3rd grade 2

  Vyučující:

Hannah Straavaldson

tel.: +420 777 432 515
email: hmstraavaldson@hotmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Pozor - týká se pouze učebnic, které používají žáci prvních až pátých tříd. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

​ČERVEN

12.6.

What are you taking on holidays and where are you going? Děti malovaly obrázek věcí, které si chtějí vzít na prázdniny a prezentovaly svou práci ostatním. Dále jsme psaly pohled z prázdnin. Ve druhé části hodiny si četli knížky Around the World in 80 Days.

5.6.

V dnešní hodině jsme se věnovali trochu dobrodružství a hledání pokladu. Nejprve děti malovaly piráty a vše co k nim patří. Jednotlivé věci musely pojmenovat a popsat. Každý pak maloval mapu, kde hledat ukrytý poklad a vzájemně si pak popisovaly cestu k pokladu a jednotlivé překážky. 
Na závěr jsme si pojmenovali různé země světa a děti psaly 3 věty o vybrané zemi.

​KVĚTEN

​22.5.

Dnešní hodinu jsme nejprve dokončili naše komiksy z minulého týdne. Děti si je pak navzájem prezentovaly. V učebnici jsme pracovali na Unit 41, str. 86, 87 (slovní zásoba - travelling; vyprávění na základě zadaných obrázků, poslech).

Děti dnes byly odměněny za své nasbírané hvězdičky.smiley

15.5.

​Dnes jsme se zaměřili na části dne (parts of the day) a časy. Děti nejdříve musely seřadit jednotlivé časti dne do správného pořadí (morning, noon, afternoon, evening,midnight, night), a přiřazovaly správné časy. Hráli jsme různé hry na procvičení. Děti začaly kreslit komiks, kde si každý vybral svého hrdinu a popsal a nakreslil jeho den.

Na závěr jsme hráli hru: I spy with my little eye...

​DUBEN

​24.4.

Dnes jsme se zaměřili na procvičování nepravidelného tvoření množného čísla. Učebnice str. 82/83; procvičovali jsme také na on-line materiálech. Opakovali jsme si přítomný čas průběhový. Děti vždy dostaly zadané nějaké sloveso, musely danou akci předvést a ostatní hádaly: She is sleeping. She is riding a horse.....

Podívali jsme se na video v rámci programi I-dictionary.

Domácí úkol: 83/E -napsat věty k obrázku.

17.4.

učebnice str. 80/A, 81/C

Děti psaly na čas různá slova do kategorií (drink, food, clothes, hobby, sport) - vždy dostaly zadané písmeno. Dnes jsme se věnovali rozdílům mezi americkou a britskou angličtinou. Děti se naučily, že se mnohá slova píší rozdílně: grey(Br)-GRAY(Am), colour-COLOR, chips - FRIES, sweet - CANDY, shop - STORE, SOCCER, favourite - FAVORITE, lorry - TRUCK, flat - APARTMENT.

Domácí úkol: make a wordsearch (vytvoř osmisměrku) z 6 - 8 slov. 

10.4.

Hra se slovy. Děti spojovaly různa slova dohromady arm + chair - armchair, bike+motor - motorbike... Slova psaly do portfolia. 
Učebnice str. 77 - poslech, práce s obrázkem - děti si vybíraly "a favourite person", popisovaly danou postavu a určovaly, na jakém místě by měla být. 
Co vše se dá dělat s míčem: bounce, kick, hit, catch, throw ; hráli jsme hru "snatch" na procvičení těchto slov.
Str 79 - poslech, odpovědi na otázky.
 
Domácí úkol: 78/C

​BŘEZEN

27.3.

Dnešní hodinu jsme celou věnovali tvorbě různých druhů otázek. Zopakovali jsme si slova what, when, where, why, who; děti si vyrobily poster, kam psaly jednotlivé otázky. Ve dvojicích jsme se navzájem ptali a odpovídali. Četli jsme si knížku: The Monster Gang

Domácí úkol: str. 74, 75 (A,B,C,D)

 

20.3.

