3rd grade 3 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

ČERVEN

18.6.

 • Rozcvička: sports
 • Spelling competition
 • Pictionary
 • Movie: We are going on a bear hunt
 • Bookwork: Unit 45 “Happy ending”
 • Nakonec děti “dostaly” diplom/award (spelling award, drawing award...)

Přejeme krásné prázdniny a těšíme se opět v novém školním roce.

11.6.

 • Rozcvička-dopravní prostředky
 • Cvičení na postřeh-dosavadní slovní zásoba
 • Bookwork: Unit 44 “About us” 92/A slovosled (děti se navzájem ptají) a poslechové cvičení, 92/B draw lines (čtení s porozuměním)
 • Games: Pictionary/Search in your textbook something begging with letter: Y, M, B, P..../Online Game: Animal Vocabulary
 • What wil you do this weekend?

4.6.

 • Present continuous-popis obrázku (what are they doing?)
 • Bookwork: Unit 42 “About a phone” str. 88/A spelling, str. 88/B čtení s porozuměním, 89/D popis obrázku, 89/E poslechové cvičení. Unit 43 “What are they saying?” str. 90/D čtení s porozuměním, spoj věty, str. 91/E popis obrázku.
 • Game: Go and find (adjectives: old, big, new, long, grey) Guess words (spelling)

KVĚTEN

28.5.


V rámci hry procvičujeme přidávná jména/adjectives. Find something: short, new, long, clean...Děti následně mluví v celých větách. I have got a new book...


Bookwork: Unit 41 “Trains, boats and planes” str. 86/A, str. 86/B popis obrázků ( I see two boys. There is a big truck...) napiš správnou odpověď. 87/C poslechové cvičení.


Grammar: A/AN

21.5.

1.     Exercise – stretch!

2.     Plurals – množné číslo podstatných jmen – pravidelné a nepravidelné tvary

3.     Online game – plurals

4.     84/A – parts of the day (in the morning, in the afternoon, in the evening, at night)

5.     84/B, C

6.     Run and say – děti skládaly popletená písmenka do slov

14.5.

Opakování množného čísla/plurals - nepravidelné tvary: foot/feet, sheep/sheep, child/children, mouse/mice, fish/fish apod. Procvičujem v rámci on-line hry/spelling.


Bookwork: Unit 39 “One foot, two feet “
str. 82/A cross or tick 82/B spelling, plurals. 83/D talk about the picture/ děti popisují obrázek svým plyšovým kamarádům. 83/F procvičujeme paměť.

Hra/Game: bring something soft, long, hard, dirty, favorite food.

7.5.

What did you do at the weekend?

 

STORY TIME: WE ARE GOING ON A BEAR HUNT! Nejprve jsme se seznámili se slovní zásobou a ke každému slovíčku jsme si přiřadili pohyb: grass/river/snow/forest/mud/cave/bear/home

Děti pouze poslouchaly a když slyšely dané slovo, ukázaly pohyb.

Napsali jsme si seznam míst z příběhu šly a podle poslechu je děti řadily, jak jdou po sobě. Poté vyprávěly příběh svému plyšovému kamarádovi (plushy buddy:-)

Nakreslili jsme si mapu cesty v příběhu

Zhlédli jsme video WE ARE GOING ON A BEAR HUNT

 

DUBEN

30.4


Na začátku hodiny jsme se rozcvičili a zopakovali části těla/body parts. Zopakovali jsme si dosavadní slovní zásobu. Kategorie: food, drinks , sport, colors, animals, toys
Bookwork: Unit 38 “My Favorites” str 80/A určujeme kategorie. 80/B Děti se ptají plyšáka, maminky, tatínka a dalších členů rodiny. What´s your favorite food, toy, hobby etc..? 81/E vysvětlili jsme si rozdíly mezi American/British English a procvičovali v rámci on-line hry.

23.4.

