3rd grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

ČERVEN

8.6.

1. What will you do in summer? 

2. slož z pomíchaných písmen slovo a najdi jej v učebnici (unscramble the word and find it in your textbook)

3. 94/B

4. scribble game - online drawing and writing

5. Movie: We're Going on a Bear Hunt

Dnešní hodina byla poslední v tomto školním roce. Všem děkujeme za spolupráci a dětem za trpělivost a snahu, kterou po celou dobu online výuky prokazovaly. Přejeme zdárné dokončení školního roku a krásné léto a těšíme se na viděnou v září ve škole!

Miss Adrienne a Miss Andrea 

 

1.6.

Dnes jsme v rámci Dne dětí (Children's day) hráli online hry různého druhu:-)

 

 

KVĚTEN

25.5.

1. první hodinu jsme hráli hrály interaktivní online hru, kde kreslily a hádaly slova

2. dále jsme si zopakovali jsme si části dne a navzájem se ptali: Whe do you bruch your teeth/go to bed/do homework....? 

3. 87/ C

Homework: 86/A

18.5.

1.     Exercise – stretch!

2.     Plurals – množné číslo podstatných jmen – pravidelné a nepravidelné tvary

3.     Online game – plurals

4.     84/A – parts of the day (in the morning, in the afternoon, in the evening, at night)

5.     84/B, C

6.     Run and say – děti skládaly popletená písmenka do slov

7.     85/E

11.5.

1. Hello, how are you? What did you have for lunch?

2. procvičování AmE versus BrE

3. Opakování množného čísla (plurals) - nepravidelné tvary: foot-feet, sheep-sheep, child- chidlren apod. - online hra, spelling

4. Video - plurals

5. Učebnice str. 82/A, B, C, 83/D, E

6. Hra - bring something cold, dirty, old, brown

7. rozcvičení s plyšáky:-)

  

4.5.

1. What did you do at the weekend? 

2. British versus American English - v online cvičení děti třídily slova do správné kategorie

3. STORY TIME: WE ARE GOING ON A BEAR HUNT! Nejprve jsme se seznámili se slovní zásobou a ke každému slovíčku jsme si přiřadili pohyb: grass/river/snow/forest/mud/cave/bear/home

4. Děti pouze poslouchaly a když slyšely dané slovo, ukázaly pohyb. 

5. Napsali jsme si seznam míst z příběhu šly a podle poslechu je děti řadily, jak jdou po sobě. Poté vyprávěly příběh svému plyšovému kamarádovi (plushy buddy:-)

6. nakreslili jsme si mapu cesty v příběhu

7. zhlédli jsme video WE ARE GOING ON A BEAR HUNT

Homework: Děti mají příběh odvyprávět rodičům a zkusit si jej zacvičit podle tohoto videa

DUBEN

27.4.

1. rozcvička (stretch, do star jumps/pencil jumps, touch your toes apod.)

2. plushy friend - děti si vzaly k počítači svého blíbeného plyšáka a s ním pak pracovaly (zde foto z dnešní hodiny:-)

3. Online hra: What are they doing? / What is he/she/it doing? Děti odpovídaly podle obrázků - zopakovali jsme si sports and hobbies

4. 80/A, B - děti se ptaly What`s your favourite animal/colour/ food.....? a odpovídaly za svého plyšáka

5. 81/C - doplnění chybějících slov, 81/E - procvičování slov, která se jinak řeknou v americké a britské angličtině: BrE (AmE)-flat (apartment), sweet shop (candy store), colour (color), favorite (favourite)..

Homework: 81/D

 

20.4.

1. rozcvička 

2. What's your favourite sport/hobby? Děti se navzájem ptaly.

3. 76/A - otázky k obrázku, poslech, B - spelling, 77/C

4. spelling online game: sports and hobbies 

5. 78/A/C, 79/D - poslech

6.4.

Dnešní hodinu jsme se věnovali tématu Velikonoce (Easter). Nejprve jsme si probrali slovní zásobu: tree, branch, woods, nest, eggs, ground, bird - děti pojmenovávaly obrazové karty, poté hádaly, co kreslíme (draw and guess), dále online hra. Děti poté nakreslily svoje obrazové karty, každý obrázek pojmenovaly. 

Poté co jsme se těmito různými způsoby seznámili se slovíčky, mohli jsme si konečně pustit písničku: AT THE GREEN GRASS GREW . Děti při poslechu ukazovaly jednotlivé obrázky, které si nakreslily. Dále jsme odpovídaly na doplňující otázky.