What's at the beach? - povídali jsme si o pobytu u moře, děti psaly slova s tím spojená. Učebnice str. 70 (nová slovní zásoba, poslech, tvorba otázek)

Procvičovali jsme přítomný čas průběhový. Děti se navzájem ptaly a odpovídaly (What are you doing?...). Učebnice str. 73

Domácí úkol: 72/A,B

13.3.

 

Dnes jsme hovořili o cestování. Zopakovali jsme si slovíčka drive / ride / fly with car / lorry / train / bike / motorbike / plane / helicopter v unit 31, děti sdílely své nejoblíbenější způsoby cestování. Poté vyplňovaly věty "I'd like to __________." V učebnici na str. 69 jsme dělali poslechové cvičení, procvičili jsme si slovní zásobu a předložky a na konci jsme luštily na rychlost křížovku na str. 69 (birthday cake!).

 

 

6.3.

 

Dnes jsme se učili někoho popsat. Použili jsme ke hře obrázky "monsters". Dále děti řešily křížovku; učebnice str. 64,65, procvičování otázek, odpovědí, přídavná jména, předložky. Ve druhé části hodiny jsme si vyzkoušeli poslech ze zkoušky Starters a procvičovali jsme i mluvení na různá témata. Četli jsme první část příběhu "The Monster Gang".

 

ÚNOR

​27.2.

Dnešní hodina byla velmi komorní - přišly pouze dvě děti. Věnovali jsme se konverzaci, hráli jsme hru na procvičení otázek, děti psaly pohled z prázdnin.

20.2.

Dnešní téma: tvorba otázek (question words) a toys

Děti musely tvořit otázky se slovy what, where, which, who, how many, what colour..; učebnice str. 62 - popis obrázku, poslech a doplňování chybějících slov; str. 63. Zhlédli jsme část příběhu "The Toy Story" a děti během sledování vyplňovaly pracovní list, odpovídaly na otázky.

Domácí úkol: 63/C

13.2.

​Dnešní téma: animals (pets, wild animals). Učebnice str. 54, 55 (poslech, psaní a společná kontrola, čtení); 56 - tvoření množného čísla podstatných jmen (důraz na nepravidelnosti: mouse - mice, sheep - sheep, fish - fish....). Na závěr každý maloval zvíře v jeho správném prostředí a každý popsal svůj obrázek.

 

LEDEN

​30.1.

Pracovní list: děti psaly do různých kategorií (food, animal, English name) slova začínájící na různá písmena. 

Učebnice str. 60 - děti se navzájem ptaly podle zadaných otázek, poté psaly seznám svého nejoblíbenějšího jídla (breakfats, lunch, dinner)

Ve druhé části výuky jsme si v rámci "Story time" četli knížku: Cloudy with a Chance of Meatball. 

 

23.1.

Portfolio: napiště vždy 4 věci do následujících kategorií: things you use for writing, for holding other things, for studying.

Učebnice str. 50 - děti na čas doplňovaly chybějící slova; poté podle diktátu umísťovaly věci na různá místa na obrázku (opakování předložek); str. 51/D - do textu jsme doplňovaly nesmyslná slova, 51/F, 52, 53

Hráli jsme hru na porozumění slov z popisu a jeijch správné napsání.

Probírali jsme slovesa v průběhovém čase přítomném a dělili si je do kategorií, aby je děti uměly správně napsat: sing - singING; work - workING; run - ruNNing, clap - claPPing; drivE - drivING; makE - makING.

Domácí úkol: 54/E

16.1.

Dnešní téma sports, transportation. Děti řadily slovesa ride, drive, go, fly, sail ke správným podstatným jménům. 

Učebnice str. 46, 47 (poslech); pracovní list; 48 (find as many words as you can - křížovka)

School objects  str. 49

Hra "find and point". Děti musely ve třídě najít věci, které jsme jmenovaly.

Domácí úkol: 49/E

 

9.1.

​. Představili jsme dětem nový systém úkolů; každý dostane na hodinu vždy jeden specifický úkol (např: board eraser, collecting portfolios, break monitor, too much Czech in class monitor etc.)

