3rd grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

PROSINEC

17.12.

Portfolio: In my house: 

10.12.

Portfolio: uscramble the words (děti skládaly z popletených písmenek slova) - téma - in my house

Zazpívali jsme si písničku, kterou se děti měly za úkol naučit doma.

Učebnice str. 40 - write, listen draw lines (napiš, poslouchej a spoj čarou); 41/E - napiš chybějící slova; 42/A,B,C 

Program I-dictionary - podle poslechu děti rozpoznávaly jednotlivé předměty; na závod jsme si procvičovali spelling nové slovní zásoby (viz. učebnice). 

Děti se navzájem ptaly: What's in your bedroom? In my bedroom I have a .......

Homework: 41/F

password: MISTLETOE (ten, kdo bude znát toto heslo, dostane hvězdičku navíc).

 

3.12.

Portfolio: Daily meals order - děti řadily denní jídla

Dnešní téma - Christmas: věnovali jsme se slovní zásobě  - formou her s obrazovými kartami, závod ve spellingu, pexeso (memory game). Děti vyráběly na čas v týmech "Christmas words  chain" - na jednotlivé proužky papíru psaly vánoční slova a lepily z nich co nejdelší řetěz.

Dále jsme se učili písničku We Wish you a Merry Christmas. Děti nejdříve na papírky napsaly klíčová slova: Christmas, stomping, clapping, whispering, jumping, wish - při poslechu je zdvihaly; dále doplňovaly chybějící slova v textu a a nakonec jsme si písničku všichni zazpívaly.

Homework: pracovní list; naučit se dnešní písničku

LISTOPAD

26.11.

Portfolio: spelling názvů zvířat.

Dnešním tématem bylo: food (jídlo), fruit and vegetables. Procvičili jsme si formou her slovní zásobu.

Učebnice: str. 36, 37/D,E - poslech a psaní (listening and writing); 38 - slovníčka - food. 39/F

Děti vyráběly obrazové karty (flashcards) s názvy jídla - poté jsme hrály hru - rychlé rozpoznávávní, čtení, vyslovování jednotlivých slov.

Homework: děti dostaly pracovní list, do kterého mají popsat své jídlo v jednom dni v týdnu (food diary)

 

 

19.11.

Portfolio: nepravidelná formy množného čísla: man - men, woman - women....

Dnes jsme si procvičovali různá zájmena: sad/happy; old/young; old/new; beautiful/ugly; long/short; dirty/clean. - Hráli jsme hry na závod u tabule. Děti hádaly opačný význam zadaného slova, učily se slova správně napsat.

Učebnice: 32/A,B (funny sentences); v kruhu jsme hráli hru na postřeh a slovní zásobu z oblasti zvířat.; 35/A - děti doplňovaly zájmena popisující jednotlivá zvířata.

Homework: 33/D,E

 

12.11.

Portfolio: toys (hračky) - read, draw and write (děti měly na tabuli napsaná neúplná slova, která doplnily, přečetly a nakreslily. 

Procvičovali jsme Have you got? Yes, I have got...... No, I haven't got..... - děti dostaly psacovní list, do kterého si zapisovaly odpovědi jednoltivých spolužáků. List mají děti dopracovat doma.

Zopakovali jsme si nepravidelné tvary množného čísla: man - men, woman - women, child - children atd. Učebnice str. 28/A,B; str. 30 - can/can't - děti odpovídaly podle tabulky. str. 30/B - poslechové cvičení; 31/C

Zahráli jsme si na tabuli hru na spelling slov (křížovka), dále Chinese whisper (tichá pošta), dále hru "chairs" - děti četly slova z různých kategorií (animals, numbers, food, school apod.) a rozpoznávaly slova, která do dané kategorie nepatří.

Homework: dopracovat pracovní list  

 

5.11.

Dnes jsme si nejprve procvičili zájmena HIS/HER/OUR - děti psaly věty do portfolia. Zahráli jsme si hru "Chinese whisper" na procvičení v poslechu a pravopisu slovní zásoby pro novou lekci - toys.

Procvičovali jsme si frázi: Whose is it? It's.. Čí je to? It is hers/his/our. nebo It is her/his/our pencil case. nebo It is Bill's/Ela's...pencil case. - fomou her jsme vše procvičovali.

Dále jsme si procvičovali otázku Have you got? Has she got?

Učebnice str. 26/A - procvičování čtení, typ cvičení, které se často vyskytuje ve zkoušce Starters;  B, 27/C - poslech, povídání o obrázku, odpovídání na otázky.

Homework: 27/D

 

ŘÍJEN

22.10.

Portfolio: na tabuli byl nakreslený obrázek, který děti popisovaly: There is a table. There is a cat on the table. There are 3 apples under the table...

Opakovali jsme slovíčka z minulé lekce: děti hádaly podle kresby dané slovíčko.

Učebnice: str. 22/A - opakovali jsme "body parts" - read (přečti), draw (nakresli), colour (vybarvi); str. 23 - listen and guess (poslouchej a hádej)

Hráli jsme novou hru na procvičování slovní zásoby - vytvořili jsme si obrazové kartičky, sedli jsme si do kruhu a jednotlivé kartičky jsme si posílali a pojmenovávali (Say the word. Pass the card in the same direction).