V další aktivitě dostal každý za úkol napsat různá slova podle zadání, která jsme doplnili do textu. Vznikl nám tak "silly" příhěh na téma "Easter", který jsme si s dětmi společně přečetli.

HAPPY EASTER!!

BŘEZEN

30.1.

Dnešní hodinu jsme začali rozcvičkou! Děti se učily různá cviky: star jump, pencil jump, jump, hop, skip, run, walk, tiptoe..

Procvičili jsme "question words": WHO/WHAT/WHERE - děti se učily, kdy jaké použít, tvořily věty.

Učebnice str. 74/A, C, 75/E, poslech

Procvičovali jsme present continuous (průběhový čas) formou online hry.

Homework: 75/D

23.3.

Dnes jsme si nejprve představili gesta, kterými se budeme v online prostředí dorozumívat: wave your hand = hlásím se, thumb up = rozumím, otáčením ruky naznačím- I don't understand, rozevřená dlaň před kamerou - wait! = počkejte!, prst na bradě = repeat (zopakuj), ruka na ucho = louder/listen (hlasitěji/poslouchej).

Učebnice str. 72/A, B, C, 73/F - podle obrázku děti předváděly a ostaní hádaly, co to je (a monkey is playing a guitar/ a duck is drivig a car....

Hráli jsme hru "hangman" na zopakování "actions verbs" - playing guitar, walking, riding a bike apod.

Navzájem jsme se ptali: What are you wearing? Děti jmenovaly, co mají na sobě.

Doma is děti mají procvičovat slovní zásobu lekce.

 

16.3.

Tak máme první pokus online výuky za sebou! Všechny účastníky moc chválíme za trpělivost a snahu pracovat v těchto nových podmínkách!!!!

Dnes jsme se nejprve učili orientovat v online prostředí (Google Hangout Meet). Naučili jsme si posílat navzájem zprávy. 

V učebnici jsme probrali stránky 70/A, B, 71/D,E.

Prosíme děti, aby si na příští hodinu připravili "popisovací desky". Vytvoří jej tak, že vloží list čistého papíru do průhledných desek, k tomu potřebují jeden popisovací fix (nelépe černý nebo modrý) a papírový ubrousek na smazávání.

Děkujeme za spolupráci. V případě doztazů se na nás obraťte.

Miss Adrienne and Miss Andrea

 

9.3.

Portfolio: months on the year. Děti dostaly na kartičkách názvy měsíců, kam doplňovaly chybějící písmena. Poté si je nalepily do portfolia. 

Hráli jsme různé hry na procvičení měsíců. Děti se ptaly: What`s month number 5/3/1....? It`s____. Naučili jsme se používat předložky before/after. What`s the month before/after February? apod. 

Dále jsme si zopakovali názvy ročních období (SEASONS): spring, summer, fall/autumn, winter. Děti kreslily "posters", kde řadily měsíce do daných ročních období a psaly související slova.

Homework: pracovní list

 

2.3.

Dnes jsme si vyzkoušeli napsat poslechovou část cambridgeského testu "Starters".

Dále jsme se učili měsíce v roce (months of the year). Děti nejdříve na čas psaly jednotlivé měsíce na tabuli. Poté se navzájem ptaly: When is your birthday? My birthday is ________. Řadili jsme se od nejmladšího po nejstaršího. (I am older than you. I am younger than you).

Učebnice str. 68/A - poslech

Homework: 68/C - vypracovat do 9.3.

 

ÚNOR

23.2.

Portfolio: děti rozdělovaly slova do katergorií slovních druhů

Zopakovali jsme si předložky - prepositions. Obrazové karty z posledních lekcí děti umísťovaly podle zadání: Put the watch under the desk. The watch is under the desk. apod. Dále jsme si udělali závod ve spelling (pravopisu). 

V pracovním listu děti podle diktátu vybarvovaly jednotlivé předměty a poté ve dvojicích popisovaly: There is a red cat next to the grey robot. apod. 

Zahráli jsme si "scavenger hunt" s učebnicí: děti dostaly seznam pomíchaných slov, která musely nejprvě rozluštit a poté najít v učebnici. 

Homework: 67/E

 

10.2.

Portfolio: opakování psaní sloves s příponou - ing (wave - waving, clap - clapping, write - writing..)

Dnes jsme se věnovali psaní příběhu "writing a story". Nejprve jsme si přečetli krátký příběh: My New Kitten. Děti řadily k obrázkům věty. Učili jsme se v textu rozpoznávat nouns (podstatná jména), adjectives (přídavná jména), verbs (slovesa).

