3rd grade 2 Drtinova

Vyučující:

Don Gore

tel.: +420 608 508 812
email: dgorejr@yahoo.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

ČERVEN

8.6.

  • Děti hádají předměty: camera, glass, fork, mango, lime, avocado
  • New Vocabulary: plane-wings, tail, pilot, cockpit, propeller-procvičujeme spelling.
  • Movie: Děti kreslí dějovou linii k příběhu plus konec dle své fantazie.
  • Nakonec dostaly děti diplomy za skvěle odvedenou práci (reading award, drawing award, speaking award...)

Těšíme se opět v příštím školním roce a přejeme krásné prázdniny!

 

1.6.

V rámci hry (Go and Find) procvičujeme přídavná jména/adjectives
I have got a round pillow, short panda, funny toy, rectangular book, scary monster


Game: Stop the Bus -kdo první vymyslí slova na zadané písmeno v kategorii: animals, fruits/vegetables, bathroom, sports- B (bear, banana, bath, badminton)


Present continuous: hádáme zvuky (writing, washing, cleaning, flying..), kreslíme obrázky (two men are dancing on the table)


Musical chairs: procvičujeme slovosled

KVĚTEN

25.5.

  • Nakresli něco/draw something slow, fast, tall, short, fat, thin, cold, hot.
  • V chatu procvičujeme present continuous: he is running, reading, clapping writing.....
  • Popis postav z obrázku, děti navzájem hádají (she is wearing a red skirt, blue jumper.... Who is she?)
  • Online hra Alladin meets Genie (present continuous/simple)
  • Na závěr jsme si zahráli na pantomimu.

18.5.

Děti podle pokynů nachazejí ve svém okolí předměty a popisují svým kamarádům (Go and find something heavy, light, soft, hard, clean, dirty) V rámci pantomimi a online hry hangman procvičujeme present continuous.


Děti trénovaly slovosled otázek" např: name?/your/What´s = What´s your name?  you?/are/How/old = How old are you?


Bookwork: Unit 44 "About us?" 92/A tvoření otázek. 92/B čtení s porozuměním. 93/C poslechové cvičení.

11.5.

V dnešní hodině jsme opět procvičovali present continuous, zopakovali jsme si tvoření vět, spelling - děti píší do "chatu". Zahráli jsme si na pantomimu, kdy jeden z nás demostruje činnost a ostatní hádají, např. Madla is sleeping, Zina is eating, Eda is studying....Děti se také ptaly členů rodiny: Mum/Dad what are you doing?  My mum is cooking, my dad is sitting atd.


Bookwork: Unit 43 " What are they saying?" str. 90/A popis obrázku, 90/B přiřad´thank you/ goodbye, 90/D spoj věty (gramatika HE,SHE) str 91/E  obrázek- správně spoj, kdo co říká

4.5.

V dnešní hodině jsme opakovali present continuous. Děti hádají podle zvuků a tvoří celé věty: he is opening a door...Děti kreslí různé činnost a popisují (present continuous).

Podívali jsme na krátký film (present simple/present continuous).


Bookwork: 88/B doplň chybějící slova. 89/D poslechové cvičení.

DUBEN

27.4.

Dnes jsme procvičovali přítomný čas průběhový/present continuous. Nejdříve jsme opakovali skloňování slovesa být/be . Děti dále tvořily celé věty.
Kladné věty/ positive sentences
I am working, You/We/They are working. She/He/It is working.

Následně věty záporné/present continuous negative
I am not working. You/We/They are not working. She/He/It is not working.


Naučili jsme se pravidla:
1. read+ing=reading
2. sit+ing=sitting (cvc double)
3. write+ing=writing (take away the “e”+ ing)

20.4.

Dnes jsme opakovali téma dopravní prostředky/transport  Nejdříve jsme je určovali podle zvuků, poté jsme procvičovali spelling v rámci hry Hangman: bus, bike, motorbike, car, truck, lorry, plane, helicopter, boat, ship, ambulance, fire engine. Děti také soutěžily, kdo dle pokynů najde doma nejrychleji něco čeveného, žlutého, na písmeno: D, T, B apod. Nakonec každý nakreslil jeden dopravní prostředek a popsal alespoň v pěti větách. (I like this train. It is blue and red.) Děti také procvičovaly pamět a snažily se popsat, co viděly na jednotlivých obrázcích v učebnici.
Bookwork:Unit 41:  86/A vocabulary-transport, 86/B procvičujeme paměť, 87/C poslechové cvičení, 87/D popis obrázku.

