4th grade 2 Drtinova

Teachers:

Don Gore

phone:  +420 608 508 812
email:  dgorejr@yahoo.com

Assistant:

Andrea Krumplová

phone:  +420 603 220 030
email:  andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

ČERVEN

16.6.

1. hra "watermelon" - děti si dávaly hádanky

2. Write what makes you happy (napiš, co tě dělá šťastným)

3. slovíčka k dnešnímu příběhu: make happen, flounder, hut, stinky, emperor, palace, throne

4. Story: The Fisherman`s Wife. 

5. odpovídání na otázky související s příběhem.

 

Dnešní hodina byla poslední v tomto školním roce. Všem děkujeme za spolupráci a dětem za trpělivost a snahu, kterou po celou dobu online výuky prokazovaly. Přejeme zdárné dokončení školního roku, krásné léto a těšíme se na viděnou v září ve škole!

Mr Don a Miss Andrea 

 

9.6.

1. past tense - procvičování

2. 104/A - rhymes, B - listening

3. scavenger hunt - děti hledaly předměty: soap, spoon, book, phone, T- shirt

4. Scrabble

 

2.6.

1. How was your weekend?

2. King of the hill - game - děti se navzájem zkoušely z minulého času nepravidelných sloves

3. musical chairs - děti skládaly pomotané věty

4. 102/B - talk about the picture, write things that you can see, 103/C

5. Hra Guess Who - děti si navzájem kladly otázky, aby uhodly danou osobu

KVĚTEN

26.5.

1. What did you do at the weekend - diskuze

2. vysvětlili jsme si, co znamená slovo "cartoon" - animovaný film. What is your favourite cartoon?

3. v online hře děti doplňovaly chybějící slova - past tense

4. 100/A - procvičování otázky: Would you like to.......? Děti se navzájem ptaly.

5. nakresli něco: exciting/strong/old

6. 101/C

7. online hra scribble

 

19.5.

1.     Find something expensive/cheap, smooth/rough, comfortable/uncomfortable

2.     Past tense game

3.     Slovesa – procvičování významu a použití různých sloves:

4.     98/A, 99/D – poslech

 

12.5.

1. What did you do last weekend? 

2. past tense games 

3. 96/A - popisování obrázku, B - read and write

4. 97/D - which picture is different and why?, E - tvoření otázek ze zadaných slov

 

5.5.

1.Past tense procvičování

2. Dnešní téma: Pirates - děti popisovaly piráty, kreslily je, vyprávěly o nich

3. Učebnice str. 94/A, C - čtení - find given words, read, write three questions, ask your friend

4. Porovnávání obrázků str. 94/95

5. Online hra - past tense

DUBEN

28.4.

1. past tense review formou her 

2. holidays. Diskuse na téma What do you do/see at the beach?

3. Učebnice str. 92/A -story based on pictures - děti psaly věty a četly

4. 92/B - čtení

Homework: dodělat 92/B

 

21.4.

1. Past tense: squats and write 

2. Děti zhlédly příběh; v jeho průběhu odpovídaly na otázky

3. Na základě příběhu děti skládaly popletená slova ve větách, řadily věty do správného pořadí.

4. Brainstorming: What do you do on holiday? 

5. Srovnávání jednotlivých aktivit. Riding a bike is better that reading a book. Visiting castles is the worst. apod.

6. 90/A, C - zakroužkuj a pojmenuj rozdíly

7. Děti podle diktátu písmen sestavovaly správná slova

14.4.

1. past tense hra - hangman

2. brainstorming:things I can do. Psali jsme seznam činností a prací, které se dělají doma (do the ironing, sweep the floor, make a bed, dry the dishes, load and unload the dishwasher.....

3. zopakovali jsme si stupňování přídavného jména "good": good, better, the best a přídavného jména "bad": bad, worse, the worst. Děti tvořily věty s činnostmi z bodu 2. Making the bed is worse than washing dishes apod.

