4th grade 2 Drtinova

Teachers:

Don Gore

phone:  +420 608 508 812
email:  dgorejr@yahoo.com

Assistant:

Andrea Krumplová

phone:  +420 603 220 030
email:  andrea@krumpl.cz

WELCOME TO THE NEW SCHOOL YEAR 2019-2020!On this website, you can read about what children were doing in English lessons, what they could practice at home, what to study for the lessons they would take during the lessons, as well as other important teaching information. Therefore, we ask that you check this site regularly. If you have any further questions, you can call or email us at any time.

Here are the instructions  for enrolling in the Cambridge Learning Management System, which children also have in the textbook. The activation code can be found inside the Student's Book.  These are materials complementary to the textbook for home exercise and are voluntary. 

 

 

JANUARY

21.1.

Procvičili jsme si minulý čas sloves.

Nová slovesa: hit - hit, hold - held, hurt - hurt, know - knew, learn - learnt, lose - lost

Zopakovali jsme použití slov this/these - učebnice str. 58/A. 60/A - poslech. 

Procvičovali jsme "adverbs of frequency" a jejich správné použití: never/sometimes/usually/always

Homework: 61/C - vypracovat do 28.1.

 

14.1

We started by practicing the irregular verbs get, gave, hide, grow, go. Students practiced the past tense forms of these words through various activities. 

Additionally, students reviewed weather vocabulary, prepositions, and animals. Students also did a reading comprehension exercise. 

Lastly, the students did a past tense speaking activity with flashcards.

Textbooks pages 54-67

Homework: Page 57/C 

7.1.

We started by practicing past tense . We have repeated that we have regular and irregular verbs. The children dictated various verbs that had been learned and then formed sentences. 

Another topic was "places" - city ​​/ country - children wrote a list of all possible places and objects in the city and the countryside / countryside. New words: fields, waterfall, rocks, hills, plants, car park .

Textbooks p. 49, 50,  51 / D, 52 / A - children described and compared two pictures, 

Other words we practice: apps, website, internet, tablet, e-book, text

Homework: 51 / D - elaborated by 14.1.

 

 

DECEMBER

17.12.

Today's class was completely Christmas. We played games, learned vocabulary for the movie, and then we watched:  Frosty the Snowman

Merry Christmas and Happy New Year! 

LEAP team

10.12.

In the first part of the lesson we were  practicing the past tense of irregular verbs  (tic-tac-toe game). Furthermore, children formed sentences from verbs in the past tense. 

Textbook  p.  38  - speaking activity - picture, its description; listening,  39. 40  - topic sick (hospital). New words:  headache, stomach-ache, cough, fever, temperature, doctore, nurse.

Homework: 39 / D - elaborated by 17.12.

3.12.

Dnes jsme začali hrou "jeopardy", ve které jsme si první hodinu procvičovali a učili se správně používat minulý čas sloves (pravidelných i nepravidelných). Děti převáděly minulý čas do přítomného, přítomný do minulého a tvořily věty. Doporučujeme dětem si probraná slovesa (všechna jsou uvedena na v zápisech jednotlivých hodin a celkový seznam všech sloves, která budeme probírat je na str. 124) pravidelně procvičovat. Zejména děti, které chybí, by si tuto látku měly doplnit.

Učebnice str. 34/A, 35/C,D, E

Homework: 34/B - vypracovat do 10.12.

 

 

 

LISTOPAD

26.11.

Portfolio: past tense - slovesa z minulé hodiny

Nově probraná nepravidelná slovesa: fall - fell, find - found, fly - flew, get - got, eat - ate. Děti tvořily věty s novými slovesy; zapsaly si je na kartičky , které pak k sobě řadily; hráli jsme hru s míčem na zopakování všech probraných nepravidelných sloves.

Učebnice: 32/A - poslech. 

Project: děti kreslily svůj "dream house", o kterém poté psaly věty a v konverzaci své domy srovnávaly mezi sebou.

Homework: 33/D - vypracovat do 3.12.

 

19.11.

Dnešní první polovinu výuky jsme věnovali minulému času sloves. Do portfolia převáděly děti věty z přítomného času do minulého. 

Nová slovesa: come - came, do - did, draw - drew, dream - dreamt/dreamed, drink - drank.

Formou her jsme si slovessa procvičovali, včetně spellingu a správné výslovnosti.

Další téma: house - učebnice str. 30/A - děti popisovaly dům pomocí zadaných slov. Soutěžili jsme, kdo na obrázku popíše nejvíce věcí. Dále děti srovnávaly dva obrázky a diskutovaly o nich mezi sebou.

Homework: 30/B,C - vypracovat do 27.11.

12.11.

Portfolio: procvičování minulého času - regular verbs

Představili jsme si nová nepravidelná slovesa: bring - brought, build - built, catch - caught, choose - chose, can - could. Formou her jsme si nová slovesa procvičovali.

