5th grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!



Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

LEDEN

22.1.

Portfolio: new grammar, past continuous/minulý čas průběhový. Vysvětlili jsme si jeho tvoření a užiti ( subject+was/were+verb+ing+time). Děti se snaží utvářet věty v otázkách i v záporu. Děti také pracovaly s textem a hledaly PC.
Bookwork: 60/ A podle popisu přiřadíme jména z obráku. 60/B podle zadání děti píší text 30-40 slov, poté čteme ve dvojicích a opravujeme případné chyby. 61/ D poslechové cvičení 61/E slovní hra.
Také jsme si zahráli stolní hru=procvičujeme past continuous a oblíbenou hru Questions Game/Questions words
Dnes úkol není.

15.1.

Portfolio: opakujeme slovní zásobu unit 1-25. Ve třídě děti hledají obrázkové karty a zapisují názvy do portfolia (check your spelling)
New Grammar: past participles let, hurt, put, cut, hit
Bookwork: Unit  24 Leaving and Arriving, new vocabulary: platform, path, passenger, ride, sky, airport, journey, tickets. 52/A doplňujeme do textu 52/B poslechové cvičení. 53/C, D poslech, 52/E. Unit 26 Where can we go on holiday str 56/ A, B doplňujeme do textu 56/C čtení s porozuměním. 57/D popis obrázku 57/E poslech.
Na závod u tabule procvičujeme novou slovní zásobu.
Homework: 51/C  napsat příběh k obrázkům. Odevzdat 22.1.

8.1.

Portfolio: procvičujeme psaní velkých čísel
Konverzace: dle zadaných otázek, zjišťujeme, jak jsme trávili Vánoce. Who did the most interesting thing/ got the coolest gift/ how many people went skiing/ watched the most TV/ spoke English.
Bookwork: 46/A , 46/B new vocabulary: century, midnight, midday, millenium. 47/C povídáme si, jaké je naše oblíbené roční období a proč.  47/D porovnáváme  obrázky. Unit 22 Important Numbers 48/A přiřaď čísla, obrázky. 48/B Test na doplnění. 49/D doplň podle poslechu.
Homework: 50/B odevzdat 15.1.

UPOZORNĚNÍ: Děti si průběžně půjčují knihy z LEAP knihovny. S každou knížkou vždy dostanou list papíru na sepsání "Book Report", kde je uvedeno datum jejího navrácení. Prosíme, kontrolujte, zda děti knížky vracejí včas. Děkujeme

PROSINEC

18.12.

Promítání filmu Home Alone 2
Přejeme všem krásné svátky a těšíme se opět v novém roce.

11.12.

Dnes jsme se uvedli do vánoční atmosféry (Christmas). Poslouchali jsme vánoční melodie. Děti byly rozděleny do tří týmů a v časovém limitu se snaží vytvořit co nejdokonalejší předmět s vánoční tématikou:
Make a cup for Santa. Design and create a sleigh. Construct a hat for Santa. Make an ornament that can hang on your previously made Xmas tree apod. Nakonec děti vyrobily vločky, které nám teď krásně zdobí celou třídu.
Domácí úkol není. Příští týden budeme mít vánoční besídku.

4.12.

Portfolio: opakujeme minulý čas, slovní zásoba natural disasters/extreme weather
Bookwork: Unit 17 A day's work 38/A crosswork 38/D oblíbené povoláni a nejméně zajímavé, následně konverzujeme ve dvojici. New vocabulary: mechanic, journalist, reporter, photographer, engineer, designer, pop star, accountant, inventor.
Unit 19 Answer my question 42/A new vocabulary: unicycle, artifact, totem pole, high heels, vases, jars. 42/B poslech, vybarvuji. 43/C  Doplňujeme správný začátek otázek (which, whose, when, what time apod.) Děti se pak navzájem ptají a odpovídají.
Na závěr jsme si zahráli oblíbenou hru Question Game
Domácí úkol tentokrát není.

Listopad

27.11.

Portfolio: past participle (minulé příčestí) sloves z minulé hodiny
Grammar: past participle, nová slovesa: bring/brought, teach/taught, catch/caught, think/thought, buy/bought, fight/fought
Hrajeme Crazy Vocabulary = procvičujeme dosud probraná slovesa.
Věnovali jsme se tématu Natural Disasters, new vocabulary: tsunami, flood, drought, earthquake, volcano, tornado, blizzard, avalanche, landslide, wildfire, hurricane. Navzájem zjišťujeme, co jednotlivé katastrofy znamenají, jak vznikají, kde se vyskytují atd. Ve skupině pak děti přiravují únikový plán k vybrané katastrofě a prezentují před třídou.
Homework: Vypracovat projekt - přírodní katastrofa viz papír, který dnes děti dostaly. Odevzdat 4.12
Challenge: najdi dvě další přírodní katastrofy

20.11.

Portfolio: procvičujeme slovní zásobu téma Food
Bookwork: Unit 15: What's for the dinner, new vocabulary: (flour, a recipe, mug, metal, utensils, silverware, chopsticks) str. 34/A poslech, spojujeme obrázky a jména, B čtení textu, doplňujeme správná slova. str.35/E napiš legrační věty na téma jídlo/food.
Konverzace ve skupině a ve dvojici. Závěrem jsme si zahráli Questions Game.
Homework: 37/C odevzdat 27.11.
Challenge: nádobí/utensils-napiš další tři příklady.

13.11.

