1st grade 2 Drtinova

 

Vyučující:

Hannah Kelley

tel.: +420 608 431 658
email: hekelley2@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019!



Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné.

 

 

 

ČERVEN

12.6.

Story time! Děti se dnes seznámily s knížkou "The Very Hungry Caterpillar". Děti se nejdříve naučily slovíčka: caterpillar, cocoon, butterfly, hungry, cheese, cupcake, salami, plums, pears, strawberry, leaf, lollipop, stomach ache.

Příběh jsme si přečetli, pak jej zhlédli jako film a nakonec si děti vyrobily velikou housenku.:-)

5.6.

Dnešní hodinu jsme si procvičovali formou her (go fish!, swat it! , snatch!) slovní zásobu "foods".

Zpívali jsme si písničky, zhlédli příběh v programu I- Dictionary.

Domácí úkol: str. 89/samolepky

KVĚTEN

29.5.

Dnešní téma: food - jídlo. Naučili jsme se nová slovíčka: cake, milk, juice, pizza, bread, water melon, chips, burger...

Zahráli jsme si hru: Go fish! (na způspb kvarteta, s obrázky jídla) a při ní si procvičovali frázi: Have you got an apple/bread...? Yes, I have, No, I haven't. 

Dále jsme se naučili ptát: Do you like.....? Yes, I like....No, I don't like.....

Učebnice str. 86 - poslech

Domácí úkol: 84/2

22.5.

Opakovali jsme si výslovnost spojení hlásek: sh (š), th, ch (č) a naučili se novou - wh (děti se učily slova začínající na tuto dvojhlásku - wheel, whale, what, when.

V programu I-Dictionary jsme si opakovali téma "house"

Podle diktátu děti malovaly dům a jeho části.

Domácí úkol: 83/stickers

 

15.5.

Dnes jsme si zopakovali spojení hlásek sh(š), th a naučili se nové - CH (vyslovuj Č). Děti malovaly obrázky věcí,kterí začínají těmito písmeny: chocolate, chair, choo choo train, 

Nová slovní zásoba - house - bedroom, kitchen, hall, living room, dining room, bathroom - slovní zásobu jsme si formou her s obrazovými kartami procvičovali.

Dále děti dostaly pracovní list, kde vystříhaly obrázky jednotlivých předmětů a podle diktátu je právně umísťovaly: Put the doll in the kitchen. Put the plane in the living room apod.

Domácí úkol: 79/3

DUBEN

24.4.

Portfolio: představili jsme si spojení souhlásek "th", procvičovali jsme jejich výslovnost (thank you, three, thump

Dnes jsme se učili přítomný čas průběhový (ing forma) - She/he is walking, driving a car/bus/lorry/boat, riding a bike/horse/motorbike, sitting, flying a plane/helicopter.

Učebnice str. 72 - poslouchej a spojuj čarou; pracovní list - děti podle diktátu písmenek psaly slova, četly a malovaly k nim obrázek

Hry na závod u tabule - slovní zásoba, poslech.

Domácí úkol: samolepky str. 75

 

17.4.

Portfolio: děti psaly písmena podle diktátu, která dala dohromady slovo - EASTER - Velikonoce.

Dnešní hodinu jsme celou věnovali tomuto tématu. Naučili jsme se slova: lamb, bunny, easter eggs, spring, whip

Hráli jsme si hry s novou slovní zásobou, pustili si velik. písničky a děti vyrobily velikonoční přáníčko.

HAPPY EASTER!

 

10.4.

Portfolio: dnes jsme se naučili, že spojení písmenek "SH" vytváří zvu "Š". Děti si spojení písmen zapsaly a nakreslily obrázek ovečky SHeep

Dále jsme opakovali slovní zásobu na téma "transport" - doprava. Děti dostaly obrázky různých sruhů dopravních prostředků (motorbike, boat, bus, lorry, plane, helicopter, car, bike), poslouchaly příběh a když slovo zaslechly, ukázaly obrázek. Stejně jsme postupovali u písničky na dané téma. 

Podle diktátu písmen sestavovaly děti z písmenkových kostek slova a písmena řadily podle abecedy.

Pracovní list - transport and numbers: In number 1 there's a red car...apod. děti vybarvovaly a umísťovaly jednotlivé obrázky

Učebnice str. 73/poslech

Domácí úkol dnes děti nedostaly.

 

3.4.

Portfolio: děti psaly podle diktátu písmena, která tvořila slova (small, big, mom, dad...)

