: present perfect (čas předpřítomný) - kvůli tomuto času se učíme tzv. 3. formu sloves (past participle) u nepravidelných sloves (go - went - GONE). U pravidelných sloves zůstává koncovka - ed (work - worked - WORKED). 

TVORBA ČASU: SUBJECT + HAVE/HAS + PAST PARTICIPLE.  I have seen Avatar. I have eaten a snail. Otázka: Have/Has + subject + past participle: Have you eaten? 

Děti se navzájem ptaly: Have you ever been to America/Egypt/Chroatia......? Už jsi někdy byl v..? Yes, I have. / No, I haven't.

Učebnice: 66/ B - každý psal podle obrázků krátký příběh. Ještě před tím děti diktovaly "adjectives" a "adverbs", která by se mohla v příběhu použít.

Homework: 69/C - vypracovat do 12.2.

LEDEN

 

29.1.

Portfolio: opakování minulého času sloves

Nová slovesa: lose - lost - lost, make - made - made, mean - meant - meant, meet - met - met, put - put - put, read - read - read.

Pomocí karetní hry jsme si nová slovela procvičovali.

Učebnice. str. 62/B - hovořili jsme o obrázku, poslech. Děti odpovídaly na detailní otázky z poslechu, psaly seznam zimních sportů ("winter sports"). Podle popisu pojmenovávaly různé sporty. Naučili jsme se, že jet na kole se může vyjádřit dvěma způsoby: ride a bike / cycle

Homework: 62/C - vypracovat do 5.2.

 

22.1.

Portfolio: opakování nepravidelných sloves.

Nová slovesa: keep - kept - kept, know - knew-known, learn - learned/learnt - learned/learnt, leave - left - left, lie down - lay down - lain down.

Učebnice str. 59/C - poslech, 60/A - děti hovořily o obrázcích a odpovídaly na otázky. Poté na základě zadaného textu napsaly vlastní příběh, který četly nahlas. 

Procvičovali jsme si minulý čas průběhový (past continuous): subject + was/were + verb+ing - I was reading, they were running....hráli jsme hru na procvičení této gramatiky.

Homework: 61/C - vypracovat do 29.1.

15.1.

Portfolio: procvičování past tense a past participle. 

Probrali jsme nová slovesa: have - had - had, hear - heard - heard, hide - hid - hidden, hit - hit - hit, hold - held - held

Formou her jsme nová slovesa probírali. 

Učebnice str. 54/A - děti poslouchaly čtený text, psaly si poznámky a poté text musely převyprávět. 

Dále jsme probírali téma "holidays" - slovní zásoba, povídání na dané téma

Učebnice: 56/A, B, 57/D

Homework: 55/E - vypracovat do 22.1.

 

8.1.

Portfolio: procvičování nepravidelných sloves.

Nová slovesa: fly - flew - flown, forget - forgot - forgotten, get - got - got, give - gave - given, go - went - gone, grow - grew - grown.

S novými slovesy jsme hráli hry, abychom si je upevnili.

Zopakovali jsme si použití neurčitého členu a/an - děti na čas přiřazovaly členy k zadaným slovům, 

Učebnice str. 50 A, 51, 52, 53/D - poslech.

Hovořili jsme na téma "travelling". Děti jmenovaly, který způsob je: safest/fun/exciting/boring/interesting. Jmenovali jsme různé dopravní prostředky (means of transport).

Homework: 50/B - vypracovat do 15.1.

UPOZORNĚNÍ: Děti si průběžně půjčují knihy z LEAP knihovny. S každou knížkou vždy dostanou list papíru na sepsání "Book Report", kde je uvedeno datum jejího navrácení. Prosíme, kontrolujte, zda děti knížky vracejí včas. Děkujeme

 

 

PROSINEC

18.12.

Dnešní hodina byla zcela vánoční. Hráli jsme hry, naučili se slovní zásobu k filmu, který jsme poté zhlédli: Shrek the Hall

Merry Christmas and Happy New Year! 

LEAP team

11.12.

