2nd grade 1 Drtinova

Vyučující:

Adrienne Eberhart

tel.: +420 774 988 632
email: adrienne.eberhart@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

ČERVEN

13.6.

Portfolio: děti psaly slova podle obrázků (slovní zásoba z minulé hodiny). Jednotlivá slova jsme pak četli in "funny voices" - například jako kočka, had apod.

U tabule jsme procvičovali spelling na závod. Zhlédli jsme příběh z I-Dictionary.

Ve druhé části hodiny děti vyráběly vějiře "fan", na které kreslily a psaly slova související s létem.

6.6.

Dnes jsme se věnovali tématu: SUMMER  - prošli jsme si slovní zásobu, kterou děti již znaly a naučili se nová slovíčka: waterslide, popsicle, crab, pool, barbecue, beach, sand, sandcastle, swimsuit, picnic. Hráli jsme hru "go fish" s obrázkovými kartami se všemi slovíčky, která souvisejí s létem.

Poté děti kreslily podle diktátu jslova k obrázkům pak vyhledávaly v křížovce (crossword).

 

 

KVĚTEN

30.5.

Dnešní den jsme si hráli hry (Spot it!/Who are you?/Guess who?), opakovali si slovní zásobu od začátku školního roku, procvičovali spelling.

Domácí úkol: 80/6

23.5.

Portfolio: děti psaly názvy jídla, společně jsme zkontrolovali spelling

Věnovali jsme se frázi: Would you like some bread/milk/potatoes/...? Yes, I would like some..No, I wouldn't like any....Formou her z obrazovými kartičkami si děti kladly otázky navzájem. 

Zahráli jsme si hru "chinese whisper"  - děti psaly na tabuli slova, která se k nim pomocí "tiché pošty" dostala :-). 

Ve druhé části hodiny děti vytvářely plán na narozeninovou party (birthday party) - na "poster" psaly informace - who, where, when, foods, program, presents.. V příští hodině nám každý svůj plán představí.

Domácí úkol: 80/5

16.5.

Dnešní téma - food/party 

Portfolio: děti psaly co nejvíce druhů jídel, která znají. 

Procvičovali jsme jsme spelling všech probíraných slov. Hráli jsme hry.

Pracovní list - obrázky 40 druhů jídel - děti na jednotlivé obrázky dané slovo.

Domácí úkol: 78/2

 

2.5.

Portfolio: děti psaly věty: I like playing football/the piano...I don't like ....ing.

Opakování slovní zásoby z minulé lekce, přiřazování slov k obrázkům.

She likes/doesn't like - děti reagovaly na poslech a podle obrázků ve školní učebnici.

Učebnice: 72 - poslech

I-dictionary - poslech příběhu (slovesa přítomný průběhový čas)

Domácí úkol: celá str. 73

DUBEN

25.4.

Porfolio: What are you wearing? I'm wearing......Děti psaly co mají na sobě (alespoň dvě věci).

Dnešní téma bylo: hobbies -zopakovali jsme si název různých aktivit i z minulého roku(riding a horse, reading, singing, playing footbal/basketball/baseball, painting......)

Učebnice str. 70

Ve druhé části hodiny jsme si udělali průzkum v rámci třídy o tom, kdo co rád dělá. Děti si vytvořily dotazník a poté se navzájem ptaly: Do you like playing the piano?....Yes, I like.....No, don't like.....

Domácí úkol: 71/3,4 (za dvě hvězdičky)

11.4.

Dnešním tématem bylo jaro "spring" a Velikonoce "Easter"

Slovní zásoba: grass, tree, flowers, bunny, basket, eggs, lamb, chick, catking, duckling, hen, cake.

S danou slovní zásobou jsme dělali aktivity s obrazovými kartami, řazením, psaním; zahráli jsme si pexeso. Vyluštili jsme si křížovku (crossword).

Na závěr děti podle diktátu malovaly obrázek, podle napsaných pokynů jej vybarvovaly a popisovaly slovy.

Happy Easter!

4.4.

