4th grade 2 Drtinova

Vyučující:

Hannah Kelley

tel.: +420 608 431 658
email: hekelley2@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

ČERVEN

11.6.

Začali jsme hrou "jeopardy" - děti za dané body odpovídaly na otázky z učiva z celého školního roku.

Dále jsme si opakovali minulý čas sloves hrou "bingo"; procvičovali jsme si naši schopnost konverzace ve hře "Taboo" - kde děti hádaly zadané slovo a nesměly při jeho popisu používat jistá slova: např. měly uhodnout toothbrush a nesměly při popisu slova použít: bathroom, teeth, clean

4.6.

Portfolio: napiš věty s příslovci: badly, quickly, carefully, quietly

U tabule jsme formou soutěže procvičovali minulý čas nepravidelných sloves.

Učebnice 102/A

Hra - "ladders and snakes" - při této deskové hře jsme si procvičovali tvorbu otázek.

Příběh z programu I-dictionary

Domácí úkol: 103/C

KVĚTEN

28.5.

Portfolio: děti převáděly věty v přítomném čase (present tense) do minulého (past tense)

Učebnice: str. 98/B, 99 - poslech, 100

Procvičovali jsme fráze:

Would you like to.....? Yes, I would love to.....No, I don't want to do that. Podle obrázků na str. 100 se děti navzájem ptaly a odpovídaly: Would you like to ride an elephant? Would you like to fly?......

Na závěr jsme si zahráli "question game" - dialog probíhající pouze ve formě otázek.

Domácí úkol: 101/B

21.5.

Dnes jsme měli trochu nevšední hodinu. Děti, které budou skládat cambridgeské zkoušky šly do zvláštní třídy, kde si zkusily složit zkoušku nanečisto.

Ostatní děti se společně věnovaly knížce: Where the Wild Things Are . Nejprve jsme si představili slovní zásobu (sail, wolf suit, rumpus, wild, mischief, ceiling, gnash, tame, claws..) Poté Miss Hannah příběh přečetla, děti odpovídaly na její otázky. Příběh jsme zhlédli jako krátký film.

Formou her jsme si znovu zopakovali novou slovní zásobu.

Na závěr děti v týmech vytvořily komiks (comic) příběhu.

Domácí úkol: pracovní list

 

14.5.

Portfolio: What did you do at the weekend? Děti psaly 3 věty v minulém čase.

Zahráli jsme si hru "jeopardy" na procvičení minulého času sloves.

Učebnice str. 96/A, D - děti srovnávaly obrázky a vysvětlovaly, který a proč je odlišný, 97

Procvičovali jsme tvoření otázek (Who..How many...Why.. Did....Where...When....Are you....Can you...) Zahráli jsme si "question game", ve které děti musely vést dialog pouze v otázkách.

Domácí úkol: 96/B

7.5.

Portfolio: slova zvukově shodná, ale graficky odlišná (homophones) - no - know, write - right, four - for, rode - wrote.. apod.

Naučili jsme se poslední 4 nepravidelná slovesa:understand - understood, wake up - woke up, wear - wore, write - wrote

Učebnice str. 94/A (board race - poslech a psaní odpovědi na tabuli)

Worksheet (pracovní list) - story about a pirate - děti spojovaly text se správnými obrázky.

Domácí úkol: pracovní list - nepravidelná slovesa

2.5.

Opakovali jsme si minulý čas nepravidelných sloves. Zahráli jsme si "scavengers hunt"  -děti hledaly po místnosti slovesa a psaly jejich minulý čas. 

92/A - děti psaly podle obrázků příběh a navzájem si jej četly.

Nová slovesa: teach - taught; think - thought; tell - told; throw - threw

Procvičovali jsme si otázky v minulém čase - pracovní list - the cave man

Domácí úkol: 92/B

DUBEN

23.4.

Porfolio: Write 3 senstences - What did you do at Easter?

Pracovní list - děti v textu s obrázky hledaly chyby, dále vypisovaly všechna slovesa v minulém čase, označily pravidelná a nepravidelná, ke všem slovesům napsali jejich přítomný čas.

Project - Nejdříve musely děti napsat stručný odstavec popisující smyšlený ostrov, pak jej nakreslily a prezentovaly svou práci ostatním.

Domácí úkol: 91/D

 

16.4.