4. Učebnice str. 88/A,B,C

 

7.4.

1. past tense - procvičování

2. 84/A - přečti a odpověz na otázky

3. 85/B - poslech a odpovědi v textu

4. zahráli jsme si online hru na procvičování minulého času sloves

5. společně jsme si zkontrolovali domácí úkol

 

BŘEZEN

31.3.

1. video "Simon's Cat" - děti zhlédly video a psaly slovesa, dále vyprávěly, co se v příběhu odehrálo

2. parts of the day and prepositions - in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Děti odpovídaly na otázky: What do you do in the morning/afternoon......?

3. 82/A, C, 83 - poslech

4. procvičování minulého času sloves

Homework: 82/B

24.3.

Dnes chválíme, že se všichni zúčastnili naší online hodiny a že se snažili dávat pozor a plně spolupracovat! 

Nejprve jsme si povídali, jak se každý má, kde právě je apod. Dále jsme procvičovali minulý čas sloves formou týmové hry s otáčecím kolem (spinner); děti psaly slovesa a tvořily věty v minulém čase na zadaný počet slov. 

Zhlédli jsme video The Present . Děti měly za úkol napsat všechna slovesa, která se k příběhu hodí, poté je převáděly do minulého času a psaly stručný souhrn příběhu, který jsme si navzájem četli a opravovali.

 

17.3.

Dnes máme za sebou naši první online výuku!!! Děkujeme všem zúčastněným za trpělivost a spolupráci. Nejprve jsme se seznámili s novým učebním prostředím, děti se naučily psát do "chat room". Vysvětlili jsme si pravidla výuky online. Je vždy potřeba počkat, až bude každý vyvolán a bedlivě naslouchat pokynům vyučujících.

Procvičili jsme si minulý čas sloves, dále dny v týdnu. Dělali jsme poslechové cvičení v učebnici str. 80/B, 81/E

Mr. Don říkal věty v minulém čase a děti hádaly, kolik je v nich slov. Procvičili jsme si názvy slovních druhů (nouns - podstatná jména/ verbs- slovesa/ adjectives - přídavná jména). Děti tvořily slova vždy podle zadaného písmena.

 

NA PŘÍŠTÍ HODINU PROSÍME, ABY DĚTI MĚLY PŘIPRAVENO:
1. učebnici
2. fixu (která lze smazat, pokud možno)
3. průhledné desky s vloženým bílým papírem, na které budeme psát
4. papírový kapesník či něco jiného na mazání desek
 
Děkujeme za spolupráci!
 

 

10.3.

Opakování minulého času sloves. Formou her, krátkých kvízů.

Nová slovesa: tell - told, think - thought, throw - threw, understand - understood, wake - woke, wear - wore, write - wrote

Učebnice str. 78/A

I like + verb ing: I like swimming/cleaning my room/eating ice cream...

I have to + verb: I have to do my homework/clean my room/eat vegetables...

Procvičovali jsme slovní zásobu z různých oblastí formou hry "Odd one out" - děti musely určit, které slovo do dané skupiny nepatří a vysvětlit proč.

Homework: 81/D

 

3.3.

Portfolio: categories - děti psaly slova z různých kategorií

Probrali jsme nová nepravidelná slovesa: spell - spelt/spelled, stand - stood, swim - swam, take - took, teach - taught, can - could.

Hráli jsme s kostkami "Story cubes" a vyprávěli příběh v minulém čase.

Procvičovali jsme sloveso can - could. Děti tvořily věty: When I was 3 years old, I could_______.

Could you run/write/read...when you were 3? Yes, I could. No, I couldn`t.

Učebnice: 76/A

Homework: 76/B - vypracovat do 10.3.

 

 

ÚNOR

 

26.2.

Portfolio: převádění vět do minulého času.

Nová slovesa: see - saw, send - sent, sing - sang, sit - sat, sleep - slept.

