4th grade 2 Drtinova

Vyučující:

Hannah Kelley

tel.: +420 608 431 658
email: hekelley2@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

PROSINEC

11.12.

Portfolio: děti psaly 3 věty na téma: My Christmas memory (v minulém čase). 

Formou hry (jeopardy game) jsme procvičovali všechna dosud probraná nepravidelná slovesa.

Učebnice str. 42/C - nová slovní zásoba - places (místa): hospital, cinema, market, shop, supermarket apod. Děti slova psaly v učebnici, dále jsme na závod procvičovali spelling. Str. 44 - děti ve dvojicích diskutovaly o jednotlivých obrázcích.

Homework: 45/C

4.12.

Portfolio: děti malovaly obrázek dárku (present) a do něj psaly svá vánoční přání (wishes)

Probrali jsme širokou slovní zásobu související s Christmas - děti hrály nejrůznější hry s obrazovými kartami, procvičovali jsme spelling těchto slov.

Pracovali jsme s písničkou Jingle Bell Rock - děti se nejdříve seznámily se slovní zásobou (swell Christmas, prancing, gliding...), podle poslechu pak doplňovaly chybějící slova v textu a nakonec jsme si písničku všichni zazpívali. 

Word paper chain - V týmech děti dostali papírky, ze kterých na závod lepily papírový řetěz. Na každém dílku muselo být napsáno jedno vánoční slovo. Kdo vyrobil nejdelší věnec, vyhrál.

Homework: pracovní list

LISTOPAD

27.11.

Portfolio: napiš 3 věty - 2 - true (pravdivé), 1 false (nepravdivou).

Formou her jsme si hráli se všemi nepravidelnými slovesy v minulém čase, která jsme doposud probrali (řazení dvojic karet, hra "Connect four" - něco na způsob piškvorek). Děti si barevně označovaly v tabulce slovesa pravidelná (regular) a nepravidelná (irregular).

Učebnice: str. 38 (listening), 40 - nová slovíčka a jejich spelling; kdy se používá člen neurčitý; 40, 41.

Zahráli jsme si hru na procvičení poslechu a správné napsání daného slova (u tabule na závod) a dále hru "snatch".

Homework: 38 a 39 cvičení B a D

 

 

20.11.

Portfolio: popiš svůj vysněný dům (a dream house). 

Dnes jsme se učili názvy jednotlivých předmětů ve škole. Děti se navzájem  ptaly: What do you like at school? zahráli jsme si na závod hru u tabule - kdo uhodne a správně napíše slovo související se školou. 

Učebnice str. 35 - poslech; 36 - minulý čas pravidelných sloves

Procvičování nepravidelných sloves (irregular verbs) - děti řadily kartičky se slovesy v přítomném a minulém čase. Naučili jsme se 5 nových sloves: do - did; dram - dreamed/deamt; draw - drew; drink - drank; find - found.

Homework: 34/B

13.11.

Portfolio: napiš co nejvíce věcí, které jsou "round". 

Věnovali jsme se minulému času nepravidelných sloves - děti nejprve přiřazovaly kartičky a tvořily věty se zadanými slovesy. Poté jsme se naučili 5 nových sloves: buy - bought, come - came, catch - cought, can - could, choose - chose.

Učebnice str. 30, 31; 32/A,B (poslech, doplňování chybějících slov); 33 - write about your house.

Homework: 30/B + 31/C

6.11.

Portfolio: napsat tři věty v minulém čase prostém (past simple) - I walked home yesterday. She danced last night.. Zopakovali jsme si tvorbu minulého času a představili si minulý čas nepravidelných sloves (irregular verbs).

Dnes jsme se seznámili s 5 nepravidelnými slovesy: make - MADE, ride - RODE, be - WAS/WERE, bring - BROUGHT, build - BUILT.  Děti si slovesa vyhledaly v seznamu nepravidelných sloves na konci učebnice; každý si vytvořil kartičky se slovesy, která jsme poté na čas přiřazovali k sobě. 

Učebnice str. 24/B - poslech; 28 - ROUND, SQUARE (kulatý, hranatý) - děti pojmenovávaly jednotlivé věci a jejich tvar na obrázku. Naučili jsme se názvy různých nádob: bottle, bowl, glass, box, plate.

Na závěr děti malovaly obrázek podle diktátu.

Homework: 27/D

ŘÍJEN

23.10.

Portfolio: děti dostaly zadaná přídavná jména - 3. stupeň (the nicest, the prettiest..) a z nich tvořily věty o různých zvířatech.

Dnes jsme si představili minulý čas v anglickém jazyce - děti řadily jednotlivá slovesa do kategorie TODAY nebo YESTERDAY - učebnice str. 21.

str. 22 - family - opakovali jsme si family members; formou her jsme si opakovali slovní zásobu (nová slova: cousin, aunt, uncle); zhlédli jsme písničku na I-dictionary (Family and friends)

Homework: 22/B

 

16.10.