Portfolio: podle zadaného typu jídla děti psali "what kind of dishes and untensils they need" (a soup - a bowl and a spoon apod.) 

Dále jsme se věnovali tématu: "jobs" . Děti vyjmenovaly všechna zaměstnání, která znaly. Nová slovíčka: journalist, nurse, mechanic, butcher, baker, chef (cook), secretary, manager

Hráli jsme hru, ve které děti popisovaly jednotlivá zaměstnání a ostaní hádaly a jaké se jedná. 

Dále jsme si formou deskové hry (board game) zopakovali říkání času (What time is it?)

Učebnice str. 39/A, 41/D - poslech.

Na závěr děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky.

 

4.12.

V první hodině jsme procvičovali jsme probraná nepravidelná sloves - minulý čas (past tense) a minulé příčestí (past participle). Zahráli jsme si hru tic-tac-toe (piškvorky) na tabuli. 

Učebnice str. 34/A - listening - téma "food". Zahráli jsme si hru na otázky. Každý si napsal na papírky 4 otázky (What's your favourite food? Where do you like to eat? apod.); 36/A.

Homework: 37/C - vypracovat do 11.12. 

 

LISTOPAD

27.11.

První část hodiny jsme opakovali dosud probraná nepravidelná slovesa a naučili se nová: draw - drew-drawn, dream - dreamed/dreamt - dreamed/dreamt, drink -drank - drunk, drive - drove - driven, eat - ate - eaten.

Učebnice str. 32/A - téma - food. Učili jsme se jednotlivé kategorie jídel (meat, vegetables, fruits, drinks, dairy..) - na závod děti psaly do jednotlivých kategorií slova. 33/C - listening.

Homework: 33/B - vypracovat do 4.12.

 

20.11.

Portfolio: past participle (minulé příčestí) sloves z minulé hodiny. 

Naučili jsme se past participle dalších sloves: come - come, catch - caught, cut - cut, choose - chosen, do - done. Děti si slovesa napsaly na kartičky a řadily je k sobě. Dále jsme hráli různé hry na procvičení dosud probraných sloves.

Učebnice: str. 30 - téma "weather".  A,B; 30/C,D - srovnání obrázků 

Hráli jsme hru "slap the table" - procvičení slovní zásoby na téma počasí.

Domácí úkol: procvičování minulého času a příčestí minulého u dosud probraných sloves (str. 124)

 

13.11.

Portfolio: opakování minulého času sloves

Představili jsme si dnes třetí formu nepravidelných sloves (past participle). Děti se naučili past participle od těchto sloves: be - been, begin - begun, break - broken, burn - burned/burnt, buy - bought, bring - brought.

Povídali jsme si na téma vesmír (space) - nejprve děti psaly všechny slova související s vesmírem, porovnávali jsme obrázky v učebnici, udělali si poslechové cvičení.

Učebnice: 28/A, B 

Homework: 29/D - vypracovat do 20.11.

 

6.11.

Dnes jsme se zaměřili na minulý čas sloves (past tense), zejména na nepravidelná slovesa (irregular verbs). Formou hry s míčem si děti zopakovaly všechny slovesa probraná v minulém školním roce. Zopakovali jsme si tvorbu otázky v minulém čase: Did you go to school? Yes, I did. No, I didn't. Dále záporné věty: I didn't eat luch yesterday...

Zahráli jsme si hru "jeopardy game", kde děti tvořily věty v minulém čase, nebo převádely věty z minulého do času přítomného apod.

Dále jsme si opakovali názvy míst (places) - village, town, beach, mountains, hill, apod. 

Učebnice: 26/B - listening; 27 - dialog.

Homework: 26/A - vypracovat do 13.11.

ŘÍJEN

23.10.

Portfolio: převeďte adjectives na superlatives (3. stupeň) - big - the biggest, long - the longest..

Hra - kategorie - děti rychle jmenovaly slova (kitchen, bathroom, animals, vegetables...)

Učebnice str. 22 - classroom items; 22/B - listening, 23 - doplňování ee/ae do slov. 24/A - listen and look

Děti vyprávěly příběh podle obrázků; na závod psaly seznam slov začínajících na různé dvojice písmen (dr - drone, drum..., bl -blue, block, blow...); opakovali jsme si minulý čas sloves (regular/irregular).