6.4.

Portfolio: procvičujeme spelling: in the morning, in the afternoon, in the evening, at night
Dnes jsme si povídali o jednotlivých částech dne a co obvykle děláme ráno, dopoledne. večer. What are some things do you do? In the evening, in the afternoon, at night, in the morning? Děti se navzájem ptaly: What do you do in the afternoon, morning? apod.
Bookwork: Unit 40 Night and Day : 84/A nová slovní zásoba, 84/B tajenka, 84/C napiš in the nebo at. 84/D poslechové cvičení.

Příští ponděli angličina není. Přejeme krásné Velikonoce.

BŘEZEN

30.3.

V dnešní hodině jsme opakovali Irregular Plural/Nepravidelné množné číslo. Nejprve hravou formou, dále pak děti podle obrázku psaly věty: There is one fish. There are two fish. There is one child/four children. There is one woman/two women apod. Zároveň jsme kombinovali s procvičováním předložek/preposition: on, in, under, between, next to, behind, in front of.
Bookwork: 82/B gramatika/check your spelling. 83/ obrázky D,F opět procvičujeme irregular plural a preposition. 83/G pomocí zadaných čísel hádáme a píšeme slova.

NA PŘÍŠTÍ HODINU PROSÍME, ABY DĚTI MĚLY PŘIPRAVENO:
1. učebnici
2. fixu (která lze smazat, pokud možno)
3. průhledné desky s vloženým bílým papírem, na které budeme psát
4. papírový kapesník či něco jiného na mazání desek

23.3.

V dnešní hodině jsme se naučili navzájem si posílat zprávy v on-line prostředí. Naučili jsme se gesta, kterými se budeme dorozumívat: REPEAT (zopakuj), LOUDER (hlasitěji), WAIT (počkej).

Děti psaly, co vidí na obrázku/flash cards. Procvičovali jsme spelling na téma clothes, dále jsme procvičovali present continuous ( I am running. You are eating. She/He is sitting. They/We are playing.)

Děti se také navzájem ptaly: What are you wearing today? I am wearing a blue jumper and a yellow skirt apod.


Domácí úkol není. 

16.3

Tak máme první pokus online výuky za sebou! Všechny účastníky moc chválíme za trpělivost a snahu pracovat v těchto nových podmínkách.

Dnes jsme se nejprve učili orientovat v online prostředí (Google Hangout Meet). Opakovali jsme tvoření množného čísla (plurals)

V učebnici jsme probrali stránky 80/A,B.  81/C,D.

Prosíme děti, aby si na příští hodinu připravili "popisovací desky". Vytvoří jej tak, že vloží list čistého papíru do průhledných desek, k tomu potřebují jeden popisovací fix (nelépe černý nebo modrý) a papírový ubrousek na smazávání.

Domácí úkol 81/E

Děkujeme za spolupráci. V případě doztazů se na nás obraťte.

Mr Don and Ms Zuzana

 

9.3.

V dnešní hodině jsme si nejprve zopakovali předložky/prepositions: on, in, under, in-between, next to, behind, in front of. Procvičujeme zábavnou formou, hra: jump the line.
Dále jsme se věnovali sportu. Děti se snaží vyjmenovat všechny druhy sportů, které znají: athletics, gymnastics, tennis, basketball, baseball, badminton, hockey, skiing, ice skating, swimming apod. Děti se také navzájem ptaly: Would you like to play tennis? Yes, I would like to play ____. No, I wouldn’t like to play____. Do you want to play___? No, I don’t/Yes, I do.
Bookwork: new vocabulary: bounce, hit, kick, throw, catch. 78/A look and read. 78/D poslechové cvičení.
Homework: 78/C vypracovat do 16.3.

2.3.

Portfolio: děti skládají co nejvíce variací slov z textu Computer Game
Bookwork: Unit 35 Great games, great hobbies 76/A poslechové cvičení, doplň chybějící slova v textu. Děti také popisovaly, co vidí na obrázku. 77/C poslech, vybarvuj. Děti soutěžily ve dvou týmech, kdo nejrychleji se zavázanýma očima správně napíše zadaná slova. Opakovali jsme question words z minulé hodiny, každý z nás vymyslel alespoň tři otázky začínající na What, Which, Why, Who, Where, When. Pracujeme ve dvojicích, kde se děti navzájem ptají:

What’s the name of your favorite game?