Poté děti psaly ve dvojicích svůj příběh za použití dějové osnovy z My New Kitten. PDěti si příběhy navzájem přečetly.

Homework: pracovní list - označení nouns, adjectives, verbs

3.2.

Portfolio: procvičování pravopisu sloves s příponou - ing (swimming, jumping, waving..apod.) Děti hrály hru bingo, ve které podle obrázků rozpoznávali co na nich kdo dělá (He is eating. She is smiling....). 

Dnešní téma: toys - v obrázcích měly děti najít co nejvíce hraček a všechny je napsat. Opravili jsme si poté chyby v pravopisu.

Učebnice str. 62/A,B, 65/C,D - listen and answer

Hráli jsme hry: "Spot It!" (procvičování slovní zásoby a čtení) a "Guess Who?" (popis "monsters" - It has got 2 eyes, 5 legs and it is yellow...apod.) - procvičovali jsme konverzaci ve dvojicích.

Zopakovali jsme si předložky (64/A a pracovní list).

Homework: 63/C - vypracovat so 10.2.

 

LEDEN

27.1.

Portfolio: množné číslo - plurals - opakování z minulé hodiny, procvičovali jsme také formou online hry.

Dnešní téma: food - procvičili jsme si všechny názvy jídel, které jsme se doposud naučili, dále názvy denních jídel (daily meals): breakfast/lunch/dinner

Učebnice str. 58/B, 59/D - poslech

Děti dostaly obrazové kartičky z různými druhy jídla, řadily je podle abecedy a ptaly se navzájem: Do you like______? Yes, I like______. No, I don't like______.

Dále se děti navzájem ptaly: What do you eat for breakfast/lunch/dinner? 

Homework: 61/F - vypracovat do 3.2.

 

 

 

20.1.

Dnes jsme si zopakovali pravidlo psaní sloves s příponou - ing. Děti dostaly bílé popisovací tabulky, psaly diktovaná slovesa. Dále jsme se věnovali tvoření množného čísla (plurals), nepravidelné tvoření množného čísla a správný pravopis.

Vyluštili jsme si křížovku na výše uvedenou gramatiku. Hráli jsme si hry u tabule (spelling, znalost slov).

Homework: 57/D

 

 

13.1.

Portofolio: pojmenuj a napiš 4 věci ze třídy

Učebnice str. 52/A - obrázek - děti se navzájem ptaly: What is he/she doing? He is jumping..., B - přečti a odpověz. 

Procvičovali jsme přítomný čas průběhový a jeho správné psaní - kdy se koncovka -ing píše přímo za sloveso (eating, counting..), kdy se zdvojuje poslední souhláska (runnig, clapping, swimming) a když sloveso končí na -e (wave - waving, write - writing).

str. 53 /D, E.

Hráli jsme hru s kartičkami, kde bylo napsané sloveso v průběhovém čase. Děti předváděly dannou činnost a ostatní hádaly a tvořily věty: He is running. She is eating...

str. 54/A,B- animals - závod ve poslechu a spellingu. Podle popisu děti pojmenovaly a napsaly název zvířete

Domácí úkol: 55/E

 

6.1.

Portfolio: spelling of transport vocabulary (plane, lorry, boat, motorbike, helicopter)

Povídali jsme si o vánočních prázdninách, kde děti byly a co dostaly pod stromeček.

Učebnice str. 46 - poslech, 47, 48 - křížovka (crossword), 49/D - doplňování chybějících slov v textu

Děti poslouchaly text a písemně poté odpovídaly na otázky týkající se poslechu. 

Dále jsme hráli hru, kdy si musely zapamatovat co nejvíce předmětů na stole a co nejvíce jich napsat. (school objects).

Domácí úkol: 49/E - vypracovat do 13.1.

UPOZORNĚNÍ: Děti si průběžně půjčují knihy z LEAP knihovny. S každou knížkou vždy dostanou list papíru na sepsání "Book Report", kde je uvedeno datum jejího navrácení. Prosíme, kontrolujte, zda děti knížky vracejí včas. Děkujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSINEC

16.12.

Dnešní hodina byla zcela vánoční. Hráli jsme hry, vyrobili jsme si přáníčka (Christmas cards) a zhlédli film Shrek the Hall.

Merry Christmas and Happy New Year! 

LEAP team

 

9.12.