Nejprve jsme si probrali slovní zásobu k dnešní hodině: tree, branch, woods, nest, eggs, ground, bird - děti pojmenovávaly obrazové karty, poté hádaly, co kreslíme (draw and guess), dále online hra. Děti poté nakreslily svoje obrazové karty, každý obrázek pojmenovaly.

Poté co jsme se těmito různými způsoby seznámili se slovíčky, mohli jsme si konečně pustit písničku: AT THE GREEN GRASS GREW . Děti při poslechu ukazovaly jednotlivé obrázky, které si nakreslily.

Děti také procvičovlaly předložky a odpovídaly na doplňující otázky. Where was the tree? The tree was in the hole. Where was the nest? The nest was on the branch. Where was the egg? The egg was in the nest apod.

Na závěr jsme si zahráli online hry.

16.4.

Nejprve jsme si společně opravili domácí úkol (předložky). V rámci on-line hry se děti navzájem ptaly náhodilé otázky (spinning-wheel), procvičovali jsme předložky/preposition a slovosled ve větách.
BookworkUnit 36: “Great games, great hobbie. 76/B pravopis/spelling. 77/C poslechové cvičení, děti vybarvují obrázek. Unit 37 “Let’s Play: 78/A čtení s porozuměním. 78/C děti doplňují do vět chybějící slova (druhy sportu)-check your spelling. 79/D poslechové cvičení (vyber správnou možnost).

2.4.

Dnešní hodinu jsme začali rozcvičkou! Děti se učily různá cviky: star jump, pencil jump, jump, hop, skip, run, walk, tiptoe..
Procvičili jsme "question words": WHO/WHAT/WHERE - děti se učily, kdy jaké použít, tvořily věty.
Bookwork: 74/A, 74/C doplňujeme question words, 75/E děti se navzájem ptají (kontrola domácího úkolu) 75/F podle textu děti kreslí obrázek.
Homework: 75/D

Příští čtvrtek angličtina nebude. Přejeme krásné Velikonoce.

BŘEZEN

26.3.

Dnes jsme si nejprve představili gesta, kterými se budeme v online prostředí dorozumívat: wave your hand = hlásím se, thumb up = rozumím, otáčením ruky naznačím- I don't understand, rozevřená dlaň před kamerou - wait! = počkejte!, prst na bradě = repeat (zopakuj), ruka na ucho = louder/listen (hlasitěji/poslouchej).

Bookwork: 72/A najdi spravnou odpověď 72/B napiš odpověď 72/C poslechové cvičení 73/F procvičujeme present continuous. Zahráli jsme si online hry a také pomocí zpráv procvičili spelling.

Homework: 75/E vypracovat do 2.4.

NA PŘÍŠTÍ HODINU PROSÍME, ABY DĚTI MĚLY PŘIPRAVENO:
1. učebnici
2. fixu (která lze smazat, pokud možno)
3. průhledné desky s vloženým bílým papírem, na které budeme psát
4. papírový kapesník či něco jiného na mazání desek

19.3.

Tak máme první pokus online výuky za sebou! Všechny účastníky moc chválíme za trpělivost a snahu pracovat v těchto nových podmínkách!!!!

Dnes jsme se nejprve učili orientovat v online prostředí (Google Hangout Meet). Naučili jsme si posílat navzájem zprávy. Procvičovali jsme gramatiku (spelling) zábavnou hrou na počítači.

V učebnici jsme probrali stránky 70/A, B, 71/D,E.

Prosíme děti, aby si na příští hodinu připravili "popisovací desky". Vytvoří jej tak, že vloží list čistého papíru do průhledných desek, k tomu potřebují jeden popisovací fix (nelépe černý nebo modrý) a papírový ubrousek na smazávání.

Děkujeme za spolupráci. V případě doztazů se na nás obraťte.

5.3.