Portfolio: děti poslouchaly příběh a musely si zapamatovat a zapsat všechno obloečení (clothes words) - opravili jsme si společně pravodpis jednotlivých slov

I- Dictionary - hra - poslech (clothes)

Dále jsme si zahráli hru "bingo". Otevřeli jsme si také obchod se obječením a nakupovali:-).

Domácí úkol: 67/6

 

BŘEZEN

28.3.

Portfolio: listen and draw - děti malovaly obrázek podle diktátu

Dnešní téma: clothes (oblečení) - procvičili jsme si slovní zásobu - t-shirt, shirt, jacket, shorts, hand bag, jeans, trousers, skirt, socks, shoes, hat, sun glasses, glasses. - rozpoznávání chybějících slov, spelling na tabuli apod.

Vytvořili jsme si dva obchody s oblečením, děti dostaly nákupní seznamy a nakupovaly:-). Hello, have you got a glue jacket? Here you are. Thank you. nebo Sorry, I haven't got a blue jacket..

Učebnice str. 64/1

Domácí úkol: 66/5

 

21.3. 

Portfolio: zopakovali jsme si "prepositions song" a kreslili podle diktátu obrázek

Speaking (mluvení): děti nejprve podle vyučujícího braly a umísťovaly jednotlivé předměty: Take ou the pen and put the pen on/under/behind.. your head.apod. Poté si děti dávaly instrukce samy ve dvojicích.

Listening (poslech): písnička z učebnice - nejprve jsme si ji poslechli, poté děti dostaly pracovní list s částmi textu písně, přečetli jsme jej, a podle poslechu dali do správného pořadí. 

Game: zahráli jsme si oblíbenou hru na spelling sloíček z minulých lekcí.

Učebnice: str. 56 -děti doplňovaly jména dětí na židle, podle zadaného textu.

Star day: dnes všichni dostali odměnu za práci za posledních 6 týdnů.

Domácí úkol: 57/7

 

14.3.

Dnešní hodinu jsme si procvičovali slovní zásobu – town, places in a town – peacovali jsme s pracovním listem, na kterém děti doplňovaly prázdná místa na mapě. Navzájem jsme se ptali: Where is the toy shop? The toy shop is next to the school, Where is the part? The park is between the pet shop and the flower shop. atd.

Nakonec si děti vytvořily svou vlastní mapu, kterou poté pipisovaly ostatním.

Domácí úkol: 55/4

 

6.3.

Portfolio: read a sentence an guess the animal (děti podle textového zadání psaly název zvířete)

Dnešním tématem bylo město a místa ve městě: town, hospital, café, shop (fruit shop, furniture shop, toy shop, flower shop, shoe shop), flat, park, school..

Hráli jsme různé hry pro procvičení nové slovní zásoby.

Ve školní učebnici: listen and point -v obrázku děti ukazovaly jednotlivé věci vě městě podle poslechu a poté odpovídaly na otázky.

Učebnice str. 54/1

V rámci hry "snatch" jsme procvičovali: How many......are there? There are/is....

Pracovní list: děti na mapě města nejprve podle poslechu umísťovaly jednotlivé obchody, poté vše nalepily podle zadaného textu. - procvičování porozumění čtenému textu a předložek - behind, next to, in front of, between

Domácí úkol: 55/3

 

 

 

ÚNOR

28.2.

Portfolio: opakování předložek - děti podle obrázku psaly správnou předložku (on, in, under, between, next to, behind, in front of)

Animals - děti na tabuli označovaly napsaný druh zvířete podle poslechu jeho popisu. 

Učebnice str. 52/8

I-dictionary: písnička (animals and prepositions), příběh, hra

21.2.

Dnes jsme začali opakování "preposition song“ a předložek obecně – děti kreslily podle diktátu obrázek.

Zopakovali jsme si názvy zvířat a procvičili spelling.

Poslechové cvičení – popis zvířete a jeho uhádnutí

Class project – děti si kreslily vlastní ZOO; poslechli jsme si písničku o ZOO

Ptali jsme se navzájem: "do you like _______plural animals______?" Yes, I like.... No, I don't like....