What can you see on the computer screen?

Who do you play with?

Where do you play?

Homework: 76/B vypracovat do 9.3.

ÚNOR

24.2.

Portfolio:opakujeme tvoření minulého času/plurals
Dnes jsme se učili slova, která tvoří otázky/question words: What, Who, When, Why, Where, Which, How (much, many, old, often) Zahráli jsme si Questions Game, kdy děti soutěžily v tvoření otázek podle pokynů. Děti také hrály Spelling Board Race, kdy soutěžíme na rychlost a hlavně správnost psaní (spelling)
Bookwork: 75/E práce ve dvojicích, děti se navzájem ptají a procvičují question words: What do you watch on TV? Who watches with you? Where is the TV? apod.
Homework: 74/C vypracovat do 2.3.

10.2.

Portfolio: procvičujeme tvoření  množného čísla, opakování  z minulé hodiny.


Bookwork: Unit 33 On the beach, new vocabulary: beach, sand, shell, sea, boat, ship, mat. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi  Where is the ball? Where are the balls? Procvičujeme v rámci hry The Crocodile Jump. 70/A děti pracují ve dvojicích a navzájem se ptají. 70/B  U tabule ve dvou týmech soutěžíme v psaní (spelling) Také soutěžíme, který tým napíše nejvíce slov na téma beach. Unit 34 Let's go to the park 72/A práce s obrázkem. 72/B otázky/odpovědi. 72/C poslechové cvičení, vybarvujeme podle instrukcí. Zahráli jsme si hru Invisible Man (cvičení na spelling) a také Ball Throw (procvičujeme slovní zásobu)


Homework: 67/E vypracovat do 24.2.

3.2.

Portfolio: slovní zásoba transport 66/A

Bookwork: Unit 31 Coming and going. New vocabulary bike, motorbike, car, lorry, plane, helicopter, ship. Vysvětlili jsme si, kdy použít sloveso ride, drive a fly.

Procvičujeme zábavnou hrou rock, paper, scissors, kdy se děti ve dvojicích ptají What would you like to ride/drive/fly? I would like to drive a car/ ride a motorbike/fly a helicopter. 66/B,C. Unit 32 Happy Birthday 68/A poslechové cvičení.

New Grammar: dnes jsme se věnovali tvoření množného čísla (plurals)

1.regular/pravidelná + s (cats, dogs, teachers, tables...)

2.irregular/nepravidelná (fish, mice, women, people...)

3.y---ies (families, babies, puppies...)

4. f---ves (knives, elves...)

5.+ es (tomatoes, dresses, watches, toothbrushes)

Homework: 67/E vypracovat do 10.2.

LEDEN

27.1.

Portfolio: děti vypisují slova začínající na písmeno C (Activity Book 62/první obrázek)
Bookwork: 62/A práce s obrázky, doplňujeme chybějící slova ve větach. Ve dvojicích odpovídáme na zadané otázky z tabule, děti odpovídají v celých větách (procvičujeme čas průběhový přítomný a také předložky). Vysvětlili jsme si oslovení Mr. (pán) Mrs. (paní) Miss. (slečna)  65/B. 64/A práce s obrázkem, podle rébusu tvoříme věty, následně obrázek vybarvujeme. 65/A podle pokynu děti umysťují obrázkové předměty na obrázek (put the radio on the table, the box under the table...)  Na závěr jsme si zahráli hru s míčem, kdy jsme procvičovali slovní zásobu na téma: fruits, vegetables, animals, clothes...)
Homework: 63/D odevzdat 3.2.

20.1.

Portfolio: opět jsme procvičovali přítomný čas průběhový
Bookwork: Unit 27 Food I really like, new vocabulary: breakfast, lunch, dinner, beans, peas, sweets, pie. 58/C spelling, 59/D poslechové cvičení (listen and tick the box)
Rodělili jsme se do dvou týmů, soutěžíme, kdo napíše nejvíce slov na téma breakfast, dinner. Děti také přeskakují flash cards/obrázkové karty a podle obrázku říkají: I am having chicken, eggs, milk apod. Unit 28 My favorite food day 60/ A  napiš odpověď. 60/B,C děti se navzájem ptají,  co rády jí. 60/D Zahráli jsme si na restauraci, děti si ve dvojicích vyzkoušely role obsluhy i zákazníka. (Hello, what would you like to eat, drink? I would like an orange juice, chicken, chips, peas. Here you go. Thank you. apod.)
Homework: 61/F odevzdat 27.1.