. do portfolia děti psaly seznam 5 věcí, které mají ve svém pokoji

. učebnice str. 42, 44, 45

. project: v týmech děti kreslily pokoj a poté jej představily ostatním

Domácí úkol: 43/E

PROSINEC

​19.12.

Dnešní hodinu jsme si udělali takovou malou vánoční party. Hráli jsme hry s vánoční slovní zásobou, děti zhlédly film "The Legend of Frosty the Snowman". Děti při sledování příběhu vždy po určité části odpovídaly na otázky a malovaly z dané části jeden obrázek a psaly jednu výstižnou větu.

Merry Christmas and Happy New Year! smiley

12.12.

  • portfolio: děti psaly na časový limit co nejvíce jídel; slova jsem si navzájem přečetli a opravili spelling
  • v týmech děti vyráběly menu pro svou smyšlenou restauraci
  • učebnice str. 39 (poslech), 40, 41 (téma domov a názvy místností a předmětů) - procvičovali jsme poslech, slovní zásobu, spelling formou různých her

Domácí úkol: učebnice HOMEFUN Book 13/4

 

5.12.

Dnešní téma: Christmas

  • portfolio: What dou you want for Christmas? Děti malovaly a psaly, jaké dárečky si přejí.
  • povídali jsme si o tradicích v ČR a USA
  • Zhlédli jsme příběh o Santovi, který rozděluje dárky. Děti si k příběhu vypracovaly pracovní list.
  • vyráběli jsme si do třídy dekoraci.

 

​LISTOPAD

​28.11.

. animals - děti psaly na rychlost seznam zvířat podle abecedy

. hráli jsme hry na procvičení všech možných zvířat (obrázky, popisy, poslech)

. procvičili jsme si předložky: on, in, under, in between, next to, behind, in front of, above

. Učebnice str. 34, 35, 36/B

Domácí úkol: 34/A

 

21.11.

. dnešní hodinu jsme věnovali tématu Thanksgiving (Den díkůvzdání)

. seznámili jsme se se vznikem svátku a související slovní zásobou, zhlédli jsme krátký film a písničku na dané téma

. poslechli jsme si četbu knížky: There was an old lady who swallowed a pie; ke knížce jsme hráli hry 

. děti dostaly za úkol napsat za co by chtěli poděkovat (I'm thankful for....) - viz pracovní list

 

14.11.

. portfolio - probrali jsme vazbu Whose are these...? Whose is this...? děti formou hry přiřazovaly části oblečení dvěma postavám na tabuli, ptaly se a odpovídaly: They are Jim's. It is Anna's.

. Učebnice str. 26, 27

. Učebnice str. 32, 33 - děti si zopakovaly všechna možná přídavná jména z učebnice a zároveň z programu I-dictionary, ve kterém jsme si zahráli ještě hru. Děti dostávaly jednotlivá přídavná jména, předváděly je a ostatní hádaly: big, small, tall, short, old, young, new, happy, sad, tired, ugly, beautiful, angry, clean, dirty...

Domácí aktivita: 33/C

 

7.11.

Dnes jsme opakovali všemi možnými způsoby vazbu t​here is/there are. Učebnice str. 28/29/30
Procvičovali jsme si množné číslo u nepravidelných slov: woman - women, chil - children, man - men. Děti soutěžily ve spellingu a správné odpovědi. Udělali jsme si poslechové cvičení v učebnici, pracovali jsme s různými slovesy v programi I-dictionary.
 
Domácí úkol: 31/C
 
 

ŘÍJEN

​31.10.

Halloween! Děti přišly v maskách a naše hodina se také odvíjela v duchu Halloween svátku. Soutěžili jsme, kdo napíše nejvíce slov tématicky spojených s tímto svátkem, hádali jsme, kdo koho představuje. Dívali jsme se na krátké video o dýni (pumpkin) a pouštěli si písničky. Děti malovaly plán své "monster rodiny", kterou pak představily ostatním. Každý si vykoledoval samolepku a bonbonek. smiley

 

 

 

24.10.

