1st grade 2 Drtinova

 

Vyučující:

Don Gore

tel.: +420 608 508 812
email: dgorejr@yahoo.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

 

ČERVEN

24.6.

1. Phonics song

2. diktát písmenek  a čtení slov

3. opakování Alphabet

4. opakování "body parts" - části těla - děti ukazovaly podle pokynu na danou část těla - ears/hair/eyes/arms/legs/knees/face...potí kreslily podle zadání "monster" It has got 4 eyes, a big green nose.....děti pak ostatním svém "monster" popsaly 

5. Song - Head, Shoulders, Knees and Toes

 

Dnešní hodina byla poslední v tomto školním roce. Všem děkujeme za spolupráci a dětem za trpělivost a snahu, kterou po celou dobu online výuky prokazovaly. Přejeme zdárné dokončení školního roku a krásné léto a těšíme se na viděnou v září ve škole!

Mr Don a Miss Andrea 

 

17.6.

1. Phonic song

2. alphabet game

3. Animals  - děti se učily nová zvířata: cheetah, rhino, pinguin, polar bear, bear, lizard, camel - formou her jsme si slovíčka procvičovali

4. písnička: Let`s Go to the ZOO

5. Memory game - pexeso

 

10.6.

1. Hello song

2. What is it? - děti pojmenovávaly věci, které jsme jim ukazovali

3. up/down/left/ right

4. drawing dictation - děti podle diktátu kreslily obrázek

5. rozpoznávání obrázků, které se pomalu odkrývají (slow reveal)

6. Song - Walkin in the Jungle

7. memory game  - pexeso

8. Find something - děti hledaly předměty, které jsme jim řekli: a shirt, socks....

9. Goodbye song

 

3.6.

1. Phonics Song

2. Opakování abecedy. Děti doplňovaly chybějící písmenka a řadily podle abecedy

3. Poslech ze školní učebnice: Where is....? What is he doing? Kde je...Co dělá? Děti odpovídaly na otázky podle obrázku

4. Simon says - opakování sloves

6. písnička: Yes, I can. Děti se navzájem ptaly: Can you swim.......? Yes, I can. No, I can't.

7. Activity Book 93/3

 

 

 

KVĚTEN

27.5.

1. Hello song

2. Song: I see something pink - děti odpovídaly na otázky

3. find something - najdi něco.......red/blue/green...

4. What`s your favourite colour song

5. děti si vyrobily obrazové kartičky - fruit and food a navzájem se ptaly: Do you like...? Yes, I do. No, I don`t.

6. Do you like broccoli ice cream? - song

 

20.5.

1.     Hello

2.     Bring something: big, small, dirty, clean

3.     What do you want to eat? Děti opakovaly frázi a jmenovaly obrázky: apple, banana, cake, ice cream, burger, chocolate, kiwi, fish

4.     Jump and spell – děti psaly slova podle diktátu

5.     What is missing? Děti hádaly, které obrázky chybí

6.     Fruit song

7.     84/ 2

8.     Goodbye song

 

13.5.

1. Hello song

2. What do you see in the picture? - děti jmenovaly věci na obrázku (slovní zásoba - dopavní prostředky)

3. psaní slov podle diktátu: lorry, plane, play, dog

4. What am I doing? procvičování sloves z minulé hodiny

5. Poslech z učebnice a odpovídání na otázky. She is driving a bus. No, she is driving a motorbike..

6. Phonics song

7. samohláska "u" - The ducks are under the bus - děti opakovaly větu a nakreslily obrázek

8. 74/8 - doplňování samohlásek podle poslechu 

9. Goodbye song

 

6.5.

1. phonics song

2. hláskování slov ANT, BALL, BUS

3. Can you......? Yes, I can. No, I can't. Děti se ptaly svého plyšového kamaráda: Can you swim/jump/fly...?

4. Písnička " Yes, I can!!"

5. opakování slovíček z minulé lekce a slovesa: I'm drawing/reading/riding/driving/flying. Děti se ptaly podle obrázku: What is Simon doing? He's driving a bus. apod.