Portfolio: spelling slovní zásoby z minulé hodiny

Dnes jsme se pomalu uvedli do vánoční atmosféry (Christmas). Nejprve jsme si procvičili související slovní zásobu, děti pojmenovávaly obrazové karty nebo slova poslouchaly a karty označovaly.

Zazpívali jsme si písničku "10 Little Elves" - nová slovní zásoba: making toys, hammering, sawing, sewing, wrapping. Děti v pracovním listu podle poslechu označovaly jednotlivé aktivity, které elfové dělají:-); dále dávaly obrázky z písničky do správného pořadí; ve dvojicích předváděly jednotlivé aktivity elfů a hádaly.

Ve druhé části hodiny jsme si vyrobili náš papírový vánoční řetěz (paper chain)- na každém článku muselo být napsáno jedno slovo související s vánoci.

Na závěr děti dostaly odměnu za své nasbírané hvězdičky.

Domácí úkol není. Příští týden budeme mít vánoční besídku:-).

 

2.12.

Portfolio: opakování pravopisu - fruits and vegetables

Dnes jsme se věnovali tématu "house" - děti si nejprve zopakovaly slovní zásobu, kterou znají a přidali jsme několik nových slov: armachair, rug, radio, picture. 

Učebnice str. 40/A - slovíčka, B - poslech; 42/A - psaní dalších slovíček; děti se navzájem ptaly a spellovaly jednotlivá slova. 42/B - listen and colour; C - děti napsaly odpovědi a poté se ptaly navzájem: What's in your bedroom? 

Hra u tabule - hádaní a psaní slov.

Guess what I'm drawing? Děti ve dvojicích kreslily obrázky předmětů z dnešní hodiny a hádaly, o jaký předmět se jedná. 

Domácí úkol: 41/D, E - vypracovat do 9.12., za 2 hvětzdičky!!

 

LISTOPAD

25.11.

Portfolio: animals - spelling

Dnešní téma - názvy ovoce a zeleniny (fruits and vegetables); k dosud známéslovní zásobě jsme přidali nová slova: grapes, pear, coconut, kiwi, watermelon, lime, beans, peas, onion

Formou her jsme si všechna slova procvičovali, děti vyráběly obrazové karty (flash cards), slovně popisovaly jednotlivé druhy fruits and vegetables a ostatní hádaly. 

Učebnice str. 36/A - crossword (spelling slov).

Zhlédli jsme video a zahráli si hru v programu I-dictionary.

Domácí úkol: 36/B - vypracovat do 2.12.

 

18.11.

Portfolio: opakování adjectives 32/B

Procvičovali jsme si přítomný čas průběhový - 33/C - děti sestavovaly věty ze zadaných slov; poté vytvářely legrační věty, ke kterým nakreslily obrázek a mezi sebou si je sdílely. 

33/D - porozumění čtenému textu. Dále jsme se věnovali tématu "animals". Nejprve děti říkaly nejrůznější názvy zvířat, která jsme napsaly na tabuli. Poté musely jednotlivá zvířata popisovat, jak vypadají; na závod u tabule jsme procvičovaly spelling.

Domácí úkol: 34/B - popsat jednotlivá zvířata - vypracovat do 25.11.

 

11.11.

Portfolio: Whose is it? Čí to je? Děti odpovídaly písemně na otázky.

Procvičili jsme si slovesa fly/jump/read/swim/run/sing/. Tvořili jsme věty: I am good at singing but I am not good at jumping.

Učebnice: 30/A, B, 31 - porozumění čtenému textu, poslech.

Dále jsme si opakovali přídavná jména (adjectives) - long, short, beautiful, ugly, clean, dirty, old, young, sick, healthy, hungry, thirsty, happy, excited..Děti hrály hru s míčem, při které musely rychle jmenovat jednotlivá "adjectives". 

Domácí úkol: 33/A - vypracovat do 18.11.

 

4.11.

Portfolio: family tree - děti psaly názvy jednotlivých členů rodiny

Dnes jsme si procvičovali otázku: Whose is this? Čí je to? - vybraly jsme od dětí jejich různé věci a ony se pak navzájem ptaly: Whose is this book? It's Verunka's. Whose is this pencil? It's Ema's. Dále jsme se naučili přivlastňovací zájmena: It's hers. (Je to její) It's his. (Je to jeho).

Učebnice str. 26/A,B; 27/C (poslech), D. Slovíčka z dané lekce jsme napsaly na tabuli a děti je podle zadání musely označit a vyhláskovat. 28/A,B - zopakovali jsme si nepravidelné množní číslo podst. jmen: woman - women; man - men, child - children, person - people. 