. portfolio: monsters - ukázali jsme dětem obrázek různých strašidýlek (monsters) a každý si měl vybrat jedno, popsal do sešitu, jak vypadá a pak ostatní děti hádaly, které strašidýlko měl kdo na mysli

. Učebnice str. 22, 23 (body parts - části těla; clothes - oblečení; colours - barvy)

. Učebnice str. 24, 25 - Our families - procvičovali jsme názvy a spelling jednotlivých členů rodiny

. opakování this/these; přívlastňovací zájmena - our (naše), my(moje), his(jeho), your (tvoje), her (její)

 

 

17.10.

. kontrola domácího úkolu (chválíme děti, které si doma probrané věci vždy zopakují)

. zopakovali jsme si "question words" - who, when, where, why, what

. učebnice str. 18 (body parts); procvičování zájmen his/her (jeho/její); 19; str. 20 - clothes - poslech; na interaktivní tabuli jsme procvičovali spelling sloní zásoby na téma oblečení

. hráli jsme hru při ktéré děti v jednotlivých týmech kreslily podle pokynů "a monster"

Domácí aktivita: v malé učebnice HOME Fun Booklet vypracovat str. 6, 7 (při vypracování obou stran je odměna 2 hvezdičky!)

Tajné heslo k získání další hvězdičky: six eyes

 

 

10.10.

Dnešní hodinu jsme se zaměřili na to, jak správně odpovídat na otázky a jak je označovat v textu.

Nová slovíčka: tick, cross, sentence, question, words, number.

Učebnice str. 14, 15 (poslech); 16; soutěžili jsme ve „spellingu“ nové slovní zásoby; opakovali jsme části těla (body parts) prostřednictvím her, práce na interaktivní tabuli. Hráli jsme karetní hru, kdy děti musely sestavovat jednotlivé části těla různých zvířat.

 

Domácí aktivita: 17/C

 

 

3.10.

​- procvičování psaní čísel, učili jsme se anglická jména, rozlišovali jsme mužská a ženská jména, hráli jsme hru "snatch" na zopakování barev, čísel, frází, otázek, odpovědí; učebnice str. 12, 13.; děti soutěžily, kdo napíše nejvíce věcí k zadané barvě.

​Domácí aktivita: 12/C

 

 

ZÁŘÍ

26.9.

Dnešní hodinu jsme si na úvod zopakovali abecedu, děti psaly písmenka podle diktátu, doplňovaly, četly. V poslechovém cvičení jsme se zaměřili na skupiny písmen, které sdílejí stejný zvuk (a,h, j, k), (b,c,d,e,g,p,t,v), (f,l,m,n,s,x), (q,u,w), (i,y), a písmena, která nepatří ani do jedné ze skupin (o,r,z).
Učebnice str 6/A,B
Soutěž ve spellingu názvů zvířat z probírané kapitoly, 7/E
Opět jsme si museli zopakovat pravidla ve třídě a zahráli jsme si hru "snatch" na jejich zapamatování. 
Dále jsme se věnovali číslicím a jejich psaní -  učebnice str. 8/A,B,C. Procvičovali jsme na interaktivní tabuli vazbu thereis / there are; stavbu anglických vět.
 
Děti si vypůjčily knížky z naší knihovny. Datum navrácení je 10.10. Pokud si chce někdo prodloužit dobu zapůjčení, stačí nas informovat.
 
Domácí aktivita: 6/C
 

19.9.

Dnes jsme zahájili nový školní rok v LEAP. Hodinu jsme měli plnou "startovacích" aktivit. Seznámili jsme se s novými dětmi ve skupině, vyrobili jsme si jmenovky, založili portfolia, do kterých budou děti každou hodinu psát, povídali jsme si o tom, co má kdo rád, vyrobili jsme poster naší skupiny, kam se každý podepsal a slíbil, že se bude snažit dodržovat pravidla ve třídě (rules), které jsme si společně také probrali. 

 
TOPlist

aktualizováno: 21.06.2018 09:58:12