Domácí úkol: dokončit obrázek ZOO

 

7.2.

Portfolio: What's your favourite animal? Děti psaly a kreslily nejoblíbenější zvíře.

Zopakovali jsme si všechna zvířata, která jsme se doposud naučili (18) - děti na čas rozpoznávaly jména zvířat napsaných na tabuli (reading), učily se, jaké zvuky dělají. Na čas jsme také procvičovali spelling jednotlivých slov. 

Zahráli jsme si "charades game" - děti předváděly zvíře a hádaly. 

Ze školní učebnice jsme probrali písničku - děti dostaly nejprve za úkol poslouchat, jaká zvířata a kde se v písničce vyskytují, poté dávaly dohromady jednotlivé části textu a nakonec jsme si společně zazpívali. 

Domácí úkol: 48/2

 

LEDEN

24.1.

Portofilo: správné pasní slovíček na téma: food

Vzhledem k tomu, že se věnujeme tématu jídlo, vyrobili jsme si dnes s dětmi menu pro 4 restaurace (restaurant menu)a hráli si na hosta a obsluhu:-).

Děti se naučily názvy kategorií na menu: drinks, meat, sides, dessert. Do těchto kategorií potí řadily všechna jídla, která jsme se dosud naučili. U tabule, na závod, je děti označovaly a vyslovovaly.

Domácí úkol: 42/5

 

17.1.

Dnešní hodinu jsme věnovali tématu: Food. Děti dostali za úkol napsat do portfolia několik druhů jídla.

V programu I-dictinary jsme zhlédli písničku, ve které zněly různé druhy jídel (foods). Děti podle poslechu zakroužkovávaly v pracovním listě slova a pak je doplňovaly do vytištěného textu písně.

fruit, vegetables. bread and butter, toast and jam, rice, chips, coconut, banana, orange, apple, chicken, fish, milk, water, juice, chocolate cake..

Vytvořili jsme si dva obchody, každý dostal nákupní seznam (shopping list) a nakupovalo se:

Can I have some......, please? Here you are! Thank you!

Sorry, I haven't got.......... OK, thank you!

Domácí úkol: 41/2

 

10.1.

Dnes jsme začali opakováním zájmen this/these, that/those

Dále jsme se věnovali tématu "family" - na tabuli jsme si namalovali "family tree" - nová slovíčka: aunt, uncle, cousin, baby brother, baby sister

Učebnice str. 34, 35/4

Naučili jsme se nová slovesa a jejich použití v přítomné čase průběhovém: run, get, fly, jump,  catch, clean, hit, sleep, throw. Příklad procvičovaných vět: 

I'm jumping. You are flying. She's throwing a ball. He's sleeping. We are catching a ball. They are cleaning a car.

Na obrázku ze školní učebnice děti poslouchaly jednotlivé aktivity a ukazovaly. 

Domácí úkol: pracovní list

 

3.1

Dnes jsme se uvítali v novém roce. Děti nám říkaly, co dostaly pod stromeček a co dělaly o prázdninách. 

Zopakovali jsme si slovní zásobu z předešlé hodiny (house) - děti dostaly obrazové karty a celou větou pojmenovávaly:This is a living room. This is a bathroom etc.

Zaměřili jsme se na zájmena this/these; that/those. Pomocí obrázků jsme dlouho procvičovali používání těchto zájmen ve větě: This is a ball (Toto je míč). These are balls. (Toto jsou míče). That is a ball (Tamto je míč). Those are balls (Tamto jsou míče).  

Na tabuli jsme napsaly věty a děti kreslily, co přečetly: These are dogs. Those are chairs. etc. 

Zahráli jsme si několik her na procvičení dané gramatiky a děti si vypracovaly pracovní list. 

Domácí úkol: pracovní list (slovní zásoba z téma "house")

 

 

 

 

PROSINEC

20.12.

Dnešní předvánoční a poslední hodinu v tomto kalendářním roce jsme si uspořádali vánoční party. Děti nejdříve vyráběly "Christmas card" - měly napsané postupy k výrobě vybraného přáníčka, podle, kterých pak pracovaly. 