6. Pupil's Book song

7. Activity Book str. 72/5, 6

8. Goodbye Song

DUBEN

VÁŽENÍ RODIČE, uvědomujeme si, že online výuka může být pro prvňáčky náročná. V případě jakýkoliv dotazů či komentářů se prosím obracejte přímo na nás. S rodiči komunikujeme a snažíme se vše udělat ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Pokud Vaše dítě již nechce v dané hodině pokračovat z důvodu únavy, klidně se může po přestávce odhlásit a druhé hodiny se už neúčastnit. Veškeré informace a videa/písničky, která v hodinách děláme jsou pak k dispizici v rámci jednotlivých zápisů z hodin (viz. níže). Děkujeme předem za pochopení a spolupráci. LEAP team 

29.4.

1. nejprve jsme se pozdravili s našimi plyšovými kamarády:-)

2. Hello song

3. Unit 10, nová slovíčka: lorry, plane, boat, motorbike, helicopter, bus - formou her, obrázků jsme si slovíčka a jejich výslovnost procvičovali

4. Poslech ze školní učebnice: Chant a dále odpovídání na otázky: Where is Suzy? She is on the bus. Simon is in the plane apod.

5. Activity Book str. 70/1,2,3

6. Goodbye song

22.4.

1. Phonics Song

2. Děti si dnes přinesly každý svého oblíbeného plyšáka "friend", který jim v hodině pomáhal:-) Nejprve jej děti představily (Who is your friend? It is a monkey. What`s its name? It is Suzy..apod.), dále se děti ptaly (Ask your friend...): What have you got? Vzaly nějaký předmět a za kamaráda odpověděly: I have got a pencil/bottle/cookies...apd.

3. naučili jsme se nová slovesa: colouring, drawing, sitting, reading listening to music, playing a game. Odpovídaly na otázky podle obrázku: What is he/she doing? What are they doing? 

4. pomocí pantomimy děti předváděly jednotlivé činnosti (viz. slovesa výše) a nebo hádaly, co předváděli vyučující

5. Song 

6. 80/4 - poslechové cvičení

7. Goodbye Song

15.4.

1. Hello song

2. Unit 11 "Our House" - naučili jsme se pojmenovat jednotlivé místnosti v domě: bedroom, bathroom, kitchen, dining room, living room, hall - pomocí obrázků jsme si slovní zásobu procvičovali

3. Where is Monty? Děti se ptaly a hledaly Montyho v domě

4. Activity Book str. 78/1 - poslech

5. čtení s programem "starfall.com" - Sky Ride 

6. Goodbye song

 

8.4.

1. Hello Song - navzájem jsme se pozdravili naší říkankou spojenou s pohyby

2. Starfall.com - pokračujeme v nácviku čtení. Dnes jsme se učili spojení dvou samohlásek "ee" - heel/peel/seed/deer, pokračovali jsme ve čtení příběhu: Pete's Sheep

3. zhlédli jsme novou písničku The Bees Go Buzzing. Děti se nejprve naučily slovíčka: bee, hive, sky, knee, buzzing. Písničku jsme si pustili 2x, děti zpívaly. Na závěr kažký nakreslil podle instrukcí úl se včelkami apod. 

 

1.4.

1. ujistili jsme se, že všichni mají potřebné věci u sebe (viz. zápisy z minulých hodin)

2. zazpívali a zacvičili jsme si náš Hello Song

3. četli jsme v programu starfall.com - Jake`s Tale

4. procvičovali jsme si slovní zásobu z minulé hodiny

5. fráze: CAN YOU....? (Umíš?). YES, I CAN. NO, I CAN'T.Navzájem jsme se ptali: Miss Andrea can you swim/play tennis....? Dále jsme se ptali: WHO CAN .....? (Kdo umí?)

6. pustili jsme si písničku z učebnice

7. vypracovali jsme online cvičení na danou gramatiku

8. zazpívali jsme si "Goodbye Song"

 

BŘEZEN

 

25.3.