Portfolio:  Opakujeme slovní zásobu téma: Food. Děti vytvořily dotazník, navzájem se ptají: Do you like___? Yes, I like____. No, I don't like____. Zahráli jsme si Hangman (šibenice). Děti hádaly téma dnešní hodiny: Happy Birthday. Děti říkají, ve kterém měsíci se narodily. Každý dostal 12 kartiček=názvy měsíců v roce. Děti doplnňují chybějící písmena a následně jsme měsíce ve spravném pořadí nalepili do portfolia.
Bookwork: 68/A  ve dvojicích popisujeme, co vidíme na obrázku: There are___. There is____.  Následuje poslechové cvičení. 69/D opět prácujeme ve dvojicích-tajenka.
Zahráli jsme si na závod u tabule (spelling) Crazy Vocabulary (procvičujeme slovní zásobu dnešní hodiny a na závěr pexeso na interktivní tabuli.
Homework: 69/E vypracovat do 12.3.

 

ÚNOR

27.2.

Portfolio: předložky/prepositions procvičujeme pravopis/spelling

Zopakovali jsme si předložky - prepositions. Obrazové karty z posledních lekcí děti umísťovaly podle zadání: Put the watch under the desk. The watch is under the desk. apod.

V pracovním listu děti podle diktátu vybarvovaly jednotlivé předměty a poté ve dvojicích popisovaly: There is a red cat next to the grey robot. apod.

Děti ve dvou týmech závodily, kdo nejrychleji uhádne slova podle pantomimi a následně správně napíše na tabuli. Také jsme dnes opakovali present continuous (přítomný čas průběhový), kdy děti pracovaly s tajenkou.

Homework: 67/E vypracovat do 5.3

13.2.

Portfolio: opakujeme slovní zásobu na téma: family, school, animals, weather, home.


Opakovali jsme přítomný čas průběhový/present continuous.- zahráli jsme si na pantomimu, závodili u tabule (check your spelling) Děti pracovali s textem, procvičujeme present continuous, ve dvojicích děti popisují, co vidí na ilustračním obrázku. New vocabulary: around, bowl, basket, wall, kitten, garden. Také jsme procvičovali slovní zásobu House-děti hledaly slova v tajence.


Homework: dokončit tajenku viz pracovní list 27.2.

6.2.

Portfolio: děti vyplňují dotazník: What food do you like/don't you like. She likes____. He doesn't like_____.

Dnešní téma: toys - v obrázcích měly děti najít co nejvíce hraček a všechny je napsat. Opravili jsme si poté chyby v pravopisu.

Bookwork: str. 62/A,B, 65/C,D - listen and answer

Hráli jsme hry: "Spot It!" (procvičování slovní zásoby a čtení) a "Guess Who?" (popis "monsters" - It has got 2 eyes, 5 legs and it is yellow...apod.) - procvičovali jsme konverzaci ve dvojicích.

Zopakovali jsme si předložky (64/A a pracovní list).

Homework: 63/C - vypracovat do 13.2.

LEDEN

30.1.

Portfolio: množné číslo - plurals - opakování z minulé hodiny, procvičovali jsme také formou online hry. Dnešní téma: food - procvičili jsme si všechny názvy jídel, které jsme se doposud naučili, dále názvy denních jídel (daily meals): breakfast/lunch/dinner.                                          Bookwork: str. 58/B, 59/D - poslech                                                                                      Děti dostaly obrazové kartičky z různými druhy jídla, řadily je podle abecedy a ptaly se navzájem: Do you like______? Yes, I like______. No, I don't like______. Dále se děti navzájem ptaly: What do you eat for breakfast/lunch/dinner?  Na závěr jsme si zahráli pexeso k témaru: food/daily meals.

Homework: 61/F - vypracovat do 6.2.

23.1.

Portfolio: procvičujeme přítomný čas průběhový
Ve dvou týmech soutěžíme u tabule, děti sledují pantomimu sloves a zapisují ve správném tvaru You are clapping, You are sleeping.....
Grammar: Dnes jsme si vysvětlili množná čísla:

1.regular/pravidelná + s (cats, dogs, teachers, tables...)