Dále jsme rozpoznávali a pojmenovávali jednotlivá písmena na tabuli, děti vyplňovaly chybějící písmena v abecedě, zpívali jsme naši oblíbenou písničku Alphabet Idol

Představili jsme si slovní zásobu nové lekce: motorbike, boat, bus, lorry, plane, helicopter, car

Učebnice str. 70/2 - listen and colour (poslouchej a vybarvi) - procvičování slovní zásoby a názvů barev.

Domácí úkol: 70/1

 

BŘEZEN

27.3.

Portfolio: pracovní list - abeceda (T-Z)

Dnes jsme si hráli s kostkami s písmenky - děti skládaly podle diktátu písmen dohromady slova, která četly: red, hat, cat, dog, sun

Poté jsme hráli hru "bingo" se slovesy: play tennnis, play basketball, swim, play football, play the piano, play the guitaire, fish, draw

Poslouchali jsme příběh ze školní učebnice a podle poslechu řadili obrázky. Děti jmenovaly, co/kdo se na daném obrázku nachází.

Zahráli jsme si hru na zopakování slovní zásoby posledních dvou lekcí.

Domácí úkol: str. 69/druhé cvičení - pokud děti umí dný obrázek pojmenovat, vybarví pod ním hvězdičku.

 

 

20.3.

Portfolio: pracovní list - abeceda (M-S)

Dnes jsme se věnovali opakování sloves z minulé hodiny, naučili jsme se 2 nová: ride a horse, sing

Děti se navzájem ptaly: Can you...? Yes, I can. No, I can't. Udělali jsme si přehled who can: ride a bike, swim, play the piano apod. 

Zhlédli jsme píničku na téma jaro: SPRING. Naučili jsme se slovíčka související s jarem: flower, cloud, rain, tree, rabbit

Děti poté malovaly podle diktátu jarní obrázek: draw a tree. Draw two flowers next to the tree. Draw a bird under the flowers.apod

Domácí úkol: str 69/samolepky

 

13.3.

Portfolio: pracovní list abeceda

Naučili jsme se novou slovní zásobu: play tennnis, play basketball, swim, play football, play the piano, play the guitaire.

Děti se naučily používat novou slovní zásobou ve větě: I can swim/play football..... Can you....? Yes, I can. No, I can't.

Formou her a práce v kroužku jsme procvičovali dané fráze. Hráli jsme hru na rozpoznávání nových slovíček na tabuli. Zhlédli jsme písničku z učebnice na dané téma.

Domácí úkol: 66/6

6.3.

Pracovní list - děti měly zadaná různá písmena abecedy a k nim kreslily předmět, který daným písmenem začíná. Poté vždy písmeno a předmět pojmenovaly: A is for APPLE apod.

Opět jsme si pustili a zazpívali naší oblíbenou písničku Alphabet Idol

Zopakovali jsme se slovní zásobu z minulé hodiny: clothes. Na tabuli jsme hráli hru, na rozpoznávání jednotlivých obrázků oblečení, zahráli jsme si také hru "go fish" (něco ve smyslu kvarteta) s obrázky oblečení a při tom procvičovali fráze: Have you got.......? Yes, I have. No, I haven't. 

Chinese whisper: hra na tichou poštu, děti hádaly oblečení a kreslily na tabuli.

Program I-dictionary: Mice party. příběh a myškách, co mají oblečené na party; dále hra, kde děti podle poslechu oblékaly jednotlivé myšky.

Domácí úkol: 59 - nalepit samolepky

ÚNOR

27.2.

Alphabet - děti psaly počáteční písmena věcí, které viděly na tabuli a poté pojmenovávaly jednoltivá písmena.

Učebnice str. 54/1 - How many? 

Circle time: navzájem jsme se v kruhu ptali: How are you and what's your favourite toy/animal/coulour? a odpovídali: I am fien/sad/hungry....and my favourite animal/toy/colour is....

Učili jsme se názvy oblečení - CLOTHES. Nová slovíčka: shorts, jacket, skirt, shoes, jeans, trousers, socks, T-shirt, shoes, socks, dress.

Děti dostaly pracovní list s obrázky oblečení a vybarvovaly podle diktátu (The jacket is red; the skirt is yellow...

V programu I-dictionary jsme zhlédli písničku a příběh na téma oblečení (clothes)

Domácí úkol: str. 55 - nakresli své nejoblíbenější oblečení (your favourite clothes) 

 

20.2.