13.1.

Portfolio: písemně procvičujeme čas přítomný průběhový
V rámci dnešní hodiny jsme se věnovali tématu zvířata/animals. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi pets a wild animals. Děti společně určují do jaké kategorie jednotlivá zvířata patří. Soutěžíme, který tým napíše největší počet zvířat.
Bookwork: 54/A poslechové cvičení (děti vybarvují hady) 55/E podle popisu hádáme zvířata, děti ve dvou  týmech soutěží. 56/A opět poslechové cvičení.
New grammar: Do you have any dogs? How many dogs do you have? Každý z nás napsal na jednotlivé kusy papíru otázky, děti se pak navzájem ptají v rámci hry rock, paper, scissors.
Homework: 57/E odevzdat 20.1.

6.1.

Portfolio: slovní zásoba z učebnice 50/A
Bookwork: 50/B  v rámci hry s míčem procvičujeme possessives:  his, hers, theirs, ours. 50/C  podle poslechu doplňujeme. 51/D čteme s porozumněním a zapisujeme chybějící slova. V druhé části hodiny jsme se seznámili s časem přítomným průběhovým 52/A,B pracujeme s obrázkem What's the class doing a popisujeme, co dělají žáci a učitel. (the teacher is reading, the children are listening, one girl is eating.....) Ve dvojicích jsme si zahráli  Battleship (námořní bitva) děti za pomoci otázek hledají  protivníkovy skryté lodě. ( Are they writing a book?  Yes, they are. Is she cooking? No, she isn't)
Homework 51/E odevzdat 13.1.

UPOZORNĚNÍ: Děti si průběžně půjčují knihy z LEAP knihovny. S každou knížkou vždy dostanou list papíru na sepsání "Book Report", kde je uvedeno datum jejího navrácení. Prosíme, kontrolujte, zda děti knížky vracejí včas. Děkujeme

 

PROSINEC

16.12.

Dnes jsme se pomalu uvedli do vánoční atmosfery (Christmas). Nejprve jsme s procvičili související slovní zásobu, děti pojmenovávaly obrázkové karty. Společně jsme se podívaly na krátky film Frosty the Snowman.  Děti dávaly obrázky z filmu do správného pořadí. Nakonec každý z nás vytvořil papírového sněhuláka.
Všem přejeme krásné svátky a těšíme se opět v novém roce.

9.12.

Portfolio: procvičujeme slovní zásobu téma house
Bookwork: 42/A new vocabulary : armchair, desk, bookcase, cupboard, television, rug, picture, photo, window. 42/B listen and colour 42/C  What's in my bedroom? Děti popisují svůj pokoj, procvičujeme slovní zásobu a přídavná jména (big green rug, small yellow lamp...) Zahráli jsme si hru Hot Potato, kdy děti musí na dané téma říct slovo, kdo nestihne do 30 vteřin hru opouští a vrací se do dalšího kola/tématu. Procvičovali jsme slovní zásobu: fruit, vegetables, house, colours, animals. Pouštěli jsme si vánoční písničky, děti vyrobily vánoční ozdoby, které nám teď krásně zdobí třídu.
Homework:43/E odevzdat 16.12.

2.12.


Portfolio: písemně opakujeme slovní zásobu téma: fruit
Bookwork: What's on the menu 38/A,B new vocabulary: sausages, chicken, meatballs, eggs, fish, rice, lemonade, milk, hot chocolate, juice. 39/F Listen and draw lines/Poslouchej a spojuj obrázky, jména. Zahráli jsme si volleyball, kdy děti procvičují novou slovní zásobu. U tabule jsme závodili, které družstvou vymyslí nejvíce slov na téma jídlo, postupujeme podle abecedy, A-apple, B-biscuit, C-chicken. .Zahráli jsme si na "restauraci" dva z nás převzali roli číšníka a ptají se: What would you like for luch? Ostaní děti vybírají podle obrázků na tabuli. I would like sausages.