Dnešní hodinu jsme věnovali Velikonocům (Easter). - nejdříve jsme se seznámili se slovní zásobou, hráli se slovy hry, v prostoru LEAP děti hledaly kartičky se slovy, která měla pomíchaná písmenka. Děti slova skládaly dohromady a psaly, poté jsme si společně zkontrolovali pravopis. 

Četli jsme si text o rozdílech mezi Velikonoci v USA, UK, ČR. Děti odpovídaly na otázky z textu. 

Na závěr jsme si vyrobili "Easter Card" , kam děti psaly slova nebo věty, které začínaly písmeny E-A-S-T-E-R

HAPPY EASTER!!

 

9.4.

Portfolio: děti podle zadaného popisu psaly slova: stomach-ache, toothbrush, candy store, dentist, carefully

Nová nepravidelná slovesa: take - took, swim-swam, stand-stood, spell-spelled/spelt, sleep-slept

Hráli jsme hru "scavenger hunt" - děti hledaly schovaná slovesa, ke kterým psaly minulý čas.

Učebnice str. 88/A

Project: A day in the city. Děti odpověděly písmně na zadané otázky, nakreslily obrázek a prezentovaly svou práci ostatním. Zadané otázky: What city? Who did you go with? What did you bring? Activities? What time? Was it fun?

Domácí úkol: pracovní list

 

2.4.

Portfolio: napiš 4 věty s příslovci: always/never/often/sometimes

Učebnice str. 85/B - poslech; str. 115 - dět podle sebe doplnily příběh a navzájem se pak podle zadaných otázek ptaly na detaily svých příběhů.; 86/A

Dnes jsme si řadily dvojice všech doposud probraných nepravidelných sloves.

Hráli jsme hru na procvičení slovní zásoby od začátku naší učebnice.

Domácí úkol: 84/A - za 2 hvězdičky!!

 

 

BŘEZEN

26.3.

 

Portfolio: write jobs

Nová nepravidelná slovesa: say - said, see - saw, send - sent, sing - sang, sit - sat, sleep - slept

Učili jsme se tvořit otázky minulém čase - Did you see/say/sing...? a věty záporné - I didn't see/sleep/send.....Věty jsme pak s procvičovali.

Učebnice str. 80/A,B - make a story

Hráli jsme hru snatch

Domácí úkol: 


20.3.

Portfolio: unscramble words on the board

Dnes jsme si procvičovali minulý čas slovesa can: could, couldn't  - děti sestaovaly věty: I couldn't go to the cinema because I was sick. I could come to the party because I had time....

Učebnice str. 76/A, B - listening.

Dalším tématem byly: jobs - děti podle kartiček a jejich popisu hádaly dané zaměstnání (mechanic, nurse, engeneer, dancer, teacher, baker, butcher, police officer apod.)

Domácí úkol: 78/A

13.3.

Portfolio: Write as many past tense verbs as you remember.

Dnes jsme pokračovali v testu Flyers z minulé hodiny - děti si vyzkoušely poslechovou část a opravenou ji vzaly domu na ukázku rodičům. 

Naučili jsme se další 4 nepravidelná sloves: mean - ment; put - put; read - read; run - ran.

Formou her jsme si proscvičovali všechna doposud probraná slovesa.

Domácí úkol: 75/C

5.3.

Dnes si děti vyzkoušely napsat část cambridgeské zkoušky "Movers". Popsali jsme si, z čeho se zkouška skládá, zhlédli jsme video, jak probíhá ústní zkouška (speaking). Ve třídě jsme pak psali část čtení/psaní (reading/writing).

 

ÚNOR

26.2.

Dnes jsme měli velmi malou skupinku dětí (ostatní jsou na horách). Hodinu jsme věnovali "story time". Přečetli jsme si knížku " Cloudy With a Chance of Meatballs" - děti dostaly několik úkolu, které musely během poslechu příběhu plnit. Poté si každý vytvořil svou vlastní verzi příběhu, kterou nakreslil a ostatním odprezentoval. 

 

19.2.

Portfolio – opakování příslovcí: well, badly, quickly, slowly, carefully (psaní vět)

Poslech písničky na minulý čas sloves - program I-Dictionary - děti vyplnily chybějící slova v textu; poté písničku zhlédly.  Děti si vzájemně popisovaly, dělaly včera.

Učebnice: 31/A odpovídali jsme na otázky o daném obrázku; děti psaly 2 věty; poslech

Find the Differences - speaking activity – děti dostaly obrázek obchodu s potravinami a ve dvojicích diskutovaly, čím se jejich obrázek liší od ostatních.