Portfolio - děti psaly diktovaná písmenka podle jejich zvuku

Zazpívali jsme si naši oblíbenou „Alphabet Idol

Class Project – zopakovali jsme si názvy zvířat z minulé lekce a vytvářeli jsme si vlastní ZOO. – děti malovaly na papír zvířata, která chtěly ve své ZOO mít; poté představily svou práci ostatním. Děti při práci poslouchaly písničku:Walking in the Jungle

Zazpívali jsme si též Phonics Song- poté děti označovaly na tabuli jednotlivé věci z písničky (ring, elephant, watch, dog, van, box..…). 

Dále jsme poslouchali a zpívali písničku o zvířatech z učebnice- děti předváděly jednotlivá zvířata tanečními pohyby, zopakovali jsme si také přídavná jména - dirty, clean, big, small, short, and tall; a části těla.

Find and Colour (najdi a vybarvi) – pracovní list, ve kterém děti hledaly schovaná zvířátka, počítaly je a vybarvovaly.

Zhlédli jsme video o zvířátkách, děti odpovídaly na otázky: How many animals? What animals? Who is that?

Who Am I? (Kdo jsem?)  - děti hádaly zvíře podle zadání: (I am tall and brown, I am  small and grey)

Domácí úkol: 53 - nalepit samolepky ze zadní části učebnice

 

6.2.

Dnes jsme procvičovali všechna písmena abecedy - jejich názvy a zvuk. Děti rozpoznávaly písmena nejprve podle zvuku a pojmenovávaly je, a poté k danému písmenu řadily správný zvuk. Do portfolia jsme psali diktát písmenek. 

Zazpívali jsme si písničku z minulé hodiny - děti ji mají rády a s nadšením vždy zpívají!:-)

Dnes jsme se učili divoká zvířata: wild animals - monkey, tiger, hippo, snake, girrafe, crocodile

Ptali jsme se navzájem: What's your favourite animal?

Učebnice str. 51/7; 50/5 - poslech.

KNÍŽKY Z KNIHOVNY: se začátkem nového pololetí jsme si děti mohou půjčovat z naší knihovničky knížky. Prosíme rodiče, aby si důkladně přečetli instrukce k vyplnění zápisu z četby (book report), který děti s knížkou dostaly. Děti za něj dostávají 2 hvězdičky navíc. Samozřejmě v současné době nepředpokládáme, že by děti knížky četly. Chceme, aby si knížku doma alespoň prohlédly, případně si s rodiči či sourozencem o ní popovídaly a třeba se naučily jedno dvě nová slovíčka. Do zápisu z četby stačí, když se děti pokusí opsat jméno knížky a namalují obrázek. Velmi jejich snahu ocenímesmiley. Knížky se půjčují vždy na 14 dní.

Domácí úkol: 52/9 - draw your favourite animal (nakresli své oblíbené zvíře)

LEDEN

30.1.

Opakovali jsme si abecedu - písnička Alphabet Idol ; dti dostaly pracovní list s různě pomíchanými písmenky a podle zadání je měly vybarvovat. Domalovali jsme si sadu našich plakátů pro jednotlivá písmena, kterými jsme si vyzdobili třídu.:-)

Poslouchali jsme ze školní učebnice písničku - téma body parts (části těla) - děti ukazovaly podle poslechu na obrázku. 

Učebnice str. 42 - kresba podle poslechu. 

Zazpívali jsme si písničku: Head, shoulders, knees and toes. Zahráli jsme si hru "snatch" kde děti plní pokyny: touch your nose/head/knees/eyes/feet/ears.....

Domácí úkol: str. 45 - děti si mají pojmenovat obrázky a vybarvit pod nimi hvezdičku, když je jisté, že slovo znají.

 

23.1.

Dnes jsme si procvičovali všechna písmena abecedy fromou her, pracovního listu, poslechu a rozpoznávání jednotlivých písmen.

Zopakovali jsme si slovní zásobu z minulé hodiny a poslechli si písničku, při které děti ukazovaly jednotlivé části těla. Děti dostaly prázdný papír a podle diktátu kreslily "monster" (Draw a big lue head; 3 small red eyes.....).

Učebnice str. 44 - podle poslechu děti kreslily chybějícíc části příšerek.

Dnes jsme se naučili ptát a odpovídat: Have you got.....? Yes, I have. No, I haven't. Formou hry se děti navzájem ptaly a odpovídaly. 