1. Hello song

2. zopakovali jsme si gesta pro dorozumívání online (reapeat/louder/wait)

3. starfall.com - čtení souzvuku "ug" - mug, hug.. Četli jsme příběh: Gus the Duck

4. děti spelovaly zadaná slova

5. Fun time: slovní zásoba: ride a bike, play football, play basketball, play the piano, play tennis, swim, play the guitare

6. "picture dictionary" - děti hádaly podle obrázků 

7. naučili jsme se ptát a odpovídat: Can you......? (Umíš plavat?) - Yes, I can. No, I can't. Děti se ptaly Mr. Dona: Mr. Don, can you play the guitare/tennis....

8. pokusili jsme se přehrát Goodbye Song, ale bohužel se to nepodařilo. Děti si ji tedy mohou pustit zde.

 

 

18.3.

Dnes máme za sebou naši první online výuku!!! Děkujeme všem zúčastněnýcm za trpělivost a spolupráci. 

Nejprve jsme se navzájem pozdravili a ujistili se, že se všichni slyšíme a vidíme. Někteří měli ještě technické problémy, které se do příštího týdne jistě vyřeší:-).

Uvítali jsme se písničkou "Hello Song"

Naučili jsme se gesta, kterými se budeme dorozumívat: REPEAT (zopakuj), LOUDER (hlasitěji), WAIT (počkej). Každou hodinu si gesta budeme opakovat. 

V programu starfall.com jsme si přečetli nový příběh: Mox's Shop (procvičování spojení písmen op/ot).

Naučili jsme se nová slovíčka: shoes, dress, T-shirt, socks, jacket, trousers, skirt.

Ta jsme procvičovali pomocí obrazových karet. Naučili jsme se frázi: She`s/He`s wearing .......Dětí tvořily věty: She's wearing a skirt. He's wearing a jacket. apod.

Na závěr jsme si pustili písničku: Goodbye Song

NA PŘÍŠTÍ HODINU PROSÍME, ABY DĚTI MĚLY PŘIPRAVENO:
1. učebnici
2. fixu (která lze smazat, pokud možno)
3. průhledné desky s vloženým bílým papírem, na které budeme psát
4. papírový kapesník či něco jiného na mazání desek
 
Děkujeme za spolupráci!

4.3.

Portfolio: zopakovali jsme si rozpoznání a psaní spojení "sh" (š), "ch" (č) - děti psaly podle diktátu slova a četly (sheep, she, chair, such)

Zopakovali jsme si části těla (body parts): legs, arms, ears, eyes, head, knees, feet.. a procvičovali frázi: He`s got/ She`s got....Na obrázku se příšerkami (monsters) děti musely hádat, o které se mluví: He`s got 2 eyes, 5 legs, 4 arms and he is blue. Who is it? It is Lucy!

Děti dostaly obrázky s příšerkami a hru hrály ve dvojicích (Guess who?). 

Učebnice: poslechové cvičení 56/5

Domácí úkol: 59/ stickers - děti mají nalepit ke slovům správnou samolepku ze zadní části knihy - vypracovat do 11.3.

 

 

ÚNOR

26.2.

Uvítali jsme se oblíbenou říkankou "Hello!". Do portfolia děti psaly podle diktátu jednotlivých písmen slova:  fan, pan, rat.

V programu starfall.com jsme se učili číst slova se spojením et (jet, wet) /en (hen, pen, ten). Četli jsme příběh "Peg the Hen".

Nová slovíčka: trousers, shoes, T-shirt, skirt, jacket, socks. Pomocí obrazových karet jsme hráli hry, rozpoznávali napsaná slova. 

POZOR!! DNES JSME DĚTEM PŘEDSTAVILI KNIHOVNU LEAP, KDE SI MOHOU PŮJČOVAT PRAVIDELNĚ KNÍŽKY. Nečekáme, že by děti knihy četly. Stačí, když si knížku prohlédnou, pojmenují na obrázku věci, které znají. Ke knížce děti vždy dostanou list papíru - "Book Report", do kterého mají napsat (opsat:-) název knížky, autora a namalovat obrázek. Za vypracovaný Book Report jsou za odměnu 2 hvězdičky!!