Ve druhé části hodiny jsme zhlédli film: The Snowman and the Snowdog. Děti poté odpovídaly na otázky související s příběhem.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!

13.12.

Portfolio: listen, write, say - děti psaly a malovaly slovní zásobu na téma Christmas

Zopakovali jsme si písničku: Decorate the Christmas Tree.

Dnes jsme si přečetli knížku: If You Take a Mouse to the Movies. Děti poté vypracovaly úkoly navazující na čtený příběh (řadily správně za sebou jednotlivé části příběhu).

Dále děti zdobily podle diktátu vánoční stromeček (pracovní list).

Na závěr jsme dětem rozdaly odměny za nasbírané hvězdičky. Domácí úkol tantokrát není. Příští týden nás čeká vánoční besídka!smiley

 

6.12.

Dnešní téma: Christmas - nejprve jsme si s obrazovými kartami probrali slovní zásobu související s "Christmas" (Chistmas tree, ornament, elf, reindeer, sleigh, Santa Claus, angel, ornament, candy canes, wreath, mistletoe, star..). Formou hry (rychle rozpoznej a označ - "swat it"), spelling jednotlivých slov apod.

Děti dostaly pracovní list, ve kterém podle zadání vybarvovaly jednotlivé předměty.

Ve druhé části hodiny jsme se věnovali písničce "Decorate the Christmas Tree". Nejprve jsme se naučili slova, která se v písničce vyskytují, děti obrázky jednotlivých předmětů zdvihaly, když je v písni zaslechly. Dále doplňovaly chybějící slova v textu a nakonec jsme si všichni zazpívali:-).

Nakonec děti dostaly pracovní list - obrázek vánočního stromku a podle zadání (hra s kostkami) jej zdobily.

Domácí úkol: naučit se písničku "Decorate the Christmas Tree"

LISTOPAD

29.11.

 

Portfolio: Whose is it? Čí je to? Děti psaly odpovědi na otázky. 

Dnešní téma: house (dům): hall, bathroom, bedroom, living room, dining room, bathroom, kitchen, lamp, phone, mirror, mat, clock, sofa - hráli jsme různé hry z obrazovými kartami na procvičení dané slovní zásoby.

Děti podle poslechu ukazovaly na obrázku - zároveň jsme použili znalost předložek (prepositions).

Děti dostaly pracovní list - domeček a jednotlivé předměy, které podle poslechu vybarvily (colour), vystřihly (cut) a nalepily (stick). Ve dvoji si pak navzájem popisovaly své domečky. Nakonec všichni dostaly napsané pokyny, kam mají jednotlivé věci nalepit (procvičování čtení a porozumění textu).

Program I-dictionary - poslech písničky a příběhu  na téma house.

Domácí úkol: str. 24/2, 25/3,4 - děti dostanou za úkol 2 extra hvězdičky!


22.11.

Portfolio: opakování použití this/these - děti psaly věty: This i a ball. These are balls. atd.

Sight words (frekventovaná slova) - hráli jsme karetní hru, při které děti rychle rozpoznávaly a četly daná slova. Dále jsme si zahráli hru na hláskování slovní zásoby - toys. 

Naučili jsme se ptát: Čí je to? Whose is it? Čí je to auto. Whose car is it? Čí je tato panenka? Whose is this doll? It is Jane's.....

Učebnice str. 20 - listen, colour, write.

Pouštěli jsme si písničku, pomocí obrazových kartiček děti ukazovaly slova, která slyšely, vybarvily jednotlivé předměty podle poslechu a spojily se správným jménem - John's jacket. Bill's trousers...

Draw your favourite toy/clothes - každý nakreslil svou oblíbenou hračku nebo oblečení a poté jsme si navzájem ukazovali obrázky a tvořili věty: Whose dress is it? It is Sofie's apod.

Homework: 20/6

 

15.11.

