3rd grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

ČERVEN

10.6.

Portfolio: What is it? děti pojmenovávaly obrázky

Zopakovali jsme si nepravidelné tvary množného čísla, zahráli si deskovou hru na otázky a dále jsme hráli všechny možné hry, které máme k dispozici:-).

3.4.

Portfolio: dictation - děti psaly podle diktátu slova a doplňovaly k nim sprácné členy

Pracovní list - co jsme se naučili v tomto školním roce

Hry - Děti doplňovaly slova ke všem písmenům abecedy, vyluštili "crossword" str 94.

Domácí úkol: 94/B

KVĚTEN

27.5.

Dnes nás bylo málo, neboť ostatní děti odjeli na školu v přírodě.

Zkusili jsme si složit cambridgeskou zkoušku "Starters". Děti psaly všechny povinné části - poslech (listening), reading and writing (čtení a psaní), speaking (ústní část)

Poté jsme hráli karetní hru, kde jsme si procvičovali názvy různých předmětů a předložky.

Domácí úkol není.

 

20.5.

Portfolio: opakovali jsme si názvy slovních druhů: nouns/verbs/adjectives - děti psaly do každé kategorie slova; poté dostaly pracovní list se seznamem různých slov a řadily je do správných kategorií.

Učebnice 85/E - poslech

Formou her jsme si procvičovali slova, která se v americké a britské angličtině odlišují - flat - apartment, colour - color, favourite - favorite, shop - store....

Děti dostaly pracovní list - tabulku, kde se navzájem ptaly na políčka, která nebyla vyplněná a psaly chybějící slova 

Domácí úkol: 86/A

13.5.

Portfolio: procvičovali jsme psaní a rozpoznávání podle sluchu slov, která mají podobnou výslovnost: here/there/where, cat/hat/that, who/blue/shoe, bear/hair, boat/goat

Zopakovali jsme si části dne, děti jmenovaly, co v jednoltlivých částech dne dělají (In the morning, I eat breakfast/I get dressed...In the afternoon I eat lunch/do homework...) - zahráli jsme si "chair game"

Učebnice str. 84/A

Děti dostaly pracovní list se pomíchanými slovy, která musely rozluštit, správně napsat a vyhledat v učebnici

Zhlédli jsme příběh v programu I-Dictionary.

Domácí úkol: 84/C

6.5.

Portfolio: kategorie - colours, drinks, clothes, food, animals, sports, hobbies - děti psaly slova pro jednotlivé kategorie

Učebnice str. 80/A, 81/E, 82/B, 83/D - děti mluvily o obrázku

Procvičili jsme si nepravidelné tvary množného čísla: tooth - teeth, foot - feet, child - children, man - men, woman - women, lorry - lorries, person - people, fish - fish, sheep - sheep, mouse - mice.

Board race - děti soutěžily ve spellingu výše uvedených slov

Seznámili jsme se s některými slovy, která se odlišují v britské a americké angličtině: flat . apartment, colour - color, favourite - favorite, lorry - truck, apod.(viz učebnice) 

Domácí úkol: 81/C

DUBEN

28.4.

Dnes jsme se věnovali tématu: sports/hobbies/games

Děti diktovaly všechny sporty atd., která znají, přidali jsme si ještě některé nové hry a hobbies. Každý si vytvořil dotazník, se kterým pak zjišťoval u svých spolužáků, jaké sporty/hry mají rádi: Do you like playing football/the piano...? Yes, I like..... No, I don't like.....

Učebnice: 76/A; 77/C, 78/A,B

Na závěr si děti vytvářely křížovku (crossword) s dnešní slovní zásobou.

Domácí úkol: 78/C

 

15.4.

Dnešní hodinu jsme věnovali Velikonocům (Easter). - nejdříve jsme se seznámili se slovní zásobou, hráli se slovy hry, v prostoru LEAP děti hledaly kartičky se slovy, která měla pomíchaná písmenka. Děti slova skládaly dohromady a psaly, poté jsme si společně zkontrolovali pravopis. 

Četli jsme si text o rozdílech mezi Velikonoci v USA, UK, ČR. Děti odpovídaly na otázky z textu. 

Na závěr jsme si vyrobili skládačku s otázkami na téma Easter.

Happy Easter! 

8.4.

Hra na procvičování čtení - děti vždy dostaly větu, kterou poslaly tichou poštou a poslední v řadě ji musel napsat. Všechny věty jsme si navzájem poté opravili a některé zapsali do portfolia.