Domácí úkol: 54/1 - najdi předměty, pojmenuj, spočítej a zakroužkuj číslo - vypracovat do 4.3.

 

12.2.

Portfolio: děti psaly abecedu a doplňovaly do ní chybějící písmena

Zopakovali jsme si zvuk spojení hlásek sh (š), ch (č). V programu starfall.com jsme se učili číst slova se spojením an - ran, pan, fan /at - hat, rat, bat. Přečetli jsme si příběh "Zac the Rat". 

Učili jsme se nová slovíčka: legs, feet, arms, hands, tail. Hráli jsme hry s obrazovými kartami a soutěže na upevnění nových slovíček. Z obrázku zvířat děti podle zadaní hádaly, které to je: It has got 4 legs, 2 ears, it is brown and yellow....

Domácí úkol: 53/ nalepit samolepky ze zadní části knihy k obrázkům  - vypracovat do 26.2. 

5.2.

Portfolio: diktát písmen - slova car, doll, mom

Dnešní téma: animals - pomocí obrazových karet jsme si probrali různá zvířata (farm animals - cow, sheep, horse, duck, chicken....a wild animals - crocodile, monkey, snake, frog....). Hráli jsme si hry na rozpoznávání obrázků zvířat a slov. Děti pojmenovovávaly jednotlivá písmena v názvech zvířat. Ptali jsme se How do you spell frog/cat/...?

Activity Book 48/1

Naučili jsme se zvuk spojení písmen SH (Š) - sheep, fish. CH (Č) - chair, much a procvičovali v programu starfall.com

Domácí úkol: 49/4 - vypracovat do 12.2.

 

LEDEN

 

29.1.

Portfolio: děti psaly písmena podle diktátu, která dávala dohromady krátká slova. Slova jsme poté četli: bat, ball, red

Opakovali jsme si slovní zásobu z minulé hodiny pomocí obrazových karet, hry Simon say (touch your ears/hair/eyes..).

Naučili jsme se frázi I've got............(Já mám........). I've got blue eyes/a small nose/two ears....

Děti nakreslily svou podobiznu a konverzovaly: I've got brow eyes. And I've got blue eyes apod. 

Učebnice str. 42/5 - listen and draw - podle poslechu kreslily děti obličej příšerky (monster).

Domácí úkol: 42/6 - namaluj svůj obličej a napiš slova - vypracovat do 5.2.

 

22.1.

Portfolio: do svých nových sešitků děti psaly písmena podle diktátu, která dávaly dohromady krátká slova. Slova jsme poté četli: dog, cat, sun

Učili jsme se pojmenovat obličej a jeho části: head, face, nose, eye, eyes, ear, ears, hair, nose, noses, mouth, teeth, tooth.

Hráli jsme hru "snatch" - touch your eyes, touch your mouth etc. Děti si formou hry opakovaly novou slovní zásobu. 

Activity Book: str. 40/1 - poslech

Dále jsme si vyrobili z papíru loutku (puppet) a na ní děti nakreslily obličej podle své volby: ugly/beautiful, happy/sad...Poté děti vedli navzájem s loutkami konverzaci: What`s your name? I am....and I am sad/beautiful....

Domácí úkol: 41/4 - vypracovat do 29.1.

 

15.1.

Nejprve jsme si opět zopakovali všechna probraná písmena a probrali Y,y - yo-yo, yawn, yellow/Z,z  - ZOO, zebra, zero. Děti si písmena zapsaly do Alphabet Books, které zároveň zakončily a vzaly si je spolu s diplomem domů, aby je ukázaly rodičům. Zároveň jsme si všichni založili nový sešit, tzv. portfolio, do kterého budeme v hodinách vždy psát. 

Naučili jsme se nová přídavná jména: long/short, clean/dirty, big/small. Slova jsme formou hry procvičovali. 

Activity Book: 36/6 - poslech

Domácí úkol: 39/nalepit samolepky a pojmenovat je - vypracovat do 22.1.

 

8.1.