Vysvětolovali jsme si výslovnost minulého času pravidelných sloves - zvuk "D" - called, showed, moved.., zvuk ID - waited, shouted..., zvuk T - jumped, worked.. Formou her jsme si gramatiku procvičovali.

Učebnice str. 72/A,B, 74/B - děti vyprávěly příběh podle obrázků.

Homework: 73/C

 

 

11.2.

Procvičovali jsme minulý čas sloves (past tense) - hra "Bingo" - děti si samy vyrobily hrací karty, při každé odpovědi musely tvořit větu v minulém čase.

Mluvili jsme o countable nouns (počitatelných) - a uncountable nouns (nepočitatelných) podstaných jménech. Vzhledem k dnešnímu tématu - food - jsme si do obou kategorií dělili názvy jídel. 

V oznamovacích větách používáme v u obou typů podst.jmen A LOT (OF). I have a lot of friends. I have a lot of time. 

V tázacích a záporných větách se používá MUCH (nepočitatelná) MANY (počitatelná). There isn't much milk. I don`t have many friends. 

SOME (nepočit.a slova v množném čísle) používáme zejména v kladných větách. There are some apples in the kitchen. There is some money at home.

ANY (nepočit.a slova v množném čísle)používáme v tázacích větách a záporných. There aren`t any apples in the kitchen. Are there any apples? Have you got any milk? 

Děti si hrály na obchod, napsaly si "shpping list" a ptaly se: Have you got any......?

Homework: 68/C - vypracovat do 25.2.

 

4.2.

Portfolio: zopakovali jsme si přísloví (adverbs) - děti popisovaly, co kdo dělá na obrázku a psaly věty do sešitu. (The woman is walking slowly. The children are laughing loudly..).

Zopakovali jsme si probraná slovesa a naučili se nová: put - put, read - read, ride - rode, run - ran, say - said

Učebnice: 64/A - poslech a odpovídání na otázky, 66/A

Procvičovali jsme si tvorbu otázek: who, where, when - děti tvořily otázky a odpovídat musely co nejobsáhlejší větou. 

Homework: 67/D - vypracovat do 11.2.

JANUARY

 

28.1.

Portfolio: minulý čas sloves

Nová slovesa: make - made, mean - meant, put - put, read - read, run - ran.

Hráli jsme hru s kartami na procvičení nových sloves.

Učebnice str. 43/A - učili jsme se tvořit příslovce "adverbs" - slowly, badly, quickly, loudly, carefully. Tvořili jsme věty a předváděli: I am eating slowly. He is running quickly...

str. 62/B, D - listening

Homework: 63/E - vypracovat do 4.2.

 

21.1.

Procvičili jsme si minulý čas sloves.

Nová slovesa: hit - hit, hold - held, hurt - hurt, know - knew, learn - learnt, lose - lost

Zopakovali jsme použití slov this/these - učebnice str. 58/A. 60/A - poslech. 

Procvičovali jsme "adverbs of frequency" a jejich správné použití: never/sometimes/usually/always

Homework: 61/C - vypracovat do 28.1.

 

14.1

We started by practicing the irregular verbs get, gave, hide, grow, go. Students practiced the past tense forms of these words through various activities. 

Additionally, students reviewed weather vocabulary, prepositions, and animals. Students also did a reading comprehension exercise. 

Lastly, the students did a past tense speaking activity with flashcards.

Textbooks pages 54-67

Homework: Page 57/C 

7.1.

We started by practicing past tense . We have repeated that we have regular and irregular verbs. The children dictated various verbs that had been learned and then formed sentences. 

Another topic was "places" - city ​​/ country - children wrote a list of all possible places and objects in the city and the countryside / countryside. New words: fields, waterfall, rocks, hills, plants, car park .

Textbooks p. 49, 50,  51 / D, 52 / A - children described and compared two pictures, 

Other words we practice: apps, website, internet, tablet, e-book, text

Homework: 51 / D - elaborated by 14.1.

