4th grade 2 Drtinova

Vyučující:

Don Gore

tel.: +420 608 508 812
email: dgorejr@yahoo.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

PROSINEC

10.12.

V první části hodiny jsme se věnovali procvičování minulého času nepravidelných sloves (hra tic-tac-toe). Dále děti tvořily ze sloves věty v minulém čase. 

Učebnice str. 38 - speaking activity - obrázek, jeho popis; listening, 39. 40 - téma nemocný (sick) nemocnice (hospital). Nová slovíčka: headache, stomach-ache, cough, fever, temperature, doctore, nurse.

Domácí úkol: 39/D - vypracovat do 17.12.

3.12.

Dnes jsme začali hrou "jeopardy", ve které jsme si první hodinu procvičovali a učili se správně používat minulý čas sloves (pravidelných i nepravidelných). Děti převáděly minulý čas do přítomného, přítomný do minulého a tvořily věty. Doporučujeme dětem si probraná slovesa (všechna jsou uvedena na v zápisech jednotlivých hodin a celkový seznam všech sloves, která budeme probírat je na str. 124) pravidelně procvičovat. Zejména děti, které chybí, by si tuto látku měly doplnit.

Učebnice str. 34/A, 35/C,D, E

Homework: 34/B - vypracovat do 10.12.

 

 

 

LISTOPAD

26.11.

Portfolio: past tense - slovesa z minulé hodiny

Nově probraná nepravidelná slovesa: fall - fell, find - found, fly - flew, get - got, eat - ate. Děti tvořily věty s novými slovesy; zapsaly si je na kartičky , které pak k sobě řadily; hráli jsme hru s míčem na zopakování všech probraných nepravidelných sloves.

Učebnice: 32/A - poslech. 

Project: děti kreslily svůj "dream house", o kterém poté psaly věty a v konverzaci své domy srovnávaly mezi sebou.

Homework: 33/D - vypracovat do 3.12.

 

19.11.

Dnešní první polovinu výuky jsme věnovali minulému času sloves. Do portfolia převáděly děti věty z přítomného času do minulého. 

Nová slovesa: come - came, do - did, draw - drew, dream - dreamt/dreamed, drink - drank.

Formou her jsme si slovessa procvičovali, včetně spellingu a správné výslovnosti.

Další téma: house - učebnice str. 30/A - děti popisovaly dům pomocí zadaných slov. Soutěžili jsme, kdo na obrázku popíše nejvíce věcí. Dále děti srovnávaly dva obrázky a diskutovaly o nich mezi sebou.

Homework: 30/B,C - vypracovat do 27.11.

12.11.

Portfolio: procvičování minulého času - regular verbs

Představili jsme si nová nepravidelná slovesa: bring - brought, build - built, catch - caught, choose - chose, can - could. Formou her jsme si nová slovesa procvičovali.

Učebnice: 28/A, B - poslech. Naučili jsme se názvy tvarů (shapes): circle, triangle, square, rectangle; round

Homework: 28/C

 

5.11.

Portfolio: family members - děti psaly názvy jednotlivých členů rodiny

Dnešním tématem bylo jídlo - food. Nejprve děti na závod řadily jednotlivé typy jídel do katergorií (meat, vegetables, fruit, drinks, other foods). 

Učebnice str. 26/ A, B - děti zakroužkovaly nehodící se předmět a vysvětlovaly proč zvolily právě ten.

Ve druhé části hodiny jsme se věnovali minulému času sloves (past tense). Vysvětlili jsme si, že existují dvě skupiny těchto sloves - regular (pravidelná), která se tvoří příponou -ED (worked, cooked, jumped); a irregular (nepravidelná), která se musíme naučit nazpaměť. Představili jsme si prvních 7 sloves: see - saw; have - had; make - made; go - went; ride - rode; be - was/were; take - took; say - said.

Homework: 27/D - vypracovat do 12.11.

 

ŘÍJEN

15.10.