Dnešní hodinu jsme probrali další písmena abecedy - W,w - watch, walk, web, whale, wolf/ X,x - box, fox, x-ray. Děti si písmena zapsaly do svých Alphabet Book. Poté jsme formou hry procvičovali všechna dosud probraná písmena a zazpívali si náš oblíbený Phonics song.

Dále jsme se věnovali dnešnímu tématu: animals. Slovní zásoba: dog, cat, bird, horse, fish, mouse

Vysvětlili jsme si, jak tvoříme množné číslo. Pozor na nepravidelná slova: 1 fish - 2 fish, 1 mouse - 2 mice. Hráli jsme hry s obrazovými kartami, kde si děti upevňovaly novou slovní zásobu a procvičovaly množné číslo. Navzájem jsme se ptaly: How many horses/mice....? One horse/3 mice apod. 

Učebnice str. 34/1 - poslech

Domácí úkol: 34/2 - napiš slova - úkol vypracovat do 15.1.

 

 

PROSINEC

18.12.

Dnešní hodina byla zcela vánoční. Hráli jsme hry, naučili se slovní zásobu k filmu, který jsme poté zhlédli: Frosty the Snowman

Merry Christmas and Happy New Year! 

LEAP team

11.12.

Zazpívali jsme si Hello song, Phonics song. Zopakovali jsme si probraná písmena a naučili se dvě nová: Uu (umbrella, under, ugly), Vv (van, violin, volcano).

Zopakovali jsme si slovní zásobu od začátku školního roku

Procvičovali otázku Who's that? a odpověď She is a mother/sister/Grandmother .../He is a brother/father/Grandfather.....

Věnovali jsme se tématu Christmas. Slovíčka: Santa, snowman, snowflake, present, Christmas tree. Dále jsme si zazpívali písničku We Wish You a Merry Christmas a odtud se naučili slova: jumping, clapping, stomping, whispering.

Na závěr děti vyrobily z papíru ozdobičky na náš Christmas tree a dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky.

 

4.12.

Dnes jsme si opět zopakovali abecedu zazpívali Phonics song. Dále jsme probrali nová písmena: S,s (sun, snake, snow, sunglasses) T,t (train, turtle, television)

Dále jsme si zopakovali přídavná jména z minulé hodiny: ugly, beautiful, old, young, happy, sad. Hráli jsme hry s obrazovými kartami, s kostkami. Děti mluvily ve větách: She is beautiful He is happy..

Procvičovali jsme si poslechové rozlišování samohlásky "a"; učebnice str. 28/8 - poslouchej a zakroužkuj "a".

Domácí úkol: 29 - samolepky - vypracovat do 11.12.

LISTOPAD

27.11.

Zazpívali jsme si Banana song, Hello song a Alphabet song. Na závod děti ukazovaly na jednotlivá písmena. Probrali jsme písmena Qq - queen, quilt, question; Rr - red, rose, rectangle, robot.

Zopakovali jsme si slovní zásobu - family a naučili se nová slovíčka: old, young, beautiful, ugly, happy, sad. Formou různých her jsme novou slovní zásobu procvičovali.

Učebnice str. 26/5 - listen and colour.

Zazpívali jsme si novou písničku: We are family! 

Domácí úkol: 26/6 - vypraocovat do 4.12.

 

 

20.11.

Na úvod jsme si zazpívali Banana song a Phonics song. Zopakovali jsme si probraná písmena a naučili se nová O - octopus, orange, on/off, ostrich; P - pig, pink, pizza, puppy. Děti si zapsaly písmena do svých "Alphabet Book".

Dnes jsme se učili názvy členů rodiny: mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, family. Slovní zásobu jsme procvičovali formou obrazových karet, her na rychlost, pexeso apod. 

Activity Book: 25/2 - poslouchej a vybarvi (listen and colour).

Sledovali jsme video v programu I-Dictionary (Cambridge výukový materiál) na téma Family.

Domácí úkol: 25/4 - vypracovat do 27.11.

 

 

13.11.