 

 

DECEMBER

17.12.

Today's class was completely Christmas. We played games, learned vocabulary for the movie, and then we watched:  Frosty the Snowman

Merry Christmas and Happy New Year! 

LEAP team

10.12.

In the first part of the lesson we were  practicing the past tense of irregular verbs  (tic-tac-toe game). Furthermore, children formed sentences from verbs in the past tense. 

Textbook  p.  38  - speaking activity - picture, its description; listening,  39. 40  - topic sick (hospital). New words:  headache, stomach-ache, cough, fever, temperature, doctore, nurse.

Homework: 39 / D - elaborated by 17.12.

3.12.

Dnes jsme začali hrou "jeopardy", ve které jsme si první hodinu procvičovali a učili se správně používat minulý čas sloves (pravidelných i nepravidelných). Děti převáděly minulý čas do přítomného, přítomný do minulého a tvořily věty. Doporučujeme dětem si probraná slovesa (všechna jsou uvedena na v zápisech jednotlivých hodin a celkový seznam všech sloves, která budeme probírat je na str. 124) pravidelně procvičovat. Zejména děti, které chybí, by si tuto látku měly doplnit.

Učebnice str. 34/A, 35/C,D, E

Homework: 34/B - vypracovat do 10.12.

 

 

 

LISTOPAD

26.11.

Portfolio: past tense - slovesa z minulé hodiny

Nově probraná nepravidelná slovesa: fall - fell, find - found, fly - flew, get - got, eat - ate. Děti tvořily věty s novými slovesy; zapsaly si je na kartičky , které pak k sobě řadily; hráli jsme hru s míčem na zopakování všech probraných nepravidelných sloves.

Učebnice: 32/A - poslech. 

Project: děti kreslily svůj "dream house", o kterém poté psaly věty a v konverzaci své domy srovnávaly mezi sebou.

Homework: 33/D - vypracovat do 3.12.

 

19.11.

Dnešní první polovinu výuky jsme věnovali minulému času sloves. Do portfolia převáděly děti věty z přítomného času do minulého. 

Nová slovesa: come - came, do - did, draw - drew, dream - dreamt/dreamed, drink - drank.

Formou her jsme si slovessa procvičovali, včetně spellingu a správné výslovnosti.

Další téma: house - učebnice str. 30/A - děti popisovaly dům pomocí zadaných slov. Soutěžili jsme, kdo na obrázku popíše nejvíce věcí. Dále děti srovnávaly dva obrázky a diskutovaly o nich mezi sebou.

Homework: 30/B,C - vypracovat do 27.11.

12.11.

Portfolio: procvičování minulého času - regular verbs

Představili jsme si nová nepravidelná slovesa: bring - brought, build - built, catch - caught, choose - chose, can - could. Formou her jsme si nová slovesa procvičovali.

Učebnice: 28/A, B - poslech. Naučili jsme se názvy tvarů (shapes): circle, triangle, square, rectangle; round

Homework: 28/C

 

5.11.

Portfolio: family members - děti psaly názvy jednotlivých členů rodiny

Dnešním tématem bylo jídlo - food. Nejprve děti na závod řadily jednotlivé typy jídel do katergorií (meat, vegetables, fruit, drinks, other foods). 

Učebnice str. 26/ A, B - děti zakroužkovaly nehodící se předmět a vysvětlovaly proč zvolily právě ten.

Ve druhé části hodiny jsme se věnovali minulému času sloves (past tense). Vysvětlili jsme si, že existují dvě skupiny těchto sloves - regular (pravidelná), která se tvoří příponou -ED (worked, cooked, jumped); a irregular (nepravidelná), která se musíme naučit nazpaměť. Představili jsme si prvních 7 sloves: see - saw; have - had; make - made; go - went; ride - rode; be - was/were; take - took; say - said.