Past Tense iDictionary Game – děti označovaly obrázek na tabuli na základě nápovědy v minulém čase.  Poté si vybíraly věty, ostatní děti je hádaly a psaly na tabuli.

Homework: 69/E

 

5.2.

Porfolio: minulý čas nepravidelných sloves. 

Dnes jsme si přidali 5 nových sloves: hit - hit; know - knew; hold - held; swim - swam; hurt - hurt. Děti si slova přidaly do obálek s ostatními a řadily je k sobě. 

Učebnice str. 62 - učili jsme se tvorbu příslovcí - přípona "-ly" - bad - badly; quick - quickly; slow - slowly; nepravidelné: good - well.; 64/A

Zahráli jsme si "charades game" - děti vždy dostaly větu, kterou musely předvést a ostatní hádaly: A cat is sleeping quietly. A dog is playing loudly. A gorilla is eating quickly...

Domácí úkol: 63/E

 

 

LEDEN

29.1.

Portfolio: děti psaly věty o obrázcích, které kreslily

Naučili jsme se 5 nových nepravidelných sloves: get/got, give/gave,  grow/grew, have/had, hide/hid.

Slovesa jsme si napsali na kartičky a přidali do našich obálek s ostatními slovesy. Děti je pak všechny řadily k sobě.

Učebnice:  58/A,B 60/A – poslech; 61/D – děti vyplnily slova a navzájem se ptaly: how often do you… what days do you…

Na závod děti psaly plurál těchto slov: foot, dress, man, tooth, box, hobby, photo, sausage, toothbrush, scarf, puppy, idea, leaf, person, child

Homework: 61/C

 

22.1.

Portfolio: děti řadily slova do zadaných kategorií

Zahráli jsme si hru "bingo" - na procvičení minulého času nepravidelných sloves.

V programu I-dictionary děti zhlédly příběh a poté četly otázky a odpovídaly. 

Učebnice str. 54, 56, 57

Zahráli jsme si hru na hádání slov a jejich správné psaní.

Domácí úkol: 55/C 

 

15.1.

Portfolio: napiš co nejvíce slov do těchto kategorií: hospital, café

Procvičovali jsme si minulý čas nepravidelných sloves, která jsme doposud probrali.

Učebnice str. 50 - the world around us;  52 (porozumění čtenému textu)

V programu I-dictionary jsme zhlédli příběh, povídali si na o něm, vyslechli písničku a zahráli hru, která vycházela ze slovní zásoby příběhu i písně.

Děti dostaly pracovaní list, kam odpověděly na zadané otázky o sobě a poté se navzájem ptaly a odpovídaly.

Domácí úkol: 51/D

 

8.1.

Portfolio: What do you like to do in Prague? Děti psaly 4 věty.

Probrali jsme další nepravidelná slovesa: go – went, drive – drove, eat – ate; procvičovali jsme všechna dosud probraná nepravidelná slovesa.

Učebnice str. 46, 47/D (poslech).

Projekt: děti ve dvojicích nakreslily své město, kde měla být místa pro „shopping“, "food", „sport“, "living". Poté své práce prezentovaly ostatním.

 

Domácí úkol: 48/A

 

PROSINEC

18.12.

Dnešní předvánoční a poslední hodinu v tomto kalendářním roce jsme si uspořádali vánoční party. Představili jsme si slova, která byla důležitá pro film dnešní hodiny: misfit, to fit in, island, different, dentist, workshop.

Ve druhé části hodiny jsme zhlédli film: Rudolph th Red Nosed Reindeer. Děti poté odpovídaly na otázky související s příběhem.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!

11.12.

Portfolio: děti psaly 3 věty na téma: My Christmas memory (v minulém čase). 

Formou hry (jeopardy game) jsme procvičovali všechna dosud probraná nepravidelná slovesa.

Učebnice str. 42/C - nová slovní zásoba - places (místa): hospital, cinema, market, shop, supermarket apod. Děti slova psaly v učebnici, dále jsme na závod procvičovali spelling. Str. 44 - děti ve dvojicích diskutovaly o jednotlivých obrázcích.

Homework: 45/C

4.12.

Portfolio: děti malovaly obrázek dárku (present) a do něj psaly svá vánoční přání (wishes)

Probrali jsme širokou slovní zásobu související s Christmas - děti hrály nejrůznější hry s obrazovými kartami, procvičovali jsme spelling těchto slov.