Dnes jsme se neprve seznámili s novou písničkou: Phonics song. Dále jsme si zopakovali dosud probraná písmena a naučili se nová: Mm - monkey, milk, mom, Nn - nest, no, nose, nine

Zopakovali jsme si předložky (prepositions) on, in, under, next to. Děti dávaly myšáka Montyho na různá místa a ptaly se: Where is Monty? He is under the box..apod.

Učili jsme se rozpoznávat zvuk písmen T, D. Dále děti dostaly bíle popisovací tabulky a psaly začáteční písmena diktovaných slov. 

Zopakovali jsme si frázi Whose _____is it? Hra v kruhu.

Activity Book str. 22/8 - poslouchej and zakroužkuj písmeno.

Domácí úkol: 23 - děti mají nalepit ke slovům samolepky - vypracovat do 20.11.

 

6.11.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali dosud probraná písmena a představili si dvě nová: K k - kangaroo, kite, koala, kitten; L l - lips, ladybug, lock, lion

Zazpívali jsme si náš "Banana song"

Představili jsme si předložky: on (na), in (v), under (pod), next to (vedle). Formou hry s myšákem Montym jsme procvičovali: Put Monty on/under.. the box

Učebnice (Pupil's Book) - poslouchej, ukazuj (listen and point); poslouchej, opakuj (listen and repeat) - práce s obrázkem ve školní učebnici

Activity Book str. 21.

Dále jsme hráli hru s pytlem - děti dostávaly instrukce jestli mají mít pytel under (stouply si na něj), on (držely jej nad hlavou), in (vlezly si do něj:-) a next to (položily jej vedle sebe).

Domácí úkol: 21/6 děti mají zakroužkovat rozdíly mezi obrázky a jednotlivé předměty pojmenovat (ústně).

 

ŘÍJEN

23.10.

Opět jsme si na začátku zopakovali probraná písmena A - H a probrali dvě nová I,J. Písmena jsme si zapsali do Alphabet Book. Procvičovali jsme slova, která na daná písmena začínají: ingloo, insects, iguana, jellybeans, jump, jellyfish.

Unit 3. Nová slovíčka: toys (hračky), bike, doll, ball, Maskman, train, car, computer. Formou her s obrazovými kartami jsme si slovíčka upevňovali a učili jsme se je používat ve větě: What's your favourite toy? My favourite toy is a ball..

Activity Book: 18/1,2

Děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky (stars):-).

Domácí úkol: 18/2 - úkol vypracovat do 6.11.

16.10.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali probraná písmena (A,B,C,D,E,F,)  a v programu starfall probrali další: Gg, Hh. Děti si písmena vyplnily do Alphabet Book a vybarvovaly obrázky věcí, které danými písmeny začínají (gorilla, giraffe, go, girl, gumball, hat, horse, hippo)

Zazpívali jsme si písničku Hello, how are you? Opakovali jsme si slovní zásobu z minulé hodiny (school objects) formou různých pohybových her. Poté jsme si nalepili samolepky jednotlivých věcí ve cvičení (str. 15).

Ve druhé části hodiny jsme si vvyrobili prstové maňásky (finger puppets) členů Star family. Děti pak chodily mezi sebou a prostřednictvím jednotlivých maňásků vedly dialog: Hello, what's your name? My name is Mrs. Star. And how are you? I'm fine. apod.

Dále jsme se učili ptát: Who is she/he? He is Mr. Star. She is Suzy. Děti ve ve dvojicích ptaly podle obrázků ve školní učebnici.

Na závěr jsme si udělali poslechové cvičení 14/9.

Domácí úkol: pracovní list - děti mají dokreslit do zadaného počtu jednotlivé věci - vypracovat do 23.10.

 

 

9.10.

Zopakovali jsme si dosud probraná písmenka (A,B,C,D) a probrali v programu starfall písmena Ee, Ff. Děti zhlédly videa a poté si písmena doplnily do svých "Alphabet Book", se kterými pracujeme pouze v hodinách.

Naučili jsme se novou říkanku "Banana song" spojenou s pohyby a slovy: Peel banana/chop banana/shake banana/drink banana.