Homework: 27/D - vypracovat do 12.11.

 

ŘÍJEN

15.10.

Portfolio: comparatives - děti srovnávaly dva obrázky a psaly věty: The red car is older/newer/bigger/smaller.. than the white car. Znovu jsme si zopakovali, jak se tvoří druhý stupeň přídavného jména. Představili jsme si dvě nepravidelná: good (dobrý) - better (lepší); bad (špatný) - worse (horší).

Hovořili jsme na téma "weather", jmenovali jsme různé typy počasí. Děti mezi sebou vedly dialog: What's your favourite weather? I like sunny/windy/rainy....weather because I like to play/go swimming.....

Podle obrázků v učebnici děti vymýšlely vlastní příběh.

Učebnice: 18/A,B,C; 19/D

Homework: 19/E,F - vypracovat do 22.10.

 

 

8.10.

Portfolio: zopakování slovní zásoby z minulé hodiny.Dále jsme si formou her procvičovali spelling slov z kategorie "clothes" - oblečení - gloves, scarf, shorts, coat, boots, glasses, sweater, shirt.

Učebnice: 14/A - slovní zásoba a wordsearch; B - děti odpovídaly na otázky; 15/F - poslech a odpovídání na otázky; 16/A, B - procvičování části těla (body parts)

Naučili jsme se dnes "comparatives" - srovnání - big (velký) - bigger (větší); old - older, young - younger, happy - happier....Děti srovnávaly obrázky nebo dvojice spolužáků - Jachym is smaller THAN David..apod.

Homework: 15/6 - vypracovat do 15.10.

 

1.10.

Porfolio: děti si zopakovaly "farm animals". Nejprve zapisovaly jednotlivá zvířata podle zvuků. Poté jsme procvičovali spelling.

Učebnice: 10 celá - obrázek - děti popisovaly na obrázku jednotlivé předměty a co kdo dělá. Příběh k obrázku jsme si přečetli nahlas. Poté jsme hráli hru "running dictation" - část dětí měla napsáno otázky a ostatní musely ve třídě hledat odpovědi. Dále jsme podle poslechu obrázek vybarvovali.

11/A - procvičili jsme si novou slovní slovní zásobu související se vzhledem: beard, moustache, straight/curly/blonde/brown/fair/red hair. Děti pracovaly ve dvojících - jeden vždy někoho popisoval a druhý hádal, o koho se jedná.

Na závěr děti psaly na rychlost slova z různých kategorií: animals that fly/climb/run fast/have 4 legs

Domácí úkol: 13/D - vypracovat do 8.10.

ZÁŘÍ

24.9.

Portfolio: děti se seznámily s novou učebnice; z Unit 1 psaly kolik věcí vidí na obrázku. 

Procvičovali jsme slovesa: skate/dance/skip/hop - vysvětlovali jsme si význam slov a jejich rozdíl (skip/hop/jump); děti psaly věty s těmito slovesy.

Učebnice str. 6/A (poslech). Odpovídali jsme na otázky o obrázku. Na tabuli děti měly napsaná různá anglická slova a měly k nim najít slova, která se rýmují. Poté na závod hledaly rým k dalším slovům (shoe/Sue; bat/hat; look/cook...). Str. 7/E - writing.

Domácí úkol: 8/A - vypracovat do 1.10.

 

17.9.

Today's introductory lesson we first met with a new lecturer Mr. Don, the children created name tags, signed and decorated their portfolios (notebooks that we will work with every hour). We played interactive games in which children presented themselves in different ways - My name is ... and I like .....! Children searched for items within the class for each letter of the alphabet.

We got acquainted with the new book Fun for Movers . We recalled the Class Rules and we all signed a " class poster " where we pledge to work as a team and work together; that we will treat each other nicely.

PLEASE PARENTS TO CARRY YOUR CHILDREN REGULARLY TO THE CLOCK.

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33