Homework: 24/D - vypracovat do 6.11.

 

16.10.

Portfolio: děti psaly věty s "comparatives

Ve hře "snatch" si děti zopakovaly "body parts" (části těla) a slovesa, která s nimi souvisejí (hear, smell, chat, touch...) - učebnice str. 18/A. Dále jsme doplňovali chybějící slova v textu - 18/B, a podle obrázků děti vyprávěly příběh - 18/C.

Dále jsme se věnovali školním předmětům: school subjects. Děti na závod nejdříve psaly seznam co nejvíce předmětů, které znají, poté říkaly My favourite sugject is because... . Podle poslechu musely rozpoznávat o jaký předmět se jedná. Učebnice str. 20, 21/D, E (poslech).

Homework: 18/A - vypracovat do 23.10.

9.10.

Portfolio: děti postupně odhalovaly obrázky a hádaly, jaké zvíře je za nimi ukryto, poté jej musely napsat.

Učebnice: str. 14 - slovesa pohybu a jaká zvířata je umí.; poslech popisu zvířete a jeho určení.; 15/C, 16/A, 16/B - listening.

Procvičovali jsme si "comparatives" - druhý stupeň přídavných jmen: krátká slova (1-2 slabiky) přípona - er: big - bigger, old - older, young younger; delší slova (2-3 slabiky) - more +přídavné jméno: more beautiful, more dangerous.. Děti si nakreslily dinosaury a poté je mezi sebou srovnávaly: My dinosaur is older THAN yours...apod.

Domácí úkol: 15/D

2.10.

Portforlio: podle slovního zadání psaly děti slova. Naučili jsme se nazývat různé tvary: triangle, square, stripes, polka dots, rainbow, cressing moon, cross

Učebnice: 10/A - děti psaly věty, které popisují obrázek; pojmenovaly jsme co nejvíce věcí z obrázku, 11/D - psali jsme co nejvíce věcí z obrázku (na čas), odpovídali na zadané otázky, poté následoval poslech a vybarvování. 

12/A - nejdříve jsme se bavili na téma přátelé a rodina (friends and family). Děti se navzájem ptaly podle zadaných otázek a hovořily o obrázku. 12/B - poslech

Domácí úkol: 13/D - vypracovat do 9.10.

ZÁŘÍ

25.9.

Portfolio: z obrázku z učebnice děti psaly seznam co nejvíce věcí, které uměly pojmenovat. Poté jsme si společně opravili spelling. Učebnice str. 6 / A - děti popisovaly, co vidí na obrázku, ve dvojicích si jmenovaly rozdíly (find the differences), odpovídaly na otázky v učebnici.; 7/D - poslech a psaní. 

Dalším tématem bylo oblečení "clothes"; nejprve děti psaly na závod co nejvíce slov z této kategorie; dále u tabule závodili ve spellingu. V učebnici str 8/A spojovaly část oblečení a těla. Hráli jsme hru na postřech - procvičení slovní zásoby na téma - animals with 4 legs, drinks, water animals apod.

Některé děti si vypůjčily knížky z knihovny.

Domácí úkol: 8/B - vypracovat do 2.10.

18.9.

Dnešní úvodní hodinu jsme se nejprve seznámili s novým lektorem Mr. Donem, děti si vytvořily jmenovky, podepsaly a vyzdobily si svá portfolia (sešity, se kterými budeme v každé hodině pracovat). Hráli jsme interaktivní hry, ve kterých se děti různým způsobem představovaly - My name is ...and I like.....! Zahráli jsme si hru Bingo (děti si navzájem kladly otázky).

Seznámili jsme se novou knížkou Fun for Flyers. Připomněli jsme si pravidla platná ve třídě (Class Rules) a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat; že se budeme navzájem k sobě chovat hezky.

PROSÍME RODIČE, ABY SI DĚTI PRAVIDELNĚ NOSILY UČEBNICI DO HODINY.

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33