2.irregular/nepravidelná (fish, mice, women, people...)

3.y---ies (families, babies, puppies...)

4. f---ves (knives, elves...)

5.+ es (tomatoes, dresses, watches, toothbrushes)                                                                  Vše jsme procvičovali v křižovkách/crossword. Na závěr jsme si zahráli obrázkové pexeso.

Homework: 57/D zpracovat do 30.1.

16.1.

 

Portofolio: pojmenuj a napiš 4 věci ze školní tašky.

Bookwork: 52/A - obrázek - děti se navzájem ptaly: What is he/she doing? He is jumping..., B - přečti a odpověz.

Procvičovali jsme přítomný čas průběhový a jeho správné psaní - kdy se koncovka -ing píše přímo za sloveso (eating, counting..), kdy se zdvojuje poslední souhláska (runnig, clapping, swimming) a když sloveso končí na -e (wave - waving, write - writing) str. 53 /D

Hráli jsme hru s kartičkami, kde bylo napsané sloveso v průběhovém čase. Děti předváděly dannou činnost a ostatní hádaly a tvořily věty: He is running. She is eating...

str. 54/A,B- animals - závod ve poslechu a spellingu. Podle popisu děti pojmenovaly a napsaly název zvířete

Homework: 53/E odevzdat 23.1.

9.1.

Portfolio: spelling of transport vocabulary (plane, lorry, boat, motorbike, helicopter)

Povídali jsme si o vánočních prázdninách, kde děti byly a co dostaly pod stromeček.

Bookwork: str. 46 - poslech, 47, 48 - křížovka (crossword), 49/D - doplňování chybějících slov v textu

Děti poslouchaly text a písemně poté odpovídaly na otázky týkající se poslechu.

Dále jsme hráli hru, kdy si musely zapamatovat co nejvíce předmětů na stole a co nejvíce jich napsat. (school objects).

Homework: 49/E - vypracovat do 16.1.

UPOZORNĚNÍ: Děti si průběžně půjčují knihy z LEAP knihovny. S každou knížkou vždy dostanou list papíru na sepsání "Book Report", kde je uvedeno datum jejího navrácení. Prosíme, kontrolujte, zda děti knížky vracejí včas. Děkujeme

PROSINEC

19.12.

Dnes jsme si zahráli stolní hry : Dobble s vánoční tématikou, Brainbox a Guess who am I.
V druhé části jsme se podívali na kreslený film How the Grinch stole Christmas


Přejeme všem krásné svátky a těšíme se opět v novém roce.

12.12.

Portfolio: Slovní zásoba na téma Vánoce/Christmas vocabulary
V dnešní hodině jsme se věnovali tématu Vánoce/Christmas. Děti říkaly, co by chtěly najít pod stromečkem: I want a ______ for Christmas.
New Vocabulary: decorate tree, candy canes, stocking, wrap, presentes, sleigh, snow ball, Santa, reindeer, laughing, mistletoe, bell, bow. Procvičovali jsme v rámci hry na závod u tabule. Podle pokynů vybarvujeme obrázky s vánoční tématikou, Děti vytvořily vánoční ozdoby, které nám teď zdobí naši třídu. Na závěr děti dostaly odměnu za své nasbírané hvězdičky.


Domácí úkol není. Příští týden budeme mít vánoční besídku.

5.12.

Portfolio: opakování pravopisu - fruits and vegetables

Dnes jsme se věnovali tématu "house" - děti si nejprve zopakovaly slovní zásobu, kterou znají a přidali jsme několik nových slov: armchair, sofa, rug, mat, radio, picture, photo, wall, mirror, cupboard, bookcase,

Bookwork: str. 40/A - slovíčka, B - poslech; 42/A - psaní dalších slovíček; děti se navzájem ptaly a spellovaly jednotlivá slova. 42/B - listen and colour; C - děti napsaly odpovědi a poté se ptaly navzájem: What's in your bedroom?