Další téma dnešní hodiny: A colourful house 40/A,B new vocabulary: bedroom, bathroom, hall, dining room, living room, kitchen. Ve dvojici děti zapisují, jaké předměty najdeme v koupelně, kuchyni atd. (bedroom: clock, bed, lapm)=procvičujeme slovní zásobu.
Homework: 40/C odevzdat 9.12.

Říjen

21.10.

Portfolio: procvičujeme neurčitý člen A/AN
V rámci hry Musical Chairs opakujeme neurčitý člen, kdo "vypadne" určuje člen u vybraného slova.
Děti soutěžily v týmu, podle pokynu děti kreslí "Monster" a následně ho vybarví, obleče = opakování slovní zásoby (colours, clothes, body parts)
Bookwork: 22/A,B. 24/A,B (poslech) new vocabulary: family words, mum, dad, sister, brother, grandpa, grandma, grandparents.
Hra: rock, scissors, paper, go = procvičujeme ve dvojici "How many sisters and brothers do you have?"
Homework: 25/E. Datum odevzdání 28.10.


Dnes děti dostávaly odměny (samolepky, sladkosti) za nasbírané hvězdy.

14.10

Dnes jsme opakovali části těla a vysvětlili jsme si množné číslo hand/hands, ear/ears, ale pozor na nepravidelná slova foot/feet. Také jsme si říkali k jaké činnosti části těla potřebujeme eyes-look/see, legs-run, mouth-smile/eat apod.  Naučili jsme se novou slovní zásobu oblečení/clothes: dress, skirt, jeans, trousers, glasses, handbag, jacket, hat,sock, T-shirt, shoes. Děti hrály hru na závod u tabule a zábavnou hru Snatch=procvičování slovní zásoby oblečení.
Bookwork: str. 18/ A,B,C. str. 19/E. str.20/A,B poslech
Homework: str.19/D. Datum odevzdání 21.10.

7.10

Dnes jsme nejprve opakovali barvy-colours. Děti hledaly ve třídě lístečky, kde byly napsané jednotlivé barvy, ale písmena byla opět zamíchaná, museli jsme je tedy zapsat správně do sešitu (spelling). Zkoušeli jsme vyplnit křižovku (crossword) a naučili jsme se nová slovíčka (cross, tick, sentence) učebnice 14/ A,B. Dále jsme procvičovali názvy jednotlivých částí těla ( body, arm, hand, leg, foot, face, head) a vysvětlovali jsme si neurčitý člen A/AN ( a zebra, an elephant)
Bookwork: 15/C,D (poslech)
Homework: 16/A,B, datum odevzdání 14.10.

 

Září

30.9

Dnes jsme se snažili rozluštit zamíchaná písmenka a zapisovali do portfolia ( car, bed, book, cat, sock apod.) Rozlišovali jsme dívčí jména ( May, Sue, Grace..) a chlapecká (Tom, Matt..) Věnovali jsme se hláskování spelling - psaní podle diktátu, rozpoznávání v pracovním listu, závody u tabule. Dále děti procvičovaly základní barvy a zjišťovaly, jak vznikají další. (red+white= pink, red+blue=purple apod.)
Bookwork: str.10/ A, B,C, str 11./ D, F, práce ve dvojicích , str. 12/ A,D.
Homework: str. 11/G. Datum odevzdání 7.10.
Prosíme, aby si děti pravidelně nosily učebnici.

23.9.

V dnešní hodině jsme se nejprve věnovali abecedě. Zahráli jsme si zábavnou hru Slap the board, kdy děti soutěžily, kdo nejdříve rozpozná jednotlivá písmenka abecedy.
Bookwork: SB str. 6. cvičení C, D, str. 7. cvičení E.
Dále jsme procvičovali počítání do 20, děti počítaly a zapisovaly kolik je ve třídě židlí, oken, bot, děvčat, chlapců apod. Připomněli  jsme si pravidla platná ve třídě Class Rules a všichni jsme podepsali "class poster", kde se zavazujeme, že budeme fungovat jako tým a spolupracovat, že se budeme navzájem k sobě chovat hezky.
Homework (domácí úkol): str. 8., cvičení A,B,C

16.9.