Učebnice: 28/A, B - poslech. Naučili jsme se názvy tvarů (shapes): circle, triangle, square, rectangle; round

Homework: 28/C

 

5.11.

Portfolio: family members - děti psaly názvy jednotlivých členů rodiny

Dnešním tématem bylo jídlo - food. Nejprve děti na závod řadily jednotlivé typy jídel do katergorií (meat, vegetables, fruit, drinks, other foods). 

Učebnice str. 26/ A, B - děti zakroužkovaly nehodící se předmět a vysvětlovaly proč zvolily právě ten.

Ve druhé části hodiny jsme se věnovali minulému času sloves (past tense). Vysvětlili jsme si, že existují dvě skupiny těchto sloves - regular (pravidelná), která se tvoří příponou -ED (worked, cooked, jumped); a irregular (nepravidelná), která se musíme naučit nazpaměť. Představili jsme si prvních 7 sloves: see - saw; have - had; make - made; go - went; ride - rode; be - was/were; take - took; say - said.

Homework: 27/D - vypracovat do 12.11.

 

ŘÍJEN

15.10.

Portfolio: comparatives - děti srovnávaly dva obrázky a psaly věty: The red car is older/newer/bigger/smaller.. than the white car. Znovu jsme si zopakovali, jak se tvoří druhý stupeň přídavného jména. Představili jsme si dvě nepravidelná: good (dobrý) - better (lepší); bad (špatný) - worse (horší).

Hovořili jsme na téma "weather", jmenovali jsme různé typy počasí. Děti mezi sebou vedly dialog: What's your favourite weather? I like sunny/windy/rainy....weather because I like to play/go swimming.....

Podle obrázků v učebnici děti vymýšlely vlastní příběh.

Učebnice: 18/A,B,C; 19/D

Homework: 19/E,F - vypracovat do 22.10.

 

 

8.10.

Portfolio: zopakování slovní zásoby z minulé hodiny.Dále jsme si formou her procvičovali spelling slov z kategorie "clothes" - oblečení - gloves, scarf, shorts, coat, boots, glasses, sweater, shirt.

Učebnice: 14/A - slovní zásoba a wordsearch; B - děti odpovídaly na otázky; 15/F - poslech a odpovídání na otázky; 16/A, B - procvičování části těla (body parts)

Naučili jsme se dnes "comparatives" - srovnání - big (velký) - bigger (větší); old - older, young - younger, happy - happier....Děti srovnávaly obrázky nebo dvojice spolužáků - Jachym is smaller THAN David..apod.

Homework: 15/6 - vypracovat do 15.10.

 

1.10.

Porfolio: děti si zopakovaly "farm animals". Nejprve zapisovaly jednotlivá zvířata podle zvuků. Poté jsme procvičovali spelling.

Učebnice: 10 celá - obrázek - děti popisovaly na obrázku jednotlivé předměty a co kdo dělá. Příběh k obrázku jsme si přečetli nahlas. Poté jsme hráli hru "running dictation" - část dětí měla napsáno otázky a ostatní musely ve třídě hledat odpovědi. Dále jsme podle poslechu obrázek vybarvovali.

11/A - procvičili jsme si novou slovní slovní zásobu související se vzhledem: beard, moustache, straight/curly/blonde/brown/fair/red hair. Děti pracovaly ve dvojících - jeden vždy někoho popisoval a druhý hádal, o koho se jedná.

Na závěr děti psaly na rychlost slova z různých kategorií: animals that fly/climb/run fast/have 4 legs

Domácí úkol: 13/D - vypracovat do 8.10.

ZÁŘÍ

24.9.

Portfolio: děti se seznámily s novou učebnice; z Unit 1 psaly kolik věcí vidí na obrázku. 

Procvičovali jsme slovesa: skate/dance/skip/hop - vysvětlovali jsme si význam slov a jejich rozdíl (skip/hop/jump); děti psaly věty s těmito slovesy.

Učebnice str. 6/A (poslech). Odpovídali jsme na otázky o obrázku. Na tabuli děti měly napsaná různá anglická slova a měly k nim najít slova, která se rýmují. Poté na závod hledaly rým k dalším slovům (shoe/Sue; bat/hat; look/cook...). Str. 7/E - writing.

Domácí úkol: 8/A - vypracovat do 1.10.

 

17.9.

Today's introductory lesson we first met with a new lecturer Mr. Don, the children created name tags, signed and decorated their portfolios (notebooks that we will work with every hour). We played interactive games in which children presented themselves in different ways - My name is ... and I like .....! Children searched for items within the class for each letter of the alphabet.

We got acquainted with the new book Fun for Movers . We recalled the Class Rules and we all signed a " class poster " where we pledge to work as a team and work together; that we will treat each other nicely.

PLEASE PARENTS TO CARRY YOUR CHILDREN REGULARLY TO THE CLOCK.

TOPlist

aktualizováno: 27.01.2020 22:05:12