Homework: 29/D

 

ŘÍJEN

21.10.

Portfolio: spelling slovíček z kategorie "clothes" (oblečení)

Na začátek jsme si zopakovali použití členů a/an - na rychlost děti určovaly člen k vyslovenému slovu. Dále jsme si procvičili "body parts" - děti pojmenovávaly jednotlivé části těla, procvičovaly jsme psaní jednotlivých slov; učebnice str. 24/A,B.

Dále jsme se věnovali tématu "family" - zopakovali jsme si názvy jednotlivých členů rodiny: mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, uncle, aunt, baby, pet; učebnice str. 24/A,B; 25/D - děti se navzájem ptaly a za každou odpověď soutěžily mezi sebou o pastelky: rock, paper, scissors, go!

Na závěr děti dostaly za nasbírané hvězdičky odměny. 

Homework: 25/E - vypracovat do 4.11.

14.10.

Portfolio: děti doplňovaly ke slovům členy a/an

Dnes jsme se věnovali tématu "clothes" - opakování slov, procvičování spellingu, popis oblečení ostatních; dále jsme si procvičovali "body parts" - děti přiřazovaly ke slovesům jednotlivé části těla: smell, wave, kick, eat, look, see. Dále jsme si procvičovali vazbu there is /there are. How many children are there in the classroom? There are ten. There is one child. Děti řadily rozházená slova do vět. Navzájem se ptaly a odpovídaly.

Učebnice: 20/A,B; 21/C,D

Domácí úkol: 18/C - vypracovat do 21.10.

7.10.

Portfolio: psaní slov podle diktátu Procvičování spellingu).

Dnes jsme se učili význam slov: number, letter, question, sentence, tick, cross, alphabet, words. Formou her a cvičení v učebnici jsme si daná slova procvičovali.

Učebnice: 14/A,B, 15/C. Děti si navzájem kladly otázky a zaroveň soutěžily o pastelky: Rock, paper, scissors!! 15/C - poslech.

Zopakovali jsme si použití neurčitého členu: a / an (před slovem začínajícím samohláskou). Děti přiřazovaly člen ke slovům.

Domácí úkol: 16/A,B - vypracovat do 14.10. Za tento úkol dostanou děti 2 hvězdičky!:-)

ZÁŘÍ

30.9.

Dnes jsme se na začátek pozdravili a navyájem ptali:How are you? What is the weather like? Have you got....apod. Poté jsme si napsali abecedu na tabuli, děti se do písmen trefovaly míčkem a psaly slova, která na dané písmeno začínalo. 

Učebnice str. 10 - představili jsme si častá anglická jména; řadily jsme je podle toho, zda jsou pro kluky nebo pro holky, udělali si poslechové cvičení. Str.11/D děti se navyájem ptaly a zapisovaly do učebnice.

Dále jsme se věnovali barvám, učili jsme se je psát, kombinovat. Učebnice str. 12 - /A,B, 13/D - poslech. Procvičili jsme si také předložky.

Domácí úkol: 11/G vypracovat do 7.10.

23.9.

Dnes jsme se nejprve věnovali opakování abecedy (letters of the alphabet) – psaní podle diktátu, rozpoznávání v pracovním listu, na závod u tabule, učebnice str. 6/A,B,C; opakovali jsme si čísla (numbers) od 1 – 20 – procvičovali jsme jejich psaní, přiřazovali jsme čísla k textům apod.; učebnice str. 8 – A,B,C a 9/D

Domácí úkol: 7/E

16.9.

V dnešní úvodní hodině jsme se nejdříve seznámili s novou členkou naší skupiny, povídali jsme si o tom, kde byly děti o prázdninách. Hráli jsme hry - I like/I don't like - děti se řadily u tabule do skupin Yes/No; Chair game - opět jsme zjišťovali, co kdo má rád (I like) , má (I have), dělá (I do/play...). Seznámili jsme se s novou učebnicí (Fun for Starters), ukázali jsme si, kde si děti na webových stránkách LEAP mohou najít, co v hodinách děláme a jaký je případně domácí úkol.

Dále jsme si zopakovali pravidla (Class Rules) a promluvili o tom, jak je důležité se k sobě hezky chovat. Děti podepsaly "class certificate" na souhlas. Děti také dostaly portfolia, která si vyzdobily a podepsaly. Na závěr každý musel najít ve třídě něco na jednotlivá písmena abecedy.

Prosíme, aby si děti PRAVIDELNĚ NOSILY UČEBNICI.

 

 

 

 

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33