Pracovali jsme s písničkou Jingle Bell Rock - děti se nejdříve seznámily se slovní zásobou (swell Christmas, prancing, gliding...), podle poslechu pak doplňovaly chybějící slova v textu a nakonec jsme si písničku všichni zazpívali. 

Word paper chain - V týmech děti dostali papírky, ze kterých na závod lepily papírový řetěz. Na každém dílku muselo být napsáno jedno vánoční slovo. Kdo vyrobil nejdelší věnec, vyhrál.

Homework: pracovní list

LISTOPAD

27.11.

Portfolio: napiš 3 věty - 2 - true (pravdivé), 1 false (nepravdivou).

Formou her jsme si hráli se všemi nepravidelnými slovesy v minulém čase, která jsme doposud probrali (řazení dvojic karet, hra "Connect four" - něco na způsob piškvorek). Děti si barevně označovaly v tabulce slovesa pravidelná (regular) a nepravidelná (irregular).

Učebnice: str. 38 (listening), 40 - nová slovíčka a jejich spelling; kdy se používá člen neurčitý; 40, 41.

Zahráli jsme si hru na procvičení poslechu a správné napsání daného slova (u tabule na závod) a dále hru "snatch".

Homework: 38 a 39 cvičení B a D

 

 

20.11.

Portfolio: popiš svůj vysněný dům (a dream house). 

Dnes jsme se učili názvy jednotlivých předmětů ve škole. Děti se navzájem  ptaly: What do you like at school? zahráli jsme si na závod hru u tabule - kdo uhodne a správně napíše slovo související se školou. 

Učebnice str. 35 - poslech; 36 - minulý čas pravidelných sloves

Procvičování nepravidelných sloves (irregular verbs) - děti řadily kartičky se slovesy v přítomném a minulém čase. Naučili jsme se 5 nových sloves: do - did; dram - dreamed/deamt; draw - drew; drink - drank; find - found.

Homework: 34/B

13.11.

Portfolio: napiš co nejvíce věcí, které jsou "round". 

Věnovali jsme se minulému času nepravidelných sloves - děti nejprve přiřazovaly kartičky a tvořily věty se zadanými slovesy. Poté jsme se naučili 5 nových sloves: buy - bought, come - came, catch - cought, can - could, choose - chose.

Učebnice str. 30, 31; 32/A,B (poslech, doplňování chybějících slov); 33 - write about your house.

Homework: 30/B + 31/C

6.11.

Portfolio: napsat tři věty v minulém čase prostém (past simple) - I walked home yesterday. She danced last night.. Zopakovali jsme si tvorbu minulého času a představili si minulý čas nepravidelných sloves (irregular verbs).

Dnes jsme se seznámili s 5 nepravidelnými slovesy: make - MADE, ride - RODE, be - WAS/WERE, bring - BROUGHT, build - BUILT.  Děti si slovesa vyhledaly v seznamu nepravidelných sloves na konci učebnice; každý si vytvořil kartičky se slovesy, která jsme poté na čas přiřazovali k sobě. 

Učebnice str. 24/B - poslech; 28 - ROUND, SQUARE (kulatý, hranatý) - děti pojmenovávaly jednotlivé věci a jejich tvar na obrázku. Naučili jsme se názvy různých nádob: bottle, bowl, glass, box, plate.

Na závěr děti malovaly obrázek podle diktátu.

Homework: 27/D

ŘÍJEN

23.10.

Portfolio: děti dostaly zadaná přídavná jména - 3. stupeň (the nicest, the prettiest..) a z nich tvořily věty o různých zvířatech.

Dnes jsme si představili minulý čas v anglickém jazyce - děti řadily jednotlivá slovesa do kategorie TODAY nebo YESTERDAY - učebnice str. 21.

str. 22 - family - opakovali jsme si family members; formou her jsme si opakovali slovní zásobu (nová slova: cousin, aunt, uncle); zhlédli jsme písničku na I-dictionary (Family and friends)

Homework: 22/B

 

16.10.

Weather - dnes jsme se učili různými způsoby pojmenovat počasí - cloudy, windy, rainy, snowy...Na tabuli děti dostaly různé názvy oblečení, které řadily k danému počasí. V programu I-dictionary jsme zhlédli krátký příběh na dané téma. U tabule pak děti soutěžily v uhádnutí a správného napsání daného slova; učebnice str. 18 - poslech

Dále jsme si připomněli stupňování přídavných jmen - big - biggER - the biggEST; funnY - funnIER - the funnIEST apod. Děti dostaly do dvoji obrázek s různými zvířaty, která mezi sebou porovnávaly; učebnice str. 20 - poslech

Na závěr jsme si zahráli oblíbenou hru "snatch!".