Hráli jsme hru Chinese whispers (tichá pošta) - jedno z dětí vždy dostalo pokyn, poslalo jej dál a poslední v řadě provedlo akci: touch your ears/legs, feet apod.

Domácí úkol: 45/My picture distionary (nalepit samolepky)

 

16.1.

Probrali jsme písmena Y (yellow, yo-yo) Z (zebra, zipper). Opakovali jsme si celou abecedu a zazpívali Phonics song.

Dnes jsme se věnovali názvům lidského těla (body parts) - face, eyes, nose, mouth, teeth, head, body, leg, arm, hand, fingers, toes, feet, shoulders, knees.

Děti dostaly obrazové kartičky s jednotlivými slovíčky a podle poslechu zdvihaly ty správné. Zpívali jsme písničku "Head, shoulders, knees and toes" . Na stejné téma jsme zhlédli písničku v programu I-dictionary.

Domácí úkol: namaluj svůj obličej (draw your face) - 42/6

9.1.

Probrali jsme písmena W (window, wolf); X (box, xylophon). Opakovali jsme všechna dosud probraná přídavná jména (formou pantomimy) – small, big, old, young, happy, sad, clean, dirty, short, long, ugly, beautiful

Nová slovíčka: pets (domácí mazlíčci) – cat, dog, fish, horse, bird

Ze školní učebnice jsme si zazpívali písničku, při které děti na obrázku ukazovaly, co slyší a poté pak pantomimou předváděly. Dále jsme si na obrázcích procvičovali věty It‘s a cat, a dog apod. They are dogs, cats ….

Zhlédli jsme krátká videa na téma „pets“ a také příběh z učebnice.

Domácí úkol: nalepit samolepky na str. 39

 

PROSINEC

19.12.

Dnešní předvánoční a poslední hodinu v tomto kalendářním roce jsme si uspořádali vánoční party. Děti nejdříve vyráběly "Christmas card" - měly napsané postupy k výrobě vybraného přáníčka, podle, kterých pak pracovaly. 

Ve druhé části hodiny jsme zhlédli film: The Snowman

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!

12.12.

Začali jsme opakováním dosud probraných písmen abecedy a udělali jsme zase dvě nová: U,V (umbrella, under, violin, volcano). 

Probrali jsme novou slovní zásobu na téma Christmas: Christmas tree, star, Santa Claus, elf, snowman, snowflake, candy cane. Formou různých her jsme si slova procvičovali. 

Představili jsme si slova: eyes, nose, mouth, buttons, scarf, hat. Poté jsme se naučili písničku: I am Little Snowman. Dále děti dostaly pracovní list se sněhulákem, kterému nalepily a nakreslily vše, co bylo v písničce.

Domácí úkol: Draw your dream present. (nakresli svůj vysněný dárek)

 

5.12.

Dnes jsme probrali písmena S, T (star, snake; train, tiger). Děti si písmena napsaly do sešitu a nalepily obrázky. Dále jsme zpívali Phonics song.

V kroužku jsme se navzájem ptali: How are you?; dále jsme se věnovali názvům zvířat: snake, monkey, dog, cat, hippo, giraffe, elephant, bird, tiger. S pomocí obrazových karet jsme hráli hry - děti musely podle poslechu zvířata rozpoznávat; dále je předváděly a ostatní hádaly. 

Naučili jsme se nová přídavná jména: long, short, dirty, clean, big, small

Učebnice: str. 48/1 - listen and join (poslouchej a spojuj)

Domácí úkol: str. 35 - vybarvi obrázky zvířat 

LISTOPAD

28.11.

Abeceda, písmena Q,R - question, queen, rose, rain; Phonics song, zopakovali jsme si class rules.

V učebnici jsme si povídali o obrázku (Who is it? It's an grandfather/grandmother, father, mother, sister, brother a zopakovali si přídavná jména z minulé hodiny. Děti poslouchaly písničku a na obrázku ukazovaly na věci, které v písničce zazněly. 

V kruhu jsme si zahráli hru s obrazovými kartami. Děti tvořily slovní spojení: old grandfather, beautiful mother, young baby, ugly monster, happy grandmother apod. 

Děti se navzájem ptaly "How are you?" a odpovídaly (happy, sad, angry, wonderful, good). 

Učebnice str. 26 - listen and colour (poslouchej a vybarvi)

Charades: každý vždy dostal kartičku s obrázkem, to poté předvedl ostatním, co na něm bylo a ti hádali (a sad baby, a happy cat, a beautiful unicorn apod.)