Weather - dnes jsme se učili různými způsoby pojmenovat počasí - cloudy, windy, rainy, snowy...Na tabuli děti dostaly různé názvy oblečení, které řadily k danému počasí. V programu I-dictionary jsme zhlédli krátký příběh na dané téma. U tabule pak děti soutěžily v uhádnutí a správného napsání daného slova; učebnice str. 18 - poslech

Dále jsme si připomněli stupňování přídavných jmen - big - biggER - the biggEST; funnY - funnIER - the funnIEST apod. Děti dostaly do dvoji obrázek s různými zvířaty, která mezi sebou porovnávaly; učebnice str. 20 - poslech

Na závěr jsme si zahráli oblíbenou hru "snatch!".

Homework: 21/E

9.10.

Dnešním tématem bylo oblečení (clothes). Do portfolia děti psaly o svém sousedovi v lavici, co má na sobě.  Naučili jsme se: on the top half (na horní polovině těla) on the bottom half (na dolní polovině těla). Terezka is wearing a shirt on her top half. apod. 

Procvičovali jsme si spelling (pravopis) názvů oblečení - luštili jsme křížovku;podle poslechu musely děti uhodnout o jaké oblečení se jedná a správně jej na tabuli napsat. 

Ve druhé části hodiny jsme se věnovali tématu "body parts" -  části těla, jejich správný tvar v množném čísle. Opět jsme procvičovali spelling; každý poté nakreslil "monster" a porovnávali svého "monster"s tím od kamaráda: My moster has got 10 hands but your monster has got only 4 hands. apod. Také jsme si zopakovali "porovnávání" - My monster is shorter/bigger/taller/older.. than your monster.. apod.

Student's Book: str. 14, 15 / F - povídali jsme si o obrázku, odpovídali na otázky; 16, 17

Homework: 15/6, 16/A

 

 

2.10.

Dnešní téma: Farm animals. Do portfolia psaly děti na čas co nejvíce hospodářských zvířat. Hráli jsme různé hry na procvičení slovní zásoby.

Učebnice str. 10  - spojování slov a obvrázků (farm); v kruhu jsme hráli soutěž, kdo nejrychleji řekne animals that fly/swim/run/hop...; str. 11.

Další téma bylo popisování vzhledu: What does he/she look like? Jak vypadá? - děti se navzájem popisovaly, u tabule řešily křížovku (str. 12) a udělali jsme si poslechové cvičení.

Homework: 10/B

 

 

ZÁŘÍ

25.9.

Začali jsme povídáním o oblíbených aktivitách. Děti do portfolia psaly a kreslily: My favourite activity.

Učebnice: activities and animals - zopakovali jsme si slovesa . skip, hop, rollerblade, dance; str. 6 (poslech, vnímání veršů; děti na pracovním listě vymýšlely slova, která se rýmují a v týmech je pak prezentovaly). Opakovali a předváděli jsme si různé aktivity (skating, skpipping....); str.9 - děti si zopakovaly názvy daných zvířat a jak se správně píší - formou hry na tabuli; poslech zvuků a jmenování zvířat, opakování přítomného času průběhového: děti dostaly vždy větu (a jellyfish is dancing; a hippo is hopping...:-) a předváděly to ostatním dětem, které hádaly a musely říci celou větu. 

Knihy: děti si zapůjčily knížky z knihovny. Datum navrácení knížek je 9.10.

Domácí úkol: 9/D

 

 

18.9.

Dnes jsme děti uvítali v novém školním roce. Představili jsme se s novými členy skupiny a s novou lektorkou Miss Hannah. Hráli jsme hru v kruhu: I am Hannah and see a fish in the ZOO. Děti se představovaly a jmenovaly různá zvířata. Zopakovali jsme si pravidla platná v naší třídě (Listen, Raise your hand, Come prepared, Be kind, Speak English). Děti dostaly nová portfolia (sešity, kam budem každou hodinu zapisovat), učebnice (se kterými jsme se formou hry seznámili). 

Také jsme si připomněli, za co je možné získat hvězdičky (za práci v hodině, za vypracovaný domácí úkol a za book report). Opět jsme dětem ukázaly knihovnu LEAP a informovaly je o možnosti si půjčovat knížky a dělat z nich zápisy (book report).

Prošli jsme si věty, které se všichni musí snažit ve třídě používat: How do you say in English.....?; Can I...have, please?; Can you repeat that, please?; How do you spell...?; I don't know. Sorry, I don't underdstand. Which page is it? I need help, please. What does....mean?

Děti si také zopakovaly, jaké si budou na každou hodinu losovat úkoly (job cards) - a board erasor, too much Czech monitor etc...Podepsali jsme společný poster pro 4. třídu "We are a team!" Povídali jsme si o šikaně (bulling) a že v našem týmu se k sobě chováme hezky (we are kind).

 

TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48