Homework: 21/E

9.10.

Dnešním tématem bylo oblečení (clothes). Do portfolia děti psaly o svém sousedovi v lavici, co má na sobě.  Naučili jsme se: on the top half (na horní polovině těla) on the bottom half (na dolní polovině těla). Terezka is wearing a shirt on her top half. apod. 

Procvičovali jsme si spelling (pravopis) názvů oblečení - luštili jsme křížovku;podle poslechu musely děti uhodnout o jaké oblečení se jedná a správně jej na tabuli napsat. 

Ve druhé části hodiny jsme se věnovali tématu "body parts" -  části těla, jejich správný tvar v množném čísle. Opět jsme procvičovali spelling; každý poté nakreslil "monster" a porovnávali svého "monster"s tím od kamaráda: My moster has got 10 hands but your monster has got only 4 hands. apod. Také jsme si zopakovali "porovnávání" - My monster is shorter/bigger/taller/older.. than your monster.. apod.

Student's Book: str. 14, 15 / F - povídali jsme si o obrázku, odpovídali na otázky; 16, 17

Homework: 15/6, 16/A

 

 

2.10.

Dnešní téma: Farm animals. Do portfolia psaly děti na čas co nejvíce hospodářských zvířat. Hráli jsme různé hry na procvičení slovní zásoby.

Učebnice str. 10  - spojování slov a obvrázků (farm); v kruhu jsme hráli soutěž, kdo nejrychleji řekne animals that fly/swim/run/hop...; str. 11.

Další téma bylo popisování vzhledu: What does he/she look like? Jak vypadá? - děti se navzájem popisovaly, u tabule řešily křížovku (str. 12) a udělali jsme si poslechové cvičení.

Homework: 10/B

 

 

ZÁŘÍ

25.9.

Začali jsme povídáním o oblíbených aktivitách. Děti do portfolia psaly a kreslily: My favourite activity.

Učebnice: activities and animals - zopakovali jsme si slovesa . skip, hop, rollerblade, dance; str. 6 (poslech, vnímání veršů; děti na pracovním listě vymýšlely slova, která se rýmují a v týmech je pak prezentovaly). Opakovali a předváděli jsme si různé aktivity (skating, skpipping....); str.9 - děti si zopakovaly názvy daných zvířat a jak se správně píší - formou hry na tabuli; poslech zvuků a jmenování zvířat, opakování přítomného času průběhového: děti dostaly vždy větu (a jellyfish is dancing; a hippo is hopping...:-) a předváděly to ostatním dětem, které hádaly a musely říci celou větu. 

Knihy: děti si zapůjčily knížky z knihovny. Datum navrácení knížek je 9.10.

Domácí úkol: 9/D

 

 

18.9.

Dnes jsme děti uvítali v novém školním roce. Představili jsme se s novými členy skupiny a s novou lektorkou Miss Hannah. Hráli jsme hru v kruhu: I am Hannah and see a fish in the ZOO. Děti se představovaly a jmenovaly různá zvířata. Zopakovali jsme si pravidla platná v naší třídě (Listen, Raise your hand, Come prepared, Be kind, Speak English). Děti dostaly nová portfolia (sešity, kam budem každou hodinu zapisovat), učebnice (se kterými jsme se formou hry seznámili). 

Také jsme si připomněli, za co je možné získat hvězdičky (za práci v hodině, za vypracovaný domácí úkol a za book report). Opět jsme dětem ukázaly knihovnu LEAP a informovaly je o možnosti si půjčovat knížky a dělat z nich zápisy (book report).

Prošli jsme si věty, které se všichni musí snažit ve třídě používat: How do you say in English.....?; Can I...have, please?; Can you repeat that, please?; How do you spell...?; I don't know. Sorry, I don't underdstand. Which page is it? I need help, please. What does....mean?

Děti si také zopakovaly, jaké si budou na každou hodinu losovat úkoly (job cards) - a board erasor, too much Czech monitor etc...Podepsali jsme společný poster pro 4. třídu "We are a team!" Povídali jsme si o šikaně (bulling) a že v našem týmu se k sobě chováme hezky (we are kind).

 

TOPlist

aktualizováno: 17.06.2019 23:31:14