Portfolio: Hledáme rozdíly na obrázku A,B. Napíšeme alespoň dvě celé věty a poté porovnáme s kamarádem.
Grammar: Past participle. slovesa: be/been, do/done, eat/eaten, have/had, read/read, write/written. Procvičujeme v rámci hry u tabule.
Bookwork:  Téma Weather str. 30/A,B poslech, doplň chybějící slova do vět . Cvičení C,D  na postřeh, hledáme rozdíly na obrázku. Str. 31/F,E poslech. Dále jsme se věnovali tématu Food str. 32/A a str. 33/C,D
Závěrem jsme si zahráli Musical chair plus challenge.
Homework: Děti dostaly okopírovanou stránku, napiš příběh dle obrázků a vymysli závěr. Odevzdat 20.11.
Challenge: Napiš tři příklady, odlišné názvy jídla VB/USA  např. biscuit/cookie

 

6.11.

Dnes jsme si povídali o vesmíru a jednotlivých planetách, naučili jsme se nová slova (orbit time, appearance/surface, distance)
Bookwork: str. 26/ A,B (poslech) New vocabulary: grass hills, fields, sand, villages, leaves, forest, island, shells, sky. Děti ve dvojici hádají slova dle popisu k danému tématu (visiting different places)
str. 28/A,B (poslech) 29/ E (jména planet Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune) New Vocabulary: storms, dust, ice, hurricane, rings, to orbit, astronomer, surface, crater, temperatures.
Homework: 27/D odevzdat 13.11.
Challenge (dobrovolná práce) When did Pluto stop being considered a planet?

Říjen

23.10.

Portfolio:  napiš čtyři oblíbené činnosti, následně konverzujeme v kroužku (New vocabulary: Natural Disaster)
Bookwork: 22/A,B poslech, 23/ C,D, 24/A poslech, B,C.
Děti soutěží v týmu, jeden popisuje slovo, ostatní hádají.  Zahráli jsme si running dictation, kdy děti ve dvojici hadají slova a musí je správně zapsat (check your spelling).
Homework: 23/C odevzdat do 6.11.
Challenge (dobrovolný domácí úkol) Zjisti, co znamená slovo Pangea.


Dnes děti dostávaly odměny (samolepky, sladkosti) za nasbírané hvězdičky.

16.10

V rámci dnešní hodiny děti hledaly slovesa (go,fall ...) a zapisují je v minulém čase (went,fell...), opět hrajeme hru na závod u tabule = past tense irregular.
Na závěr jsme hráli oblíbenou hru Questions game
Bookwork: str.18/A,B,C dle obrázku vyprávíme příběh (past tense) str. 19/D, str.20/ A,B.
Homework: 21/F. Datum odevzdání 23.10.
New vocabulary: bounce, shout, push, build, laugh, clap, whisper, whistle, pull, hold, decide, believe, describe, guess
Challenge (dobrovolný úkol): Learn something interesting about school in America.

9.10

Dnes jsme nejdříve opakovali slovní zásobu na téma oblečení a zvířata (new vocabulary: carnivores, tentacles, camel, tortoise, beetle, swan, donkey, sloth) Vyzkoušeli jsme hru Questions Game, kdy děti komunikují pouze v otázkách, hráli jsme hru na závody u tabule, kdo první uhádne název zvířete a správně napíše.
Bookwork: str14/A,B. str. 15/C. str.16/A,B( poslech) str.17/C(poslech),D
Homework: str.15/D odevzdat do 16.10
Challenge (dobrovolný úkol) Group of tortoises is called...........?

 

2.10

Dnes jsme si vysvětlili tři slovní druhy (noun, verb, adjective) děti ve skupinách vymýšlí slova na stejné písmeno ( egg, eat, early apod.)

Bookwork : str. 10/A, B najdi rozdíly na obrázku. New vocabulary : flag, pier, spots, seagull, cross, stripes, fishing line, ladder, railing, sail, hose.
str. 11/ D,E, F. str. 12/ A, B -poslech. str. 13/ E doplň chybějící slova dle poslechu.
Homework: str. 13/D. Datum odevzdání 9.10.
Dobrovolný úkol: zjistit tři přídavná jména (adjectives) na písmeno K a přeložit do Čj.

ZÁŘÍ

25.9.

Dnes jsme si nejprve zopakovali past tense (čas minulý) u nepravidelných sloves, děti se ptají ve dvojicích a zapisují např: Did you eat pizza yesterday? Yes, I ate pizza yesterday. Hráli jsme zábavnou hru Musical Chair+Challenge, kdo vypadne ze hry, vyzve kamaráda, aby vyjmenoval 5 věcí.
Bookwork:
str 6. cvičení A, B new vocabulary: bench, lighting, pigeon, long/short sleeve, spots.
str 7. cvičení C, D, (poslech) E
str.8. cvičení A-new vocabulary: ring, necklace, bracelet, suitcase, tights, gloves, belt, pockets, rucksack. cvičení B-závody u tabule
str 9. cvičení D (poslech)
Homework: str.7. cvičení E. Datum odevzdání 2.10.
Dobrovolný domácí úkol ( Challenge question) vyhledat pojmenování pro předchůdce kytary viz obrázek v učebici.

18.9

V dnešní hodině jsme si nejdříve zahráli zábavné hry Snowball, kdy  jsme zjišťovali, jak jsme prožili prázdniny-procvičování minulého času (past tense). Ve dvojicích hrály děti stolní hru Dice Game, kdy zjišťovaly něco nového o svém kamarádovi a také vyplnily zábavný dotazník o sobě. Připomněli jsme si pravidla platná ve třídě Class Rules a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat, že se budeme navzájem k sobě chovat hezky. Děti dostaly portfolia, která si podepsaly a ozdobily. Děti také obdržely nové učebnice Fun for Flyers.

Domácí úkol: v nové učebnici najít a vypsat sedm věcí, které se budeme v průběhu školního roku učit.

TOPlist

aktualizováno: 27.01.2020 22:05:12