Seznámili jsme se s novou slovní zásobou: school objects (školní předměty) - a pencil, a pen, a table, a chair, an eraser, a book. Děti slova opakovaly a ukazovaly v učebnici; formou her s obrazovými kartami jsme si neustále se slovy hráli.

Activity Book: str. 9 - děti lepily samolepky na správné místo (samolepky jsou v zadní části učebnice) a pojmenovávaly čísla. 11/4. Procvičovali jsme si otázku: How many? (Kolik) a počítali předměty na obrázku.

Domácí úkol: 10/2 - děti mají nakreslit svůj stůl (a table) a předměty na něm.

 

2.10.

Uvítali jsme se naší oblíbenou říkankou Hello! How are you? :-). Zopakovali jsme si písmena A, B z minulé hodiny a probrali nová: Cc (cat, car, cow), Dd (dog, dinosaur, doll). Děti si vyplnily stránky v "Alphabet book". 

Věnovali jsme se barvám (colours). Pomocí obrazových karet jsem si hráli různé hry, při kterých si děti procvičovaly barvy: red, blue, white, black, yellow, green, orange, pink, purple. Zazpívali jsme si písničku o barvách: I Can Sing the Rainbow. 

Dále jsme se věnovali číslům 1 - 10 (numbers). Děti pojmenovávaly čísla podle obazových karet, soutěžily u tabule, odpovídaly na otázku: How many? Kolik? What's the next? (jaké číslo následuje).

V rámci procvičování anglických "phonics" (zvuk jednotlivých hlásek a samohlásek) jsme procvičovali "s" -Six stars.

Activity Book str. 7/7 (listen and colour)

Na závěr jsme si zahráli konverzační hru, ve které se děti navzájem ptaly: What's your name? How old are you?

Domácí úkol: pracovní list (barvy) - vypracovat do 9.10.

 

ZÁŘÍ

25.9.

Na začátku hodiny jsme se pozdravili naší říkankou spojenou s pohyby: Hello, how are you? I'm fine and you? I'm just so so. I'm terrible.:-) Poté jsme se začali v programu starfall věnovat písmenům anglické abecedy - A (big) a  (small); Bb. Každý dostal svůl "Alphabet Book" vytvořený podle starfall, kde si probraná písmena děti obtáhly a vybarvily obrázky slov na ně začínajících (A - apple, alligator...; B - ball, bee...). 

Dále jsme si představili formou her postavy z učebnice Kid's Box, které nás budou provázet po celý rok (The Star family - Miss Star, Mr. Star, Suzy, Simon, grandpa Star, grandma Star, Monty) - formou her jsme se učili všechny pojmenovat.

Pracovali jsme s Pupil's Book, knihou, kterou mají děti pouze ve škole - zde jsme podle poslechu vyslovovali a ukazovali postavy knížky. Dále jsme se učili čísla 1 - 10 - opět formou pohybových her děti musely rozpoznávat čísla podle obrázku, pojmenovat je a nebo podle zvuku na ně ukázat

Domácí úkol: Activity Book str. 5 cv. 3

 

18.9.

Dnešní hodinu jsme se navzájem představili – formou různých her. V kruhu si děti házely míčem a říkaly: I‘m.......What's your name? Dále každý řekl své jméno a k tomu předvedl nějaký pohyb. Ostatní si to museli zapamatovat a poté zopakovat. Děti si vytvořily jmenovky na stůl.

Náš třídní maskot „Monty the Mouse“, který nás bude provázet celý školní rok, dětem představil pravidla ve třídě (Class Rules): Listen. Raise your hand. Bring your books. Be kind. Speak English. Podepsali jsme náš „class poster", kde jsme si odsouhlasili, že se k sobě budeme navzájem hezky chovat a budeme spolupracovat.

Dále jsme se naučili říkanku s tanečkem: Hello, how are you? I'm fine, I‘m fine, and you? I'm so so. I‘m terrible.:-)  Prohlédli jsme si učebnice Kid‘s Box. PROSÍME, ABY SI DĚTI NOSILY PRAVIDELNĚ UČEBNICE DO HODINY.

Na závěr jsme si zazpívali "Goodbye Song"

 

 

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33