Portfolio: Draw your favourite toy. (Nakresli nejoblibenější hračku) - děti se poté navzájem ptaly a odpovídaly. Formou hry "snatch" jsme si zopakovali předložky (Put your hand ON your nose. Put your foot UNDER your knee....).

Prostřednictvím obrazových karet jsme si opakovali slovní zásobu z posledních dvou lekcí (děti pojmenovávaly obrázky nebo četly názvy jednotlivých věcí. 

Učebnice: Děti poslouchaly a ukazovaly jednotlivé věci (toys) - doll, bike, computer game, computer, kite, train, car, camera, alien, watch.

Naučili jsme se slova THIS -toto; THESE - tyto, to (jsou). This is a ball. These are cars.

Activity Book str. 19.

Zhlédli jsme příběh v programu I-dictionary a zahráli si memory game (pexeso).

Homework: 18/1 

8.11.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali slovíčka z minulé hodiny - school objects (děti psaly podle diktátu jednoltivá písmena, ze kterých skládaly slova). Zkontrolovali jsme domácí úkol;  tabule jsme si hrály s obrazovými kartami široké slovní zásoby z minulých hodin; zopakovali jsme si předložky.

Děti dnes pracovaly na "projektu". Každý dostal na jednotlivých papírkách věty, které si musel přečíst, správně je seřadit a podle tohoto textu namalovat poster. (There are three pencils in the classroom. There is a desk on the pencils. There is a ruler on the desk apod.) Děti poté popsaly slovem jednotlivé věci v obrázku.

Zahráli jsme si hru se "sight words" (v angličtině seznam 100 slov, která se nejčastěji vyskytují). Děti si jednotlivá slova v kruhu posílaly a četly. 

Homework:

ŘÍJEN

25.10.

Portfolio: spelling - správné psaní slov: cupboard, bookcase, eraser, board

Dnes jsme hráli spoustu her na procvičování "school objects" a předložky. V učebnici, se kterou pracujeme pouze v hodinách, děti ukazovaly podle poslechu jednotlivé věci a určovaly, kde jsou: There are pencils in the classroom, there is a cupboard on the pencils apod. Poté děti dostaly pracovní list s obrázkem třídy (classroom), kam podle poslechu umísťovaly jednotlivé obrázky. Nakonec vše v obrázku písmně pojmenovaly. (cut, colour, glue, lable, say - nastřihej, vybarvi, nalep, popiš, řekni)

Hráli jsme hru s obrazovými kartami.

Activity Book str. 15 -spelling a samolepky (ze zadní části učebnice)

Homework: Activity Book str. 13

 

18.10.

V portfoliu děti malovaly podle diktátu - procvičení slovní zásoby z minulé hodiny a předložky: There is a table; there is a chair next to the table....

Dnešním tématem byla vazba: there is/there are. Nejprve jsme si vysvětlili, kdy se vazba používá, že "is" je pro 1 předmět a "are" je pro 2 a více předmětů. Děti dostaly obrázek, o kterém hovořily: there are 5 pencils on the table; there is one cupboard next to the teacher apod. 

Skládání celé věty: nejprve ve dvojicích a pak každý jednotlivec dostal na papírkách jednotlivé části věty, které musel poskládat a přečíst nahlas. 

Domácí úkol: děti dostaly pracovní list, kde mají podle zadání vybarvit jednotlivé předměty na obrázku a napsat jejich počty.

 

11.10.

Zopakovali jsme si barvy (colours)a jejich psaní - na tabuli byly napsané barvy, děti se je musely zapamatovat a napsat do sešitu.

Zopakovali jsme si předložky (prepositions) - on, in, under, between, next to, behind, in front of.

Dnešní téma: školní předměty (school objects) - na str. 10/1 si děti zapsaly nová slovíčka (desk, eraser, pen, pencil, bookcase, classroom, school bag...). Hráli jsme různé hry na procvičení dané slovní zásoby. 

V další části hodiny jsme opakovali "numbers" (čísla) - od 11 do 20. Učili jsme se čísla správně rozpoznat, napsat, přečíst (hra s kartičkami, řazení podle posloupnosti - textem napsaná čísla).