Procvičovali jsme otázky - what, who, where

Učebnice str. 74/A,C, 75/E

Procvičovali jsme slovní zásobu na téma "the world around us" - program I-dictionary

Vypracovali jsme několik cvičení v Home Fun školní učebnice

Hráli jsme hru na procvičení slovní zásoby a spellingu.

Domácí úkol: 75/D

 

1.4.

 

BŘEZEN

25.3.

Portfolio: opakovali jsme si nejdříve - day, week, month, season. Děti řadily názvy jednotlivých měsíců, k nim určovaly správné roční období (spring, summer, autumn, winter). Podle zadaných indicií děti hádaly, o jaký měsíc se jedná.

Povídali jsme si o jaru - spring - potom děti vyráběly poster pro jednotlivé jarní měsíce.

Ve druhé části hodiny jsme hráli hry: Spot It! Who is who? 

Děti také dostaly hvězdičky, které za posledních 6 týdnů nasbíraly.

Domácí úkol není.

POZOR!! Přiomínáme, že příští týden (1.4.) výuka neprobíhá (den zápisu)

 

18.3.

Portfolio: 69/6 - děti sestavovaly věty: I've got a plane to fly. I've got a new bike to ride...

Učebnice str. 70 - On the beach - procvičili jsme si související slovní zásobu, formou her jsme trénovali pravopis slov a jejich význam; z popisu rozpoznávaly jednotlivá slova (poslech); dále str. 71, 72 -listen and colour

Procvičovali jsme otázky: Who is..........ing a.............? What is.................doing? Děti podle obrázků odpovídaly (The hippo is riding a bike. The bird is flying a kite. apod.

Domácí úkol: 71/D

11.3.

Portfolio: věty s přeložkami

Dnešní téma - travel - procvičili jsme se názvy dopravních prostředků (plane, car, helicopter, lorry, bike, motorbike, boat, bus); správné použití sloves: ride (a bike, a motorbike), drive (a bus,a car), fly (a plane..). 

Zahráli jsme si hru na procvičení slovní zásoby z minulých a dnešní hodiny (food, travel).

Učebnice str. 66 - doplňování slov, poslech; 67 - talking about the picture; 68 - obrázek na téma oslava narozenin - děti obrázek popsaly, poté vyplnily poslechovou úlohu. 69 - křížovka, která se řešila v týmech.

Domácí úkol: 68/C

 

4.3.

Dnes si děti vyzkoušely napsat část cambridgeské zkoušky "Straters". Popsali jsme si, z čeho se zkouška skládá, zhlédli jsme video, jak probíhá ústní zkouška (speaking). Ve třídě jsme pak psali část poslechovou (listening) a čtení/psaní (reading/writing). Děti si vzaly opavené testy domů. 

 

ÚNOR

25.2.

Dnešní téma: present continuous (přítomný čas průběhový)

Portfolio: uhodni slovesa a napiš je v průběhovém čase (koncovka -ing)

Závod ve spellingu u tabule - děti hádaly slovesa, psaly s -ing koncovkou. Procvičovali jsme si slovesný čas ve všech osobách: I am/She,he, it is/We, they are running.

Děti dostaly do dvojice různé obrázky a popisovaly, co se v nich děje.

Dále jsme skládali věty s pomíchanými slovy. Jednotlivé věty se pak psaly na tabuli a děti sedící zády k textu musely podle pantomimy ostatních větu uhádnout.

Domácí úkol: dokončit křížovku 

18.2.

Dnešní téma: At the Toy Shop. Hovořily jsme s dětmi o jejich nejoblíbenějších hračkách a pojmenovávaly jich mnohem více.

Učebnice str. 62 – čtení a konverzace; 63 – křížovka (crossword) a on-line hru na procvičení slovní zásoby.  

Zopakovali jsme si naši písničku s předložkami: „The Prepositions Song“ (přidali jsme above – nad; behind – za; in front of – před). Předložky jsme procvičovali tím, že jsme popisovali kde se nacházejí jednotlivé hračky. Z knížky "puzzle time“ jsme si vyplnili poslechovou hádanku.

Začali jsme novou Unit 30 – prepositions and monsters - děti skládaly pomíchaná slova do vět, četly a postupovaly podle psaných pokynů. Zahráli jsme si „chair game“, kde děti podle pantomimy hádaly o jakou hračku se jedná.

Domácí úkol: 65/D

 

4.2.

Dnešní hodinu jsme věnovali tématu: food. Zopakovali jsme si související slovní zásobu; do portfolia si děti nakreslily tabulku a do kategorií "I like" I don't like" "It's ok" řadily různé druhy jídel.