Dnes si děti podepsaly a ozdobily svá portfolia. Dále jsme si zahráli hry, které nám pomohly se navzájem poznat.
Pass the balloon: děti si předávají míč, ale nejdříve musí říct jméno svého kamaráda.
Who is the teacher: učitel píše na tabuli něco o sobě-odpovědi, na které děti formulují otázky. (What’s your favorite colour? Where do you come from? Do you like pasta? atd.)
Po krátké přestávce jsme si zopakovali pravidla správného chování ve třídě (Class Rules).  Děti se aktivně zapojily a vysvětlovaly, proč jsou pravidla důležitá. Hodinu jsme zakončili zábavnou hrou Change chairs.

Domácí úkol pro děti není.

 

Listopad

25.11.

Portfolio: podle zvuků jsme rozeznávali zvířata a zapisovali je (check your spelling).

Na začátku hodiny jsme si zazpívali Banana Chant a ješte jsme procvičovali názvy zvířat, v rámci slovního fotbalu ( tiger, gorilla, alligator, rabbit.....)

Bookwork: What's your favorite fruit? str 36/ A , new vocabulary: lime, lemon, pea, beans, grapes, coconut, pineapple, onion, potato, tomato. 36/B ptáme se ve dvojici a vyplňujeme. str37/D cvičení na poslech, zaškrtneme, co patří do nápoje. Každý si vytvořil obrázek s oblíbených ovocem, obrázky pak použijeme v rámci hry Zombie. U tabule jsme hráli na závod Flower Power, kdy každý tým má nakreslenou kytičku, jednotlivé lístky květu mají písmena, na která vymýšlíme názvy ovoce i zeleniny.

Homework: 36/A odevzdat 2.12.

18.11.

Portfolio: písemně procvičujeme přídavná jména z minulé hodiny.
Dnes jsme se věnovali tématu zvířata/animals. Nejdříve jsme je rozpoznávali podle zvuků, popisu  (it's little, green, it can jump and swim. It's a frog. apod.)
Grammar: opakujeme předložky (on, in, under, next to)
Bookwork: str.34/A,B hledáme zvířata a přidáváme k nim přídavná jména. str.35/D ptáme se ve dvojici a popisujeme obrázek ZOO (Where's, How many, What colour? apod.). Každý z nás nakreslil obrázek zvířete, který podle instrukcí umísťujeme v prostoru třídy a opakujeme (Put the jellyfish next to the door,/the jellyfish is next to the door. Put the lizard under the table/the lizard is under the table....
Zahráli jsme si na závod u tabule, snažíme se rychlle a hlavně správně napsat názvy zvířat.
Homework: Dokončit cvičení A str.34 (slovní zásoba/B) Odevzdat 25.11.

11.11.

Portfolio: Opakujeme Whose is/are......? čí to je/to jsou? It's Stella's skirt. There are Maggie's shoes
GrammarCan/Can't  Hra Change Chair- ptáme se: Kdo umí plavat? Kdo neumí/nemůže řídit?Who can swim? Who can't drive?
Bookwork 30/A na obrázku hledáme legrační postavy podle popisu (He can swim, jump, run but he can't sing, read.) 30/B cvičení na poslech, vyber správný obrázek. Dále jsme procvičovali přídavná jména opačného významu (opposite adjectives) str 32/A,B slovní zásoba: beautiful/ugly, young/old, short/long, clean/dirty, new/old.
Homework33/D odevzdat 18.11.

4.11.

Portfolio: opakování family words, kdy děti podle obrázku z tabule určují a zapisují jednotlivé členy rodiny (son, daughter, father, mother, grandparents)
Nová gramatika:  Whose pen is this? This is Martin's pen. V rámci hry děti procvičují podobné otázky a odpovědi. Také jsme si vysvětlili nepravidelnost množného čísla u slov man/men a woman/women.
Bookwork: str 27/C podle poslechu spojujeme jednotlivé předměty a postavy. str.28/A, B cvičení na postřeh, děti ověřuji spravnost vět pod obrázkem např.: Two women have got same flowers. Yes or No. Zkusili jsme napsat, co nejvíc vět o zadaném obrázku. Nakonec jsme si zahráli zábavnou hru, rock, scissors, paper, kdy jsme procvičovali konverzaci na téma people.
Homework: 29/D odevzdat 11.11.

 

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33