Dále jsme s kartami hráli další hru, při které se děti naučily říkat : Kámen, nůžky, papír: ROCK, PAPER, SCISSORS - SHOOT!

Dnes děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky.smiley

Homework: 24/C, 25/D

15.10.

Dnes jsme si zopakovali člen neurčitý  a/an a procvičovali tvorbu vět a otázek. 
Dále jsme se věnovali tématu "části těla" (body parts) a činnostem (actions) - wave, smile, jump, run, look, listen, see
 
Učebnice str. 18 (nová slovní zásoba); str. 19 (procvičování porozumění čtenému textu).
 
Zahráli jsme si hru "guess who" (hádej kdo to je?) 
 
Procvičovali jsme zájmena his/her
 
Učebnice str. 20 (clothes): handbag, shorts, trousers, glasses, socks, dress, skirt, jeans
procvičování nové slovní zásoby - rozpoznávání slov a jejich správné psaní.; str. 21 - pořadí slov ve větě - there is/there are
 
Homework: str. 19D
 

8.10.

Portfolio: děti si musely zapamatovat co nejvíce obrázků a poté je napsat do sešitu; zkontrolovali jsme si pravopis jednotlivých slov a přiřazovali jsme člen neurčitý - a / an. Vysvětlili jsme si, že člen "an" se používá u slov, která začínají na samohlásku (vowels). Na tabuli jsme hráli hru, kdy děti přiřazovaly členy. 

Naučili jsme se slova: letter, alphabet, word, sentence, question, number, tick, cross - všechna tato slova jsou důležitá pro pochopení pokynů jako např: write a letter (napiš písmeno); make a sentence (utvoř větu) apod. 

Student's Book: str. 14 A, B; 15 - obrázek, povídání o obrázku, poslech; 16

Homework: 17/C

 

1.10.

Dnes jsme začali diktátem písmen, skládáním slov a vět. Věnovali jsme se anglickým jménům - Pat, Sam, Jane, Nick....Děti nám říkaly, jaká cizí jména znají. Ukázali jsme si, která jména jsou pro "girls", pro "boys" a která jsou pro girls and boys. 

Učebnice:

NAMES - str. 10/A (spelling jmen), B, C (poslech); 11/D -děti si kladly navzájem otázky a odpovídaly. Na tabuli jsme společně vyluštily křížovku (wordsearch) na jména.

COLOURS - zopakovali jsme si všechny barvy, také míchání základních barev. str. 12/B; děti dostaly do dvojic barvy a musely napsat seznam věcí, které jsou nositely dané barvy. 13/D (poslech).

Na závěr jsme zhlédli příběh na téma barvy v programi I-dictionary a zahráli si pexeso (memory game).

Homework: 12/C

ZÁŘÍ

24.9.

Dnešní hodinu jsme zaměřili na zopakování abecedy, čísel, hláskování slov. V portfoliu děti kreslily předměty podle diktátu. 

Abeceda (alphabet) - na závod děti rozpoznávaly jednotlivá písmena, zaměřili jsme se na problematická písmena (a,i, e, h, s,c, y, g, j). Učebnice str. 6 - poslech; děti dostaly pracovní list ukazovaly jednotlivá písmena podle diktátu. Spelling slov (animals).

Knihovna (library) - děti si dnes vypůjčily knížky. Každý dostal book report, za jeho vyplnění budou dvě hvězdičky navíc. Termín navrácení knížek je 8.10.

Čísla (numbers) - učebnice str. 8; dále děti dostaly kartičky s čísly vypsanýmiá slovy, řadily je, zjišťovaly a doplňovaly chybějící.

Domácí úkol: učevbice str. 8/C

 

 

17. 9.

Dnes jsme děti uvítali v novém školním roce. Představili jsme se s novými členy skupiny, povídali si o prázdninách. On my holidays I....... Děti jmenovaly místa a aktivity, které v létě dělaly. Dále jsme si zopakovali pravidla platná v naší třídě (Listen, Raise your hand, Come prepared, Be kind, Speak English). Děti dostaly nová portfolia (sešity, kam budem každou hodinu zapisovat), učebnice (se kterými jsme se formou hry seznámili). Dále jsme hráli hru, kde děti navzájem sdílely jaké jídlo (food), záliby (hobbies) a předměty (subject) mají rády. Děti odpovídaly: I like.., I don't like..., I love...).

Také jsme si připomněli, za co je možné získat hvězdičky (za práci v hodině, za vypracovaný domácí úkol a za book report). Opět jsme dětem ukázaly knihovnu LEAP a informovaly je o možnosti si půjčovat knížky a dělat z nich zápisy.

Děti si také zopakovaly, jaké si budou na každou hodinu losovat úkoly (job cards) - a board erasor, too much Czech monitor etc...Podepsali jsme společný poster pro 3. třídu "We are a team!" 

Domácí úkol: vypracovat pracovní list "About me"

TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48