Hra u tabule - hádaní a psaní slov. Interaktivní tabule, hra pexeso na téma house. Také jsme si zahráli dobble a brianbox.

Homework: 41/E odevzdat 12.12.

Listopad

28.11.

Portfolio: prepositions (předložky)
Bookwork: What's your favorite fruit? str 36/ A - crosswod (spelling slov). New vocabulary: fruit, vegetables, lime, lemon, pea, beans, grapes, coconut, pineapple, onion, potato, tomato. 36/B ptáme se ve dvojici a vyplňujeme, hrajeme na závod u tabule. 37/D cvičení na poslech, zaškrtneme, co patří do nápoje.

Děti vytvořily obrázkové karty (flash cards) Obrázky pak použijeme v rámci hry Zombie a Crazy Vocabulary (vocabulary: sausages, meatballs, rice, pie, eggs, hot chocolate, juice, lemonade)
Homework: 38/A odevzdat 5.12.

21.11.

Portfolio: písemně procvičujeme přídavná jména/adjectives z minulé hodiny.
Dnes jsme se věnovali tématu zvířata/animals. Nejprve děti říkaly nejrůznější názvy zvířat, která jsme napsaly na tabuli. Poté musely jednotlivá zvířata popisovat, jak vypadají; na závod u tabule jsme procvičovaly spelling.
Grammar: opakujeme předložky (on, in, under, in between, next to, behind, in front of) Ve dvojici pracujeme s obrázky, které umisťujeme ve třídě. (put the lizard in between the book and the pen apod.)
Bookwork: str.34/A,B hledáme zvířata a přidáváme k nim přídavná jména. str.35/C procvičujeme předložky
Závěrem jsme si zahráli zábavné pexeso.
Homework: děti mají v učebnici list papíru, který mají vyplnit a odevzdat do 28.11.

 

14.11.

Portfolio: Opakujeme množné číslo u slov man/men, woman/women, child/children,kids
Grammar: Can/Can't  Ve dvojici se ptáme: Kdo umí plavat? Kdo neumí/nemůže řídit? Who can swim? Who can't drive? I can swim but I can't drive.
Dále jsme opakovali přídavná jména (adjectives) long, short, beautiful, ugly, clean, dirty, old, young, happy, sad, hot, cold. Děti hrály hru s míčem, při které opakovaly jednotlivá adjectives.
Děti také hrály §scrabble spelling", skládame slova podle pokynu a závodíme, kdo je napíše správně.
Bookwork: 30/A,B, 31-porozumění čtenému textu, poslech.
Homework: 32/B odevzdat 21.11.

7.11.

Portfolio: family tree - děti psaly názvy jednotlivých členů rodiny

Dnes jsme si procvičovali otázku: Whose is this? Čí je to? - vybraly jsme od dětí jejich různé věci a ony se pak navzájem ptaly: Whose is this book? It's Verunka's. Whose is this pencil? It's Ema's. Dále jsme se naučili přivlastňovací zájmena: It's hers. (Je to její) It's his. (Je to jeho).

Učebnice str. 26/A,B; 27/C (poslech), D. Slovíčka z dané lekce jsme napsaly na tabuli a děti je podle zadání musely označit a vyhláskovat. 28/A,B - zopakovali jsme si nepravidelné množní číslo podst. jmen: woman - women; man - men, child - children, person - people.

Homework: 29/D odevzdat 14.11.

Říjen

24.10.

V rámci dnešní hodiny děti soutěžily v týmu, podle pokynu děti kreslí "Monster" a následně ho vybarví, obleče = opakování slovní zásoby (colours, clothes, body parts)
Také jsme si zahráli hru Zombie, kdy děti procvičovaly slovíčka z kategorie clothes a ověřili jsme si spravný spelling (skirt S.K-I.R.T. apod.)
Bookwork: 22/A,B. 23/D,E,
Dále jsme se věnovali tématu family - zopakovali jsme si názvy jednotlivých členů rodiny: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather.
Bookwork: 24/ A,B.
Homework: 25/E odevzdat do 7.11.