V pogramu I-dictionary jsme zhlédli příběh na téma škola a zahráli si on-line hru. 

Na závěr jsme si zasoutěžili a na čas psali počáteční písmena různých slov.

Domácí úkol: kdo chce, může dodělat domácí úkol z minulé hodiny str. 9/10 - děti mají libovolně nalepit samolepky do rámečků (samolepky - barvy - jsou vzadu v Activity Book) a napsat pod každou její jméno. Jinak je za úkol dodělat cvičení na str. 10 / 1.

 

4.10.

Dnešní hodinu jsme věnovali barvám (jejich názvy, rozpoznávání, spelling) a čtení tzv. sight words.

Colours: děti postupovaly podle pokynů: take a red/blue...pencil and put it on the desk. Poté jsme děti rychle zvedaly tužky podle dané barvy. Na tabuli jsme napsali všechny probírané barvy a na závod je děti musely rychle označovat. Dále jsme hráli novou hru, kdy děti podle zadaných pokynů malovaly barevné kruhy (draw a red/blue/yellow..circle, a nebo balonky - draw a red/blue ...balloon), poté děti jednotlivé barvy označily textem. Čtení barev (reading) - děti dostaly na stul set karet a z nich musely vždy rychle zdvihnout tu správnou.

Activity Book sr. 8

Sight words: v angličtině seznam 100 slov, která se nejčastěji vyskytují v textu. Dnes jsme si formou hry "go fish" a čtením a rychlým označováním apod. procvičovali prvních 15 slov (např. what, am, I, here, yellow, is, we, two....) Ve hře "go fish" jsme so zároveň procvičovali otázky a odpovědi: Do you have? Yes, I do. No, I don't.

Homework: Activity Book str. 9/10

ZÁŘÍ

27.9.

Dnešní hodinu jsme věnovali opakování a procvičování písmen abecedy (letters, alphabet) a čísel (numbers). Do portfolia si děti psaly čísla podle diktátu, která dávala dohromady jednoduchá slova. Děti slova četly a poté je sestavovaly do vět.

Letters: Zopakovali jsme si naši oblíbenou "phonics song", děti pak na tabuly ukazovaly jednotlivé předměty, které začínají daným písmenem. Další zábavnou hrou na rozpoznávání písmen bylo, když děti dostaly do dvojic papír s nahodile napsanými písmeny abecedy, kdo dříve písmeno ukázal a řekl slovo,  které jím začíná, dostal bod. Také jsme na čas písmena řadili.

Numbers: zopakovali jsme si čísla 1-10, děti řadily čísla k vypsaným číslům, vypracovaly si cvičení v učebnici.

Activity Book: zopakovali jsme si všechny postavy v učebnici (Mrs. Star, Mr Star, Simon, Suzy, Stella, Monty, Marie, Grandpa Star, Grandma Star). Naučuli jsme se She's....He's.. Her (její), His (jeho). Str. 4, 5

Knihovna (library): dnes si děti zapůjčily knížky v naší knihovně. Datum navrácení je 11. 10.

Domácí úkol: str. 5/4

 

20. 9.

Na úvod jsme se všichni navzájem představili, uvítali nového žáčka ve skupině (děti vždy říkaly své jméno a věc, která začíná na stejné písmeno jako jméno). Hráli jsme hru - What is better? Děti se poslouchaly, ze kterých dvou věcí si vybrat a odpovídaly (I like a cake or ice cream/pizza or apples/hot or cold....).

Seznámili jsme se s našimi učebnicemi, představili jsme si úkoly, které si děti budou každou hodinu losovat (job cards). Zopakovali jsme si pravidla platná ve třídě a podepsali "team poster", který svtrzuje, že na sebe budou děti hodné a budou spolupracovat.

Děti dostaly sešity na práci v hodině (portfolia), která si podepsaly a vyzdobily dle své představy. Začaly pracovat na pracovním listu "About me".

Domácí úkol: dodělat stránku "About me"

 

 

TOPlist

aktualizováno: 17.06.2019 23:31:14