Portfolio: comparatives - děti srovnávaly dva obrázky a psaly věty: The red car is older/newer/bigger/smaller.. than the white car. Znovu jsme si zopakovali, jak se tvoří druhý stupeň přídavného jména. Představili jsme si dvě nepravidelná: good (dobrý) - better (lepší); bad (špatný) - worse (horší).

Hovořili jsme na téma "weather", jmenovali jsme různé typy počasí. Děti mezi sebou vedly dialog: What's your favourite weather? I like sunny/windy/rainy....weather because I like to play/go swimming.....

Podle obrázků v učebnici děti vymýšlely vlastní příběh.

Učebnice: 18/A,B,C; 19/D

Homework: 19/E,F - vypracovat do 22.10.

 

 

8.10.

Portfolio: zopakování slovní zásoby z minulé hodiny.Dále jsme si formou her procvičovali spelling slov z kategorie "clothes" - oblečení - gloves, scarf, shorts, coat, boots, glasses, sweater, shirt.

Učebnice: 14/A - slovní zásoba a wordsearch; B - děti odpovídaly na otázky; 15/F - poslech a odpovídání na otázky; 16/A, B - procvičování části těla (body parts)

Naučili jsme se dnes "comparatives" - srovnání - big (velký) - bigger (větší); old - older, young - younger, happy - happier....Děti srovnávaly obrázky nebo dvojice spolužáků - Jachym is smaller THAN David..apod.

Homework: 15/6 - vypracovat do 15.10.

 

1.10.

Porfolio: děti si zopakovaly "farm animals". Nejprve zapisovaly jednotlivá zvířata podle zvuků. Poté jsme procvičovali spelling.

Učebnice: 10 celá - obrázek - děti popisovaly na obrázku jednotlivé předměty a co kdo dělá. Příběh k obrázku jsme si přečetli nahlas. Poté jsme hráli hru "running dictation" - část dětí měla napsáno otázky a ostatní musely ve třídě hledat odpovědi. Dále jsme podle poslechu obrázek vybarvovali.

11/A - procvičili jsme si novou slovní slovní zásobu související se vzhledem: beard, moustache, straight/curly/blonde/brown/fair/red hair. Děti pracovaly ve dvojících - jeden vždy někoho popisoval a druhý hádal, o koho se jedná.

Na závěr děti psaly na rychlost slova z různých kategorií: animals that fly/climb/run fast/have 4 legs

Domácí úkol: 13/D - vypracovat do 8.10.

ZÁŘÍ

24.9.

Portfolio: děti se seznámily s novou učebnice; z Unit 1 psaly kolik věcí vidí na obrázku. 

Procvičovali jsme slovesa: skate/dance/skip/hop - vysvětlovali jsme si význam slov a jejich rozdíl (skip/hop/jump); děti psaly věty s těmito slovesy.

Učebnice str. 6/A (poslech). Odpovídali jsme na otázky o obrázku. Na tabuli děti měly napsaná různá anglická slova a měly k nim najít slova, která se rýmují. Poté na závod hledaly rým k dalším slovům (shoe/Sue; bat/hat; look/cook...). Str. 7/E - writing.

Domácí úkol: 8/A - vypracovat do 1.10.

 

17.9.

Dnešní úvodní hodinu jsme se nejprve seznámili s novým lektorem Mr. Donem, děti si vytvořily jmenovky, podepsaly a vyzdobily si svá portfolia (sešity, se kterými budeme v každé hodině pracovat). Hráli jsme interaktivní hry, ve kterých se děti různým způsobem představovaly - My name is ...and I like.....! Děti hledaly předměty v rámci třídy ke každému písmenu abecedy.

Seznámili jsme se novou knížkou Fun for Movers. Připomněli jsme si pravidla platná ve třídě (Class Rules) a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat; že se budeme navzájem k sobě chovat hezky.

PROSÍME RODIČE, ABY SI DĚTI PRAVIDELNĚ NOSILY UČEBNICI DO HODINY.

TOPlist

aktualizováno: 11.12.2019 23:08:59