Na závod jsme si u tabule procvičovali spelling jednotlivých slov. Zopakovali jsme si názvy jednotlivých jídel a co do nich patří. 

Učebnice str. 60

V programu I-dictionary děti poslouchaly písničku na téma food - vyplňovaly podle poslechu slova do textu, písničku si na závěr všichni zazpívali.

Domácí úkol: 61/F

 

LEDEN

28.1.

Portfolio: opakování přítomného času průběhového a jeho správné psaní: swiMMing, smiling, siTTing, eating, claPPing.

Dnes jsme se věnovali množnému číslu podstatných jmen - pravidelná a nepravidelná. Děti dostaly přehlednou tabulku, se kterou v hodinách budeme pracovat. Dále dostaly k vyluštění křížovku, kam psaly množné číslo zadaných slov.

V další části hodiny bylo tématem: jídlo (food). Zopakovali jsme si názvy denních jídel (breakfast, snack, lunch, dinner) a řadili do těchto kategorií jednotlivá jídla. 

Učebnice str. 58/B,C, 59/D - listening

Na závěr děti řadily obrázky jednotlivých jídel podle abecedy.

Domácí úkol: dodělat křížovku - množné číslo

 

21.1.

Portfolio: How many animals can you write in 3 minutes?

Učebnice: str. 52 - přítomný čas průběhový - She's jumping/runnig..Vysvětlili jsme si, jak se správně píší slovesa s koncovkou -ing (str. 53); 54 - obrázek "jungle" - děti si musely zapamatovat co nejvíce zvířat. Poté jsme hráli závod na spelling slov; str. 55

Domácí úkol: 53/E

14.1.

Portfolio: opakování psaní slovíček z minulé hodiny

Dnešní téma: school - zopakovali jsme si slovní zásobu, přibrali nová slovíčka: keyboard, tablet, poster. 

Učebnice str. 48 - procvičování slovíček, křížovka; cv. C - děti se navzájem ptaly. 

Procvičovali jsme si použití neurčitého členu "a" (před slovy začínajícími na souhlásku - consonant) - a car, a desk; "an" - před samohláskami (vowels) - an orange, an apple - děti dostaly pracovní list, kam členy doplňovaly. Na závod psaly na tabuli slova se správným členem.

Učebnice str. 48/B - zopakovali jsme si přivlastňovací zájmena: his, her, their; C - poslech

Domácí úkol: 49/D

7.1.

Portfolio: děti psaly dvě slova do 4 různých kategorií (food, animal, house, adjective).

Učebnice str. 44/A,B - opakování this/these; 45 (poslech); str. 46 - práce z obrázkem (téma "transportation"): car, train, helicopter, boat, plane, bike, metro, tram, bus. Děti pracovaly ve dvojicích: jeden vždy vypral jednu věc z obrázku a vyhláskoval ji, druhý pak podle toho hádal, o kterou věc se jedná.

46/C, 47/D

Na závěr si děti nypsaly slovo helicopter a kolem něj vytvořili křížovku ze všech dnes probraných slovíček z oblasti transportation .

Domácí úkol: 45/F - nejprve děti vyplní krátký pracovní list a pak teprve vypracují dané cvičení

PROSINEC

17.12.

Dnešní předvánoční a poslední hodinu v tomto kalendářním roce jsme si uspořádali vánoční party. Děti nejdříve vyráběly "Christmas card" - měly napsané postupy k výrobě vybraného přáníčka, podle, kterých pak pracovaly. 

Ve druhé části hodiny jsme zhlédli film: The Snowman and the Snowdog. Děti poté odpovídaly na otázky související s příběhem.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!

10.12.

Portfolio: uscramble the words (děti skládaly z popletených písmenek slova) - téma - in my house

Zazpívali jsme si písničku, kterou se děti měly za úkol naučit doma.

Učebnice str. 40 - write, listen draw lines (napiš, poslouchej a spoj čarou); 41/E - napiš chybějící slova; 42/A,B,C 

Program I-dictionary - podle poslechu děti rozpoznávaly jednotlivé předměty; na závod jsme si procvičovali spelling nové slovní zásoby (viz. učebnice). 

Děti se navzájem ptaly: What's in your bedroom? In my bedroom I have a .......

Homework: 41/F

password: MISTLETOE (ten, kdo bude znát toto heslo, dostane hvězdičku navíc).

 

3.12.

Portfolio: Daily meals order - děti řadily denní jídla

Dnešní téma - Christmas: věnovali jsme se slovní zásobě  - formou her s obrazovými kartami, závod ve spellingu, pexeso (memory game). Děti vyráběly na čas v týmech "Christmas words  chain" - na jednotlivé proužky papíru psaly vánoční slova a lepily z nich co nejdelší řetěz.