Na závěr děti dostaly za nasbírané hvězdičky odměny.

17.10.

Portfolio: děti doplňovaly ke slovům členy a/an

Dnes jsme se věnovali tématu "clothes" - opakování slov, procvičování spellingu, popis oblečení ostatních; dále jsme si procvičovali "body parts" - děti přiřazovaly ke slovesům jednotlivé části těla: smell, wave, kick, eat, look, see. Dále jsme si procvičovali vazbu there is /there are. How many children are there in the classroom? There are ten. There is one child. Děti řadily rozházená slova do vět. Navzájem se ptaly a odpovídaly.

Bookwork: 20/A,B; 21/C,D

Homework: 20/A - vypracovat do 24.10.

10.10.

Portfolio: psaní slov, která jsme museli nejdříve rozmotat=procvičování slovní zásoby/spelling

Dnes jsme se učili význam slov: number, letter, question, sentence, tick, cross, alphabet, words. Formou her a cvičení v učebnici jsme si daná slova procvičovali.

Bookwork: 14/A,B, 15/C. Děti si navzájem kladly otázky a zaroveň soutěžily o pastelky: Rock, paper, scissors!! 15/C - poslech.

Zopakovali jsme si použití neurčitého členu: a / an (před slovem začínajícím samohláskou). Děti přiřazovaly člen ke slovům (a body, an arm) 16/A

Homework: 17/C odevzdat do 17.10

3.10

Dnes jsme si napsali abecedu na tabuli, děti se do písmen trefovaly míčkem a psaly slova, která na dané písmeno začínalo.

Učebnice str. 10 - představili jsme si častá anglická jména; řadily jsme je podle toho, zda jsou pro kluky nebo pro holky, udělali si poslechové cvičení. Str.11/D děti se navzájem ptaly a zapisovaly do učebnice.

Dále jsme se věnovali barvám, učili jsme se je psát, kombinovat (red+white= pink, red+blue=purple apod.). Hráli jsme hry na závod u tabule. Učebnice str. 12 - /A,B, 13/D - poslech.

Homework (Domácí úkol): 11/G vypracovat do 10.10.

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme se nejprve věnovali opakování abecedy (letters of the alphabet) – psaní podle diktátu, rozpoznávání v pracovním listu, na závod u tabule, učebnice str. 6/A,B,C; opakovali jsme si čísla (numbers) od 1 – 20 – procvičovali jsme jejich psaní, přiřazovali jsme čísla k textům apod.; učebnice str. 8 – A,B, a 9/D. Děti si také oblíbily zábavnou hru Snatch, kdy opakují pokyny učitele: touch your head, nose, ears, toes, jump...jakmile uslyší snatch, běží pro papírovou kouli.

Homework: str. 8. cvičení C. Datum odevzdání 3.10.

Prosíme rodiče, aby si děti pravidelně nosily učebnice do hodiny.

 

18.9.

V dnešní hodině jsme si nejdříve za pomoci míčové hry zopakovali jména všech kamarádů. Hráli jsme zábavné hry Change chair a Human Bingo, kdy jsme zjišťovali, co kdo má rád (I like), má (I have), dělá (I do/play), také jsme se ptali, co máme nejraději (favourite food, sport, animal, colour)  Seznámili jsme se s novou učebnicí Fun for Starters.

Dětem byla přestavena pravidla správného chování ve třídě Class Rules a povídali jsme si o tom, proč je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class card" na souhlas. Děti také dostaly svá portfolia, která si vyzdobily a podepsaly. Představili jsme si systém získávání hvězdiček za odměnu.

Domácí úkol pro děti není.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33