Domácí úkol: str. 29 - děti mají nalepit samolepky ze zadní části učebnice a vyslovit názvy jednotlivých členů rodiny.

 

21.11.

Abeceda, písmena O,P - octopus, ostrich, pumpkin,

Zopakovali jsme si Phonics song, class rules (děti už mluví a zpívají samostatně).

Dnešní téma bylo: rodina (family). Naučili jsme se nová slovíčka: mother (mom), father (daddy), grandmother, grandfather, sister, brother. Na obrazových kartách se členy "Star family" jsme si slovní zásobu procvičovali. 

Dále jsme se naučili nová přídavná jména: old/young; beautiful/ugly; happy/sad. Děti předváděly a hádaly, které z přídavných jmen to znamená.

V programu I - dictionary jsme zhlédli písničku a příběh na téma "family". 

Activity Book str. 25/3 (poslech).

Zahráli jsme si hru: Monty says.

Domácí úkol: 25/4 (nakresli svou rodinu)

 

 

14.11.

Abeceda, písmena M,N; slova: motorcycle, moon, nine, nest. Zopakovali jsme si class rules (5 rules!), Phonics song.

Zazpívali jsme si písničku (procvičení slovní zásoby - toys- a předložek). Děti poslouchaly a ukazovaly. 

V kroužku jsme se ptali navzájem: How are you? I am happy.... Procvičovali jsme si výslovnost T, D (Ten dolls on a train). Pomocí obrazových kartiček jsme soutěžili, kdo nejdříve rozpozná danou předložku.  

Activity Book str. 22 - poslech.

Domácí úkol: str. 23/My picture dictionary (děti mají nalepit samolepky ze zadní části učebnice).

7.11.

Dnes jsme pokračovali v poznávání abecedy - písmenka K,L (program starfall.com) děti si písmenka napsaly a nalepily obrázky věcí, které jimi začínají: kangaroo, kite, lollipop, lock

Zopakovali jsme si také všechna písmena, která jsme od začátku roku probraly a zazpívali jsme si všechny písničky, které jsme se naučili. 

Představili jsme si novou slovní zásobu: toys (hračky): car, doll, bike, ball, train. Naučili jsme se fráze: What's your favourite toy? My favourite toy is a car/a doll.....

Pustili jsme si poslechové cvičení z učebnice. Děti držely obrazové karty s novými slovíčky a kdykoliv nějaké zaslechly, zvedly danou kartu. 

Naučili jsme se také předložky: on (na), in (v), under (pod), next to (vedle). Formou hry s plyšovým kamarádcem Montym jsme si předložky procvičovali. 

Activity Book str. 20/5 (poslouchej a napiš číslo). 

Domácí úkol: 18/2

ŘÍJEN

24.10.

 

Jako vždy jsme si zopakovali Class rules. Zkuste se dětí doma zeptat, jeslti je umí vyjmenovat:-).

V programu starfall.com jsme probrali písmena I,J. Děti si písmena zapsaly do sešitu a nalepily k nim obrázky: ice cream, igloo, jet, juice.

Zopakovalo jsme si naší Phonics song a zahrály si u tabule hru, kdo nejdříve pozná obrázek z dané písničky. 

Z učebnice jsme si poslechy příběh (story). Děti při poslechu měly dětekovat zadaná slova; jakmile je uslyšely, přihlásily se.

Zazpívali jsme si Hello. How are you! písničku z minulé lekce.

Na tabuli jsme dali obrazové karty s barvami a čísly - děti v týmech soutěžily, kde danou barvu nebo číslo nejrychleji označí. 

Dnes jsme byl "stars day" - děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičkysmiley.

Domácí úkol: Activity Book str. 15 (děti mají nalepit samolepky k danému obrázku - samolepky jsou vzadu v učebnici) 


17.10.

Zopakovali jsme si Class rules; písmena A,B,C,D. Nová písmena na starfall.com - G, H. Děti si písmena napsaly do sešitu a nalepily k nim obrázky: gorilla, girl, horse, heart.

Dále jsme si zopakovali jména postav z naší učebnice a představili si nové osoby: Leny, Meera, Alex. Děti seděly v kroužku a představovaly postavu, kterou měly na obrazové kartě: Hello, I am Meera, I am 7. apod. Naučili jsme se ptát: How old are you? a odpovídat: I am six. Také jsme si formou hry zopakovali slovní zásobu z minulých lekcí.