Dále jsme se učili písničku We Wish you a Merry Christmas. Děti nejdříve na papírky napsaly klíčová slova: Christmas, stomping, clapping, whispering, jumping, wish - při poslechu je zdvihaly; dále doplňovaly chybějící slova v textu a a nakonec jsme si písničku všichni zazpívaly.

Homework: pracovní list; naučit se dnešní písničku

LISTOPAD

26.11.

Portfolio: spelling názvů zvířat.

Dnešním tématem bylo: food (jídlo), fruit and vegetables. Procvičili jsme si formou her slovní zásobu.

Učebnice: str. 36, 37/D,E - poslech a psaní (listening and writing); 38 - slovníčka - food. 39/F

Děti vyráběly obrazové karty (flashcards) s názvy jídla - poté jsme hrály hru - rychlé rozpoznávávní, čtení, vyslovování jednotlivých slov.

Homework: děti dostaly pracovní list, do kterého mají popsat své jídlo v jednom dni v týdnu (food diary)

 

 

19.11.

Portfolio: nepravidelná formy množného čísla: man - men, woman - women....

Dnes jsme si procvičovali různá zájmena: sad/happy; old/young; old/new; beautiful/ugly; long/short; dirty/clean. - Hráli jsme hry na závod u tabule. Děti hádaly opačný význam zadaného slova, učily se slova správně napsat.

Učebnice: 32/A,B (funny sentences); v kruhu jsme hráli hru na postřeh a slovní zásobu z oblasti zvířat.; 35/A - děti doplňovaly zájmena popisující jednotlivá zvířata.

Homework: 33/D,E

 

12.11.

Portfolio: toys (hračky) - read, draw and write (děti měly na tabuli napsaná neúplná slova, která doplnily, přečetly a nakreslily. 

Procvičovali jsme Have you got? Yes, I have got...... No, I haven't got..... - děti dostaly psacovní list, do kterého si zapisovaly odpovědi jednoltivých spolužáků. List mají děti dopracovat doma.

Zopakovali jsme si nepravidelné tvary množného čísla: man - men, woman - women, child - children atd. Učebnice str. 28/A,B; str. 30 - can/can't - děti odpovídaly podle tabulky. str. 30/B - poslechové cvičení; 31/C

Zahráli jsme si na tabuli hru na spelling slov (křížovka), dále Chinese whisper (tichá pošta), dále hru "chairs" - děti četly slova z různých kategorií (animals, numbers, food, school apod.) a rozpoznávaly slova, která do dané kategorie nepatří.

Homework: dopracovat pracovní list  

 

5.11.

Dnes jsme si nejprve procvičili zájmena HIS/HER/OUR - děti psaly věty do portfolia. Zahráli jsme si hru "Chinese whisper" na procvičení v poslechu a pravopisu slovní zásoby pro novou lekci - toys.

Procvičovali jsme si frázi: Whose is it? It's.. Čí je to? It is hers/his/our. nebo It is her/his/our pencil case. nebo It is Bill's/Ela's...pencil case. - fomou her jsme vše procvičovali.

Dále jsme si procvičovali otázku Have you got? Has she got?

Učebnice str. 26/A - procvičování čtení, typ cvičení, které se často vyskytuje ve zkoušce Starters;  B, 27/C - poslech, povídání o obrázku, odpovídání na otázky.

Homework: 27/D

 

ŘÍJEN

22.10.

Portfolio: na tabuli byl nakreslený obrázek, který děti popisovaly: There is a table. There is a cat on the table. There are 3 apples under the table...

Opakovali jsme slovíčka z minulé lekce: děti hádaly podle kresby dané slovíčko.

Učebnice: str. 22/A - opakovali jsme "body parts" - read (přečti), draw (nakresli), colour (vybarvi); str. 23 - listen and guess (poslouchej a hádej)

Hráli jsme novou hru na procvičování slovní zásoby - vytvořili jsme si obrazové kartičky, sedli jsme si do kruhu a jednotlivé kartičky jsme si posílali a pojmenovávali (Say the word. Pass the card in the same direction).

Dále jsme s kartami hráli další hru, při které se děti naučily říkat : Kámen, nůžky, papír: ROCK, PAPER, SCISSORS - SHOOT!

Dnes děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky.smiley

Homework: 24/C, 25/D

15.10.

Dnes jsme si zopakovali člen neurčitý  a/an a procvičovali tvorbu vět a otázek. 
Dále jsme se věnovali tématu "části těla" (body parts) a činnostem (actions) - wave, smile, jump, run, look, listen, see
 
Učebnice str. 18 (nová slovní zásoba); str. 19 (procvičování porozumění čtenému textu).
 
Zahráli jsme si hru "guess who" (hádej kdo to je?) 
 
Procvičovali jsme zájmena his/her
 
Učebnice str. 20 (clothes): handbag, shorts, trousers, glasses, socks, dress, skirt, jeans
procvičování nové slovní zásoby - rozpoznávání slov a jejich správné psaní.; str. 21 - pořadí slov ve větě - there is/there are
 
Homework: str. 19D
 

8.10.

Portfolio: děti si musely zapamatovat co nejvíce obrázků a poté je napsat do sešitu; zkontrolovali jsme si pravopis jednotlivých slov a přiřazovali jsme člen neurčitý - a / an. Vysvětlili jsme si, že člen "an" se používá u slov, která začínají na samohlásku (vowels). Na tabuli jsme hráli hru, kdy děti přiřazovaly členy. 

Naučili jsme se slova: letter, alphabet, word, sentence, question, number, tick, cross - všechna tato slova jsou důležitá pro pochopení pokynů jako např: write a letter (napiš písmeno); make a sentence (utvoř větu) apod. 

Student's Book: str. 14 A, B; 15 - obrázek, povídání o obrázku, poslech; 16

Homework: 17/C

 

1.10.

Dnes jsme začali diktátem písmen, skládáním slov a vět. Věnovali jsme se anglickým jménům - Pat, Sam, Jane, Nick....Děti nám říkaly, jaká cizí jména znají. Ukázali jsme si, která jména jsou pro "girls", pro "boys" a která jsou pro girls and boys. 

Učebnice:

NAMES - str. 10/A (spelling jmen), B, C (poslech); 11/D -děti si kladly navzájem otázky a odpovídaly. Na tabuli jsme společně vyluštily křížovku (wordsearch) na jména.

COLOURS - zopakovali jsme si všechny barvy, také míchání základních barev. str. 12/B; děti dostaly do dvojic barvy a musely napsat seznam věcí, které jsou nositely dané barvy. 13/D (poslech).

Na závěr jsme zhlédli příběh na téma barvy v programi I-dictionary a zahráli si pexeso (memory game).

Homework: 12/C

ZÁŘÍ

24.9.

Dnešní hodinu jsme zaměřili na zopakování abecedy, čísel, hláskování slov. V portfoliu děti kreslily předměty podle diktátu. 

Abeceda (alphabet) - na závod děti rozpoznávaly jednotlivá písmena, zaměřili jsme se na problematická písmena (a,i, e, h, s,c, y, g, j). Učebnice str. 6 - poslech; děti dostaly pracovní list ukazovaly jednotlivá písmena podle diktátu. Spelling slov (animals).

Knihovna (library) - děti si dnes vypůjčily knížky. Každý dostal book report, za jeho vyplnění budou dvě hvězdičky navíc. Termín navrácení knížek je 8.10.

Čísla (numbers) - učebnice str. 8; dále děti dostaly kartičky s čísly vypsanýmiá slovy, řadily je, zjišťovaly a doplňovaly chybějící.

Domácí úkol: učevbice str. 8/C

 

 

17. 9.

Dnes jsme děti uvítali v novém školním roce. Představili jsme se s novými členy skupiny, povídali si o prázdninách. On my holidays I....... Děti jmenovaly místa a aktivity, které v létě dělaly. Dále jsme si zopakovali pravidla platná v naší třídě (Listen, Raise your hand, Come prepared, Be kind, Speak English). Děti dostaly nová portfolia (sešity, kam budem každou hodinu zapisovat), učebnice (se kterými jsme se formou hry seznámili). Dále jsme hráli hru, kde děti navzájem sdílely jaké jídlo (food), záliby (hobbies) a předměty (subject) mají rády. Děti odpovídaly: I like.., I don't like..., I love...).

Také jsme si připomněli, za co je možné získat hvězdičky (za práci v hodině, za vypracovaný domácí úkol a za book report). Opět jsme dětem ukázaly knihovnu LEAP a informovaly je o možnosti si půjčovat knížky a dělat z nich zápisy.

Děti si také zopakovaly, jaké si budou na každou hodinu losovat úkoly (job cards) - a board erasor, too much Czech monitor etc...Podepsali jsme společný poster pro 3. třídu "We are a team!" 

Domácí úkol: vypracovat pracovní list "About me"

TOPlist

aktualizováno: 17.06.2019 23:31:14