Zazpívali jsme si novou písničku: Hello! How are you?; také jsme si zopakovali Phonics song.

Domácí úkol: Activity Book str. 15 (my pictionary) - děti mají samolepky ze zadní části učebnice nalepit na dané obrázky (čísla) a čísla vyslovit nahlas. Nemají psát!

 

10.10.

Opět jsme si přeříkali Class rules. Děti odpovídaly na otázku How are you? I am happy/fine/sad..

Na starfall.com jsme probrali písmena E,F - děti si je napsaly do sešitu (elephant, egg, fish, fox) vlepily obrázky a hledaly písmena po třídě (všechna, která jsme dosud probrali). 

Zopakovali jsme si naší písničku: Phonics song.

Naučili jsme se z učebnice nová slovíčka - školní věci (schools objects): pen, book, table, chair, pencil, eraser- děti formou hry s kartami rozpoznávaly a pojmenovávaly jednotlivé předměty. Poté jsme přidali barvy a postavy z učebnice - děti říkaly: a red pen, a blue erasor apod. Na závody u tabule děti označovaly všechny obrazové karty, které jsme dosud probrali. Také jsme opakovali čísla do 10 (10 brown chairs, 6 red pens...).

Domácí úkol: draw a white and purple fish! (namaluj bílo fialovou rybu!):-) 

3.10.

Dnes jsme si nejdříve zopakovali naše Class Rules.

Máme k tomu říkanku:

Rule number 1: Listen!

Rule number 2: Raise your hand!

Rule number 3: Bring your books!

Rule number 4: Be kind!

Rule number 5: Speak English!

Dále jsme si probrali v programu starfall.com písmena C, D. Děti se je zapsaly do sešitu a nalepili obrázky s předměty, které daným písmenem začínají (cat, cookie, doll, dog).

Zopakovali jsme si postavy z naší učebnice (viz. zápis v září) a naučili se slovo: toys. Dále jsme se naučili říkanku z učebnice: Toys in the box, come alive! Naučili jsme se barvy (colours) a trénovali jejich rychlé rozpoznávání.

Activity Book: str. 7 (poslouchej a vybarvi) - děti rozpoznávaly čísla a vybarvovaly je zadanými barvami.

Domácí úkol: děti mají doma najít něco červeného (red), nakreslit a přinést. Odměnou bude hvězdička navíc!

ZÁŘÍ

26.9.

Dnešní hodinu jsme se nejprve navzájem pozdravili, zopakovali si věci z minulé hodiny. Podívali jsme se na první dvě písmena anglické abecedy (alphabet) - A, B. V programu starfall.com zhlédly krátký "shot" o každém písmenku. Učily se jeho jméno i zvuk a 3 slova, která jim začínají. A - astronaut, apple, alligator; B - ball, boy, bear. Děti si písmenka (tiskací) napsaly do svých sešitů (portfolium) a nalepily obrázky výše zmíněných věcí. Naučili jsme se slovo BIG and SMALL.

Představili jsme si osoby (characters) z naší učebnice: Miss Star, Mr Star, Stella, Simon, Suzy, Maskman, Monty (the mouse), Maria (the doll).

Probrali jsme čísla (numbers) od 1 - 10 - formou hry, kartiček, soutěží. Naučili jsme se z učebnice krátkou říkanku na čísla.

Domácí úkol: str. 5 (děti si zde zopakují jednotlivé postavy z učebnice - viz. výše)

 

19.9.

Dnes měly děti svůj první den v programu LEAP! Nejprve jsme se navzájem představili - Hello, I am Adam...... Děti se naučily slovo - teacher (Miss Hannah and Miss Andrea), school, classroom, books, library.

Hráli jsme hru, kdy děti vzaly obrázek a donesly jej k nápisu "school" (vždy musely říci - School) a nebo "summer". 

Představili jsme si 5 pravidel ve třídě - děti opakovaly a ukazovaly gesty, jednotlivá pravidla: Listen, Raise your hand, Come prepared, Speak English, Be kind. Podepsali jsme se všichni na team poster, kde jsme si odsouhlasili, že budeme všichni spolupracovat a nikdo nebude na nikoho zlý. 

Děti dostaly sešity na práci v hodině (portfolium), které si nadepsaly svým jménem a nakreslily obrázek. Jmenovaly jsme si barvy. Prohlédli jsme si naše učebnice.

 

TOPlist

aktualizováno: 17.06.2019 23:31:14